06. Penktasis kalbėjimo būdas

6. Penktasis kalbėjimo būdas Spausdinti El. paštas
2007 04 30

Taip rožančius kalbamas daugiausiai vokiškai kalbančiuose kraštuose. Šį būdą įvedė pranciškonas Jacobus Coronis.

 

Pradžioje persižegnojama, po to kalbama „Credo in Deum“ („Tikiu Dievą Tėvą“), „Pater noster“ („Tėve mūsų“) ir trys „Ave, Maria“ („Sveika, Marija“), šioje maldoje po žodžio „Iesus“ („Jėzus“) įterpiant žodžius:

 

..., qui adáugeat nobis fidem.

..., qui corróboret nobis spem.

..., qui perfíciat nobis caritátem.

..., kuris teaugina mūsų tikėjimą.

..., kuris testiprina mūsų viltį.

..., kuris teištobulina mūsų meilę.

Po to „Gloria Patri“ („Garbė Dievui Tėvui“).  

 

Džiaugsmingosios paslaptys

 

Kiekvienoje paslaptyje – „Pater noster“ („Tėve mūsų“), 10 „Ave, Maria“ („Sveika, Marija“), kiekvienoje iš jų po žodžio „Iesus“ („Jėzus“) įterpiant trumpą paslapties prisiminimą. Po to „Gloria Patri“ („Garbė Dievui Tėvui“) ir maldelės:

O mi Iesu, indúlge nobis peccáta nostra, consérva nos ab igne inférni, duc omnes ánimas in cælum, præsértim eas, quæ misericórdiæ tuæ máxime índigent.

O María, sine peccáto concépta, ora pro nobis, quæ ad te confúgimus.

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

 

 

1. quem Virgo concepísti.

2. quem visitándo Elísabeth portásti.

3. quem Virgo genuísti.

4. quem in templo præsentásti.

5. quem in templo invenísti.

1. kurį pradėjai būdama Mergelė.

2. kurį nešei lankydama Elzbietą.

3. kurį pagimdei likdama Mergelė.

4. kurį paaukojai šventykloje.

5. kurį suradai šventykloje.

 

Skausmingosios paslaptys

 

1. qui pro nobis Sánguinem sudávit.

2. qui pro nobis flagellátus est.

3. qui pro nobis spinis coronátus est.

4. qui pro nobis Crucem baiulávit.

5. qui pro nobis crucifíxus est.

1. kuris už mus Krauju prakaitavo.

2. kuris už mus buvo nuplaktas.

3. kuris už mus buvo erškėčiais vainikuotas.

4. kuris už mus nešė kryžių.

5. kuris už mus buvo nukryžiuotas.

 

Garbingosios paslaptys

 

1. qui resurréxit a mórtuis.

2. qui in cælum ascéndit.

3. qui Spíritum Sanctum misit.

4. qui te in cælum assúmpsit.

5. qui te in cælo coronávit.

1. kuris prisikėlė iš numirusių.

2. kuris įžengė į dangų.

3. kuris atsiuntė Šventąją Dvasią.

4. kuris paėmė Tave į dangų.

5. kuris Tave danguje vainikavo.

 

Pabaigoje: „Sancte Michael Archangele“ („Šventasis Mykolai Arkangele“), triskart „Cor Iesu sacratissimum. R. Miserere nobis.“ („Švč. Jėzaus Širdie, R. pasigailėk mūsų!“), „Cor Mariæ immaculatum. R. Ora pro nobis.“ („Nekaltoji Marijos Širdie, R. melski už mus!“) ir persižegnojama.