02. Kai kurios maldos po rožančiaus

2007 04 30

LORETO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta María, R. ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix,

Sancta Virgo vírginum,

Mater Christi,

Mater Ecclésiæ,

Mater divínæ grátiæ,

Mater puríssima,

Mater castíssima,

Mater invioláta,

Mater intemeráta,

Mater amábilis,

Mater admirábilis,

Mater boni Consílii,

Mater Creatóris,

Mater Salvatóris,

Virgo prudentíssima,

Virgo veneránda,

Virgo prædicánda,

Virgo potens,

Virgo clemens,

Virgo fidélis,

Spéculum iustítiæ,

Sedes sapiéntiæ,

Causa nostræ lætítiæ,

Vas spirituále,

Vas honorábile,

Vas insígne devotiónis,

Rosa mýstica,

Turris Davídica,

Turris ebúrnea,

Domus áurea,

Foéderis arca,

Iánua cæli,

Stella matutína,

Salus infirmórum,

Refúgium peccatórum,

Consolátrix afflictórum,

Auxílium Christianórum,

Regína Angelórum,

Regína Patriarchárum,

Regína Prophetárum,

Regína Apostolórum,

Regína Mártyrum,

Regína Confessórum,

Regína Vírginum,

Regína Sanctórum ómnium,

Regína sine labe origináli concépta,

Regína in cælum assúmpta,

Regína sacratíssimi Rosárii,

Regína famíliæ,

Regína pacis,

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Motina Kristaus,

Motina Bažnyčios,

Motina Dievo malonės,

Motina tyriausioji,

Motina skaisčiausioji,

Motina nepalytėtoji,

Motina nesuteptoji,

Motina meilingoji,

Motina stebuklingoji,

Motina geroji patarėja,

Motina Sutvėrėjo,

Motina Išganytojo,

Mergele išmintingoji,

Mergele garbingoji,

Mergele šlovingoji,

Mergele galingoji,

Mergele maloningoji,

Mergele ištikimoji,

Teisybės paveiksle,

Išminties soste,

Mūsų linksmybės priežastie,

Dvasios inde,

Garbės inde,

Įstabusis maldingumo inde,

Paslaptingoji rože,

Dovydo bokšte,

Balčiausiasis bokšte,

Aukso namai,

Sandoros skrynia,

Dangaus vartai,

Aušros žvaigžde,

Ligonių sveikata,

Nusidėjėlių gynėja,

Nuliūdusiųjų paguoda,

Krikščionių pagalba,

Karaliene angelų,

Karaliene patriarchų,

Karaliene pranašų,

Karaliene apaštalų,

Karaliene kankinių,

Karaliene išpažinėjų,

Karaliene mergelių,

Karaliene visų šventųjų,

Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,

Karaliene į dangų paimtoji,

Karaliene šventojo rožančiaus,

Karaliene šeimos,

Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

 

Lietuvoje įterpiama:

 

Tavo apgynimo šaukiamės, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki! 

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: † et, gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, * a præsénti liberári tristítia, et ætérna pérfrui lætítia. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, † leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, * visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. BERNARDO MALDA

 

Ši malda priskiriama šv. Bernardui Klerviečiui (†1153), bet tikriausiai taip vadinama, nes buvo uoliai platinama švento gyvenimo kunigo Claude‘o Bernard‘o (1588–1641), apaštalavusio tarp kalinių ir mirčiai pasmerktųjų. Kun. Bernard‘as atskyrė šią maldą nuo ilgesnės maldos „Ad sanctitatis tuæ pedes, dulcissima Virgo Maria“, kuri randama XV a. maldaknygėse „Hortulus Animae“, „Antidotarius Animae“ (Nicholas de Saliceto) ir kt.

 

Memoráre, o piísima Virgo María, non esse audítum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsídia, tua implorántem auxília, tua peténtem suffrágia esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia ad te, Virgo vírginum, Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccátor assísto. Noli, Mater Verbi, verba mea despícere, sed audi propítia et exáudi. Amen.

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ BAŽNYČIĄ

 

Ad te, beáte Ioseph, in tribulatióne nostra confúgimus, atque, imploráto Sponsæ tuæ sanctíssimæ auxílio, patrocínium quoque tuum fidénter expóscimus. Per eam, quǽsumus, quæ te cum immaculáta Vírgine Dei Genitríce coniúnxit, caritátem, perque patérnum, quo Púerum Iesum ampléxus es, amórem, súpplices deprecámur, ut ad hereditátem, quam Iesus Christus acquisívit Sánguine suo, benígnus respícias, ac necessitátibus nostris tua virtute et ope succúrras.

Tuére, o Custos providentíssime divínæ Famíliæ, Iesu Christi sobólem eléctam; próhibe a nobis, amantíssime Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; propítius nobis, sospitátor noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto; et sicut olim Púerum Iesum e summo eripuísti vitæ discrímine, ita nunc Ecclésiam sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte defénde: nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui exémplar et ope tua suffúlti, sancte vívere, pie émori, sempiternámque in cælis beatitúdinem ássequi possímus. Amen.

Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, prašome Tave, maloningai pažvelk į paveldą, kurį Jėzus Kristus įsigijo savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok išrinktuosius Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų maro. Galingasis Gelbėtojau, maloningai padėk mums iš dangaus šioje kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną iš mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

Šv. Pijaus X brolijoje pridedama (kreipiniai pakartojami):

 

Dómine, dona nobis sacerdótes!

Dómine, dona nobis sacerdótes sanctos!

Dómine, dona nobis multos sacerdótes sanctos!

Dómine, dona nobis multas sanctas vocatiónes religiósas!

Sancte Pie décime. R. Ora pro nobis!

Viešpatie, duok mums kunigų!

Viešpatie, duok mums šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų pašaukimų į vienuolystę!

Šventasis Pijau X-asis. R. Melski už mus!