Įžanga

XVI. ŠVČ. M. MARIJOS MAŽOSIOS VALANDOS (OFFICIUM PARVUM)

 

Mažosios valandos yra vienos seniausių Bažnyčios pamaldų Mergelės Marijos garbei. Jos sukurtos XI a. oficialios Bažnyčios liturginės maldos – Brevijoriaus, Dieviškojo Oficiumo pavyzdžiu ir greitai tapo privaloma malda daugelyje vienuolijų, brolijų, trečiųjų ordinų. Mažąsias valandas kalbėjo visi Karmelio škaplieriaus nešiotojai, tik vėliau jas daug kur pakeitė šv. rožančiaus malda. Tačiau Officium parvum lieka nepamainomu seniausių Marijai skirtų maldų lobynu, jį kalbėdami vienijamės su visa besimeldžiančia Bažnyčia.

Aušrinė kalbama išvakarėse po Kompletos arba rytą, Laudės ir Pirmoji – rytą, Trečioji, Šeštoji ir Devintoji – dieną, Mišparai ir Kompleta – vakare. Įžangos ir pabaigos maldas galima kalbėti atitinkamai prieš ir po viso dienos Oficiumo, arba prieš ir po atskirų valandų.

Pirmiausia pateiktos maldos, kalbamos per visus metus, po to išimtys advento, Kalėdų ir Velykų laikams.

 

Įžangos malda

 

Aperi, Dómine, os meum ad benedicéndum nomen sanctum tuum: munda quoque cor meum ab ómnibus vanis, pervérsis et aliénis cogitatiónibus; intelléctum illúmina, afféctum inflámma, ut digne, atténte ac devóte hoc Offícium recitáre váleam, et exaudíri mérear ante conspéctum divínæ Maiestátis tuæ. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

Dómine, in unióne illíus divínæ intentiónis, qua ipse in terris laudes Deo persolvísti, has tibi Horas (hanc tibi Horam) persólvo.

Atverk, Viešpatie, mano burną, kad garbinčiau Tavo šventąjį vardą. Apvalyk mano širdį nuo visų tuščių, blogų ir pašalinių minčių. Apšviesk protą, uždek jausmus, kad galėčiau vertai, atidžiai ir maldingai kalbėti šias Valandas ir būčiau vertas išklausyti Tavo dieviškos didybės akivaizdoje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Viešpatie, aš Tau kalbėsiu šias Valandas (šią Valandą) vienybėje su tais dieviškais ketinimais, su kuriais Tu pats žemėje teikei Dievui garbę.