Laudės

Ave, María...(tyliai)

 

Pradžioje persižegnojama:

 

Deus, + in adiutórium meum inténde. R. Dómine, ad adiuvándum me festína.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípo, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. Allelúia. arba Laus tibi, Dómine, Rex ætérnæ glóriæ.

Sveika, Marija...

 

Dieve, + ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja. arba Šlovė Tau, Viešpatie, amžinos garbės Karaliau.

 

92 psalmė

 

Ant. 1. Assúmpta est María in cælum: * gaudent Angeli, laudántes benedícunt Dóminum.

Dóminus regnávit, decórem indútus est: * indútus est Dóminus fortitúdinem, et præcínxit se.

Etenim firmávit orbem terræ, * qui non commovébitur.

Paráta sedes tua ex tunc: * a sǽculo tu es.

 

Elevavérunt flúmina, Dómine: * elevavérunt flúmina vocem suam.

Elevábunt flúmina fluctus suos, * a vócibus aquárum multárum.

Mirábiles elatiónes maris: * mirábilis in altis Dóminus.

Testimónia tua credibília facta sunt nimis:* domum tuam decet sanctitúdo, Dómine, in longitúdine diérum.

Glória Patri...

Ant. Assúmpta est María in cælum: gaudent Angeli, laudántes benedícunt Dóminum.

Ant. 1. Paimta į dangų Marija, * džiaugiasi angelai, šlovindami garbina Viešpatį.

 

Viešpats karaliauja, jis apsisiautęs grožiu, * Viešpats apsivilko stiprybe ir susijuosė.

 

Nes jis įtvirtino žemę, * ir ši nebus pajudinta.

 

Tavo sostas paruoštas nuo pradžios, * nuo amžių Tu esi.

Tvinsta srovės, Viešpatie, * srovės kelia savo balsą.

Upės kelia savo srautus, * daugybės vandenų ūžesį.

Nuostabus jūros patvinimas, * dar nuostabesnis aukštybėse Viešpats.

Tavo liudijimai tikrai tikėjimo verti, * Tavo namus puoš šventumas, Viešpatie, per visas dienas.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Paimta į dangų Marija, džiaugiasi angelai, šlovindami garbina Viešpatį.

 

99 psalmė

 

Ant. 2. María Virgo assúmpta est * ad æthéreum thálamum, in quo Rex regum stelláto sedet sólio.

Iubiláte Deo, omnis terra: * servíte Dómino in lætítia.

Introíte in conspéctu eius, * in exsultatióne.

Scitóte quóniam Dóminus ipse est Deus: * ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Pópulus eius, et oves pascuæ eius: * introíte portas eius in confessióne, átria eius in hymnis: confitémini illi.

Laudáte nomen eius: quóniam suávis est Dóminus, in ætérnum misericórdia eius, * et usque in generatiónem et generatiónem véritas eius.

Glória Patri...

Ant. María Virgo assúmpta est ad æthéreum thálamum, in quo Rex regum stelláto sedet sólio.

Ant. 2. Mergelė Marija paimta * į būstą aukštybėje, kur karalių Karalius sėdi žvaigždžių soste.

Džiaugsmingai šauki Dievui, visa žeme, * linksmai tarnaukite Viešpačiui.

Įženkite jo akivaizdon, * su džiugia giesme.

Žinokite, kad Viešpats yra Dievas, tai jis mus sutvėrė, o ne mes patys save.

Esame jo liaudis, jo ganyklos avys, * ženkite pro jo vartus šlovindami, į jo kiemą giedodami himnus, jį išpažindami.

Šlovinkite jo vardą, nes Viešpats yra meilus, jo gailestingumas amžinas, * jo teisingumas tveria per kartų kartas.

 

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Mergelė Marija paimta į būstą aukštybėje, kur karalių Karalius sėdi žvaigždžių soste.

 

62 psalmė

 

Ant. 3. In odórem * unguentórum tuórum cúrrimus: adulescéntulæ dilexérunt te nimis.

Deus, Deus meus, * ad te de luce vígilo.

 

Sitívit in te ánima mea, * quam multiplíciter tibi caro mea.

In terra desérta, et ínvia, et inaquósa: * sic in sancto appárui tibi, ut vidérem virtútem tuam, et glóriam tuam.

Quóniam mélior est misericórdia tua super vitas: * lábia mea laudábunt te.

Sic benedícam te in vita mea: * in nómine tuo levábo manus meas.

Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea: * et lábiis exsultatiónis laudábit os meum.

Si memor fui tui super stratum meum, in matutínis meditábor in te: * quia fuisti adiútor meus.

Et in velaménto alárum tuárum exultábo, adhǽsit ánima mea post te: * me suscépit déxtera tua.

Ipsi vero in vanum quæsiérunt ánimam meam, introíbunt in inferióra terræ: * tradéntur in manus gládii, partes vúlpium erunt.

Rex vero lætábitur in Deo, laudabúntur omnes qui iurant in eo: * quia obstrúctum est os loquéntium iníqua.

Glória Patri...

Ant. In odórem unguentórum tuórum cúrrimus: adulescéntulæ dilexérunt te nimis.

Ant. 3. Paskui kvapą * Tavųjų tepalų mes bėgame, mergaitės Tave labai pamilo.

Dieve, mano Dieve, * Tavęs aš laukiu nuo aušros.

Tavęs trokšta mano siela, * labai trokšta Tavęs mano kūnas.

Kaip dyka žemė, be kelių ir be vandens, * taip aš Tau pasirodau šventykloje, kad išvysčiau Tavo jėgą ir Tavo garbę.

Tavo gailestingumas geriau už gyvastį, *mano lūpos šlovins Tave.

Girsiu Tave, kol gyvensiu, * į Tavo vardą kelsiu savo rankas.

Skalsos ir sotumo pritvinks mano siela, * džiugiu balsu šlovins Tave mano lūpos.

 

Prisimenu Tave savo guolyje, auštant mąstau apie Tave, * nes Tu esi mano pagalba.

 

Džiūgauju Tavo sparnų pavėsyje, mano siela glaudžiasi prie Tavęs, * Tavo dešinė mane palaiko.

O tie, kurie veltui ieško mano gyvybės, nužengs į žemės gelmes, * bus išduoti kalavijui, taps šakalų grobiu.

 

O karalius džiaugsis Dievu, visi, kurie juo prisiekia, džiūgaus, * kai bus užkimštos burnos melagiams.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Paskui kvapą Tavųjų tepalų mes bėgam, mergaitės Tave labai pamilo.

 

Trijų bernelių giesmė (Dan 3, 57–88 ir 56)

 

Ant. 4. Benedícta * fília tu a Dómino: quia per te fructum vitæ communicávimus.

Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino: * laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

Benedícite, Angeli Dómini, Dómino: * benedícite, cæli, Dómino.

Benedícite, aquæ omnes, quæ super cælos sunt, Dómino: * benedícite, omnes virtútes Dómini, Dómino.

Benedícite, sol et luna, Dómino: * benedícite, stellæ cæli, Dómino.

Benedícite, omnis imber et ros, Dómino: * benedícite, omnes spíritus Dei, Dómino.

Benedícite, ignis et æstus, Dómino: * benedícite, frigus et æstus Dómino.

Benedícite, rores et pruína, Dómino: * benedícite, gelu et frigus, Dómino.

Benedícite, glácies et nives, Dómino: * benedícite, noctes et dies, Dómino.

Benedícite, lux et ténebræ, Dómino: * benedícite, fúlgura et nubes, Dómino.

Benedícat terra Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sǽcula.

Benedícite, montes et colles, Dómino: * benedícite, univérsa germinántia in terra, Dómino.

Benedícite, fontes, Dómino: * benedícite, mária et flúmina, Dómino.

Benedícite, cete, et ómnia, quae movéntur in aquis, Dómino: * benedícite, omnes vólucres cæli, Dómino.

Benedícite, omnes béstiæ et pécora, Dómino: * benedícite, fílii hóminum, Dómino.

Benedícat Israel Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sǽcula.

Benedícite, sacerdótes Dómini, Dómino: * benedícite, servi Dómini, Dómino.

Benedícite, spíritus, et ánimæ iustórum, Dómino: * benedícite, sancti, et húmiles corde, Dómino.

Benedícite, Ananía, Azaría, Mísael, Dómino: * laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu: * laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli: * et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sǽcula.

Nėra Glória Patri.

Ant. Benedícta fília tu a Dómino: quia per te fructum vitæ communicávimus.

Ant. 4. Pagirta * esi Tu Viešpaties, dukra, per Tave gavome dalį gyvybės vaisiuje.

Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai, * garbinkite ir labai jį aukštinkite per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties angelai, * šlovinkite Viešpatį dangūs.

Šlovinkite Viešpatį, visi vandenys, esantys virš dangaus skliauto, * šlovinkite Viešpatį, visos Viešpatie galybės.

Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli, * šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės.

Šlovinkite Viešpatį, visi lietūs ir rasa, * šlovinkite Viešpatį visos Dievo dvasios.

Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra, * šlovinkite Viešpatį, šalti ir karšti.

Šlovinkite Viešpatį, rasos ir šerkšne, * šlovinkite Viešpatį, speigai ir šalnos.

Šlovinkite Viešpatį, lede ir sniege, * šlovinkite Viešpatį aktys ir dienos.

Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsa, * šlovinkite Viešpatį, žaibai ir debesys.

Tešlovina Viešpatį žemė, * tegarbina ir labai teaukština jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos, * šlovinkite Viešpatį, visi dirvoje augantys želmenys.

Šlovinkite Viešpatį, šaltiniai, * šlovinkite Viešpatį, jūros ir upės.

Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa, kas juda vandenyse, * šlovinkite Viešpatį, visi padangių paukščiai.

Šlovinkite Viešpatį, visi žvėrys ir gyvuliai, * šlovinkite Viešpatį, žmonių vaikai.

Tešlovina Viešpatį Izraelis, * tegiria ir labai teaukština jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties kunigai, * šlovinkite Viešpatį, Viešpatie tarnai.

Šlovinkite Viešpatį dvasios ir teisiųjų sielos, * šlovinkite Viešpatį, šventieji ir nuolankios širdies.

Šlovinkite Viešpatį, Ananijau, Azarijau ir Misaeli, * girkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

Šlovinkime Tėvą ir Sūnų su Šventąja Dvasia, * girkime ir labai aukštinkime jį per amžius.

Pašlovintas esi, Viešpatie, dangaus skliaute, * pagirtas, pagarbintas ir labai išaukštintas per amžius.

Nėra Garbė Dievui Tėvui.

Ant. Pagirta esi Tu Viešpaties, dukra, per Tave gavome dalį gyvybės vaisiuje.

 

148 psalmė

 

Ant. 5. Pulchra es * et decóra, fília Ierúsalem, terríbilis ut castrórum ácies ordináta.

Laudáte Dóminum de cælis: * laudáte eum in excélsis.

Laudáte eum, omnes Angeli eius: * laudáte eum omnes virtútes eius.

Laudáte eum, sol et luna: * laudáte eum, omnes stellæ et lumen.

Laudáte eum, cæli cælórum: * et aquæ omnes, quæ super cælos sunt, laudent nomen Dómini.

Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandavit, et creáta sunt.

Státuit ea in ætérnum, et in sǽculum sǽculi: * præcéptum pósuit, et non præteríbit.

 

Laudáte Dóminum de terra, * dracónes, et omnes abýssi.

Ignis, grando, nix, glácies, spíritus procellárum: * quæ fáciunt verbum eius:

Montes, et omnes colles: * ligna fructífera, et omnes cedri.

Béstiæ, et univérsa pécora: * serpéntes, et vólucres pennátæ:

Reges terræ, et omnes pópuli: * príncipes, et omnes iúdices terræ.

Iúvenes, et vírgines: senes cum iunióribus laudent nomen Dómini: * quia exaltátum est nomen eius solíus.

Conféssio eius super cælum et terram: * et exaltávit cornu pópuli sui.

Hymnus ómnibus sanctis eius: * fíliis Israel, pópulo appropinquánti sibi.

Glória Patri...

Ant. Pulchra es et decóra, fília Ierúsalem, terríbilis ut castrórum ácies ordináta.

Ant. 5. Graži esi * ir daili, dukra Jeruzale, baisi lyg išrikiuotos karių gretos.

 

Šlovinkite Viešpatį iš dangaus, * šlovinkite jį aukštybėse.

Šlovinkite jį, visi jo angelai, * šlovinkite jį, visos jo galybės.

Šlovinkite jį, saule ir mėnuli, * šlovinkite jį, visos žvaigždės ir šviesuliai.

Šlovinkite jį, dangaus skliautai, * ir visi vandenys, kurie yra virš skliautų, tešlovina Viešpaties vardą.

Nes jis tarė, ir jie atsirado, * jis įsakė, ir jie buvo sutverti.

Pastatė juos visiems laikams ir amžių amžiams, * davė įsakymą, ir šie jo neperžengs.

Šlovinkite Viešpatį iš žemės, * jūros pabaisos ir visos gelmės.

Ugnis, kruša, sniegas, ledas, audringi vėjai, * kurie vykdo jo žodį.

Kalnai ir visos kalvos, * vaismedžiai ir visi kedrai.

Žvėrys ir visi gyvuliai, * šliužai ir sparnuoti paukščiai.

Žemės karaliai ir visos tautos, * didžiūnai ir visos žemės teisėjai.

Vaikinai ir merginos, seneliai su vaikais tešlovina Viešpatie vardą, * nes tik jo vieno vardas didingas.

Jo garbė virš dangaus ir žemės, * jis iškėlė savo tautos ragą.

Himną gieda visi jo šventieji, * Izraelio vaikai, jo artimieji žmonės.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Graži esi ir daili, dukra Jeruzale, baisi lyg išrikiuotos karių gretos.

 

Kapitula (Giesm 6, 8)

Vidérunt eam fíliae Sion, et beatíssimam prædicavérunt, et regínæ laudavérunt eam. R. Deo grátias.

Matė ją Siono dukros ir skelbė jos laimę, karalienės ją šlovino. R. Dėkojame Dievui.

 

Himnas

O gloriósa virginum,

  Sublímis inter sídera,

  Qui te creávit, párvulum 
  Lacténte nutris úbere.

 

Quod Heva tristis ábstulit,

  Tu reddis almo gérmine:

  Intrent ut astra flébiles,

  Cæli reclúdis cárdines.

Tu regis alti iánua

  Et aula lucis fúlgida:

  Vitam datam per Vírginem,

  Gentas redémptæ, pláudite.

Iesu, tibi sit glória,

  Qui natus es de Vírgine,

  Cum Patre, et almo Spíritu,

  In sempitérna sǽcula. Amen.

 

V. Benedícta tu in muliéribus. R. Et benedíctus fructus ventris tui.

Šlovingiausia iš mergelių,

  aukštesnė už žvaigždynus.

  Kūdikį, Tave sutvėrusį,

  maitini savo pienu.

Ką liūdna Ieva atėmė,

  Tu grąžini per meilią atžalą.

  Kad raudantys žvaigždes pasiektų,

  atrakini dangaus vartus.

Tu aukštojo Karaliaus durys

  ir spindinti šviesos pilis.

  Plokit Mergelės duotai gyvybei,

  atpirktosios tautos!

Jėzau, Tau tebus garbė,

  kuris gimei iš Mergelės,

  su Tėvu ir gerąja Dvasia,

  per amžių amžius. Amen.

 

V. Tu pagirta tarp moterų. R. Ir pagirtas Tavo įsčių vaisius.

 

 

Ant. Beáta Dei Génetrix, María, * Virgo perpétua, templum Dómini, sacrárium Spíritus Sancti, sola sine exémplo placuísti Dómino nostro Iesu Christo: ora pro pópulo, intervéni pro clero, intercéde pro devóto femíneo sexu.

Ant. Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, Marija, * amžinai Mergele, Viešpaties šventykla, Šventosios Dvasios šventove, Tu vienintelė iš visų patikai mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Melski už liaudį, užtark kunigiją, užstok įžadais pasiaukojusias moteris.

 

Zacharijo giesmė (Lk 1, 68–79)

Pradžioje persižegnojama.

 

+ Benedíctus Dóminus, Deus Israel, * quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ:

Et eréxit cornu salútis nobis: * in domo David, púeri sui.

Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a sǽculo sunt, prophetárum eius:

Salútem ex inimícis nostris, * et de manu ómnium, qui odérunt nos:

Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris: * et memorári testaménti sui sancti:

Iusiurándum, quod iurávit ad Abraham, patrem nostrum, * datúrum se nobis:

Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, * serviámus illi.

In sanctitáte, et iustítia coram ipso, * ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis: * præíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius:

Ad dandam sciéntiam salútis plebi eius: * in remissiónem peccatórum eórum:

Per víscera misericórdiæ Dei nostri: * in quibus visitávit nos, óriens ex alto:

Illumináre his, qui in ténebris, et in umbra mortis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

Glória Patri...

+ Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, * kad aplankė savo tautą ir ją atpirko.

Ir iškėlė mūsų išganymo ragą * savo tarno Dovydo namuose.

Kaip yra sakęs šventųjų lūpomis, * nuo amžių per savo pranašus:

Jis išgelbės mus nuo priešų, * ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

Kad suteiktų mūsų tėvams gailestingumą * ir atsimintų savo šventąją sandorą.

Priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, * jog leis mums.

Kad be baimės, iš priešų rankos išvaduoti, * jam tarnautume.

Šventumu ir teisumu jo akyse * per visas mūsų dienas.

O tu, vaikeli, vadinsiesi Aukščiausiojo pranašu, * nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti.

Kad duotum jo liaudžiai išganymo mokslą, * per nuodėmių atleidimą.

Dėl mūsų Dievo širdingo gailesčio, * kuris aplankė mus, patekėjęs iš aukštybių.

Kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, * kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. Beáta Dei Génetrix...

Ant. Švenčiausioji Dievo Gimdytoja...

 

 

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat. (Turintis diakono šventimus, vietoj šios eilutės visuomet sako: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.)

Orémus. Deus, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clámor meus ad te véniat.

V. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias. V. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

(V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.) 

 

Melskimės. Dieve, Tu norėjai, kad angelui paskelbus Tavo Sūnus priimtų kūną iš Švenčiausiosios Mergelės Marijos įsčių. Duok Tave meldžiantiems, kad dėl jos užtarimo jis mums padėtų, nes tikime ją tikrai esant Dievo Gimdytoja. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Pašlovinkim Viešpatį. R. Dėkojame Dievui. V. Tikinčiųjų vėlės Dievo gailestingumu tesiilsi ramybėje. R. Amen.