02. Jungtuvių apeigos Mišių eigoje

2007 05 02

Jei nėra rimtų kliūčių, Santuokos sakramentas teikiamas šv. Mišiose. Sekmadieniais ir I klasės šventėse laikomos tos dienos Mišios, kuriose pridedama (su viena pabaiga) votyvinių Mišių už sutuoktinius kolekta, sekreta ir postkomunija bei teikiamas sutuoktinių palaiminimas. Kitomis dienomis aukojamos votyvinės II klasės Mišios už sutuoktinius. Vėlinių dieną ir Didįjį tridienį nėra nei votyvinių Mišių, nei pridedamų maldų, nei sutuoktinio palaiminimo – votyvinės Mišios su palaiminimu perkeliamos į kitą leistiną dieną.

Sutuoktinių palaiminimo negalima teikti ne Mišiose. Jis taip pat neteikiamas, jei sutuoktinė jį jau yra gavusi ankstesnėje santuokoje.

 

1. Šv. Mišių pradžia

 
Priešais altorių navoje pastatomas baltai uždengtas stalas su kryžiumi ir dviem degančiomis žvakėmis. Ant jo padėti jungtuvių žiedai. Priešais stalą – kėdės jauniesiems.

 

Jaunąjį į bažnyčią įveda jo motina, jaunąją – jos tėvas, juos lydi palydovų poros. Atėjus visi priklaupia. Sužadėtiniai stovi priekyje, liudininkai, tėvai ir palydovai – už jų poromis: vyrai – kairėje (Evangelijos pusėje), moterys ir merginos – dešinėje (Epistolos pusėje).

Jungtuvės vyksta po Evangelijos, pamokslo ir, jei jis yra, Credo.

 
2. Laisvos valios susituokti pareiškimas

 

Visi klaupiasi. Giedamas himnas „Veni, Creator Spiritus“ arba „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, prašant Šventosios Dvasios apšvietimo sužadėtiniams. Po pirmojo stulpelio visi stoja. Baigus kunigas kalba:

V. Emítte Spíritum tuum, et creabúntur (T. P. Allelúia). R. Et renovábis fáciem terræ (T. P. Allelúia).

Orémus. Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere, et de eius semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta (Velykų laiku: Aleliuja). R. Ir atnaujinsi žemės veidą (Velykų laiku: Aleliuja).

Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Visi stovi. Kunigas klausia sužadėtinio:

N., liberéne et deliberáto consílio vis accípere N. hic præséntem in tuam legítimam uxórem?

N., ar esi rimtai apgalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę N.?

 

Sužadėtinis atsako:

R. Volo.

R. Taip.

 

Tuomet klausia sužadėtinės:

N., liberéne et deliberáto consílio vis accípere N. hic præséntem in tuum legítimum marítum?

N., ar esi rimtai apgalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi vesti šį savo sužadėtinį N.?

 

Sužadėtinė atsako:

R. Volo.

R. Taip.

 

Kunigas taria:

Concédat Dóminus vobis grátiam, ut quod verbo dixístis, ópere impleámini.

Tesuteikia jums Dievas malonės, kad tai, ką sakote, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindu.

 

3. Jungtuvių žiedų laiminimas ir uždėjimas

Kunigas šventina jungtuvių žiedus. Prie jų padedamas ir jaunosios vainikėlis su jaunojo gėlių puokštele.

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Creátor et conservátor géneris humáni, dator grátiæ spirituális, cónditor salútis ætérnæ: quǽsumus: bene+dícere dignéris hos ánulos, quos nos in nómine tuo sancto benedícimus; ut, qui eos portáverint, in tua pace consístant, in tua voluntáte permáneant, et in tuo amóre vivant, crescant et senéscant, atque multiplicéntur in longitúdinem diérum. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Žmonių giminės Kūrėjau ir palaikytojau, dvasinių malonių davėjau, amžinojo išganymo teikėjau! Palai+mink, meldžiame, šiuos žiedus, kuriuos laiminame Tavo vardu. Tegul tie, kurie juos nešios, Tavo saugomi, Tavęs visuomet klausydami bei Tave mylėdami, sulaukia ilgo amžiaus ir skleidžiasi palikuonimis į ateitį. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas tris kartus pašlaksto žiedus, vainikėlį ir puokštelę švęstu vandeniu. Po to kunigas užmauna jaunajam žiedą ant jo dešinės rankos bevardžio piršto, tardamas:

In nómine sanctæ Trinitátis áccipe ánulum, signum fidelitátis coniugális, qui sit tibi pignus benedictiónis cæléstis, ut vitam ætérnam consequáris. R. Amen.

Švenčiausiosios Trejybės vardu imk šį santuokinės ištikimybės žiedą. Tebūna jis tau dangaus palaimos ženklas ir tepadeda pasiekti amžinąjį gyvenimą.

Jaunasis atsako: Amen.

 

Tada kunigas užmauna žiedą jaunajai, tardamas:

In nómine sanctæ Trinitátis áccipe ánulum, signum fidelitátis coniugális, qui sit tibi pignus benedictiónis cæléstis, ut vitam ætérnam consequáris. R. Amen.

Švenčiausiosios Trejybės vardu imk šį santuokinės ištikimybės žiedą. Tebūna jis tau dangaus palaimos ženklas ir tepadeda pasiekti amžinąjį gyvenimą.

Jaunoji atsako: Amen.

 

Tuomet vainikėlis prisegamas prie jaunosios nuometo, o puokštelė jaunajam prie krūtinės.

 

4. Santuokos sutartis

 

Santuokos liudininkai stoja prie jaunųjų. Jaunieji klaupiasi. Kunigas taria:

Iúngite manus déxteras et pronuntiáte post me verba contráctus matrimoniális.

Paduokite vienas kitam ranką ir kartokite paskui mane sutuoktuvių priesaiką.

 

Kunigas uždeda dešinį stulos galą ant jaunųjų rankų. Jaunasis kartoja paskui kunigą:

Ego N. * accípio te N. * in meam legítimam uxórem, * et spóndeo tibi amórem, * fidem * et reveréntiam * atque perseverántiam in coniúgio * usque ad mortem. * Sic me Deus ádiuvet, * et omnes Sancti eius.

Aš, N., * imu tave, N., * savo žmona * ir prisiekiu tave mylėti, * būti tau ištikimas, * tave gerbti * ir ligi mirties tavęs neapleisti. * Tai įvykdyti man tepadeda visagalis Dievas * ir visi jo šventieji.

 

Tuomet jaunoji kartoja paskui kunigą:

Ego N. * accípio te N. * in meum legítimum marítum, * et spóndeo tibi amórem, * fidem * et reveréntiam * atque perseverántiam in coniúgio * usque ad mortem. * Sic me Deus ádiuvet, * et omnes Sancti eius.

Aš, N., * imu tave, N., * savo vyru * ir prisiekiu tave mylėti, * būti tau ištikima, * tave gerbti * ir ligi mirties tavęs neapleisti. * Tai įvykdyti man tepadeda visagalis Dievas * ir visi jo šventieji.

 

Kunigas nuima stulą nuo jaunųjų rankų ir palaimina santuoką:

Quod Deus coniúnxit, homo non séparet. Proptérea matrimónium a vobis inítum ego auctoritáte sanctæ Ecclésiæ Cathólicæ confírmo et benedíco. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria. Todėl jūsų santuoką aš, Katalikų Bažnyčios įgaliotas, tvirtinu ir laiminu vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

 

Laiminami jaunieji persižegnoja. Tuomet kunigas taria visiems susirinkusiems:

Vos omnes hic præséntes assúmo mihi in testes huius matrimónii coram Deo iníti atque ab Ecclésia benedícti. R. Deo grátias.

Jūs visi, kurie čia esate, būsite liudininkais, kad ši santuoka yra sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios.

Visi atsako: Dėkojame Dievui.

 

Jaunieji lieka klūpėti.

 

5. Malda už jaunuosius

 

Kunigas eina prie altoriaus, visi klaupiasi. Kunigas paragina susirinkusiuosius:

Nunc autem orémus pro sponsis, ut, grátia divína adiúti, quæ spopondérunt, fidéliter ímpleant.

V. Confírma hoc, Deus, quod operátus est in nobis. R. A templo sancto tuo, quod est in Ierúsalem.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison, Kýrie eléison.

V. Pater noster. (tyliai iki)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus, sperántes in te.

V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eos.

V. Esto eis, Dómine, turris fortitúdinis. R. A fácie inimíci.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Réspice, quǽsumus, Dómine, super hos fámulos tuos: et institútis tuis, quibus propagatiónem humáni géneris ordinásti, benígnus assíste; ut, qui te auctóre iungúntur, te auxiliánte servéntur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Dabar melskimės už jaunavedžius, kad, Dievo malonės padedami, jie ištikimai įvykdytų, ką prisiekė.

V. Sutvirtink, Dieve, tai, ką mumyse nuveikei. R. Iš savosios šventyklos, kuri yra Jeruzalėje.

 

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison, Kýrie eléison.

V. Tėve mūsų. (tyliai iki)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Gelbėk savo tarnus. R. Mano Dieve, pasitikinčius Tavimi.

V. Siųsk jiems, Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono saugok juos.

V. Būk jiems, Viešpatie, stiprybės bokštas. R. Priešo akivaizdoje.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, maloniai pažvelk į šiuos jaunavedžius ir palaikyk jų šeimą, kad, Tavo valia susituokę, Tavo remiami, laimingai ištesėtų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas tęsia šv. Mišias, suteikia sutuoktinių palaiminimą (žr. toliau).