07. Kūdikių ir vaikų laiminimas

2007 05 02

KŪDIKIO LAIMINIMAS 

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Deus noster miserétur. R. Custódiens párvulos Dóminus.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ante ómnia sǽcula génitus, in témpore tamen infans esse voluísti, et huius ætátis díligis innocéntiam; qui párvulos tibi oblátos amánter compléxus es, iísque benedixísti: infántem istum (infántes istos) prǽveni in benedictiónibus dulcédinis, et præsta, ne malítia mutet intelléctum eius (eórum): eíque (eísque) concéde, ut profíciens (proficiéntes) ætáte, sapiéntia et grátia, tibi semper placére váleat (váleant): Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Dievas mūsų tepasigaili. R. Mažutėlius saugantis Viešpats.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu, gimęs prieš visus amžius, norėjai laike būti kūdikiu, todėl myli šio amžiaus nekaltybę. Tu su meile apkabindavai Tau atvestus vaikus ir juos laimindavai. Aplankyk šį vaiką (šios vaikus) saldžiais palaiminimais ir suteik, kad piktumas nepakeistų jo (jų) proto, jam (jiems) suteik, kad augdamas (-i) amžiumi, išmintimi ir malone, jis (jie) galėtų Tau visuomet patikti. Tu būdamas Dievas gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

 
Kunigas apšlaksto kūdikį (kūdikius) švęstu vandeniu, sakydamas:

 

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te (vos), et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaiminimas tenužengia ant tavęs (jūsų) ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

 
VAIKO LAIMINIMAS, PRAŠANT JAM DIEVO GAILESTINGUMO

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui dixísti: Sínite párvulos veníre ad me, tálium est enim regnum cælórum; super hunc púerum tuum virtútem bene+dictiónis tuæ infúnde, ac ad Ecclésiæ et paréntum illíus fidem ac devotiónem réspice; ut virtúte ac sapiéntia apud Deum et hómines profíciens, ad optátam pervéniat senectútem, et salútem consequátur ætérnam: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen. 

 

Psamus 112

 

Laudáte púeri Dóminum: * Laudáte nomen Dómini.

Sit nomen Dómini benedíctum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.

A solis ortu usque et ad occásum, * laudábile nomen Dómini.

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória eius.

Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?

Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:

Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.

Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Glória Patri...

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu kalbėjai: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“. Išliek virš šio savo vaiko pa+laiminimo galią ir pažvelk į Bažnyčios bei jo tėvų tikėjimą ir pamaldumą, kad augdamas jėga ir išmintimi Dievo ir žmonių akyse, jis sulauktų norimos senatvės ir pasiektų amžinąjį išganymą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

112 psalmė

 

Šlovinkite, tarnai, Viešpatį, * šlovinkite Viešpaties vardą!

Tebus Viešpaties vardas pagirtas * nuo dabar ir per amžius.

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, * pašlovintas Viešpaties vardas.

Aukštai virš tautų yra Viešpats, * jo garbė virš dangaus.

Kas kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris aukštybėse gyvena, * ir žvelgia į visus iš aukšto, danguje ir žemėje?

Jis kelia nuo žemės beturtį, * iš mėšlo traukia elgetą.

Kad pasodintų jį su didžiūnais, * su savo tautos kunigaikščiais.

Jis suteikia namus bevaikei, * padaro ją laiminga vaikų motina.

Garbė Dievui Tėvui...

Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Tėve mūsų (tyliai iki:)

 

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

 

Kunigas suteikia palaiminimą:

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te, et prolem tuam, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant tavęs ir tavo vaiko, ir tepasilieka visados. R. Amen.