7. Dvasinė Komunija

2007 04 30

Trumpai atsitraukus nuo kasdienybės rūpesčių, aplankant Švč. Sakramentą, o ypač tomis dienomis, kai negalime priimti Viešpaties sakramentiškai, labai patartina priimti dvasinę Komuniją – širdyje sužadinti troškimą vienytis su Kristumi, pareikšti Jam savo meilę ir atsidavimą ir kartu jungtis su visų pasaulyje šiuo metu laikomų šv. Mišių auka. Tai geriausias būdas nuolat išsaugoti sakramentinės šv. Komunijos vaisius ir semtis iš jos vis naujų malonių.

 

Adorábilis Iesu, credo firma fide, te in sanctísimo Altáris Sacraménto vere præséntem cum córpore et ánima, carne et sánguine, divinitáte et humanitáte; adóro te, Deum et Dóminum meum, atque te amo super ómnia. Te cúpio ex toto corde meo, sed quia te modo sacramentáliter suscípere non possum, veni saltem spiritáliter in cor meum.

Iesu mi dulcíssime, únio me totum tibi et ampléctor te, ac si iam in cor meum venísses, ne permíttas me separári a te. Sis mihi in vita solácium, in morte viáticum, in æternitáte prǽmium. Id rogo te pro me et ómnibus mihi caris. Amen.

Garbingasis Jėzau, tvirtai tikiu, kad tikrai esi švenčiausiame altoriaus Sakramente su kūnu ir siela, Kūnu ir Krauju, dievyste ir žmogyste. Garbinu Tave, Dievą ir savo Viešpatį, ir myliu Tave labiau už viską. Trokštu Tavęs iš visos širdies, bet kadangi dabar negaliu Tavęs priimti sakramentiškai, tai bent dvasiškai ateik į mano širdį.

Mano saldžiausias Jėzau, visiškai vienijuosi su Tavimi, lyg jau būtum atėjęs į mano širdį. Neleisk man atsiskirti nuo Tavęs. Būk man paguoda gyvenime, palydovas mirtyje, atlygis amžinybėje. To prašau Tavęs už save ir visus, kurie yra man brangūs. Amen.

 
Kita malda

 

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.

Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą. Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti, Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.