05. Sergančio vaiko palaiminimas

2007 05 02

Įėjęs į ligonio kambarį, kunigas kalba:

V. Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

V. Ramybė šiems namams. R. Ir visiems jų gyventojams.

 

Po to apšlaksto ligonį švęstu vandeniu, nieko nesakydamas.

Tuomet kalba 112 psalmę:

Laudáte púeri Dóminum: * Laudáte nomen Dómini.

Sit nomen Dómini benedíctum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.

A solis ortu usque et ad occásum, * laudábile nomen Dómini.

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória eius.

Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?

Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:

Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.

Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Glória Patri...

Šlovinkite, tarnai, Viešpatį, * šlovinkite Viešpaties vardą!

Tebus Viešpaties vardas pagirtas * nuo dabar ir per amžius.

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, * pašlovintas Viešpaties vardas.

Aukštai virš tautų yra Viešpats, * jo garbė virš dangaus.

Kas kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris aukštybėse gyvena, * ir žvelgia į visus iš aukšto, danguje ir žemėje?

Jis kelia nuo žemės beturtį, * iš mėšlo traukia elgetą.

Kad pasodintų jį su didžiūnais, * su savo tautos kunigaikščiais.

Jis suteikia namus bevaikei, * padaro ją laiminga vaikų motina.

Garbė Dievui Tėvui...

 

Tada kalba:

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Deus noster miserétur. R. Custódiens párvulos Dóminus.

V. Sínite párvulos veníre ad me. R. Tálium est enim regnum cælórum.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, cui cuncta adoléscunt, et per quem adúlta firmántur: exténde déxteram tuam super hunc fámulum tuum (hanc fámulam tuam), in ténera ætáte languéntem: quátenus vigóre sanitátis recépto, ad annórum pervéniat plenitúdinem, et tibi fidéle, gratúmque obséquium indesinénter præstet ómnibus diébus vitæ suæ. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Pater misericordiárum, et Deus totíus consolatiónis, qui creatúræ tuæ multíplici pietáte consúlens, non solum ánimæ, sed ipsi córpori curatiónis grátiam benígnus infúndis: hunc párvulum infírmum (hanc párvulam infírmam) a lecto ægritúdinis erígere, et Ecclésiæ tuæ sanctæ, suísque paréntibus incólumem restitúere dignéris; ut cunctis prolongátæ sibi vitæ diébus, grátia et sapiéntia coram te et homínibus profíciens, in iustítia et sanctitáte tibi sérviat, et débitas misericórdiæ tuæ réferat gratiárum actiónes. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui miro órdine Angelórum ministéria, hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita huius púeri (puéllæ) muniátur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Tėve mūsų (tyliai iki:)
V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Dievas mūsų pasigailės. R. Viešpats, saugantis mažutėlius.

V. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane. R. Nes tokių yra dangaus karalystė.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, visi suauga Tau ir per Tave sustiprėja suaugusieji. Ištiesk savo dešinę virš šio savo tarno (šios savo tarnaitės), sergančio (-ios) jauname amžiuje, kad gavęs (-usi) sveikatos jėgų, jis (ji) pasiektų savo metų pilnatvę ir visas savo gyvenimo dienas Tau nesiliaudamas (-a) teiktų ištikimą ir dėkingą tarnavimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Melskimės. Gailestingumo Tėve, visokios paguodos Dieve, Tu savo daugeriopu gerumu rūpindamasis kūriniu, meilingai įlieji pasveikimo malonę ne vien sielai, bet ir kūnui. Pakelk šį sergantį berniuką (šią sergančią mergaitę) iš ligos patalo ir teikis jį (ją) sveiką grąžinti Tavo šventajai Bažnyčiai ir jo (jos) tėvams, kad visas savo pailgėjusio gyvenimo dienas, augdamas (-a) malone ir išmintimi Tavo ir žmonių akyse, jis (ji) Tau tarnautų teisingumu bei šventumu ir Tavo gailestingumui atsilygintų deramu dėkingumu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Melskimės. Dieve, Tu nuostabia tvarka dalini pareigas angelams ir žmonėms. Maloningai suteik, kad tie, kurie tarnaudami visuomet stovi prie Tavęs danguje, apsaugotų šio berniuko (mergaitės) gyvybę šioje žemėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Po to kunigas uždeda dešinę ranką ant vaiko galvos ir kalba: „Super ægros...“. Baigia šv. Jono Evangelijos pabaiga, palaiminimu ir apšlakstymu (žr. ten pat).