01. Paskutinis patepimas

2007 05 02

V. SAKRAMENTAI LIGONIAMS IR PAGALBA MIRŠTANČIAM

 

Kunigo pakvietimas prie ligonio yra didžiausias artimo meilės darbas ir svarbi jo artimųjų pareiga. Šventieji sakramentai nuskaistina sielą ir pašventina ligos vargus, o atėjus mirties valandai suteikia jėgų kovoti su velnio pagundomis, kurios gali būti labai stiprios. Reikia nedelsiant pakviesti kunigą, kol ligonis dar turi sąmonę, taip pat dažnai melstis kartu su ligoniu ar jam girdint, padėti ligoniui pasiruošti vaisingam sakramentų priėmimui. Ligoniui reikia duoti maldaknygę, švęsto vandens ir kryžių, kad jis nuolat žvelgtų į Nukryžiuotąjį ir semtųsi jėgų iš jo kančios, bučiuodamas jo žaizdas.

Paskutinio patepimo sakramentas ne tik nepriartina mirties, bet dažnai net padeda atgauti fizinę sveikatą, jeigu tai naudinga ligonio sielai. Šio sakramento malonė suteikia nuodėmių susilpnintai sielai stiprybės ir atleidžia nuodėmes, jeigu ligonis nebegali jų išpažinti, bet gailisi dėl jų ir ketina išpažinti, kai vėl galės. Paskutinį patepimą galiojančiai priimti gali tik pakrikštytieji, sulaukę protingo amžiaus ir esantys mirties pavojuje dėl ligos ar senatvės. Todėl jis neteikiamas mažiems vaikams, nesąmoningiems dvasios ligoniams ir tiems, kurie nėra mirties pavojuje arba yra jame ne dėl ligos (pvz., kareiviams prieš mūšį). Jei priimantysis turi sąmonę, prieš priimdamas Paskutinį patepimą, jis turi atlikti išpažintį. Jei mirties pavojus praeina, o po kiek laiko vėl grįžta, patepimą būtina vėl suteikti, bet tos pačios ligos eigoje jis nekartojamas.

Mirtinam ligoniui teikiama šv. Komunija, vadinama Viatiku – dvasios maistu kelionei į amžinybę. Kilus mirties pavojui, tikintieji privalo neatidėliodami priimti šv. Komuniją. Iškilus tokiam pavojui, ją patariama priimti ir tuo atveju, jei tą dieną jau eita Komunijos. Labai patariama priimti šv. Komuniją ir nesunkiai sergant, ypač švenčių dienomis.

Ligonio kambarys turi būti tvarkingas. Ligoniui matomoje vietoje pastatomas baltai apdengtas stalas, ant jo padedamas kryžius, dvi degančios žvakės, lėkštelė su šešiais vatos gumuliukais ir duonos riekele, rankšluostėlis, du indeliai su vandeniu ir šaukštas.

 

1. Paskutinis patepimas

 

Įėjęs į ligonio kambarį, kunigas sveikinasi:

V. Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

V. Ramybė šiems namams. R. Ir visiems jų gyventojams.

 

Po to padeda ligonių aliejų ant stalo. (Jei atnešė ir šv. Komuniją, padeda ją ant korporalo, ištiesto ant stalo, ir priklaupia.)

Kunigas duoda ligoniui pabučiuoti kryžių, po to šlaksto ligonį, kambarį ir susirinkusius artimuosius šv. vandeniu, kalbėdamas ar giedodamas:

Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor. Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam. Gloria Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto: Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. Aspérges me...

Apšlakstyk mane, Viešpatie, yzopu, ir būsiu tyras, nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą. Pasigailėk manęs, Dieve, dėl savo didžio gailestingumo. Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Apšlakstyk mane...

 

Jeigu ligonis atlieka išpažintį, artimieji išeina. Kunigas trumpai paguodžia ligonį ir pamoko jį apie šio sakramento reikšmę ir veikimą. Davus išrišimą, artimieji grįžta, kunigas kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Intróeat, Dómine Iesu Christe, domum hanc sub nostræ humilitátis ingréssu, ætérna felícitas, divína prospéritas, seréna lætítia, cáritas fructuósa, sánitas sempitérna: effúgiat ex hoc loco accéssus dǽmonum: adsint Angeli pacis, domúmque hanc déserat omnis malígna discórdia. Magnífica, Dómine, super nos nomen sanctum tuum; et béne+dic nostræ conversatióni: sanctífica nostræ humilitátis ingréssum, qui sanctus et qui pius es, et pérmanes cum Patre et Spíritu Sancto in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus, et deprecémur Dóminum nostrum Iesum Christum, ut benedicéndo bene+dícat hoc tabernáculum, et omnes habitántes in eo, et det eis Angelum bonum custódem, et fáciat eos sibi servíre ad considerándum mirabília de lege sua: avértat ab eis omnes contráriæ potestátes: erípiat eos ab omni formídine, et ab omni perturbatióne, ac sanos in hoc tabernáculo custodíre dignétur: Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat Deus in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis, qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Teįžengia, Viešpatie Jėzau Kristau, į šiuos namus, mums nuolankiai atėjus, amžinoji laimė, dieviška gerovė, giedras džiaugsmas, vaisinga meilė, amžina sveikata. Tebėga iš šios vietos į ją įslinkę velniai, tebūna joje taikos angelai, o šiuos namus tepalieka visokia pikta nesantaika. Išaukštink, Viešpatie, virš mūsų savo šventąjį vardą, ir pa+laimink mūsų bendravimą. Pašventink mūsų nuolankų atėjimą, Tu, kuris esi šventas ir geras bei lieki su Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. R. Amen.

Melskimės ir maldaukime mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad laimindamas pa+laimintų šią padangtę ir visus jos gyventojus, kad skirtų jiems gerą Angelą Sargą ir leistų jiems tarnauti jam, regint jo Įstatymo stebuklus. Tenuvaro nuo jų visas priešiškas jėgas, teišgelbsti juos nuo visokios baimės ir visokio nerimo ir tegul teikiasi juos laikyti sveikus šioje padangtėje. Jis būdamas Dievas su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

Melskimės. Išgirsk mus, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, ir teikis pasiųsti iš dangaus savo šventąjį angelą, kuris saugotų, globotų, sergėtų, lankytų ir gintų visus gyvenančius šiame būste. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Ligonis ir susirinkusieji kalba:

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beato Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et opere: (tris kartus mušasi į krūtinę:) mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

V. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam. R. Amen.

V. + Indulgéntiam, absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus. R. Amen.

Prisipažįstu visagaliam Dievui, Švenčiausiajai visuomet Mergelei Marijai, šventajam arkangelui Mykolui, šventajam Jonui Krikštytojui, šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui, visiems šventiesiems ir tau, tėve, kad labai nusidėjau mintimi, žodžiu ir darbu: (tris kartus mušasi į krūtinę:) mano kaltė, mano kaltė, mano didžiausia kaltė. Todėl prašau Švenčiausiąją visuomet Mergelę Mariją, šventąjį arkangelą Mykolą, šventąjį Joną Krikštytoją, šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių, visus šventuosius ir tave, tėve, melsti už mane Viešpatį, mūsų Dievą.

V. Tepasigaili jūsų visagalis Dievas ir, atleidęs jūsų nuodėmes, tenuveda jus į amžinąjį gyvenimą. R. Amen.

V. + Mūsų nuodėmių dovanojimą, išrišimą ir atleidimą tesuteikia mums visagalis ir gailestingasis Viešpats. R. Amen.

 

Teikiant patepimą, susirinkusieji kalba Septynias atgailos psalmes ir Visų šventųjų litaniją ar kitas maldas.

 

Kunigas ištiesia dešinę ranką virš ligonio galvos ir kalba:

In nómine Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + Sancti, exstinguátur in te omnis virtus diáboli per impositiónem mánuum nostrárum, et per invocatiónem gloriósæ et sanctæ Dei Genitrícis Vírginis Maríæ, eiúsque ínclyti Sponsi Ioseph, et ómnium sanctórum Angelórum, Archangelórum, Patriarchárum, Prophetárum, Apostolórum, Mártyrum, Confessórum, Vírginum, atque ómnium simul Sanctórum. Amen.

Vardan Tė+vo, ir Sū+naus, ir Šventosios + Dvasios, per mano rankų uždėjimą ir dėl garbingosios ir šventosios Dievo Motinos, Mergelės Marijos, jos kilniojo Sužadėtinio Juozapo ir visų šventųjų angelų, arkangelų, patriarchų, pranašų, apaštalų, kankinių, išpažinėjų, mergelių ir kartu visų šventųjų užtarimo teužgęsta tavyje visokia velnio galia. Amen. 

 

Po to nykštį pavilgo į ligonių aliejų ir patepa ligonio kūno dalis, kalbėdamas maldas:

Akių vokai

 

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per visum deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs regėjimu. Amen.

 

Ausys

 

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per audítum deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs klausa. Amen.

 

Nosies šnervės

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per odorátum deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs uosle. Amen.

 

Lūpos

 

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per gustum et locutiónem deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs ragavimu ir kalbomis. Amen.

 

Delnai (kunigui – plaštakų viršus)

 

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per tactum deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs lytėjimu. Amen.

 

Pėdos (šį patepimą galima praleisti)

 

Per istam sanctam Unctió+nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per gressum deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs vaikščiojimu. Amen.

 

Jei artėja ligonio mirtis, įžanginės maldos praleidžiamos, kunigas patepa tik ligonio kaktą, sakydamas:

Per istam sanctam Unctió+nem indúlgeat tibi Dóminus quidquid deliquísti. Amen.

Per šį šventą Pate+pimą ir savo meilingą gailestingumą teatleidžia tau Viešpats tai, ką esi nusidėjęs. Amen.

 

(Kunigo panaudota vata ir duona sudeginami, vanduo po pirštų plovimo išpilamas į sakrariumą ar ugnį).

Po to kunigas kalba:

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancíllam tuam). R. Deus meus, sperántem in te.

V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eum (eam).

V. Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis. R. A fácie inimíci.

V. Nihil profíciat inimícus in eo (ea). R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Deus, qui per Apóstolum tuum Iacóbum locútus es: Infirmátur quis in vobis? indúcat presbýteros Ecclésiæ et orent super eum, ungéntes eum óleo in nómine Dómini: et orátio fídei salvábit infírmum, et alleviábit eum Dóminus: et si in peccátis sit, remitténtur ei; cura, quǽsumus, Redémptor noster, grátia Sancti Spíritus languóres istíus infírmi (infírmæ), eiúsque sana vúlnera, et dimítte peccáta, atque dolóres cunctos mentis et córporis ab eo (ea) expélle, plenámque intérius et extérius sanitátem misericórditer redde, ut, ope misericórdiæ tuæ restitútus (-a), ad prístina reparétur offícia: Qui cum Patre et eódem Spíritu Sancto vivis et regnas Deus, in sǽcula sæculórum. R. Amen. 

 

Orémus. Réspice, quǽsumus, Dómine, fámulum tuum N. (fámulam tuam N.) in infirmitáte sui córporis fatiscéntem, et ánimam réfove, quam creásti: ut, castigatiónibus emendátus (-a), se tua séntiat medicína salvátum (-am). Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, qui, benedictiónis tuæ grátiam ægris infundéndo corpóribus, factúram tuam multíplici pietáte custódis: ad invocatiónem tui nóminis benígnus assíste; ut fámulum tuum (fámulam tuam) ab ægritúdine liberátum (-am), et sanitáte donátum (-am), déxtera tua érigas, virtúte confírmes, potestáte tueáris, atque Ecclésiæ tuæ sanctæ, cum omni desideráta prosperitáte, restítuas. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

 

Tėve mūsų (tyliai iki:)

 

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Gelbėk savo tarną (tarnaitę). R. Mano Dieve, pasitikintį (-čią) Tavimi.

V. Siųsk jam (jai), Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono gink jį (ją).

V. Būk jam (jai), Viešpatie, stiprybės bokštas. R. Priešo akivaizdoje.

V. Nieko iš jo (jos) tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta jam (jai) kenkti.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Dieve, Tu per savo apaštalą Jokūbą kalbėjai: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14–15). Mūsų Atpirkėjau, prašome, išgydyk Šventosios Dvasios malone šio ligonio (šios ligonės) negalavimus, pagydyk jo (jos) žaizdas ir atleisk nuodėmes, taip pat nuvyk nuo jo (jos) visus sielos ir kūno skausmus, gailestingai grąžink visišką vidinę ir išorinę sveikatą, kad Tavo gailestingu veikimu pagydytas (-a), jis (ji) grįžtų prie ankstesnių pareigų. Tu būdamas Dievas su Tėvu ir ta Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Melskimės. Pažvelk, meldžiam Tave, Viešpatie, į savo tarną (tarnaitę) N., nusilpusį (-ią) savo kūno ligoje, ir atgaivink sielą, kurią sutvėrei, kad paauklėtas (-a) Tavo plakimu, pasijustų Tavo vaistais išgelbėtas (-a). Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Melskimės. Šventasis Dieve, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, Tu sergantiems teiki savo palaimingą malonę ir savo kūrinius labai švelniai globoji. Meilingai išgirsk, kai šaukiamės Tavo vardo, išvaduok savo tarną (savo tarnaitę) nuo ligos, dovanojęs jam (jai) sveikatą, pakelk jį (ją) savo dešine, savo jėga sustiprink, savo galia apsaugok ir grąžink jį (ją) savo šventajai Bažnyčiai, kuri trokšta jo (jos) pasveikimo. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.