01. Pirmasis kalbėjimo būdas

2007 04 30
Pradžioje persižegnojama, „Tikiu Dievą Tėvą“, „Tėve mūsų“, 3 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.
 
Kiekvienoje paslaptyje kalbamas „Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“ bei maldelės (Fatimos Dievo Motinos regėtojų malda ir Stebuklingojo medalikėlio malda):
O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo.
O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!
 
Pirmoji dalis
Džiaugsmingosios paslaptys
 
1. Pirmoji paslaptis. Viešpaties Angelas apreiškia Marijai, kad ji taps Išganytojo Motina. Melskime nuolankumo dorybės.
2. Antroji paslaptis. Marija aplanko šventąją Elzbietą. Melskime, kad taip mylėtume artimą, kaip Marija.
3. Trečioji paslaptis. Viešpats Jėzus gimsta Betliejaus tvartelyje. Melskime, kad galėtume pamilti neturtą savo gyvenime.
4. Ketvirtoji paslaptis. Marija aukoja Kūdikėlį Jėzų šventykloje. Melskime paklusnumo dorybės.
5. Penktoji paslaptis. Marija ir Juozapas randa Jėzų šventykloje tarp mokytojų. Prašykime, kad nuolat ieškotume Jėzaus.
 
Antroji dalis
Skausmingosios paslaptys
 
1. Pirmoji paslaptis. Viešpats Jėzus Alyvų sode krauju prakaituoja. Prašykime gailesčio už savo nuodėmes.
2. Antroji paslaptis. Viešpats Jėzus skaudžiai plakamas. Melskime apsimarinimo dorybės.
3. Trečioji paslaptis. Viešpats Jėzus žiauriai karūnuojamas erškėčiais. Melskime, kad mokėtume priimti pažeminimus.
4. Ketvirtoji paslaptis. Viešpats Jėzus neša kryžių ir keliskart suklumpa. Prašykime, kad kantriai pakęstume vargus.
5. Penktoji paslaptis. Viešpats Jėzus, prikaltas prie kryžiaus, miršta. Melskime, kad taip mylėtume Dievą, kaip jis mus mylėjo ir mokėtume aukotis už kitus.
 
Trečioji dalis
Garbingosios paslaptys
 
1. Pirmoji paslaptis. Viešpats Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusių. Prašykime, kad išaugtų mūsų tikėjimas.
2. Antroji paslaptis. Viešpats Jėzus įžengia į dangų. Melskime vilties dorybės ir dangaus troškimo.
3. Trečioji paslaptis. Jėzus atsiunčia Marijai ir apaštalams Šv. Dvasią. Prašykime meilės dorybės ir apaštališko uolumo.
4. Ketvirtoji paslaptis. Dievo Motina su kūnu paimama į dangų. Prašykime laimingos mirties malonės.
5. Penktoji paslaptis. Marija vainikuojama dangaus ir žemės Karaliene. Melskime gilaus pamaldumo Dievo Motinai.
 
Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. R. Amen.
 
Jei nepridedama kuri nors litanija, rožančius užbaigiamas kreipiniais:
V. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, R. pasigailėk mūsų! (3 kartus)
V. Nekaltoji Marijos Širdie, R. melski už mus! 
Ir persižegnojama.