Įžanga

2007 04 30
Šv. rožančius – lyg rožių vainikas Marijai, sudarytas iš garbingiausių krikščioniškų maldų, kurias kalbame, apmąstydami svarbiausias mūsų tikėjimo paslaptis.
Rožančiaus maldos pati Marija išmokė šv. Dominyką. 1214 metais šv. Dominykas, matydamas, kad išplitusios nuodėmės kliudo atversti daugybę žmonių, užsikrėtusių albigiečių erezija, pasitraukė į mišką prie Tulūzos (Prancūzijoje), kur tris dienas verkė, meldėsi ir pasninkavo, kad permaldautų Dievą. Čia jam pasirodė Švč. Mergelė Marija ir kaip ginklą, galintį atversti klaidatikius į katalikų tikėjimą bei pakeisti pasaulį, davė rožančių. Marija kalbėjo: ,,Noriu, kad žinotum, jog mūrdaužis šioje kovoje (už sielų išganymą) visada buvo Angelo Pasveikinimas. Jis yra Naujojo Testamento kertinis akmuo“. Šv. Dominykas, užsidegęs gelbėti sielas, ėmė pamokslauti ir ragino visus atsiversti. Daug žmonių, girdėdami šiuos pamokslus ir matydami juos lydinčius stebuklus, išsižadėję savo erezijų, sugrįžo į katalikų tikėjimą, atsisakė blogų įpročių ir vėl ėmė gyventi krikščioniškai.
Ištikimas šv. rožančiaus kalbėjimas ne tik padarė šventais daugybę katalikų, bet ir atnešė Katalikų Bažnyčiai daug pergalių. Rožančiaus kryžiaus žygis, paskelbtas popiežiaus šv. Pijaus V, išgelbėjo krikščioniją puolant gausesniam musulmonų laivynui jūrų mūšyje prie Lepanto 1571 m. Admirolas pritvirtino rožančių prie karališkosios vėliavos, vedusios į mūšį. Lenkijos ir Lietuvos kariai kalbėjo rožančių jodami į pergalingą mūšį prie Vienos. Čia katalikai 1683 m. sumušė 300 000 musulmonų armiją, kurios vadas grasino ganysiąs arklius Šv. Petro bazilikoje Romoje.
1917 m. Fatimoje apsireiškusi Dievo Motina nurodė pamaldumą Jos Nekaltajai Širdžiai ir rožančių kaip paskutinį išsigelbėjimą nuodėmėse žūstančiam pasauliui.
Popiežius Pijus XII yra kalbėjęs: ,,Nėra tikresnio būdo gauti Dievo palaiminimą šeimai... nei kasdieninė rožančiaus malda“. ,,Mes neabejodami vėl viešai patvirtiname, kad didžiai pasitikime šventuoju rožančiumi, galinčiu išgydyti blogį, kuris kamuoja mūsų laikus“.
Pirmoji dalis kalbama pirmadienį ir ketvirtadienį, antroji dalis – antradienį ir penktadienį, trečioji – trečiadienį ir šeštadienį. Sekmadieniais nuo advento iki Užgavėnių – pirmoji dalis, gavėnios metu – antroji, nuo Velykų iki advento – trečioji dalis. Spalio mėnesio 1, 4, 7... ir 28 dienomis kalbamos džiaugsmingosios paslaptys, 2, 5, 8... ir 29 d. – skausmingosios, 3, 6, 9... 30 ir 31 d. – garbingosios paslaptys.