Devintoji

Ave, María...(tyliai)

 

Pradžioje persižegnojama:

 

Deus, + in adiutórium... Glória Patri... Allelúia. arba Laus tibi... Kaip Laudes pradžioje.

Sveika, Marija...

 

 
 
Dieve, + ateik... Garbė Dievui Tėvui... Aleliuja. arba Šlovė Tau...

 

Himnas

Meménto, rerum Cónditor... (kaip Pirmojoje).  

 

Ant. Pulchra es * et decora, fília Ierúsalem, terríbilis ut castrórum ácies ordináta.

Ant. Graži esi * ir daili, dukra Jeruzale, baisi lyg išrikiuotos karių gretos.

 

125 psalmė

 

In converténdo Dóminus captivitátem Sion: * facti sumus sicut consoláti:

Tunc replétum est gáudio os nostrum: * et lingua nostra exultatióne.

Tunc dicent inter gentes: * Magnificávit Dóminus fácere cum eis.

Magnificávit Dóminus fácere nobíscum: * facti sumus lætántes.

Convérte, Dómine, captivitátem nostram, * sicut torrens in Austro.

Qui séminant in lácrimis, * in exsultatióne metent.

Eúntes ibant et flebant, * mitténtes sémina sua.

Veniéntes autem vénient in exsultatióne, * portántes manípulos suos.

Glória Patri...

Kai Viešpats parvedė Siono tremtinius, * mes buvome lyg sapne.

Tuomet prisipildė mūsų burna džiaugsmo * ir mūsų liežuvis linksmybės.

Tuomet buvo kalbama tautose: * „Viešpats padarė jiems didžių dalykų!“

Padarė mums Viešpats didžių dalykų * ir mes buvome laimingi.

Grąžink mus, Viešpatie, iš tremties, * lyg upelį iš Pietų.

Kas sėja ašarodamas, * tas džiūgaudamas pjaus.

Žmonės eina ir verkia, * berdami savo sėklas.

 

Bet jie grįš su džiaugsmu, * nešini savo pėdais.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
126 psalmė

 

Nisi Dóminus ædificáverit domum, * in vanum laboravérunt qui ædíficant eam.

Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem súrgere: * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis panem dolóris.

Cum déderit diléctis suis sómnum: * ecce heréditas Dómini fílii: merces, fructus ventris.

Sicut sagíttæ in manu poténtis: * ita fílii excussórum.

Beátus vir qui implébit desidérium suum ex ipsis: * non confundétur cum loquétur inimícis suis in porta.

Glória Patri...

Jei Viešpats nestato namo, * veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Jei Viešpats nesaugo miesto, * veltui budi jį saugantys.

Veltui jūs keliatės prieš aušrą, * keliatės vos atsisėdę, valgote skausmo duoną.

 

Savo mylimiesiems jis leidžia miegoti, * Viešpaties paveldas jiems yra vaikai, o įsčių vaisius – atlygis.

Lyg strėlės iš galiūno rankos, * išlekia jų sūnūs.

Laimingas vyras, gavęs jų tiek, kiek troško,* nesusigės, kalbėdamas su priešais vartuose.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
127 psalmė

 

Beáti omnes, qui tíment Dóminum, * qui ámbulant in viis eius.

Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuæ.

Fílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu mensæ tuæ.

Ecce sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.

Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Ierúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.

 

Et vídeas fílios filiórum tuórum: * pax super Israel.

Glória Patri...

Laimingi visi, kurie bijo Viešpaties, * kurie vaikščioja jo keliais.

Tu valgysi iš savo rankų darbo, * laimingas būsi ir tau seksis.

Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis * tavo namų viduje.

Tavo vaikai – lyg alyvų jaunuolynas * aplink tavo stalą.

Tegul bus palaimintas žmogus, * kuris bijo Viešpaties.

Telaimina tave Viešpats iš Siono, * ir tu regėsi Jeruzalę klestint visas savo gyvenimo dienas.

Matysi savo vaikų vaikus.* Tebus ramybė Izraeliui!

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. Pulchra es et decóra, fília Ierúsalem, terríbilis ut castrórum ácies ordináta.

Ant. Graži esi ir daili, dukra Jeruzale, baisi lyg išrikiuotos karių gretos.

 

Kapitula (Sir 24, 19–20)

 

In platéis sicut cinnamómum et bálsamum aromatízans odórem dedi: quasi myrrha electa, dedi suavitátem odóris. R. Deo grátias.

Lygumoje aš kvepėjau lyg cinamonas ar kvapnus balzamas, skleidžiau saldų kvapą lyg rinktinė mira. R. Dėkojame Dievui.

 

 

V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti. R. Dei Génetrix, intercéde pro nobis.

V. Dómine, exáudi...

Orémus. Famulórum tuórum, quǽsumus, Dómine, delíctis ignósce: ut, qui tibi placére de áctibus nostris non valémus; Genetrícis Fílii tui Dómini nostri intercessióne salvémur: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dómine, exáudi... Benedicámus Dómino... Fidélium ánimæ...

V. Po gimdymo, Mergele, likai nepažeista. R. Dievo Gimdytoja, užtarki mus.

V. Viešpatie, išgirsk...

Melskimės. Viešpatie, meldžiame, pamirški savo tarnų nuodėmes, kad mes, kurie savo darbais negalime Tau patikti, Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Gimdytojos užtarimu būtume išgelbėti. Jis būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk... Pašlovinkim Viešpatį... Tikinčiųjų vėlės...