Šeštoji

Ave, María...(tyliai)

 

Pradžioje persižegnojama:

 

Deus, + in adiutórium... Glória Patri... Allelúia. arba Laus tibi... Kaip Laudes pradžioje.

Sveika, Marija...

 

 
 
Dieve, + ateik... Garbė Dievui Tėvui... Aleliuja. arba Šlovė Tau...

 

Himnas

Meménto, rerum Cónditor... (kaip Pirmojoje).  

 

Ant. In odórem * unguentórum tuórum cúrrimus: adulescéntulæ dilexérunt te nimis.

Ant. Paskui kvapą * Tavųjų tepalų mes bėgame, mergaitės Tave labai pamilo.

 

122 psalmė

 

Ad te levávi óculos meos, * qui hábitas in cælis.

Ecce, sicut óculi servórum * in mánibus dominórum suórum,

Sicut óculi ancíllæ in mánibus dóminæ suæ: * ita óculi nostri ad Dóminum Deum nostrum, donec misereátur nostri.

Miserére nostri, Dómine, miserére nostri: * quia multum repléti sumus despectióne.

Quia multum repléta est ánima nostra: * oppróbrium abundántibus, et despéctio supérbis.

Glória Patri...

Keliu savo akis į Tave, * kuris gyveni danguje.

Kaip tarnų akys * žvelgia į šeimininkų rankas.

 

Kaip tarnaitės žvelgia į šeimininkės rankas, * taip mūsų akys žiūri į mūsų Viešpatį Dievą, kol jis mūsų pasigailės.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų, * nes esame pilni didelio pažeminimo.

Jau mūsų siela persisotinus * turtuolių pašaipomis ir išdidžiųjų panieka.

 

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
123 psalmė

 

Nisi quia Dóminus erat in nobis, dicat nunc Israel: * nisi quia Dóminus erat in nobis,

Cum exsúrgerent hómines in nos, * forte vivos deglutíssent nos:

Cum irascerétur furor eórum in nos, * fórsitan aqua absorbuísset nos:

Torréntem pertransívit ánima nostra: * fórsitan pertransísset ánima nostra áquam intolerábilem.

Benedíctus Dóminus * qui non dedit nos in captiónem déntibus eórum.

Anima nostra sicut passer erépta est * de láqueo venántium.

Láqueus contrítus est, * et nos liberáti sumus.

Adiutórium nostrum in nómine Dómini, * qui fecit cælum et terram.

Glória Patri...

Jei Viešpaties nebūtų su mumis, tesako Izraelis, * jei Viešpaties nebūtų su mumis.

Kai žmonės pakilo prieš mus, * jie būtų mus gyvus prariję.

Kai jie užsidegė pykčiu ant mūsų, * lyg vanduo būtų mus paskandinęs.

Mūsų siela lyg perbrido upę, * mūsų siela lyg perėjo neįveikiamus vandenis.

 

Pagirtas Viešpats, * kuris nepaliko mūsų kaip grobio jų dantims!

Mūsų gyvybė ištrūko lyg paukštis * iš medžiotojo spąstų.

Spąstai sulaužyti, * o mes išvaduoti.

Mūsų pagalba – Viešpaties vardas, * jis padarė dangų ir žemę.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
124 psalmė

 

Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: * non commovébitur in æternum, qui hábitat in Ierúsalem.

Montes in circúitu eius: * et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in sǽculum.

Quia non relínquet virgam peccatórum super sortem iustórum: * ut non exténdant iusti ad iniquitátem manus suas.

Bénefac, Dómine, bonis, * et rectis corde.

Declinántes autem in obligatiónes addúcet Dóminus cum operántibus iniquitátem: * pax super Israel.

Glória Patri...

Kas Viešpačiu pasitiki, tas lyg Siono kalnas, * nepajudės per amžius, gyvenantys Jeruzalėje.

 

Kalnai ją supa, * o Viešpats supa savo tautą, nuo dabar ir per amžius.

Juk Viešpats neleis, kad nusidėjėlių skeptras spręstų teisiųjų lemtį, * kad teisieji tiestų rankas į nedorybę.

Padaryk gera, Viešpatie, geriesiems, * kurių širdys tiesios.

O tuos, kurie nukrypsta nuo pareigų, Viešpats nutrems su nedora darančiais. * Tebus ramybė Izraeliui!

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. In odórem unguentórum tuórum cúrrimus: adulescéntulæ dilexérunt te nimis.

Ant. Paskui kvapą Tavųjų tepalų mes bėgame, mergaitės Tave labai pamilo.

 

Kapitula (Sir 24, 16)

 

Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea. R. Deo grátias.

Įleidau šaknis garbingoje tautoje, Viešpaties dalyje mano paveldas, mano padangtė šventųjų būryje. R. Dėkojame Dievui.

 

 

V. Benedícta tu in muliéribus. R. Et benedíctus fructus ventris tui.

V. Dómine, exáudi...

Orémus. Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis memóriam ágimus; intercessiónis eius auxílio, a nostris iniquitátibus resurgámus. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dómine, exáudi... Benedicámus Dómino... Fidélium ánimæ...

V. Tu pagirta tarp moterų. R. Ir pagirtas Tavo įsčių vaisius.

V. Viešpatie, išgirsk...

Melskimės. Suteik pagalbą, gailestingasis Dieve, mūsų trapumui, kad mes, kurie prisimename šventąją Dievo Gimdytoją, jos užtarimo padedami, pakiltume iš savo neteisybių. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

V. Viešpatie, išgirsk... Pašlovinkim Viešpatį... Tikinčiųjų vėlės...