03. Antrasis kalbėjimo būdas (pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą)

2007 04 30
Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose Tavo meilės ugnį.
 
Viso rožančiaus paaukojimas
Aš vienijuosi su visais šventaisiais danguje ir visais teisiais žmonėmis žemėje; aš vienijuosi su Tavimi, mano Jėzau, kad vertai pagarbinčiau Tavo šventąją Motiną bei Tave joje ir per ją. Aš atmetu visus išsiblaškymus, kurių gali kilti man kalbant šį rožančių.
Mes aukojame Tau, Švenčiausioji Mergele Marija, šį Tikėjimo išpažinimą, kad pagerbtume Tavo tikėjimą, kurį turėjai žemėje, ir prašome suteikti mums dalį jame.
Mes aukojame Tau, Viešpatie, šį „Tėve mūsų“, kad pagerbtume Tavo vienumą ir pripažintume Tave visų daiktų pradžia ir pabaiga.
Mes aukojame Tau, Švenčiausioji Trejybe, šiuos tris „Sveika, Marija“, kad padėkotume Tau už visas malones, kurias suteikei Marijai ir jos užtarimu padovanojai mums.
„Tikiu Dievą Tėvą“, „Tėve mūsų“, 3 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.
 
Atskirų paslapčių paaukojimas
 
DŽIAUGSMINGOSIOS PASLAPTYS
 
1. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią pirmąją paslaptį Tavo įsikūnijimo garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą gilaus nuolankumo. Kiekvienoje paslaptyje kalbama „Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“. Gale pridedama:
Įsikūnijimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai nuolankią.
 
2. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią antrąją paslaptį, pagerbdami Tavo švenčiausios Motinos apsilankymą pas giminaitę Elzbietą ir prašome per šią paslaptį bei Marijos užtarimą tobulos artimo meilės.
Apsilankymo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai mylinčią.
 
3. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Kūdikėli Jėzau, šią trečiąją paslaptį Tavo šventojo gimimo garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą pasaulio gėrybių atsižadėjimo ir meilės neturtui bei vargšams.
Jėzaus gimimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai neturtingą dvasioje.
 
4. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią ketvirtąją paslaptį Tavo paaukojimo šventykloje Marijos rankomis garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą išminties dovanos ir širdies bei kūno tyrumo.
Marijos apsivalymo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai išmintingą ir tyrą.
 
5. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią penktąją paslaptį, pagerbdami Tavo radimą šventykloje tarp mokytojų po to, kai Marija buvo Tave pametusi, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą mūsų atsivertimo ir atvertimo visų nusidėjėlių, klaidatikių, atskilėlių bei stabmeldžių.
Jėzaus radimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir ją tikrai teatverčia.
 
SKAUSMINGOSIOS PASLAPTYS
 
6. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią šeštąją paslaptį, pagerbdami Tavo merdėjimą Alyvų sode, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą tobulo gailesčio už mūsų nuodėmes ir visiško paklusnumo Tavo šventajai valiai.
Viešpaties merdėjimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir teišmoko ją tikro gailesčio bei paklusnumo Dievo valiai.
 
7. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią septintąją paslaptį, pagerbdami Tavo kruviną nuplakimą, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą, kad tobulai apmarintume savo jusles.
Viešpaties nuplakimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai apsimarinusią.
 
8. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią aštuntąją paslaptį, pagerbdami Tavo žiaurų karūnavimą erškėčiais, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą gilios paniekos pasauliui.
Karūnavimo erškėčiais paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir teišmoko ją niekinti pasaulį.
 
9. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią devintąją paslaptį, pagerbdami Tavojo kryžiaus nešimą, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą, kad duotum mums daug kantrybės nešti paskui Tave kryžių visas mūsų gyvenimo dienas.
Kryžiaus nešimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir teišmoko ją tikros kantrybės.
 
10. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią dešimtąją paslaptį, pagerbdami Tavo nukryžiavimą Kalvarijos kalne, ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą neapykantos nuodėmei, meilės kryžiui bei šventos mirties mums ir visiems dabar mirštantiems.
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties paslapčių malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai šventą.
 
GARBINGOSIOS PASLAPTYS
 
11. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią vienuoliktąją paslaptį Tavo šlovingojo prisikėlimo garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą gyvo tikėjimo.
Prisikėlimo paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir teduoda jai tikro tikėjimo.
 
12. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią dvyliktąją paslaptį Tavo šlovingojo žengimo į dangų garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo švenčiausios Motinos užtarimą tvirtos vilties ir karšto dangaus troškimo.
Žengimo į dangų paslapties malonė teateina į mano sielą ir teparuošia ją dangui.
 
13. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Šventoji Dvasia, šią tryliktąją paslaptį Sekminių garbei ir prašome per šią paslaptį bei Tavo ištikimosios Sužadėtinės Marijos užtarimą Tavo šventos išminties, kad pažintume, mylėtume ir vykdytume Tavo tiesą ir kad visi žmonės gautų dalį joje.
Sekminių paslapties malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai išmintingą Dievo akyse.
 
14. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią keturioliktąją paslaptį, pagerbdami Tavo švenčiausios Motinos Nekaltąjį prasidėjimą ir jos kūno bei sielos paėmimą į dangų, ir prašome per šias dvi paslaptis bei jos užtarimą tikro pamaldumo jai, kad gerai gyventume ir mirtume.
Nekaltojo prasidėjimo ir paėmimo į dangų paslapčių malonė tenužengia į mano sielą ir tepadaro ją tikrai pamaldžią Marijai.
 
15. PASLAPTIS
Mes aukojame Tau, Viešpatie Jėzau, šią penkioliktąją ir paskutinę paslaptį, pagerbdami Tavo švenčiausios Motinos šlovingąjį karūnavimą danguje, ir prašome per šią paslaptį bei jos užtarimą atkaklumo ir augimo dorybėje ligi mirties, taip pat vainiko, kuris mums paruoštas amžinybėje. Tos malonės prašome ir visiems teisiems žmonėms bei mūsų geradariams.
 
Pabaiga
Mes meldžiame Tave, Viešpatie Jėzau, per penkiolika Tavo gyvenimo, kančios ir mirties paslapčių, dėlei Tavo šlovės ir Tavo švenčiausios Motinos nuopelnų: atversk nusidėjėlius, padėk mirštantiems, išvaduok sielas iš skaistyklos, suteik mums visiems malonę šventai gyventi, gerai numirti, galiausiai danguje Tave veidu į veidą regėti ir amžinai mylėti. Amen.