1. Apšlakstymas prieš sekmadienio šv. Mišias

2007 04 30

Giesmė prieš sekmadienio šv. Mišias „Pulkim ant kelių“. 

 

Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.

Ps. 50. Miserére mei, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tuam.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Aspérges me...

 

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam (T. P. Allelúia). R. Et salutáre tuum da nobis (T. P. Allelúia).

 

V. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: † et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis; * qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Apšlakstyk mane, * Viešpatie, yzopu, ir būsiu tyras, nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą.

Ps 50, 3: Pasigailėk manęs, Dieve, * dėl savo didžio gailestingumo.

Garbė Tėvui, ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžių amžius. Amen.

Apšlakstyk mane...

 

V. Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą (Velykų laiku: Aleliuja). R. Ir suteik mums savo išganymą (Velykų laiku: Aleliuja).

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, ir teikis atsiųsti iš dangaus savo šventąjį Angelą, kuris saugotų, globotų, sergėtų, lankytų ir gintų visus gyvenančius šiame būste. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Velykų laiku giedama „Vidi aquam“.

 

Vidi aquam * egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúia: et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, allelúia, allelúia.

Ps. 117. Confitémini Dómino quóniam bonus: * quóniam in sǽculum misericórdia eius.

Glória Patri...

Vidi aquam...

 

V. Dómine, apud te est fons vitæ, allelúia. R. Et in nómine tuo vidébimus lumen, allelúia. 

Orémus. Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: † ut qui paschália festa perágimus, * cæléstibus desidériis accénsi, fontem vitæ sitiámus, Iesum Christum, Dóminum nostrum. R. Amen.

Regėjau versmę, * trykštančią iš šventovės dešiniojo šono, aleliuja, ir visi, kuriuos pasiekė tas vanduo, buvo išgelbėti ir gieda: aleliuja, aleliuja.

Ps 117, 1: Išpažinkime Viešpatį, nes jis geras, * nes amžinas jo gailestingumas.

Garbė Tėvui...

Regėjau versmę...

 

V. Viešpatie, pas Tave yra gyvenimo šaltinis, aleliuja. R. Ir dėl Tavo vardo mes regėsime šviesą, aleliuja.

Melskimės. Suteik, meldžiame, visagalis Dieve, † kad mes, švęsdami Velykų iškilmes, * liepsnodami dangaus geidimu, trokštume gyvenimo šaltinio – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties. R. Amen.

 

Po apšlakstymo prieš Mišias galima kalbėti Maldą už tėvynę ir taiką.