Kompleta ir pabaiga

Ave, María... (tyliai)

 

Nykščiu daromas kryželis ant krūtinės:

 

V. + Convérte nos, Deus, salutáris noster. R. Et avérte iram tuam a nobis.

Žegnojamasi:

 

V. + Deus, in adiutórium meum inténde. R. Dómine, ad adiuvándum me festína.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípo, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. Allelúia. arba Laus tibi, Dómine, Rex ætérnæ glóriæ.

Sveika, Marija...

 

 
 
V. + Atversk mus, Dieve, mūsų Gelbėtojau. R. Ir nugręžk nuo mūsų savo pyktį.

 

V. + Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja. arba Šlovė Tau, Viešpatie, amžinos garbės Karaliau.

 

Be antifonos kalbamos trys psalmės:  

 

128 psalmė

 

Sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea, * dicat nunc Israel.

Sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea, * étenim non potuérunt mihi.

Supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres: * prolongavérunt iniquitátem suam.

Dóminus iustus concídit cervíces peccatórum: * confundántur et convertántur retrórsum omnes, qui odérunt Sion.

Fiant sicut fænum tectórum: * quod priúsquam evellátur exáruit:

De quo non implévit manum suam qui metit, * et sinum suum qui manípulos cólligit.

Et non dixérunt qui præteríbant: Benedíctio Dómini super vos: * benedíximus vobis in nómine Dómini.

Glória Patri...

Dažnai kariavo prieš mane nuo pat jaunystės, * tesako Izraelis.

Dažnai kariavo prieš mane nuo pat jaunystės, * bet manęs nenugalėjo.

Nusidėjėliai akėjo mano nugarą, * varė savo nedorybių vagas.

 

Teisusis Dievas sulaužė nusidėjėlių sprandus. * Tegul susigėsta ir atgal atsitraukia visi, kurie nekenčia Siono.

Tebūna lyg žolė ant stogo, * kuri sudžiūsta dar jos neišrovus.

Ji nepripildys pjovėjo saujos, * nei glėbio tam, kuris riša pėdus.

Tenesako praeiviai: „Viešpaties palaiminimas jums, * laiminam jus Viešpaties vardu!“

Garbė Dievui Tėvui...

 

129 psalmė

 

De profúndis clamávi ad te, Dómine: * Dómine, exáudi vocem meam:

Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocem deprecatiónis meæ.

Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te, Dómine.

Sustínuit ánima mea in verbo eius: * sperávit ánima mea in Dómino.

A custódia matutína usque ad noctem: * speret Israel in Dómino.

Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.

Et ipse rédimet Israel, * ex ómnibus iniquitátibus eius.

Glória Patri...

Iš gelmių šaukiuosi Tavęs, Viešpatie, * Viešpatie, išgirsk mano balsą!

Tegul Tavo ausys atidžiai klauso * mano prašančio balso.

Jei neteisybių žiūrėsi, Viešpatie, * Viešpatie, kas išlaikys?

Pas Tave yra permaldavimas, * todėl laikausi Tavo įstatymo, Viešpatie.

Mano siela laikosi jo žodžio, * mano siela pasitiki Viešpačiu.

Nuo rytinės sargybos ligi nakties * Izraelis turi viltį Viešpatyje.

Nes pas Viešpatį gailestingumas * ir gausus yra jo atpirkimas.

Jis pats atpirks Izraelį * iš visų jo nedorybių.

Garbė Dievui Tėvui...

 

130 psalmė

 

Dómine, non est exaltátum cor meum: * neque eláti sunt óculi mei.

Neque ambulávi in magnis: * neque in mirabílibus super me.

Si non humíliter sentiébam: * sed exaltávi ánimam meam:

Sicut ablactátus est super matre sua, * ita retribútio in ánima mea.

Speret Israel in Dómino, * ex hoc nunc et usque in sǽculum.

Glória Patri...

Viešpatie, mano širdis neišpuikusi * ir mano akys neišdidžios.

Nesivaikau didelių dalykų, * nei nepasiekiamų stebuklų.

Juk nemąstau be nuolankumo * ir neaukštinu savo sielos.

Kaip kūdikis ant savo motinos kelių, * taip yra patenkinta mano siela.

Pasitikėk Viešpačiu, Izraeli, * nuo dabar ir per amžius!

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
Himnas

 

Meménto, rerum Cónditor... (kaip Pirmojoje).  

 

Kapitula (Sir 24, 24)

 

Ego mater pulchræ dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctæ spei. R. Deo grátias.

Aš – gražiosios meilės Motina, baimės, pažinimo ir šventos vilties. R. Dėkojame Dievui.

 

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

 

Ant. Sub tuum præsídium * confúgimus, sancta Dei Génetrix: nostras deprecatiónes ne respícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

Ant. Tavo apgynimo šaukiamės, * šventoji Dievo Gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

 

Simeono giesmė (Lk 2, 29-32)

 

Pradžioje persižegnojama.

 

+ Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, * secúndum verbum tuum in pace:

Quia vidérunt óculi mei * salutáre tuum,

Quod parásti * ante fáciem ómnium populórum,

Lumen ad revelatiónem géntium, * et glóriam plebis tuæ Israel.

Glória Patri...

+ Dabar paleisk savo tarną, Viešpatie, * pagal savo žodį ramybėje.

Nes mano akys išvydo * Tavo išgelbėjimą.

Kurį Tu prirengei * visų tautų akivaizdoje.

 

Šviesą, atskleistą pagonims * ir Tavosios tautos Izraelio garbę.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. Sub tuum præsídium...

Ant. Tavo apgynimo šaukiamės...

 

 

V. Dómine, exáudi...

Orémus. Beátæ et gloriósæ semper Vírginis Maríæ, quǽsumus, Dómine, intercéssio gloriósa nos prótegat: et ad vitam perdúcat ætérnam. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

 

V. Dómine, exáudi...

V. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias.

V. Viešpatie, išgirsk...

Melskimės. Švenčiausiosios ir garbingosios visuomet Mergelės Marijos šlovingas užtarimas, meldžiam, Viešpatie, mus tesaugo ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk...

V. Pašlovinkime Viešpatį. R. Dėkojame Dievui.

 

Palaiminimas (persižegnojama)

 

Benedícat et custódiat nos omnípotens et miséricors Dóminus, + Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus. R. Amen.

Telaimina ir tesaugoja mus visagalis ir gailestingasis Viešpats, + Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. R. Amen.

 

Švč. M. Marijos antifona

 

1. Nuo šeštadienio prieš I Advento sekmadienį iki vasario 1 d. imtinai:

 

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia cæli

Porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,

Súrgere qui curat, pópulo: tu quæ genuísti,

Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem

Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore

Sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Atpirkėjo Motina maitintoja, Tu likai atviri dangaus vartai ir jūros žvaigždė. Ateik į pagalbą nupuolusiems, pakelk iš rūpesčių liaudį. Tu gamtai stebintis pagimdei savo šventą Gimdytoją. Mergele prieš tai ir po to, kuri iš Gabrieliaus burnos priėmei tą „Sveika“, pasigailėk nusidėjėlių!

 

Iki Kūčių:

 

V. Angelus Dómini nuntiávit Maríæ. R. Et concépit de Spíritu Sancto.

Orémus. Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. R. Ir pradėjo iš Šventosios Dvasios.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, teikis įlieti į mūsų širdis savo malonės, kad mes, kurie Angelo apreiškimu pažinome Tavo Sūnaus Kristaus įsikūnijimą, per jo kančią ir kryžių pasiektume prisikėlimo garbę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Nuo Kūčių imtinai:

 

V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti. R. Dei Génetrix, intercéde pro nobis.

Orémus. Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fecúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum. R. Amen.

V. Po gimdymo, Mergele, likai nepažeista. R. Dievo Gimdytoja, užtarki mus.

Melskimės. Dieve, Tu per vaisingą Švenčiausiosios Marijos mergystę suteikei žmonių giminei amžino išganymo atlygį. Duok, prašome, kad jaustume ją mus užtariant, per kurią pelnėme priimti gyvybės Teikėją – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų. R. Amen.

 

2. Nuo Grabnyčių iki Didžiojo Trečiadienio imtinai:

 

Ave, Regína cælórum,

  Ave, Dómina Angelórum:

  Salve, radix, salve, porta,

  Ex qua mundo lux est orta:

Gaude, Virgo gloriósa,

  Super omnes speciósa,

  Vale, o valde decóra,

  Et pro nobis Christum exóra.

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. R. Da mihi virtútem contra hostes tuos. 

Orémus. Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis memóriam ágimus; intercessiónis eius auxílio, a nostris iniquitátibus resurgámus. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Sveika, dangaus Karaliene,

  sveika, angelų Valdove,

  sveika, šaknie, sveika, vartai,

  iš Tavęs patekėjo žemei šviesa.

Džiaukis, šlovinga Mergele,

  už visas gražiausia,

  sveika, labai daili,

  melski už mus Kristų.

V. Tebūnu vertas šlovinti Tave, pašvęsta Mergele. R. Duok man jėgų prieš Tavo priešus.

Melskimės. Suteik pagalbą, gailestingasis Dieve, mūsų trapumui, kad mes, kurie prisimenam šventąją Dievo Gimdytoją, jos užtarimo padedami, pakiltume iš savo neteisybių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

3. Nuo Velykų iki penktadienio po Sekminių imtinai:

 

Regína cæli, lætáre, allelúia:

Quia quem meruísti portáre, allelúia,

Resurréxit, sicut dixit, allelúia:

Ora pro nobis Deum, allelúia.

V. Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia. R. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.

 

Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, per eius Genetrícem Vírginem Maríam, perpétuæ capiámus gáudia vitæ. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja.

Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja.

Prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.

Melski už mus Dievą, aleliuja.

V. Džiaukis ir džiūgauk, Mergele Marija, aleliuja. R. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.

Melskimės. Dieve, kuris teikeisi pradžiuginti pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, suteik, prašome, kad per jo Gimdytoją Mergelę Mariją gautume amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

4. Nuo šeštadienio po Sekminių iki penktadienio prieš I Advento sekmadienį imtinai:

 

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo, et spes nostra, salve.

Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ.

Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui gloriósæ Vírginis Matris Maríæ corpus et ánimam, ut dignum Fílii tui habitáculum éffici mererétur, Spíritu Sancto cooperánte, præparásti: da, ut cuius commemoratióne lætámur, eius pia intercessióne, ab instántibus malis et a morte perpétua liberémur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!

Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,

Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.

Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki.

Ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk.

O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris padedant Šventajai Dvasiai paruošei šlovingosios Mergelės, Motinos Marijos kūną ir sielą, kad ji taptų Tavo Sūnaus vertu būstu, duok mums, kurie džiaugiamės jos minėjimu, kad jai maloningai užtariant, būtume išgelbėti nuo gręsiančių blogybių ir amžinosios mirties. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Po antifonos ir maldos persižegnojama:

 

V. Divínum + auxílium máneat semper nobíscum. R. Amen.

V. Dievo + pagalba visados tepasilieka su mumis. R. Amen.

 

Pabaigos maldos  

 

Sacrosánctæ et indivíduæ Trinitáti, crucifíxi Dómini nostri Iesu Christi humanitáti, beatíssimæ et gloriosíssimæ sempérque Vírginis Maríæ fecúndæ integritáti, et ómnium Sanctórum universitáti sit semper laus, honor, virtus et glória ab omni creatúra, nobísque remíssio ómnium peccatórum, per infiníta sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Beáta víscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium. R. Et beáta úbera, quæ lactavérunt Christum Dóminum.

O clementíssime Iesu, grátias ago tibi ex toto corde meo. Propítius esto mihi vilíssimo peccatóri. Ego hanc actiónem óffero divíno Cordi tuo emendándam atque perficiéndam, ad laudem et glóriam sanctíssimi nóminis tui et beatíssimæ Matris tuæ, ad salútem ánimæ meæ totiúsque Ecclésiæ tuæ. R. Amen.

Švenčiausiajai nepadalintai Trejybei, nukryžiuoto mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogystei, Švenčiausiosios ir šlovingosios visada Mergelės Marijos vaisingai nekaltybei ir visų šventųjų bendrijai visi tvariniai tegul teikia šlovę, gyrių ir garbinimą, o mums tebus atleistos visos nuodėmės, per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Palaimintos Mergelės Marijos įsčios, kurios nešiojo amžinojo Tėvo Sūnų. R. Ir palaiminta krūtinė, kuri maitino Viešpatį Kristų.

O maloningasis Jėzau, dėkoju Tau iš visos širdies! Būk gailestingas man, niekingam nusidėjėliui. Aš aukoju šią maldą Tavo dieviškajai Širdžiai, norėdamas atsiteisti ir pasitaisyti, Tavo švenčiausiojo vardo ir Tavo Švenčiausiosios Motinos vardo garbei ir šlovei, mano sielos ir visos Tavo Bažnyčios išganymui. R. Amen.