02. Šv. Komunija ligoniui

2007 05 02

Jei nebuvo teikiamas Paskutinis patepimas, atėjęs kunigas pasisveikina, padeda Švenčiausiąjį ant parengto stalo ir šlaksto šv. vandeniu. Po to kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis, qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, ir teikis pasiųsti iš dangaus savo šventąjį angelą, kuris saugotų, globotų, sergėtų, lankytų ir gintų visus gyvenančius šiame būste. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

(Jei nebuvo teikiamas Paskutinis patepimas, dabar kunigas klauso ligonio išpažinties, tada kalbamas Confiteor).

 

Visi klaupia. Kunigas priklaupia, paima Švenčiausiąjį, rodo jį ligoniui ir kalba:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi.

Štai Dievo Avinėlis, štai tas, kuris naikina pasaulio nuodėmes.

 

Ligonis ir susirinkusieji tris kartus kalba, mušdamiesi į krūtinę:

Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Viešpatie, nesu vertas, kad įeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks.

 

Kunigas duoda ligoniui komunikantą ar jo dalelę, tardamas:

Accipe, frater (soror), Viáticum Córporis Dómini nostri Iesu Christi, qui te custódiat ab hoste malígno, et perdúcat in vitam ætérnam. Amen.

Priimk, broli (sese), mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno Viatiką, kad jis tave saugotų nuo piktojo priešo ir nuvestų į amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

Jei ligoniui negresia mirtis, kunigas sako:

Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas tesaugo tavo sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

 

(Ligoniui galima duoti vandens. Jei ligonis negalėtų priimti Komunijos, dera, kad kas nors iš artimųjų būtų pasiruošęs ją priimti. Vanduo po kunigo pirštų plovimo išpilamas į sakrariumą ar ugnį).

 

Po to kunigas kalba:

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, te fidéliter deprecámur, ut accipiénti fratri nostro (soróri nostræ) sacrosánctum Corpus Dómini nostri Iesu Christi Fílii tui, tam córpori, quam ánimæ prosit ad remédium sempitérnum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, Tave pasitikėdami meldžiame, kad mūsų broliui (seseriai), priėmusiam (-iai) švenčiausiąjį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Tavo Sūnaus, Kūną, jis būtų nuolatinis kūno ir sielos vaistas. Jis būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

Ir suteikia palaiminimą (visi klaupiasi ir persižegnoja):

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te (vos) et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenusileidžia ant tavęs (jūsų) ir visados tepasilieka. R. Amen.