Pratarmė

Ši knyga skiriama
Švenčiausiajai Mergelei Marijai,
nugalėtojai visose Dievo kovose,
bei jos Nekaltajai Širdžiai
 
Pratarmė
 
„O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją“ (Jn 17, 3).
Kiekvieną kartą, kai katalikiška tiesa audringais laikais patekdavo į sunkią padėtį, teologai, vedami Šventosios Dvasios, imdavo plunksną į rankas ir rašydavo veikalus šios tiesos gynimui. Erezija visados puola Kristaus Kūną lyg vėžio auglys – silpnina bei iškreipia tikėjimą, veda sielas į paklydimą ir taip kelia grėsmę jų amžinajam išganymui. Juk žmogus gyvas vien tiesa, krikščionis – vien tikėjimu (plg. Rom 1, 17), bet niekada – klaida ir apgaule.
Kas gi labiau tiktų šiandieniniam neomodernizmo, dviprasmybių, liberalių sofizmų metui, nei parašyti katekizmą apie visur siautėjančią Bažnyčios krizę, kuri pirmiausia yra filosofijos ir teologijos, tikėjimo perdavimo ir tikėjimo praktikavimo krizė? Iš jos savo ruožtu kyla moralės, viso bažnytinio gyvenimo ir disciplinos (liturgijos, kunigų ir vienuolių gyvenimo, pašaukimų, eucharistinio bei marijinio pamaldumo ir t. t.) krizė, diecezijų ir parapijų nuosmukis. Norint padėti tiesai, reikia imtis dažnai nedėkingo darbo – parodyti klaidas bei išaiškinti „pinigų padirbinėtojus“. Tik taip Bažnyčia gali pasveikti, tik taip tikintieji gali išvengti pasimetimo ir lyg epidemija plintančios erezijų dvasios. Juk Dievas paskyrė savo kunigus tam, kad jie „naikintų ir verstų, statytų ir atsodintų“ (Jer 1, 10).
Tegul skaitytojas nešališkai perskaito šioje knygoje atliktą blaivią naujosios liturgijos, ekumenizmo, religinės laisvės apžvalgą, popiežių ir vyskupų kaltės Vatikano II Susirinkime bei po jo įvertinimą, ir jis pripažins čia iškeltų klausimų bei atsakymų pagrįstumą. Čia išsakytos ne asmeninės nuomonės ar kokios nors drąsios teorijos. Čia tradicinio katalikiško mokymo šviesoje tiriamos naujovės. Todėl teišplinta šis „Katalikų katekizmas apie Bažnyčios krizę“ kuo plačiau ir veiksmingai teprisideda prie šios krizės nugalėjimo. Šios knygos autoriui reikia padėkoti už patarnavimą tiesai, sieloms, šventajai Romos Katalikų Bažnyčiai.
„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“, – kalba Viešpats Evangelijoje (Jn 8, 32). Jo žodis galioja amžinai, nes tai – Dievo žodis.
 
Jaidhofas, Dievo Kūno šventė, 1997 m. gegužės 29 d.
 
Kun. Franz Schmidberger 
Šv. Pijaus X kunigų brolijos pirmasis asistentas