10. Maldos mirštant

2007 05 02

Visiems suklaupus, kunigas garsiai kalba mirštančiajam: „Jėzau, Jėzau, Jėzau!“

Taip pat kartoja jam šias maldas: 

 

In manus tuas, Dómine, comméndo spíritum meum.

Dómine Iesu Christe, súscipe spíritum meum.

Sancta María, ora pro me.

María, mater grátiæ, mater misericórdiæ, tu me ab hoste prótege, et hora mortis súscipe.

 

Sancte Ioseph, ora pro me.

Sancte Ioseph, cum beata Vírgine Sponsa tua, áperi mihi divínæ misericórdiæ sinum.

 

Iesu, María, Ioseph, vobis cor et ánimam meam dono.

Iesu, María, Ioseph, adstáte mihi in extrémo agóne.

Iesu, María, Ioseph, in pace vobíscum dórmiam et requiéscam.

Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią.

Viešpatie Jėzau Kristau, priimk mano dvasią!

 

Šventoji Marija, melski už mane!

Marija, malonės Motina, gailestingumo Motina, gink mane nuo priešo ir mirties valandą priimk!

Šventasis Juozapai, melski už mane!

Šventasis Juozapai, kartu su Švenčiausiąja Sužadėtine Marija, atverk man gailestingą Dievo glėbį!

Jėzau, Marija, Juozapai, jums dovanoju savo kūną ir sielą!

Jėzau, Marija, Juozapai, stovėkit prie manęs šią lemiamą valandą!

Jėzau, Marija, Juozapai, su jumis ramybėje užmigsiu ir ilsėsiuos!

 

Tuo metu skambinama bažnyčios varpais, kad tikintieji melstųsi už mirštantįjį.

Sielai išėjus iš kūno, kunigas kalba:

R. Subveníte, Sancti Dei, occúrrite, Angeli Dómini, * Suscipiéntes ánimam eius, * Offeréntes eam in conspéctu Altíssimi.

V. Suscípiat te Christus, qui vocávit te, et in sinum Abrahæ Angeli dedúcant te.

R. Suscipiéntes ánimam eius, * Offeréntes eam in conspéctu Altíssimi.

V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine, et lux perpétua lúceat ei. * Offeréntes eam in conspéctu Altíssimi.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine. R. Et lux perpétua lúceat ei.

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimam eius.

V. Requiéscat in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Tibi, Dómine, commendámus ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.), ut defúnctus (-a) sǽculo tibi vivat: et quæ per fragilitátem humánæ conversatiónis peccáta commísit, tu vénia misericordíssimæ pietátis abstérge. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

R. Ateikite, Dievo šventieji, pasitikite, Viešpaties angelai, * ir priimkit jo (jos) vėlę, * nuveskite ją pas Viešpatį!

 
V. Tepriima tave Kristus, kuris tave pašaukė, o angelai tenuveda tave į Abraomo glėbį.
 
R. Priimkite jo vėlę * ir nuveskite ją pas Aukščiausiąjį!

V. Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. * Ir nuveskite ją pas Aukščiausiąjį!

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Tėve mūsų (tyliai iki:)
V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Amžinąjį atilsį duok jam (jai), Viešpatie. R. Ir amžinoji šviesa jam (jai) tešviečia.

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jo (jos) vėlę.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Tau, Viešpatie, pavedame Tavo tarno (tarnaitės) N. vėlę, kad miręs (-usi) pasauliui, gyventų Tau, o nuodėmes, kurias jis (ji) padarė dėl žmogaus gyvenimo trapumo, Tu nutrink, atleidęs dėl savo gailestingiausio gerumo. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Tuo metu skambinama bažnyčios varpais. Kūnas paguldomas, jam užspaudžiamos akys, per galvą parišamas smakras, į jo rankas įdedamas kryžius ar rožančius. Kunigas apšlaksto jį šv. vandeniu, susirinkusieji meldžiasi už mirusiojo vėlę. Velionis pašarvojamas, apie mirtį pranešama parapijos klebonui.