04. Trečiasis kalbėjimo būdas (iš „Liturginio maldyno“)

2007 04 30

Įžanga

 

Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume Tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventąsias paslaptis; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožančių. Amen.

TĖVE MŪSŲ; 3 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.

 

PIRMOJI DALIS

Džiaugsmingosios paslaptys  

 

Pirmoji paslaptis – Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą

 

Arkangelas Gabrielius praneša Marijai, kad ji išrinkta Dievo Sūnaus Motina. Marija nuolankiai sutinka, ir Dievo Sūnus tampa žmogumi, mūsų broliu.

Tapusi Kristaus Motina, Tu, Marija, esi ir mūsų dvasios Motina. Dėl to mes visuomet pasitikėsime Tavo meile ir, Tavo vedami, eisime prie Jėzaus.

TIKIU DIEVĄ TĖVĄ; TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI. Galima pridurti:

V. O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, R. melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

Arba:

V. Marija, krikščionių pagalba, R. melski už mus! (Taip ir visose paslaptyse).

 

Antroji paslaptis – Marija lanko šventąją Elzbietą

 

Marija lanko šventąją Elzbietą, šventojo Jono Krikštytojo motiną, ir jai pagelbi.

Nuliūdusiųjų Paguoda, mes norime užjausti kenčiančius, našlaičius ir ligonius, ryžtamės sekti Tavaisiais artimo meilės darbais.

 

Trečioji paslaptis – Gimsta pasaulio Atpirkėjas

 

Jėzus gimsta tvarte. Motina su džiaugsmu jį vysto, sūpuoja ir globoja, kaip kiekviena motina savo kūdikį, ir garbina kaip Amžinojo Tėvą Sūnų.

Kristaus Motina, mes norime dažnai lankyti Jėzų mūsų altoriuose ir jį priimti į savo širdis su tokia pagarba ir meile, kaip Tu jį gimstantį pasitikai.

 

Ketvirtoji paslaptis – Išganytojas aukojamas šventykloje

 

Brangiausią savo turtą – Jėzų Marija aukoja už mus Dievui Tėvui.

Meilingoji Motina, maldaujame Tave už mūsų krašto motinas, kad joms padėtum vesti savo vaikus pas Dievą ir išlaikyti savo šeimas vienybėje.

 

Penktoji paslaptis – Viešpats Jėzus atrandamas šventykloje

 

Dvylikametį Jėzų randa Marija šventykloje tarp mokytojų.

Švenčiausioji Mergele Marija, ragink mus nuoširdžiai lankyti bažnyčią ir maldoje ieškoti Dievo.

 

ANTROJI DALIS

Skausmingosios paslaptys  

 

Pirmoji paslaptis – Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų sode

 

Alyvų sode Jėzus krauju prakaituoja, prislėgtas mūsų nuodėmių baisybės. Nors jam sunku, bet drąsiai priima kančių taurę, nes tokia Tėvo valia.

Tvirčiausioji Mergele, išmelski mums nesvyruojantį pasitikėjimą Dievu.

 

Antroji paslaptis – Viešpats Jėzus nuplakamas

 

Budeliai plaka Jėzų, nežmoniškai sukapodami jo šventąjį Kūną. Ši gėda ir kančia Viešpačiui teko už mūsų palaidumą.

Nekaltoji Mergele, gelbėk žmoniją nuo netyrumo, gink jaunimo ir vedusiųjų skaistybę.

 

Trečioji paslaptis – Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais

 

Kristų, pasaulio Valdovą, pajuokai vainikuoja erškėčiais. Tačiau, nors ir paniekintas, Jėzus yra mūsų Viešpats ir vadas.

Galingoji Mergele, išmokyk mus dėl Kristaus nebijoti paniekos ir šmeižtų.

 

Ketvirtoji paslaptis – Viešpats Jėzus neša kryžių

 

Kristus neša kryžių vos bepakeldamas, alpdamas ir klupdamas. Jis taip mus myli, jo kančia taip reikalinga mums išgelbėti, kad deda paskutines jėgas nueiti iki galo. Tai paskata mums nešti savąjį gyvenimo kryžių, kad pasiektume išganymą.

Kankinių Karaliene, guosk ir stiprink kenčiančiuosius!

 

Penktoji paslaptis – Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta

 

Nekaltasis Jėzus paaukoja savo gyvybę už nusidėjėlius. Prie kryžiaus kalamas, jis meldžiasi už savo kankintojus ir prašo dangaus Tėvą jiems dovanoti. Jis nori, kad žmonių širdyse nesiaustų neapykanta ir jie išmoktų mylėti net savo priešus.

Taikos Karaliene, išmelsk pasauliui ramybę; padaryk, kad išnyktų žemėje neapykanta ir kerštas.

 

TREČIOJI DALIS

Garbingosios paslaptys  

 

Pirmoji paslaptis – Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių

 

Garbe spinduliuojantis Kristus keliasi iš kapo. Nebegali jam kelio pastoti jokia pragaro ir žmonių klasta. Kristus – Nugalėtojas! Jis išgelbėjo žmogų iš sunykimo, nes nuveikė mirtį.

Nusidėjėlių Gynėja, išmelsk mums prisikėlimą iš dvasinės mirties, iš vergavimo nuodėmei.

 

Antroji paslaptis – Viešpats Jėzus žengia į dangų

 

Kristus žengia į dangų, pasiuntęs apaštalus mokyti ir krikštyti visų tautų. Bet jis nepalieka mūsų: gyvena mūsų sielose pašvenčiamąja malone, lanko Komunija.

Apaštalų Karaliene, globok misijas, pažadink Bažnyčiai daugiau darbininkų.

 

Trečioji paslaptis – Į žemę nužengia Šventoji Dvasia

 

Gavę Šventąją Dvasią, apaštalai skelbia Kristų su nepaprasta drąsa ir uolumu. Šventoji Dvasia pagelbės ir mums ginti savo tikėjimą, darbuotis Dievo karalystės išplėtimui kitų žmonių sielose.

Išganytojo Motina, mes trokštame padėti kitiems savo malda ir auka, savo žodžiu ir pavyzdžiu: paremk mus.

 

Ketvirtoji paslaptis – Švenčiausioji Dievo Motina paimama į dangų

 

Marija mirė, bet dieviškasis Sūnus tuojau ją prikėlė ir pasiėmė pas save į dangų su siela ir kūnu.

Geroji Motina, išprašyk mums laimingą mirtį; melsk už mirštančius nusidėjėlius, kad jie atsiverstų ir amžinai nežūtų.

 

Penktoji paslaptis – Švenčiausioji Dievo Motina danguje vainikuojama

 

Danguje Marija yra išaukštinta labiau už visus angelus bei šventuosius ir paskirta Dievo malonių Tarpininke visai žmonijai.

Garbingoji Marija, mūsų Valdove ir Motina! Mes ryžtamės žengti Tavo dorybių keliu, tikėdamiesi pamatyti Tave amžinybėje.

 

Pabaiga

 

Baigus rožančių, galima pridėti Švč. M. Marijos litaniją arba šias maldas:

 

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clémens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Regina sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia comparávit: † concéde, quǽsumus; ut, hæc mystéria sanctíssimo beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, * et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt, assequámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

V. Melski už mus, šventojo rožančiaus Karaliene! R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Tavo vienatinis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganymą. Mes apmąstome tas paslaptis, kalbėdami Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožančių, ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jos moko, bei laimėti, ką jos žada, per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Spalio mėnesį skaitoma malda šv. Juozapui.