Pirmoji

Ave, María...(tyliai)

 

Pradžioje persižegnojama:

 

Deus, + in adiutórium... Glória Patri... Allelúia. arba Laus tibi... Kaip Laudes pradžioje.

Sveika, Marija...

 

 
 
Dieve, + ateik... Garbė Dievui Tėvui... Aleliuja. arba Šlovė Tau...

 

Himnas

Meménto, rerum Cónditor,

  Nostri quod olim córporis,

  Sacráta ab alvo Vírginis

  Nascéndo, formam súmpseris.

María, Mater grátiæ,

  Dulcis Parens cleméntiæ,

  Tu nos ab hoste prótege,

  Et mortis hora súscipe.

Iesu, tibi sit glória,

  Qui natus es de Vírgine,

  Cum Patre, et almo Spíritu,

  In sempitérna sǽcula. Amen.

Atmink, daiktų Tvėrėjau,

  kad mūsų kūno pavidalą

  kadaise gimdamas pašventinai

  ir iš Mergelės įsčių priėmei.

Marija, malonės Motina,

  saldaus gerumo Gimdytoja,

  apsaugok mus nuo priešų

  ir priimk mirties valandą.

Jėzau, Tau tebus garbė,

  kuris gimei iš Mergelės,

  su Tėvu ir gerąja Dvasia,

  per amžių amžius. Amen.

 

 

Ant. Assúmpta est María in cælum: * gáudent Angeli, laudántes benedícunt Dóminum.

Ant. Paimta į dangų Marija, * džiaugiasi angelai, šlovindami garbina Viešpatį.

 

53 psalmė

 

Deus, in nómine tuo salvum me fac: * et in virtúte tua iúdica me.

Deus, exáudi oratiónem meam: * áuribus pércipe verba oris mei.

Quóniam aliéni insurrexérunt advérsum me, et fortes quæsiérunt ánimam meam: * et non proposuérunt Deum ante conspéctum suum.

Ecce enim Deus ádiuvat me: * et Dóminus suscéptor est ánimæ meæ.

Avérte mala inimícis meis: * et in veritáte tua dispérde illos.

Voluntárie sacrificábo tibi, * et confitébor nómini tuo, Dómine: quóniam bonum est:

Quóniam ex omni tribulatióne eripuísti me: * et super inimícos meos despéxit óculus meus.

Glória Patri...

Dieve, gelbėk mane savo vardu, * išteisink mane savo galybe.

Dieve, išgirsk mano maldą, * ausimis priimk mano lūpų žodžius.

Nes svetimieji sukilo prieš mane, stipruoliai ieško mano gyvybės, * jie nemato Dievo savo akivaizdoje.

Bet man padeda Dievas, * Viešpats palaiko mano gyvybę.

Nelaimes suversk ant mano priešų * ir sunaikink juos savo teisumu.

Aukosiu Tau noriai * ir išgarsinsiu Tavo vardą, Viešpatie, nes jis yra geras.

Nes išgelbėjai mane iš visų nelaimių, * ir mano akys mato priešus sugėdintus.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
84 psalmė

 

Benedixísti, Dómine, terram tuam: * avertísti captivitátem Iacob.

Remisísti iniquitátem plebis tuae: * operuísti omnia peccáta eorum.

Mitigásti omnem iram tuam: * avertísti ab ira indignatiónis tuae.

Convérte nos, Deus, salutáris noster: * et avérte iram tuam a nobis.

Numquid in ætérnum irascéris nobis? * aut exténdes iram tuam a generatióne in generatiónem?

Deus, tu convérsus vivificábis nos: * et plebs tua lætábitur in te.

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam: * et salutáre tuum da nobis.

Audiam quid loquátur in me Dóminus Deus: * quóniam loquétur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos: * et in eos qui convertúntur ad cor.

Verúmtamen prope timéntes eum salutáre ipsíus: * ut inhábitet glória in terra nostra. Misericórdia et véritas obviavérunt sibi: * iustítia et pax osculátæ sunt.

Véritas de terra orta est: * et iustítia de caelo prospéxit.

Etenim Dóminus dabit benignitátem: * et terra nostra dabit fructum suum.

Iustítia ante eum ambulábit: * et ponet in via gressus suos.

Glória Patri...

Palaiminai, Viešpatie, savo žemę, * parvedei Jokūbo belaisvius.

Atleidai savo liaudies nedorybę, * uždengei visas jų nuodėmes.

Sušvelninai visą savo pyktį, * nusigręžei nuo savo pikto apmaudo.

Atversk mus, Dieve, mūsų gelbėtojau, * ir nugręžk nuo mūsų savo pyktį.

Negi per amžius rūstausi ant mūsų? * Nejau liksi įniršęs per kartų kartas?

 

Dieve, atsigręžęs Tu atgaivinsi mus, * ir Tavo liaudis džiaugsis Tavyje.

Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą * ir duok mums savo išganymą.

Girdžiu, ką man kalba Viešpats Dievas, * nes jis skelbia taiką savo liaudžiai.

Ir savo šventiesiems, * ir tiems, kurie širdingai atsiverčia.

Iš tiesų, jo išganymas arti tiems, kurie jo bijo, * kad jo šlovė gyventų mūsų žemėje.

Gailestingumas ir teisybė susitiko, * teisingumas ir taika pasibučiavo.

Tiesa pakilo iš žemės, * o teisingumas pažvelgė iš dangaus.

Iš tiesų, Viešpats parodys dosnumą, * ir mūsų žemė duos savo vaisių.

Teisingumas vaikščios priešais jį, * ir darys taką jo žingsniams.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
116 psalmė

 

Laudáte Dóminum, omnes gentes: * laudáte eum omnes pópuli.

Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: * et véritas Dómini manet in ætérnum.

Glória Patri...

Šlovinkite Viešpatį, visos tautos, * šlovinkite jį, visos šalys.

Nes tikrai mums duotas jo gailestingumas, * ir Viešpaties teisumas liks per amžius.

 

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. Assúmpta est María in cælum: gaudent Angeli, laudántes benedícunt Dóminum.

Ant. Paimta į dangų Marija, džiaugiasi angelai, šlovindami garbina Viešpatį.

 

Kapitula (Giesm 6, 9)

Quæ est ista, quae progréditur quasi auróra consúrgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terríbilis ut castrórum ácies ordináta? R. Deo grátias.

Kas yra toji, kuri žengia lyg kylanti aušra, graži kaip mėnulis, puiki kaip saulė, baisi lyg išrikiuotos karių gretos? R. Dėkojame Dievui.

 

 

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. R. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

V. Dómine, exáudi... 

Orémus. Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quǽsumus; ut, sua nos defensióne munítos, iucúndos fácias suæ interésse commemoratióni: Qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dómine, exáudi... Benedicámus Dómino... Fidélium ánimæ...

V. Tebūnu vertas šlovinti Tave, pašvęsta Mergele. R. Duok man jėgų prieš Tavo priešus.

V. Viešpatie, išgirsk...

Melskimės. Dieve, Tu teikeisi išsirinkti Švenčiausiosios Marijos mergystės rūmus, kad juose apsigyventum. Suteik, meldžiame, kad Tavo gynybos apsaugoti, linksmi dalyvautume šiame minėjime. Tu būdamas Dievas, gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk... Pašlovinkim Viešpatį... Tikinčiųjų vėlės...