7. Rožančius su apmąstymais kiekvienai „Sveika, Marija“

2007 04 30

Dabartinis rožančiaus kalbėjimo būdas (15 dešimtukų su savo paslaptimis) buvo galutinai dominikonų įvestas 1483 metais. 1569 m. pop. šv. Pijus V nustatė šiandien įprastas paslaptis. Čia pateikiama rožančiaus forma yra ankstyvesnė, populiari viduramžiais. Ji užrašyta Sarumo Švč. M. Marijos Valandų knygoje. Šis tekstas – iš maldaknygės „Hortulus Animæ“ (1515).  

 

Pirmasis dešimtukas  

 

Súscipe rosárium, * Virgo, deaurátum * Iesu Christi compéndium * vitæ decorátum. Ave Maria.

Quem virgo carens vítio * de flámine concepísti: * dum Gabriéli núntio * humíllime consensísti. Ave Maria.

Quo imprægnáta cítius * cognátam visitásti: * Ioannémque celériter * in ventre sanctificásti. Ave Maria.

Quem in civitáte Béthlehem * lætándo genuísti: * neque dolórem áliquem * gignéndo pertulísti. Ave Maria.

Quem regis David génere: * mox natum adorásti: * ac vagiéntem úbere * virgíneo lactásti. Ave Maria.

Quem pannis fásciis * constríctum reclinásti: * et suis obséquiis * te totam mancipásti. Ave Maria.

Quem magno cum tripúdio * ángeli laudavérunt: * pacémque cum gáudio * in terris cecinérunt. Ave Maria.

Quem pastórem ómnium * pastóres cognovérunt: * dum in præsépe Dóminum * iacéntem invenérunt. Ave Maria.

Qui iuxta ritum hóminis * passus circumcisióne: * dulcis Iesu nóminis * cepit impositiónem. Ave Maria.

Qui a tribus régibus * fervénter adorátur: * magnísque munéribus * decénter vénerant.

Dic unum Pater noster, Credo in Deum, et Ave Maria.

Priimk, Mergele, šį aukso rožančių, šią puošnią Jėzaus Kristaus gyvenimo santrauką. Sveika, Marija.

Tu, Mergelė be ydos, jį pradėjai iš Ugnies, kai nuolankiai sutikai su Gabrieliaus žinia. Sveika, Marija.

Būdama nėščia, skubiai aplankei giminaitę, tuojau pašventinai Joną įsčiose. Sveika, Marija.

Jį Betliejaus mieste su džiaugsmu pagimdei ir gimdydama nepatyrei jokio skausmo. Sveika, Marija.

Jį, kilusį iš karaliaus Dovydo, vos gimusį pagarbinai, jį verkiantį žindei mergaitiška krūtimi. Sveika, Marija.

Jį suvyniotą vystyklais ir virve aprištą paguldei, pati visai atsiduodama maldoms. Sveika, Marija.

Jį labai džiūgaudami šlovino angelai, visoje žemėje skelbė ramybę ir džiaugsmą. Sveika, Marija.

Jį, visų žmonių Ganytoją, pažino piemenys, kai rado Viešpatį, gulintį ėdžiose. Sveika, Marija.

Jis pagal žmonėms skirtą įstatymą kentė apipjaustymą, priėmė jam duotą Jėzaus vardą. Sveika, Marija.

Jį uoliai pagarbino trys karaliai, jį tinkamai pagerbė didelėmis dovanomis. Sveika, Marija.

Vienąkart „Tėve mūsų“, „Tikiu Dievą Tėvą“ ir „Sveika, Marija“.

 

 
Antrasis dešimtukas

 

Quem die quadragésima * in templo præsentásti: * ac Móysi legítima * spontánee subísti. Ave Maria.

Quem Heródem fúgiens * Aegýpto adduxísti: * tandem inde rédiens * ad Názareth venísti. Ave Maria.

Quem ad festum tránsiens: * dolénter perdidísti: * sed mox templum ádiens: * gaudénter repperísti. Ave Maria.

Quem mánuum per ópera: * sollícite nutrivísti: * et in ætáte ténera: * in ómnibus providísti. Ave Maria.

Quem Iordánis flúmine: * Ioánnes baptizávit: * et agnóscens nómine: * dígito demonstrávit. Ave Maria.

Quem sátanas astútiis: * trifárie tentávit: * salvatórem versútiis: * prudénter obviávit. Ave Maria.

Qui tuo pro oráculo: * aquam in vinum mutat: * in quo suos miráculo: * discípulos confírmat. Ave Maria.

Qui obséssos plúrimis: * dæmónibus salvávit: * ac infírmos váriis: * languóribus curávit. Ave Maria.

Qui Lázarum cum fílio: * víduæ suscitávit: * puéllam cum prodígio: * ad vitam revocávit. Ave Maria.

Qui cum peccatóribus: * frequénter manducávit: * hisque pæniténtibus: * peccáta relaxávit.

Dic unum Pater noster, Credo in Deum, et Ave Maria.

Jį keturiasdešimtą dieną paaukojai šventykloje ir laisva valia paklusai Mozės įstatymui. Sveika, Marija.

Jį, bėgdama nuo Erodo, nunešei į Egiptą, po to, iš ten grįždama, atėjai į Nazaretą. Sveika, Marija.

Jį, eidama į šventes, skausmingai praradai, bet, greitai atėjusi į šventyklą, su džiaugsmu radai. Sveika, Marija.

Jį rūpestingai rankų darbu maitinai ir jį mažą viskuo aprūpinai. Sveika, Marija.

Jį Jordano upėje Jonas pakrikštijo ir, jį pripažindamas, nurodė pirštu. Sveika, Marija.

Jį šėtonas klastingai tris kartus gundė, Išganytojui suktybėmis gudriai priešinosi. Sveika, Marija.

Jis dėl Tavo žodžių vandenį pavertė vynu ir šiuo stebuklu sustiprino savo mokinius. Sveika, Marija.

Jis daugelį apsėstųjų išlaisvino nuo demonų ir išgydė įvairiomis ligomis sergančius. Sveika, Marija.

Jis prikėlė Lozorių ir našlės sūnų, stebuklingai į gyvenimą grąžino mergaitę. Sveika, Marija.

Jis su nusidėjėliais dažnai valgydavo ir, jiems besigailint, išrišdavo nuodėmes. Sveika, Marija.

Vienąkart „Tėve mūsų“, „Tikiu Dievą Tėvą“ ir „Sveika, Marija“.

 

Trečiasis dešimtukas

 

Cuius pedes lácrimis: * peccátrix irrigávit: * dolénsque ex íntimis: * véniam impetrávit. Ave Maria.

In monte Thabor déforis: * qui transfigurátur: * et gloriósi córporis: * maiéstas declarátur. Ave Maria.

Cum palmis celébriter: * in urbem quem duxérunt: * véspere sed túrpiter: * vácuum dimisérunt. Ave Maria.

In cena qui novíssima: * pedes suórum lavit: * escáque nobilíssima: * cum sánguine cibávit. Ave Maria.

In horto mente ánxia: * prolíxe qui orávit: * et aquam præ tristítia: * cum sánguine sudávit. Ave Maria.

Quem viri maléfici: * crudéliter vinxérunt: * Annǽque pontífici: * ligátum adduxérunt. Ave Maria.

Vultum cuius túrpibus: * sputis maculábant: * et pugnórum íctibus: * dire verberábant. Ave Maria.

Quem Piláti sédibus: * damnándum præsentábant: * atque falsis téstibus: * dolóse accusábant. Ave Maria.

A Iudǽis exhíbitum: * Heródes quem immísit: * sed per despéctum hábitum: * ut fátuum remísit. Ave Maria.

Quem indútum púrpura: * colúmne alligátum: * coróna pungit spínea: * flagéllis verberátum. Ave Maria.

Dic unum Pater noster, Credo in Deum, et Ave Maria.

Jo kojas nusidėjėlė laistė ašaromis ir, širdingai gailėdamasi, prašė atleidimo. Sveika, Marija.

Jis, pasitraukęs ant Taboro kalno, atsimainė ir parodė garbingojo kūno didybę. Sveika, Marija.

Jis su verbomis buvo iškilmingai palydėtas į miestą, bet vakare gėdingai paliktas vienas. Sveika, Marija.

Jis Paskutinėje vakarienėje plovė savųjų kojas, maitino juos kilniausiu maistu ir krauju. Sveika, Marija.

Jis baiminga siela sode ilgai meldėsi ir iš sielvarto prakaitavo vandenį su krauju. Sveika, Marija.

Jį nedorėliai vyrai žiauriai surišo ir supančiotą nuvedė pas kunigą Aną. Sveika, Marija.

Jo veidą gėdingai sutepė spjūviais ir kumščių smūgiais šiurkščiai mušė. Sveika, Marija.

Jį pasmerktą nuvedė į Piloto teismą ir su melagingais liudytojais klastingai kaltino. Sveika, Marija.

Jį, žydų pristatytą, Erodas įsileido, bet sulaukęs paniekos kaip beprotį paleido. Sveika, Marija.

Jį apvilko purpuru, pririšo prie stulpo, sužeidė erškėčių vainiku ir nuplakė rykštėmis. Sveika, Marija.

Vienąkart „Tėve mūsų“, „Tikiu Dievą Tėvą“ ir „Sveika, Marija“.

 

Ketvirtasis dešimtukas

Quem confóssum vulnéribus: * mílites subsannárunt: * ac „crucífige“ vócibus: * Iudǽi conclamárunt. Ave Maria.

Ut reum quem scéleris: * Pilátus condemnávit: * crucis lignum húmeris: * própriis baiulávit. Ave Maria.

Calváriæ quem véstibus: * loco exuérunt: * et mánibus cum pédibus: * cruci affixérunt. Ave Maria.

Pro suis tortóribus: * atténte hic precátur: * dum crucis dolóribus: * exténsus tenebátur. Ave Maria.

Qui latróni ómnia * crímina dimísit: * ac paradísi gáudia * ílico promísit. Ave Maria.

Qui Ioánne discípulo * te matrem commendávit: * quem tibi in patíbulo * in fílium donávit. Ave Maria.

Qui se relíctum óvibus * dum patri querulátum: * inimicórum vócibus * túrpiter blasphemátur. Ave Maria.

Qui dum exháustis víribus * „sítio“ clamávit: * fel et acétum fáucibus * miles propinávit. Ave Maria.

Qui prophetárum édita * consúmmans passióne: * primi paréntis débita * persólvit ratióne. Ave Maria.

In manus patris trádidit * spíritum pretiósum: * alta voce dum édidit * cánticum dulcorósum. Ave Maria.

Dic unum Pater noster, Credo in Deum, et Ave Maria.

Jį sudarkytą žaizdomis kareiviai paliko, o žydai apšaukė riksmu „nukryžiuok!“ Sveika, Marija.

Jį lyg kaltą dėl nusikaltimų Pilotas pasmerkė, jis kryžiaus medį nešė ant savo pečių. Sveika, Marija.

Kalvarijos vietoje jį išvilko iš rūbų, jo rankas ir kojas prikalė prie kryžiaus. Sveika, Marija.

Jis rūpestingai meldėsi už savo kankintojus, kai ištemptas ant kryžiaus kentė skausmus. Sveika, Marija.

Jis atleido plėšikui visus nusikaltimus ir jam pažadėjo rojaus džiaugsmus. Sveika, Marija.

Jis mokiniui Jonui perdavė Tave, Motina, nuo kryžiaus Tau dovanojo jį kaip sūnų. Sveika, Marija.

Jo džiūgaudami klausinėjo, ar Tėvas jį palikęs, jo priešų balsai gėdingai piktžodžiavo. Sveika, Marija.

Kai jis , jėgoms išsekus, šaukė „trokštu!“, kareivis jo gerklę suvilgė tulžimi ir actu. Sveika, Marija.

Jis pranašų žodžius įvykdė savo kančia, jis užmokėjo pirmojo žmonių tėvo skolas. Sveika, Marija.

Jis į Tėvo rankas atidavė brangiąją dvasią, stipriu balsu graudžiai giedodamas. Sveika, Marija.

Vienąkart „Tėve mūsų“, „Tikiu Dievą Tėvą“ ir „Sveika, Marija“.

 

Penktasis dešimtukas

 

Crucis mortem súbiens * in pace obdormívit: * eléctos erípiens * inférnum introívit. Ave Maria.

Satélles latus dómini * láncea perforávit: * hinc aqua iuncto sánguine * abúnde emanávit. Ave Maria.

Cuius corpus sanctíssimum * de cruce cepérunt: * et sepúlcrum mundíssimum * eídem aptavérunt. Ave Maria.

Qui virtúte própria * a morte resurréxit: * teque a tristítia * discipulósque eréxit. Ave Maria.

Super cælórum sídera * ascéndit virtuóse: * atque in patris déxtera * resídet glorióse. Ave Maria.

Qui pentecóstes ipsum * spíritum emísit: * apostólis pro fervóre * ante promísit. Ave Maria.

Qui te super ǽthera * poténter exaltávit: * et in sua déxtera * decénter collocávit. Ave Maria.

Propter mundi scélera * qui iudex est ventúrus: * singulórum ópera * strénue discussúrus. Ave Maria.

Dira qui supplícia * est réprobis datúrus: * sed electis gáudia * ætérna collatúrus. Ave Maria.

Orántibus rosárium * áureum tuæ matris: * Iesu Christe propítium * vultum tui patris. Amen.

Dic unum Pater noster, Credo in Deum, et Ave Maria.

Iškentęs kryžiaus mirtį, jis ramiai mirė, įžengė į pragarus ir išgelbėjo išrinktuosius. Sveika, Marija.

Sargybinis Viešpaties šoną perdūrė ietimi, iš jo gausiai ištekėjo vandens su krauju. Sveika, Marija.

Jo švenčiausiąjį kūną nuėmė nuo kryžiaus ir jam paruošė švarų kapą. Sveika, Marija.

Jis savo galia prisikėlė iš mirties, Tave ir mokinius pakėlė iš liūdesio. Sveika, Marija.

Jis galingai pakilo virš dangaus žvaigždynų ir garbingai atsisėdo Tėvo dešinėje. Sveika, Marija.

Jis Sekminių dieną atsiuntė Dvasią, kurią anksčiau kaip stiprintoją pažadėjo apaštalams. Sveika, Marija.

Jis Tave virš dangaus galingai pakėlė ir meiliai pasodino savo dešinėje. Sveika, Marija.

Jis dėl pasaulio nusikaltimų ateis kaip teisėjas, veikliai ištirs kiekvieno darbus. Sveika, Marija.

Jis atmestiesiems skirs žiaurias kančias, o išrinktiesiems skirs amžinus džiaugsmus. Sveika, Marija.

Mums, kurie kalbame Tavo Motinos auksinį rožančių, parodyk, Jėzau Kristau, meilingą Tėvo veidą. Sveika, Marija.

Vienąkart „Tėve mūsų“, „Tikiu Dievą Tėvą“ ir „Sveika, Marija“.

 

Pabaiga

 

V. In omni tribulatióne et angústia nostra, R. succúrre nobis piíssima Virgo María.

Orémus. Intervéniat pro nobis quǽsumus, Dómine Iesu Christe, apud tuam cleméntiam gloriosíssima Dei génetrix virgo semper María: cuius sacratíssimam ánimam in hora passiónis et mortis tuæ dolóris gládius pertransívit. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Visuose mūsų varguose ir suspaudimuose. R. Padėk mums, meilingoji Mergele Marija.

Melskimės. Meldžiame, Viešpatie Jėzau Kristau, teužtaria mus pas Tavo gerumą garbingoji Dievo Gimdytoja, visuomet Mergelė Marija, kurios švenčiausiąją sielą Tavo kančios ir mirties valandą pervėrė skausmo kalavijas. Tu būdamas Dievas gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.