05. Ketvirtasis kalbėjimo būdas

2007 04 30

Pradžioje persižegnojama, „Credo in Deum“, „Pater noster“, 3 „Ave, Maria“, „Gloria Patri“.

 

Kiekvienoje paslaptyje kalbamas „Pater noster“, 10 „Ave, Maria“, „Gloria Patri“ ir maldelės:

 

O mi Iesu, indúlge nobis peccáta nostra, consérva nos ab igne inférni, duc omnes ánimas in cælum, præsértim eas, quæ misericórdiæ tuæ máxime índigent.

O María, sine peccáto concépta, ora pro nobis, quæ ad te confúgimus.

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

 

Pirmoji dalis 

 

1. In primo mystério gaudióso, annuntiatiónem Beátæ Maríæ Vírgini contemplámur et humilitátem pétimus.

2. In secúndo mystério gaudióso, visitatiónem Beátæ Maríæ Vírginis contemplámur et amórem fratrum pétimus.

 

3. In tértio mystério gaudióso, nativitátem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et amórem paupertátis pétimus.

4. In quarto mystério gaudióso, præsentatiónem Dómini nostri Iesu Christi in templo contemplámur et obediéntiam pétimus.

5. In quinto mystério gaudióso, inventiónem púeri Iesu inter doctóres contemplámur et grátiam semper inquiréndi Deum pétimus.

1. Pirmojoje džiaugsmingojoje paslaptyje apmąstykime apreiškimą Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir prašykime nuolankumo.

2. Antrojoje džiaugsmingojoje paslaptyje apmąstykime Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsilankymą ir melskime broliškos meilės.

3. Trečiojoje džiaugsmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimą ir melskime neturto meilės.

4. Ketvirtojoje džiaugsmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus paaukojimą šventykloje ir prašykime paklusnumo.

5. Penktojoje džiaugsmingojoje paslaptyje apmąstykime berniuko Jėzaus radimą tarp mokytojų ir prašykime malonės nuolat ieškoti Jėzaus.

 

Antroji dalis  

 

1. In primo mystério doloróso, oratiónem et agoníam Dómini nostri Iesu Christi in horto contemplámur et contritiónem pro peccátis nostris pétimus.

2. In secúndo mystério doloróso, flagellatiónem Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem córporum nostrórum pétimus.

3. In tértio mystério doloróso, coronatiónem spinis Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et mortificatiónem supérbiæ pétimus.

4. In quarto mystério doloróso, baiulatiónem crucis Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et patiéntiam in tribulatióne pétimus.

5. In quinto mystério doloróso, crucifixiónem Salvatóris nostri Iesu Christi contemplámur et grátiam dedéndi nosmetípsos ad redemptiónem animárum pétimus.

1. Pirmojoje skausmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus maldą ir merdėjimą sode ir maldaukime gailesčio dėl mūsų nuodėmių.

2. Antrojoje skausmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nuplakimą ir prašykime mūsų kūno apsimarinimo.

3. Trečiojoje skausmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vainikavimą erškėčiais ir melskime puikybės apmarinimo.

4. Ketvirtojoje skausmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiaus nešimą ir melskime kantrybės varguose.

5. Penktojoje skausmingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prašykime malonės atsiduoti sielų atpirkimo darbui.

 

Trečioji dalis  

 

1. In primo mystério glorióso, resurrectiónem Dómini nostri Iesu Christi contemplámur et increméntum fídei pétimus.

2. In secúndo mystério glorióso, ascensiónem Dómini nostri Iesu Christi in cælum contemplámur et desidérium supernórum pétimus.

3. In tértio mystério glorióso, missiónem Spíritus Sancti in discípulos contemplámur et zelum animárum pétimus.

4. In quarto mystério glorióso, Assumptiónem beátæ Maríæ Vírginis in cælum contemplámur et grátiam bene moriéndi pétimus.

5. In quinto mystério glorióso, Coronatiónem beátæ Maríæ Vírginis in cælo contemplámur et fidúciam in María Regína nostra pétimus.

 
Sancte Míchael Archángele, defénde nos in prǽlio: contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur: tuque, Princeps milítiæ cæléstis, sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde. R. Amen.

1. Pirmojoje garbingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir melskime, kad išaugtų mūsų tikėjimas.

2. Antrojoje garbingojoje paslaptyje apmąstykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų ir melskime aukštesniųjų dalykų troškimo.

3. Trečiojoje garbingojoje paslaptyje apmąstykime Šventosios Dvasios atsiuntimą mokiniams ir prašykime uolumo dirbant sieloms.

4. Ketvirtojoje garbingojoje paslaptyje apmąstykime Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimą į dangų ir prašykime geros mirties malonės.

5. Penktojoje garbingojoje paslaptyje apmąstykime Švenčiausiosios Mergelės Marijos vainikavimą danguje ir melskime pasitikėjimo Marija, mūsų Karaliene.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. R. Amen.

 

Jei nepridedama kuri nors litanija, rožančius užbaigiamas taip:

 

V. Cor Iesu sacratíssimum. R. Miserére nobis. (3 kartus)

V. Cor Maríæ immaculátum. R. Ora pro nobis.

V. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, R. pasigailėk mūsų! (3 kartus)

V. Nekaltoji Marijos Širdie, R. melski už mus!

Ir persižegnojama.