06. Drobulių, neštuvų, vyno ligoniams ir vaistų palaiminimas

2007 05 02

DROBULIŲ LIGONIAMS LAIMINIMAS

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui per tactum fímbrium vestimentórum tuórum mulíerem fluxu sánguinis laborántem, aliósque passim infírmos sanáre dignátus es, et per sudária, et semicínctia Apóstoli tui Pauli languóres et spíritus nequam ab infírmis éadem virtúte fugásti: præsta, quǽsumus; ut qui his vestiméntis, velis, et linteamínibus, quæ in tuo nómine bene+dícimus, indúti vel opérti fúerint, sanitátem mentis et córporis percípere mereántur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu teikeisi Tavo drabužių kutų palietimu išgydyti moterį, kenčiančią nuo kraujoplūdžio, bei kitus ligonius įvairiose vietose, o per Tavo apaštalo Pauliaus skepetą ir juostą ta pačia galia nuvijai nuo ligonių piktąsias dvasias. Suteik, meldžiame, kad tie, kas bus apsirengę ar užsikloję šiais rūbais, užtiesalais ir drobulėmis, kurias Tavo vardu lai+miname, pelnytų gauti sielos ir kūno sveikatą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

 

NEŠTUVŲ LIGONIAMS LAIMINIMAS

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui, dum peregrinabáris in terris, pertransíbas benefaciéndo et sanándo omnem languórem et omnem infirmitátem in pópulis, quique hóminem paralýticum, iacéntem in lecto, ad salutem mentis et córporis restituísti; réspice, quǽsumus, ad fidem et ad sensus commiseratiónis servórum tuórum, qui animáti spíritu veræ caritátis, qua tu eis exémplo præivísti, et quam in præcéptum traduxísti, vehículum hoc, ad instar léctuli artificióse éxstrui voluérunt eo fine, ut ad locum curatiónis vel aptíssime deférri possint quicúmque, aut vulnéribus sint affécti, aut quavis infirmitáte detineántur. Aegrótis ígitur, qui hoc componúntur vehículo, quod nunc in tui nóminis virtúte bene+dícimus, esto, mitíssime Iesu, in itínere solátium, in perículis tutámen, in dolóribus refrigérium. Præsta, ut iídem, tuis Angelis comitántibus, ad curatiónis sedem tranquíllo cursu pervéniant, ibíque pristínam sanitátem recúperent, éaque, te miseránte, per intercessiónem sanctíssimæ tuæ Matris Maríæ, percépta, abeúntes in domos suas, honoríficent te Deum verum: Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu dar keliaudamas žemėje vaikščiojai darydamas gera ir gydydamas visokias liaudies ligas ir negalias, taip pat grąžinai sielos ir kūno sveikatą paralyžiuotam žmogui, gulinčiam ant neštuvų. Pažvelk, meldžiame, į savo tarnų tikėjimą ir gailesčio jausmus, kurie, įkvėpti tikros meilės dvasios, pirmiau parodytos Tavuoju pavyzdžiu ir iškeltos iki įstatymo, panorėjo meistriškai padaryti šį vežimą, panašų į neštuvus. Jis skirtas tam, kad į gydymo vietą būtų patogiausiai nuvežti visi, kuriuos ištiko žaizdos ar užklupo kokia nors liga. Todėl ligoniams, guldomiems ant šio vežimo, kurį dabar Tavo vardo galia pa+laiminame, būk, gerasis Jėzau, paguoda kelionėje, apsauga pavojuose ir atilsis skausmuose. Suteik, kad jie, lydimi Tavo angelų, ramiai pasiektų gydymo vietą, ten atgautų buvusią sveikatą, o ją Tau pasigailint atgavę, švenčiausiosios Tavo Motinos Marijos užtarimu grįžtų namo ir garbintų Tave, tikrąjį Dievą. Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

 

VYNO LIGONIAMS LAIMINIMAS

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui in Cana Galilǽæ ex aqua vinum fecísti: bene+dícere et sancti+ficáre dignéris hanc creatúram vini, quam ad sustentatiónem servórum tuórum tribuísti; ut, ubicúmque fusum fúerit, vel a quólibet potátum, divína opuléntiæ tuæ bene+dictióne repleátur.

Omnípotens sempitérne Deus, salus ætérna credéntium, exáudi nos pro fámulo tuo infírmo (fámula tua infírma, seu fámulis tuis infírmis) pro quo (qua, seu quibus) misericórdiæ tuæ implorámus auxílium; ut, réddita sibi sanitáte, gratiárum tibi in Ecclésia tua réferat (-ant) actiónes. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu Galilėjos Kanoje iš vandens padarei vyną. Teikis pa+laiminti ir pa+šventinti šį vyno kūrinį, kurį suteikei Tavo tarnų palaikymui, kad visur, kur jo bus užpilta, ar visi, kurie jo gers, būtų pripildyti Tavo dieviškai gausiu pa+laiminimu.

Visagali amžinasis Dieve, nuolatinis tikinčiųjų išganyme, išklausyk mus dėl šio sergančio Tavo tarno (šios sergančios Tavo tarnaitės, arba šių sergančių Tavo tarnų), už kurį (kurią arba kuriuos) meldžiame Tavo gailestingos pagalbos, kad atgavęs (-usi arba -ę) sveikatą, jis (ji arba jie) Tavo Bažnyčioje Tau padėkotų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

 

VISOKIŲ VAISTŲ LAIMINIMAS

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui mirabíliter hóminem creásti, et mirabílius reformásti, qui váriis infirmitátibus, quibus detinétur humána mortálitas, multíplici remédio succúrrere dignátus es: propítius esto invocatiónibus nostris, et sanctam tuam de cælis bene+dictiónem super hanc medicínam infúnde, ut ille, qui eam súmpserit (illi, qui eam sumpsérunt), sanitátem mentis et córporis percípere mereátur (-ántur). Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu žmogų nuostabiai sukūrei ir dar nuostabiau atnaujinai. Tu įvairiais vaistais teikeisi pagelbėti daugelio negalių sugriebtus mirtingus žmones. Būk maloningas mūsų maldoms ir išliek iš dangaus savo šventąjį pa+laiminimą ant šių vaistų, kad tas, kas (tie, kurie) juos gers, pelnytų gauti sielos ir kūno sveikatą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.