Kintamosios dalys

2007 05 02

1. KINTAMOS DALYS ADVENTO LAIKU

Nuo I Advento sekmadienio I Mišparų iki Kūčių Devintosios imtinai, taip pat Apreiškimo Švč. M. Marijai šventėje (III. 25).

 
AUŠRINĖ  

 

Vietoj Ant. 9. Post partum... kalbama ši:

 

Ant. 9. Angelus Dómini * nuntiávit Maríæ, et concépit de Spíritu Sancto (allelúia).

Ant. 9. Viešpaties angelas * apreiškė Marijai, ir pradėjo iš Šventosios Dvasios (aleliuja).

 

Skaitomi šie trys skaitiniai su responsoriumais:  

 

Absoliucija

Précibus et méritis beátæ Maríæ semper Vírginis et ómnium Sanctórum, perdúcat nos Dóminus ad regna cælórum. R. Amen.

Dėl Švenčiausiosios visuomet Mergelės Marijos ir visų šventųjų maldų bei nuopelnų tenuveda mus Viešpats į dangaus karalystę. R. Amen.

 

 

V. Iube, Dómine, benedícere.

(Jei palaiminimus teikia kunigas, skaitovas prašo: V. Iube, domne, benedícere.)

V. Teikis, Viešpatie, palaiminti.

(Jei palaiminimus teikia kunigas, skaitovas prašo: V. Teikis, tėve, palaiminti.)

 

Palaiminimas

Nos cum prole pia benedícat Virgo María. R. Amen.

Mus maloni su Vaiku tepalaimina Mergelė Marija. R. Amen.

 

I skaitinys (Lk 1, 26–28)

 

Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilǽæ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et, ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Tu autem, Dómine, miserére nobis. R. Deo grátias.

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas Mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o Mergelės vardas buvo Marija. Įėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi, Tu pagirta tarp moterų!“ O Tu, Viešpatie, pasigailėk mūsų. R. Dėkojame Dievui.

 

Responsoriumas

R. Missus est Gábriel Angelus ad Maríam Vírginem desponsátam Ioseph, núntians ei verbum; et expavéscit Virgo de lúmine: ne tímeas, María, invenísti grátiam apud Dóminum: * Ecce concípies et páries, et vocábitur Altíssimi Fílius. V. Dabit ei Dóminus Deus sedem David, patris eius; et regnábit in domo Iacob in ætérnum. R. Ecce concípies et páries, et vocábitur Altíssimi Fílius.

R. Angelas Gabrielius buvo pasiųstas pas Mergelę Mariją, sužadėtą su Juozapu, ir pranešė jai žodį; o Mergelė išsigando šviesos. Nebijok, Marija, radai malonę pas Viešpatį. * Štai pradėsi ir pagimdysi, ir jis vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. V. Viešpats Dievas duos jam Dovydo, jo tėvo, sostą, jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius. R. Štai pradėsi ir pagimdysi, ir jis vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.

 

 

V. Iube, Dómine, benedícere.

V. Teikis, Viešpatie, palaiminti.

 

Palaiminimas

Ipsa Virgo vírginum intercédat pro nobis ad Dóminum. R. Amen.

Pati mergelių Mergelė mus teužtaria pas Viešpatį. R. Amen.

 

II skaitinys (Lk 1, 29–33)

 

Quæ cum audísset, turbáta est in sermóne eius, et cogitábat qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María; invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries fílium, et vocábis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur; et dabit illi Dóminus Deus sedem David, patris eius; et regnábit in domo Iacob in ætérnum, et regni eius non erit finis. Tu autem, Dómine, miserére nobis. R. Deo grátias.

Išgirdusi, ji sumišo dėl jo žodžių ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, Tu radai malonę pas Dievą. Štai Tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam Dovydo, jo tėvo, sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo“. O Tu, Viešpatie, pasigailėk mūsų. R. Dėkojame Dievui.

 

Responsoriumas

R. Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: * Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi: quod enim ex te nascétur Sanctum, vocábitur Fílius Dei. V. Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco? Et respóndens Angelus, dixit ei. R. Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi: quod enim ex te nascétur Sanctum, vocábitur Fílius Dei. (Marijos šventėse, kai kalbamas Te Deum, dar pridedama: R. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. V. Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi: quod enim ex te nascétur Sanctum, vocábitur Fílius Dei.)

R. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi. * Šventoji Dvasia nužengs ant Tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs Tave savo šešėliu. Iš Tavęs gimęs bus Šventasis, vadinamas Dievo Sūnumi. V. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: R. Šventoji Dvasia nužengs ant Tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs Tave savo šešėliu. Iš Tavęs gimęs bus Šventasis, vadinamas Dievo Sūnumi. (Marijos šventėse, kai kalbamas Te Deum, dar pridedama: R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. V. Šventoji Dvasia nužengs ant Tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs Tave savo šešėliu. Iš Tavęs gimęs bus Šventasis, vadinamas Dievo Sūnumi.)

 

 

V. Iube, Dómine, benedícere.

V. Teikis, Viešpatie, palaiminti.

 

Palaiminimas

Per Vírginem Matrem concédat nobis Dóminus salútem et pacem. R. Amen.

Per Mergelę Motiną tesuteikia mums Viešpats išganymą ir taiką. R. Amen.

 

III skaitinys (Lk 1, 34–38)

 

Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua, et hic mensis sextus est illi, quæ vocátur stérilis; quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini: fiat mihi secúndum verbum tuum. Tu autem, Dómine, miserére nobis. R. Deo grátias.

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant Tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs Tave savo šešėliu. Iš Tavęs gimęs bus Šventasis, vadinamas Dievo Sūnumi. Antai Tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri vadinta nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį“. O Tu, Viešpatie, pasigailėk mūsų. R. Dėkojame Dievui.

 

Marijos šventėse kalbamas Šv. Ambraziejaus padėkos himnas: Te Deum laudamus... Ne šventėse:

 

Responsoriumas

R. Súscipe verbum, Virgo María, quod tibi a Dómino per Angelum transmíssum est: concípies et páries Deum páriter et hóminem, * Ut benedícta dicáris inter omnes mulíeres. V. Páries quidem fílium, et virginitátis non patiéris detriméntum: efficiéris grávida, et eris mater semper intácta. R. Ut benedícta dicáris inter omnes mulíeres. V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. R. Ut benedícta dicáris inter omnes mulíeres.

R. Priimk žodį, Mergele Marija, kurį per angelą Tau davė Viešpats. Tu pradėsi ir pagimdysi kartu Dievą ir žmogų * ir būsi pagirta tarp visų moterų. V. Nors pagimdysi sūnų, bet neprarasi mergystės, tapsi nėščia, bet būsi niekada nepalytėtoji motina. R. Ir būsi pagirta tarp visų moterų. V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Ir būsi pagirta tarp visų moterų.

 

LAUDĖS  

 

Ant. 1. Missus est * Gábriel Angelus ad Maríam Vírginem desponsátam Ioseph.

Ant. 2. Ave, María, * grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus (allelúia).

Ant. 3. Ne tímeas, María, * invenísti grátiam apud Dóminum: ecce concípies et páries fílium (allelúia).

Ant. 4. Dabit ei Dóminus * sedem David, patris eius; et regnábit in ætérnum.

Ant. 5. Ecce ancílla Dómini: * fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ant. 1. Pasiųstas * angelas Gabrielius pas Mergelę Mariją, sužadėtą su Juozapu.

Ant. 2. Sveika, Marija, * malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi (aleliuja).

Ant. 3. Nebijok, Marija, * Tu radai malonę pas Dievą, štai pradėsi ir pagimdysi sūnų (aleliuja).

Ant. 4. Viešpats duos jam * Dovydo, jo tėvo, sostą, ir karaliaus per amžius.

Ant. 5. Štai aš Viešpaties tarnaitė, * teesie man pagal tavo žodį.

 

Kapitula (Iz 11, 1-2)

 

Egrediétur virga de radíce Iesse, et flos de radíce eius ascéndet. Et requiéscet super eum Spíritus Dómini. R. Deo grátias.

Iš Jesės šaknies išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis Viešpaties Dvasia. R. Dėkojame Dievui.

 

 
Benedictus antifona:

 

Spíritus Sánctus * in te descéndet, María: ne tímeas, habébis in utero Fílium Dei (allelúia).

Šventoji Dvasia * ant Tavęs nusileis, Marija, nebijok, turėsi įsčiose Dievo Sūnų (aleliuja).

 
Malda:

Orémus. Deus, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Melskimės. Dieve, Tu norėjai, kad angelui paskelbus Tavo Sūnus priimtų kūną iš Švenčiausiosios Mergelės Marijos įsčių. Duok Tave meldžiantiems, kad dėl jos užtarimo jis mums padėtų, nes tikime ją tikrai esant Dievo Gimdytoja. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja per visus amžių amžius. R. Amen.

Ši malda kalbama visose valandose.

 
PIRMOJI  

 

Ant. Missus est * Gábriel Angelus ad Maríam Vírginem desponsátam Ioseph.

Ant. Pasiųstas * angelas Gabrielius pas Mergelę Mariją, sužadėtą su Juozapu.

 

Kapitula (Iz 7, 14–15)

 

Ecce virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum. R. Deo grátias.

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. R. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Varške ir medumi jis maitinsis, mokėdamas atmesti blogį ir pasirinkti gėrį. R. Dėkojame Dievui.

V. Tebūsiu vertas šlovinti Tave, šventoji Mergele. R. Duok man jėgų prieš Tavo priešus.

 

TREČIOJI  

 

Ant. Ave, María, * grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus (allelúia).

Ant. Sveika, Marija, * malonės pilnoji, viešpats su Tavimi (aleliuja).

 

Kapitula (Iz 11, 1–2)

 

Egrediétur virga de radíce Iesse, et flos de radíce eius ascéndet. Et requiéscet super eum Spíritus Dómini. R. Deo grátias.

V. Diffúsa est grátia in lábiis tuis. R. Proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.

Iš Jesės šaknies išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis Viešpaties Dvasia. R. Dėkojame Dievui.

V. Malonė liejasi iš Tavo lūpų. R. Todėl Tave Dievas palaimino per amžius.

 

ŠEŠTOJI  

 

Ant. Ne tímeas, María, * invenísti grátiam apud Dóminum: ecce concípies et páries fílium (allelúia).

Ant. Nebijok, Marija, * Tu radai malonę pas Dievą, štai pradėsi ir pagimdysi sūnų (aleliuja).

 

Kapitula (Lk 1, 32-33)

 

Dabit illi Dóminus Deus sedem David, patris eius; et regnábit in domo Iacob in ætérnum, et regni eius non erit finis. R. Deo grátias.

 

V. Benedícta tu in muliéribus. R. Et benedíctus fructus ventris tui.

Viešpats Dievas duos jam Dovydo, jo tėvo, sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo. R. Dėkojame Dievui.

V. Tu pagirta tarp moterų. R. Ir pagirtas Tavo įsčių vaisius.

 

DEVINTOJI  

 

Ant. Ecce ancílla Dómini: * fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ant. Štai aš Viešpaties tarnaitė, * teesie man pagal tavo žodį.

 

Kapitula (Iz 7, 14–15)

 

Ecce virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum. R. Deo grátias.

V. Angelus Dómini nuntiávit Maríæ. R. Et concépit de Spíritu Sancto.

Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Varške ir medumi jis maitinsis, mokėdamas atmesti blogį ir pasirinkti gėrį. R. Dėkojame Dievui.

V. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. R. Ir pradėjo iš Šventosios Dvasios.

 

MIŠPARAI  

 

Antifonos ir Kapitula kaip Laudes  

 

Magnificat antifona:

Spíritus Sanctus * in te descéndet, María: ne tímeas, habébis in útero Fílium Dei (allelúia).

Šventoji Dvasia * ant Tavęs nusileis, Marija, nebijok, turėsi įsčiose Dievo Sūnų (aleliuja).

 

 
KOMPLETA

 

 
Kapitula (Iz 7, 14–15)

 

Ecce virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum. R. Deo grátias.

V. Angelus Dómini nuntiávit Maríæ. R. Et concépit de Spíritu Sancto.

Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Varške ir medumi jis maitinsis, mokėdamas atmesti blogį ir pasirinkti gėrį. R. Dėkojame Dievui.

V. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. R. Ir pradėjo iš Šventosios Dvasios.

 

 
Nunc dimittis antifona:

 

Spíritus Sanctus * in te descéndet, María: ne tímeas, habébis in útero Fílium Dei (allelúia).

Šventoji Dvasia * ant Tavęs nusileis, Marija, nebijok, turėsi įsčiose Dievo Sūnų (aleliuja).

 
Švč. M. Marijos antifona: Alma Redemptóris Mater...

 

2. KINTAMOS DALYS KALĖDŲ LAIKU

 

Nuo Kūčių Mišparų iki Grabnyčių (II. 02) Kompletos imtinai.

 
LAUDĖS  

 

Ant. 1. O admirábile commércium: * Creátor géneris humáni, animátum corpus sumens, de Vírgine nasci dignátus est: et procédens homo sine sémine, largítus est nobis suam Deitátem.

Ant. 2. Quando natus es * ineffabíliter ex Vírgine, tunc implétæ sunt Scriptúræ: sicut plúvia in vellus descendísti, ut salvum fáceres genus humánum: te laudámus, Deus noster.

Ant. 3. Rubum, quem víderat Móyses * incombústum, conservátam agnóvimus tuam laudábilem virginitátem: Dei Génetrix, intercéde pro nobis.

Ant. 4. Germinávit radix Iesse, * orta est stella ex Iacob: Virgo péperit Salvatórem: te laudámus, Deus noster.

Ant. 5. Ecce María génuit * nobis Salvatórem, quem Ioánnes videns exclamávit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi (allelúia).

Ant. 1. O nuostabūs mainai: * žmonių giminės Kūrėjas priėmė kūną ir sielą ir teikėsi gimti iš Mergelės. Be sėklos tapęs žmogumi, jis suteikė mums savo dievystę. 

 

Ant. 2. Kai Tu gimei * neapsakomu būdu iš Mergelės, išsipildė Raštai. Lyg rasa į vilną nusileidai, kad išgelbėtum žmonių giminę. Tave šlovinam, mūsų Dieve! 

 

Ant. 3. Nesudegusiam krūme, kurį Mozė regėjo, * pažinom išsaugotą šlovingą Tavo mergystę. Dievo Gimdytoja, užtarki mus!

Ant. 4. Sužėlė Jesės šaknis, * patekėjo žvaigždė iš Jokūbo: Mergelė pagimdė Išganytoją. Tave šlovinam, mūsų Dieve!

Ant. 5. Štai Marija pagimdė * mums Išganytoją, kurį pamatęs Jonas sušuko: „Štai Dievo avinėlis, štai tas, kuris naikina pasaulio nuodėmes“ (aleliuja)!

 

 
Benedictus antifona:

 

Mirábile mystérium * declarátur hódie: innovántur natúræ, Deus homo factus est: id quod fuit permánsit, et quod non erat assúmpsit; non commixtiónem passus, neque divisiónem.

Nuostabi paslaptis * paskelbta šiandien: atnaujinta prigimtis, Dievas tapo žmogumi. Kas buvo, jis išlaikė, ko nebuvo, tą priėmė; nepatyrė nei sumaišymo, nei padalinimo.

 
Malda:

Orémus. Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fecúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Melskimės. Dieve, kuris per vaisingą Švenčiausiosios Marijos mergystę suteikei žmonių giminei amžino išganymo atlygį, duok, prašome, kad jaustume ją mus užtariant, per kurią pelnėme priimti gyvybės Teikėją – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Ši malda kalbama visose valandose.

 
MAŽOSIOS VALANDOS

Pirmojoje imama Laudes pirmoji antifona O admirábile, Trečiojoje – antroji antifona Quando natus, Šeštojoje – trečioji antifona Rubum, quem víderat, Devintojoje – penktoji antifona Ecce María.

 
MIŠPARAI
 

Antifonos kaip Laudes.  

Magnificat antifona:

Magnum * hereditátis mystérium: templum Dei factus est úterus nesciéntis virum: non est pollútus ex ea carnem assúmens; omnes gentes vénient, dicéntes: Glória tibi, Dómine.

Didinga * paveldėjimo paslaptis: Dievo šventykla tapo įsčios tos, kuri nepažino vyro; nesuteptas ir tas, kuris priėmė iš jos kūną. Visos tautos ateina ir kalba: Garbė Tau, Viešpatie!

 

 
KOMPLETA

 

Nunc dimittis antifona kaip Mišparų Magnificat ant.: Magnum hereditátis.

Švč. M. Marijos antifona: Alma Redemptóris Mater...

 

 
3. KINTAMOS DALYS VELYKŲ LAIKU
 

Nuo Velykų Aušrinės iki šeštadienio po Sekminių Devintosios imtinai.  

 

 

Benedictus, Magnificat ir Nunc dimittis antifona:

Regína cæli, * lætáre, allelúia; quia quem meruísti portáre, allelúia, resurréxit, sicut dixit, allelúia: ora pro nobis Deum, allelúia.

Dangaus Karaliene, * džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja.

 

Švč. M. Marijos antifona: Regína cæli...