08. Apaštalinis palaiminimas, suteikiant visuotinius atlaidus mirštančiajam

2007 05 02

Jei ligonio gyvybei gresia pavojus, po išpažinties, Paskutinio patepimo ir šv. Viatiko kunigas suteikia šį palaiminimą. Jeigu ligonis yra gerai pasiruošęs, jis gauna visuotinius atlaidus, tai yra po mirties bus apsaugotas nuo skaistyklos kančių ir pateks į dangų.

Jei nebuvo teikiamas Paskutinis patepimas, atėjęs kunigas pasisveikina, padeda Švenčiausiąjį ant parengto stalo ir šlaksto šv. vandeniu. Kunigas trumpai pamoko ligonį apie šio palaiminimo naudą ir kaip melstis ligos patale. Po to kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Ant. Ne reminiscáris, Dómine, delícta fámuli tui (fámulæ tuæ): neque vindíctam sumas de peccátis eius.

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancíllam tuam). R. Deus meus, sperántem in te.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Clementíssime Deus, Pater misericordiárum, et Deus totíus consolatiónis, qui néminem vis períre in te credéntem, atque sperántem: secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice propítius fámulum tuum N., quem (fámulam tuam N. quam) tibi vera fides, et spes christiána comméndant. Vísita eum (eam) in salutári tuo, et per Unigéniti tui passiónem et mortem, ómnium ei delictórum suórum remissiónem, et véniam cleménter indúlge: ut eius ánima in hora éxitus sui te iúdicem propitiátum invéniat, et in sánguine eiúsdem Fílii tui ab omni mácula ablúta, transíre ad vitam mereátur perpétuam. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Ant. Neprisimink, Viešpatie, savo tarno (tarnaitės) kalčių ir nesiimk keršto už jo (jos) nuodėmes.

Kýrie eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Tėve mūsų (tyliai iki:)
V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Gelbėk savo tarną (tarnaitę). R. Mano Dieve, pasitikintį (-čią) Tavimi.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Maloningiausias Dieve, gailestingumo Tėve, visokios paguodos Dieve, Tu nenori, kad kas nors pražūtų iš tikinčių į Tave ir Tavimi pasitikinčių. Dėl savo pasigailėjimų daugybės meilingai pažvelk į savo tarną N., kurį (tarnaitę N., kurią) Tau paveda tikras tikėjimas ir krikščioniška viltis. Aplankyk jį (ją) savo išganymu ir dėl Tavojo Viengimio kančios bei mirties maloniai suteik jam (jai) visų kalčių atleidimą ir dovanojimą, kad jo (jos) siela išėjimo valandą rastų Tave kaip permaldautą teisėją ir, nuo visų dėmių nuplauta to Tavo Sūnaus Krauju, pelnytų pereiti į amžinąjį gyvenimą. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Tada kalbama „Confiteor“, „Misereatur“ ir „Indulgentiam“. Po to kunigas kalba:

Dóminus noster Iesus Christus, Fílius Dei vivi, qui beáto Petro Apóstolo suo dedit potestátem ligándi, atque solvéndi, per suam piíssimam misericórdiam recípiat confessiónem tuam, et restítuat tibi stolam primam, quam in Baptísmate recepísti: et ego facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plenáriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen.

Per sacrosáncta humánæ reparatiónis mystéria remíttat tibi omnípotens Deus omnes præséntis et futúræ vitæ poenas, paradísi portas apériat, et ad gáudia sempitérna perdúcat. R. Amen.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, kuris šventajam savo apaštalui Petrui davė galią surišti ir atrišti, dėl savo meilingo gailestingumo tepriima tavo išpažinimą ir tegrąžina tau pirmykštį rūbą, kurį gavai Krikštu. O aš, Apaštalų Sosto man duota galia, suteikiu tau visuotinius atlaidus ir visų nuodėmių atleidimą. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. R. Amen.

 

Per švenčiausias žmogaus atpirkimo paslaptis teatleidžia tau visagalis Dievas visas šio ir būsimo gyvenimo bausmes, atveria rojaus vartus ir nuveda į amžinuosius džiaugsmus. R. Amen.

 

Kunigas suteikia palaiminimą:

Benedícat te omnípotens Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.

Tepalaimina tave visagalis Dievas: Tėvas, ir Sūnus, + ir Šventoji Dvasia. R. Amen.

 

Tuomet kunigas suteikia atlaidus:

Ego, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plenáriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen.

Aš, Apaštalų Sosto man duota galia, suteikiu tau visuotinius atlaidus ir visų nuodėmių atleidimą. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. R. Amen.

 

Jei mirtis čia pat, kunigas, praleidęs maldas, iš karto kalba „Ego, facultate“, o po to maldą „Per sacrosancta“ ir palaiminimą „Benedicat“.