6. Maldos po Šv. Mišių

2007 04 30

PADĖKA PO ŠV. KOMUNIJOS

 

Tikėjimo ir garbinimo aktas

 

Jėzau, aš tikiu, kad ką tik priėmiau Tave, savo Dievą, savo Kūrėją ir Valdovą, Tave, iš meilės man po gimimo paguldytą ant šiaudų ėdžiose, Tave, panorusį dėl manęs mirti ant kryžiaus. Tavo visagalybe aš buvau pašauktas iš nebūties, o Tu ateini apsigyventi manyje! Mano Dieve, aš, apimtas gilios pagarbos, parpuolu prieš Tavo aukščiausiąją didybę, aš Tave garbinu ir nuolankiai šlovinu.

 

Dėkingumo ir meilės aktas

 

Saldžiausiasis Jėzau, be galo geras Dieve, iš visos širdies Tau dėkoju už šią nepaprastą malonę, kurią man ką tik suteikei. Ką Tau duosiu už tokią geradarystę? Norėčiau Tave mylėti ir Tau tarnauti taip, kaip Tu esi to vertas. O Dieve, Tu esi pati meilė, išmokyk mane mylėti Tave tikru ir ištikimu prieraišumu bei vykdyti Tavo šventą valią.

Visą save aukoju Tau: savo kūną, kad jis būtų skaistus; savo sielą, kad ji nebūtų sutepta jokios nuodėmės; savo širdį, kad ji nesiliautų Tave mylėjusi. Tu atidavei save man, ir aš atiduodu Tau save visiems laikams.

 

Prašymo aktas

 

Tu esi manyje, Jėzau, Tu, kuris esi pasakęs: „Prašykite ir gausite“. Tu esi čia, pilnas gerumo man, malonių pilnomis rankomis; teikis jas išlieti mano sielai, kuriai jų taip reikia. Pašalink iš mano širdies visa, kas Tau nepatinka, sudėk į ją visa, kas gali ją padaryti malonią Tavo akims. Pritaikyk man savo gyvenimo ir mirties nuopelnus, susivienyk su manimi, gyvenk manyje, padaryk, kad aš gyvenčiau dėl Tavęs ir Tau.

Be galo geras Dieve, suteik tas pačias malones ir tiems žmonėms, už kuriuos aš turiu pareigą melstis ar kuriems aš atskirai pažadėjau tai daryti. Gailestingoji Jėzaus Širdie, pasigailėk vargšių skaistyklos vėlių ir duok joms amžinąjį atilsį.

 

PADĖKA PO MIŠIŲ

 

Ant. Trium puerórum * cantémus hymnum, quem cantábant Sancti in camíno ignis, benedicéntes Dóminum (T. P. Alellúia.)

 

Trijų bernelių giesmė (Dan 3, 57–88 ir 56)

 

Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino: * laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

Benedícite, Angeli Dómini, Dómino: * benedícite, cæli, Dómino.

Benedícite, aquæ omnes, quæ super cælos sunt, Dómino: * benedícite, omnes virtútes Dómini, Dómino.

Benedícite, sol et luna, Dómino: * benedícite, stellæ cæli, Dómino.

Benedícite, omnis imber et ros, Dómino: * benedícite, omnes spíritus Dei, Dómino.

Benedícite, ignis et æstus, Dómino: * benedícite, frigus et æstus Dómino.

Benedícite, rores et pruína, Dómino: * benedícite, gelu et frigus, Dómino.

Benedícite, glácies et nives, Dómino: * benedícite, noctes et dies, Dómino.

Benedícite, lux et ténebræ, Dómino: * benedícite, fúlgura et nubes, Dómino.

Benedícat terra Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sǽcula.

Benedícite, montes et colles, Dómino: * benedícite, univérsa germinántia in terra, Dómino.

Benedícite, fontes, Dómino: * benedícite, mária et flúmina, Dómino.

Benedícite, cete, et ómnia, quæ movéntur in aquis, Dómino: * benedícite, omnes vólucres cæli, Dómino.

Benedícite, omnes béstiæ et pécora, Dómino: * benedícite, fílii hóminum, Dómino.

Benedícat Israel Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sǽcula.

Benedícite, sacerdótes Dómini, Dómino: * benedícite, servi Dómini, Dómino.

Benedícite, spíritus, et ánimæ iustórum, Dómino: * benedícite, sancti, et húmiles corde, Dómino.

Benedícite, Ananía, Azaría, Mísael, Dómino: * laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu: * laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli: * et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sǽcula.

Nėra Glória Patri... 

 

150 psalmė

 

Laudáte Dóminum in sanctis eius: * laudáte eum in firmaménto virtútis eius.

Laudáte eum in virtútibus eius: * laudáte eum secúndum multitúdinem magnitúdinis eius.

Laudáte eum in sono tubæ: * laudáte eum in psaltério et cíthara.

Laudáte eum in týmpano et choro: * laudáte eum in chordis et órgano.

Laudáte eum in cýmbalis benesonántibus: laudate eum in cýmbalis iubilatiónis: * omnis spíritus laudet Dóminum.

Glória Patri...

Ant. Trium...

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua. R. Et Sancti tui benedícant tibi.

V. Exsultábunt Sancti in glória. R. Lætabúntur in cubílibus suis.

V. Non nobis, Dómine, non nobis. R. Sed nómini tuo da glóriam.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

Orémus. Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.

 

Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiátur.

Da nobis, quǽsumus, Dómine, vitiórum nostrórum flammas exstínguere: qui beato Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Ant. Trijų bernelių * giedokime himną, kurį šventieji giedojo ugnies krosnyje, šlovindami Viešpatį (Velykų laiku: aleliuja).

 

 
 
Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai, * garbinkite ir labai jį aukštinkite per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties angelai, * šlovinkite Viešpatį, dangūs.

Šlovinkite Viešpatį, visi vandenys, esantys virš dangaus skliauto, * šlovinkite Viešpatį, visos Viešpatie galybės.

Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli, * šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės.

Šlovinkite Viešpatį, visi lietūs ir rasa, * šlovinkite Viešpatį, visos Dievo dvasios.

Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra, * šlovinkite Viešpatį, šalti ir karšti.

Šlovinkite Viešpatį, rasos ir šerkšne, * šlovinkite Viešpatį, speigai ir šalnos.

Šlovinkite Viešpatį lede ir sniege, * šlovinkite Viešpatį, naktys ir dienos.

Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsa, * šlovinkite Viešpatį, žaibai ir debesys.

Tešlovina Viešpatį žemė, * tegarbina ir labai teaukština jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos, * šlovinkite Viešpatį, visi dirvoje augantys želmenys.

Šlovinkite Viešpatį, šaltiniai, * šlovinkite Viešpatį, jūros ir upės.

Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa, kas juda vandenyse, * šlovinkite Viešpatį, visi padangių paukščiai.

Šlovinkite Viešpatį, visi žvėrys ir gyvuliai, * šlovinkite Viešpatį, žmonių vaikai.

Tešlovina Viešpatį Izraelis, * tegiria ir labai teaukština jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties kunigai, * šlovinkite Viešpatį, Viešpatie tarnai.

Šlovinkite Viešpatį, dvasios ir teisiųjų sielos, * šlovinkite Viešpatį, šventieji ir nuolankios širdies.

Šlovinkite Viešpatį, Ananijau, Azarijau ir Misaeli, * girkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

Šlovinkite Tėvą ir Sūnų su Šventąja Dvasia, * girkite ir labai aukštinkite jį per amžius.

Pašlovintas esi, Viešpatie, dangaus skliaute, * pagirtas, pagarbintas ir labai išaukštintas per amžius.

Nėra Garbė Dievui Tėvui...

 

 

 

Šlovinkite Viešpatį jo šventuosiuose, * šlovinkite jį jo galingame skliaute.

Šlovinkite jį jo galybėse, * šlovinkite jį pagal daugybę jo didžių darbų.

 

Šlovinkite jį rago gaudesiu, * šlovinkite jį arfa ir kitara.

Šlovinkite jį būgneliu ir šokiu, * šlovinkite jį stygomis ir trimitais.

Šlovinkite jį skambančiais cimbolais, šlovinkite jį džiugesio cimbolais, * kiekviena dvasia tešlovina Viešpatį.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Trijų...

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Teišpažįsta Tave, Viešpatie, visi Tavo kūriniai. R. Ir Tavo šventieji tešlovina Tave.

V. Tedžiūgauja šventieji garbėje. R. Tesidžiaugia savo būstuose.

V. Ne mums, Viešpatie, ne mums. R. Bet Tavo vardui tebus garbė.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Dieve, kuris trims berneliams sušvelninai ugnies liepsnas, maloningai suteik, kad ir mūsų, Tavo tarnų, nedegintų ydų liepsna.

 
Mūsų veiksmus, meldžiam, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad Tu būtum kiekvieno mūsų žodžio ir darbo pradžia ir pabaiga. Amen.

Duok mums, užgesinti savo ydų liepsnas, meldžiame, Viešpatie, kuris suteikei šventajam Laurynui pergalę prieš jį kankinusią ugnį. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

 

Grátias tibi ago, Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, qui me peccatórem, indígnum fámulum tuum, nullis meis méritis, sed sola dignatióne misericórdiæ tuæ satiáre dignátus es pretióso Córpore et Sánguine Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi. Et precor, ut hæc sancta commúnio non sit mihi reátus ad poenam, sed intercéssio salutáris ad véniam. Sit mihi armatúra fídei et scutum bonæ voluntátis. Sit vitiórum meórum evacuátio, concupiscéntiæ et libídinis exterminátio, caritátis et patiéntiæ, humilitátis et oboediéntiæ omniúmque virtútum augmentátio: contra insídias inimicórum ómnium, tam visibílium quam invisibílium firma defénsio; mótuum meórum, tam carnálium quam spirituálium, perfécta quietátio: in te uno ac vero Deo firma adhǽsio; atque finis mei felix consummátio. Et precor te, ut ad illud ineffábile convívium me peccatórem perdúcere dignéris, ubi tu, cum Fílio tuo et Spíritu Sancto, Sanctis tuis es lux vera, satíetas plena, gáudium sempitérnum, iucúnditas consummáta et felícitas perfécta. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Dėkoju Tau, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, kuris mane, nusidėjėlį, nevertą Tavo tarną, ne dėl mano nuopelnų, bet dėl Tavo suteikto gailestingumo pasotinai savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus brangiuoju Kūnu ir Krauju. Prašau, kad ši šventoji Komunija nebūtų man apkaltinimas bausmei, bet išganingas tarpininkas atleidimui. Tebūna ji man tikėjimo šarvai ir geros valios skydas. Tepašalina ji mano ydas, teišnaikina pagundas ir geidulius, tepadidina meilę ir kantrumą, nusižeminimą ir paklusnumą bei visas dorybes, teapgina nuo visų regimų ir neregimų priešo žabangų, tobulai tenuramina kūno ir dvasios potraukius, tvirtai tepririša prie Tavęs, vieno ir tikro Dievo, ir tepadeda laimingai sulaukti manojo galo. Prašau Tave, kad teiktumeisi mane, nusidėjėlį, nuvesti į tą neapsakomą puotą, kurioje Tu su savo Sūnumi ir Šventąja Dvasia savo šventiesiems esi tikroji šviesa, visiškas pasotinimas, amžinas džiaugsmas, pilnutinis patenkinimas ir tobula palaima. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

ŠV. BONAVENTŪROS MALDA

 

Transfíge, dulcíssime Dómine Iesu, medúllas et víscera ánimæ meæ suavíssimo ac salubérrimo amóris tui vúlnere, vera serenáque et apostólica sanctíssima caritáte, ut lángueat et liquefíat ánima mea solo semper amóre et desidério tui, te concupíscat et defíciat in átria tua, cúpiat dissólvi et esse tecum. Da ut ánima mea te esúriat, panem Angelórum, refectiónem animárum sanctárum; panem nostrum cotidiánum, supersubstantiálem, habéntem omnem dulcendinem et saporem, et omne delectaméntum suavitátis. Te, in quem desíderant Angeli prospícere, semper esúriat et cómedat cor meum, et dulcédine sapóris tui repleántur víscera ánimæ meæ; te semper sítiat fontem vitæ, fontem sapiéntiæ et sciéntiæ, fontem ætérni lúminis, torréntem voluptátis, ubertátem domus Dei. Te semper ámbiat, te quǽrat, te invéniat, ad te tendat, ad te pervéniat, te meditétur, te loquátur, et ómnia operétur in laudem et glóriam nóminis tui, cum humilitáte et discretióne, cum dilectióne, et delectatióne, cum facilitáte et afféctu, cum perseverántia usque in finem; ut tu sis solus semper spes mea, tota fidúcia mea, divítiæ meæ, delectátio mea, iucúnditas mea, gáudium meum, quies et tranquíllitas mea, pax mea, suávitas mea, odor meus, dulcédo mea, cibus meus, reféctio mea, refúgium meum, auxílium meum, sapiéntia mea, pórtio mea, posséssio mea, thesáurus meus, in quo fixa et firma et immobíliter semper sit radicáta mens mea et cor meum. Amen.

Perverk, mielasis Viešpatie Jėzau, pačias mano sielos gelmes saldžiu ir išganingu Tavęs troškimu, sužeisk ją tikrai tyra ir šventa apaštališka meile, kad mano siela alptų vien iš meilės Tau ir sutirptų ilgėdamasi Tavęs, geistų Tavęs ir ieškotų Tavo rūmuose, norėtų mirti ir būti su Tavimi. Duok, kad mano siela alktų Tavęs, Angelų duona, šventų sielų atgaiva, mūsų duona kasdienine, būtina gyvybei, visų gardžiausia ir skaniausia, teikianti saldų malonumą. Tavęs, kurį angelai nori regėti, alksta mano širdis, Tave valgo ir Tavo saldžiu skoniu prisipildo mano sielos giluma. Ji nuolat trokšta Tavęs, gyvybės šaltini, išminties ir pažinimo šaltini, amžinosios šviesos versme, palaiminga srove, Dievo namų aruode. Ji sukasi aplink Tave, Tavęs ieško ir randa, linksta prie Tavęs ir Tave pasiekia, apie Tave mąsto ir kalba, viską daro Tavo vardo šlovei ir garbei, nusižeminusi ir atsargi, su meile ir susižavėjimu, lengvai ir užsidegusi, ištverminga ligi galo. Tu vienas būk mano viltis, vienintelis pasitikėjimas, mano lobis, mano linksmybė, malonumas ir džiaugsmas, mano poilsis, ramybė ir taika, maloniausias kvapas ir saldžiausias valgis, mano atgaiva, prieglobstis ir paspirtis, mano išmintis, man skirtoji dalis, nuosavybė ir lobis. Tavyje teįsitvirtina, į Tave stipriai ir nepajudinamai teįleidžia savo šaknis mano protas ir širdis. Amen.

 

 

 

 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO GIESMĖ „ADORO TE DEVOTE“

 

MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ VIEŠPATĮ

Kalbama atsiklaupus, žvelgiant į Nukryžiuotojo atvaizdą.

 

En ego, o bone et dulcíssime Iesu, ante conspéctum tuum génibus me provólvo, ac máximo ánimi ardóre te oro atque obtéstor, ut meum in cor vívidos fídei, spei et caritátis sensus, atque veram peccatórum meórum poeniténtiam, éaque emendándi firmíssimam voluntátem velis imprímere; dum magno ánimi afféctu et dolóre tua quinque vúlnera mecum ipse consídero ac mente contémplor, illud præ óculis habens, quod iam in ore ponébat tuo David prophéta de te, o bone Iesu: Fodérunt manus meas et pedes meos: dinumeravérunt ómnia ossa mea. Amen.

Štai aš, gerasis ir malonusis Jėzau, puolu ant kelių prieš Tavo veidą ir su didžiu sielos karščiu Tave meldžiu bei maldauju, kad teiktumeisi į mano širdį įspausti gyvų tikėjimo, vilties ir meilės jausmų, o drauge ir tikrą gailestį dėl mano nuodėmių bei tvirčiausią norą pasitaisyti. Su didele sielos aistra ir skausmu aš žvelgiu ir protu apmąstau Tavo penkias žaizdas, turėdamas prieš akis tai, ką jau pranašas Dovydas į Tavo lūpas yra įdėjęs apie Tave, gerasis Jėzau: „Pervėrė mano rankas ir kojas, suskaitė visus mano kaulus“ (Ps 21, 17).

 

POPIEŽIAUS KLEMENSO XI VISUOTINĖ MALDA 

 

Credo Dómine, sed credam fírmius; spero, sed sperem secúrius; amo, sed amem ardéntius; dóleo, sed dóleam veheméntius. Adóro te ut primum princípium; desídero ut finem últimum; laudo ut benefactórem perpétuum; ínvoco ut defensórem propítium. Tua me sapiéntia dírige, iustítia cóntine, cleméntia soláre, poténtia prótege. Offero tibi, Dómine cogitánda, ut sint ad te; dicénda, ut sint de te; faciénda, ut sint secúndum te; ferénda, ut sint proper te. Volo quidquid vis, volo quia vis, volo quómodo vis, volo quámdiu vis. Oro, Dómine, intelléctum illúmines, voluntátem inflámmes, cor emúndes, ánimam sanctífices. Défleam prætéritas iniquitátes, repéllam futúras tentatiónes, córrigam vitiósas propensiónes, éxcolam idóneas virtútes. Tríbue mihi, bone Deus, amórem tui, ódium mei, zelum próximi, contémptum mundi. Stúdeam supéribus oboedíre, inferióribus subveníre, amícis consúlere, inimícis párcere. Vincam voluptátem austeritáte, avarítiam largitáte, iracúndiam lenitáte, tepiditátem fervóre. Redde me prudéntem in consíliis, constántem in perículis, patiéntem in advérsis, húmilem in prósperis. Fac, Domine, ut sim in oratióne atténtus, in épulis sóbrius, in múnere sédulus, in propósito fírmus. Curem habére innocéntiam interiórem, modéstiam exteriórem, conversatiónem exemplárem, vitam regulárem. Assídue invígilem natúræ domándæ, grátiæ fovéndæ, legi servándæ, salúti promeréndæ. Discam a te quam ténue quod terrénum, quam grande quod divínum, quam breve quod temporáneum, quam durábile quod ætérnum. Da mortem prævéniam, iudícium pertímeam, inférnum effúgiam, paradísum obtíneam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Tikiu, Viešpatie, bet tikėčiau tvirčiau, viliuosi, bet vilčiausi saugiau, myliu, bet mylėčiau dar karščiau, gailiuosi, bet gailėčiausi dar stipriau. Garbinu Tave kaip pirmąją pradžią, ilgiuosi kaip galutinio tikslo, šlovinu kaip nuolatinį geradarį, šaukiuosi kaip maloningo gynėjo. Mane savo išmintimi valdyk, teisingumu laikyk, meilingumu paguosk, galingumu pridenk. Aukoju Tau, Viešpatie, savo mintis, kad būtų į Tave, kalbas, kad būtų apie Tave, darbus, kad būtų pagal Tave, sunkumus, kad būtų dėl Tavęs. Noriu, ko nori, noriu, nes nori, noriu kaip nori, noriu, kiek nori. Meldžiu, Viešpatie, protą apšviesk, valią uždek, širdį sustiprink, sielą pašvęsk. Kad apverkčiau praeities nedorybes, atmesčiau ateities pagundas, sudrausčiau ydingus palinkimus, ištobulinčiau tinkamas dorybes. Duok man, gerasis Dieve, Tave mylėti, savęs nekęsti, artimu rūpintis, pasaulį niekinti. Kad stengčiausi vyresniesiems paklusti, žemesniesiems padėti, su draugais tartis, priešų pasigailėti. Kad nugalėčiau juslingumą griežtumu, godumą dosnumu, piktumą švelnumu, drungnumą karštumu. Padaryk mane išmintingą patarimuose, ištvermingą išbandymuose, kantrų nelaimėse, nuolankų pasisekimuose. Padaryk, Viešpatie, kad būčiau atidus maldoje, saikingas valgyje, stropus pareigose, tvirtas sumanymuose. Kad rūpinčiausi turėti nekaltą vidų, kuklią išorę, pavyzdingą elgesį, tvarkingą gyvenimą. Kad nuolat rūpinčiausi suvaldyti prigimtį, puoselėti malonę, klausyti įstatymų, užsitarnauti išganymą. Kad mokyčiausi iš Tavęs, kaip maža yra tai, kas žemiška, kaip didu, kas dieviška, kaip trumpa, kas laikina, kaip ilga, kas amžina. Duok, kad mirties laukčiau, teismo bijočiau, pragaro išvengčiau, rojų gaučiau. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

ŠV. IGNACO LOJOLOS ATSIDŪSĖJIMAI Į ŠVČ. ATPIRKĖJĄ 

 

Anima Christi, sanctífica me.

Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inébria me.

Aqua láteris Christi, lava me.

Pássio Christi, confórta me.

O bone Iesu, exáudi me.

Intra tua vúlnera abscónde me.

Ne permíttas me separári a te.

Ab hoste malígno defénde me.

In hora mortis meæ voca me.

Et iube me veníre ad te,

Ut cum Sanctis tuis laudem te

in sǽcula sæculórum. Amen.

Kristaus Siela, pašvęsk mane!

Kristaus Kūne, išgelbėk mane!

Kristaus Kraujau, pagirdyk mane!

Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane!

Kristaus kančia, pastiprink mane!

O gerasis Jėzau, išklausyk mane!

Savo žaizdose paslėpk mane!

Neleisk man nuo Tavęs atsiskirti!

Nuo piktojo priešo apgink mane!

Mirties valandą pasišauk mane

ir liepk man ateiti pas Tave,

kad su šventaisiais garbinčiau Tave

per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. IGNACO LOJOLOS PASIAUKOJIMO MALDA (Suscipe)

 

Súscipe, Domine, univérsam meam libertátem. Accipe memóriam, intelléctum atque voluntátem omnem. Quidquid hábeo vel possídeo, mihi largítus es: id tibi totum restítuo, ac tuæ prorsus voluntáti trado gubernándum. Amórem tui solum cum grátia tua mihi dones, et dives sum satis, nec áliud quidquam ultra posco.

Paimk, Viešpatie, visą mano laisvę! Imk visą atmintį, protą ir valią! Visa, ką turiu ar valdau, Tu man suteikei, todėl viską Tau grąžinu ir Tavo valiai perduodu valdyti. Duok man vien savo meilę ir savo malonę, ir būsiu pakankamai turtingas, kad nieko daugiau neprašyčiau.

 

MALDA PO ŠV. MIŠIŲ

Pop. Klemensas VIII ją atsiklaupus kalbantiems suteikė atleidimą dėl visų netobulumų dalyvaujant šv. Mišiose.

 

Obsécro te, dulcíssime Dómine Iesu Christe, ut pássio tua sit mihi virtus, qua múniar, prótegar, atque deféndar. Vúlnera tua sint mihi cibus potúsque, quibus pascar inébrier atque delécter. Aspérsio Sánguinis tui sit mihi ablútio ómnium delictórum meórum. Mors tua sit mihi vita indefíciens, crux tua sit mihi gloria sempitérna. In his sit mihi reféctio, exsultátio, sánitas et dulcédo cordis mei: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

Maldauju Tave, meilingasis Viešpatie Jėzau Kristau, kad Tavo kančia man taptų jėga, kuri sutvirtina, apsaugo ir apgina; kad Tavo žaizdos man taptų valgiu ir gėrimu, kurie pamaitina, pagirdo ir pralinksmina; kad Tavo Kraujo išliejimas man taptų visų mano kalčių nuplovimu; kad Tavo mirtis man taptų nenykstančiu gyvenimu, o Tavo kryžius – amžinąja garbe. Juose tebūna man atgaiva, džiūgavimas, sveikata ir mano širdies saldybė. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

 

O María, Virgo et Mater sanctíssima, ecce suscépi dilectíssimum Fílium tuum, quem immaculáto útero tuo concepísti, genuísti, lactásti, atque suavíssimis ampléxibus strinxísti. Ecce, cuius aspéctu lætabáris et ómnibus delíciis replebáris, illum ipsum tibi humíliter et amánter repræsénto et óffero tuis bráchiis constringéndum, tuo corde amándum, sanctissimǽque Trinitáti in suprémum latríæ cultum, pro tui ipsíus honóre et glória et pro meis totiúsque mundi necessitátibus, offeréndum. Rogo ergo te, piíssima Mater, ímpetra mihi véniam ómnium peccatórum meórum, uberémque grátiam ipsi deínceps fidélius serviéndi, ac dénique grátiam finálem, ut eum tecum laudáre póssim per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Marija, švenčiausioji Mergele ir Motina, štai priėmiau Tavo mylimąjį Sūnų, kurį pradėjai nekaltose savo įsčiose, kurį pagimdei, maitinai ir meilingai glaudei prie savęs. Štai nuolankiai ir su meile Tau rodau bei aukoju Tą, kurio žvilgsnis Tave džiugino ir pripildydavo visokios linksmybės. Apkabink jį savo rankomis, mylėk jį savo širdimi, paaukok jį Švenčiausiajai Trejybei, jos aukščiausiam pagarbinimui, savo pačios garbei ir šlovei, už mano ir viso pasaulio reikalus. Prašau Tave, meilingoji Motina, išmelsk man visų mano nuodėmių atleidimo ir gausių malonių, kad jam nuo šiol ištikimiau tarnaučiau. Pagaliau išmelsk man galutinę malonę, kad galėčiau jį su Tavimi šlovinti per visus amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

 

Vírginum custos et pater, sancte Ioseph, cúius fidéli custódiæ ipsa Innocéntia Christus Iesus et Virgo vírginum María commíssa fuit: te per hoc utrúmque caríssimum pignus Iesum et Mariam óbsecro et obtéstor, ut me, ab omni immundítia præservátum, mente incontamináta, puro corde et casto córpore Iesu et Maríæ semper fácias castíssime famulári. Amen.

Mergelių globėjau ir tėve, šventasis Juozapai, Tavo ištikimai apsaugai buvo patikėta pati Nekaltybė – Jėzus Kristus ir Mergelių Mergelė Marija. Per šiuos abu Tavo brangius globotinius, Jėzų ir Mariją, prašau Tave ir maldauju, kad mane apsaugotum nuo visokio sutepimo ir padėtum nesuteršta siela, tyra širdimi ir skaisčiu kūnu visuomet dorai tarnauti Jėzui ir Marijai. Amen.

 

KUNIGO MALDA Į ŠVENTĄJĮ, KURIO GARBEI CELEBRAVO MIŠIAS

 

Sancte N., in cúius honórem incruéntum Córporis et Sánguinis Christi sacrifícium óbtuli, fac, tua poténti apud Deum intercessióne, ut, usu huius mystérii, passiónis et mortis eiúsdem Christi Salvatóris nostri mérita cónsequar, ac, cum illíus frequentatióne, contínuo crescat meæ salútis efféctus. Amen.

Šventasis N., kurio garbei paaukojau nekruviną Kristaus Kūno ir Kraujo auką, savo galingu užtarimu pas Dievą padaryk, kad priėmęs šią paslaptį, gaučiau to mūsų Išganytojo Kristaus kančios ir mirties nuopelnus ir kad dažnai ją priimant nuolat augtų mano išganymo vaisiai. Amen.

 

KUNIGO MALDA PO MIŠIŲ

 

Omnípotens sempitérne Deus, conservátor animárum, mundíque Redémptor, me fámulum tuum ante Maiestátem tuam prostrátum benigníssime réspice; et sacrifícium, quod in honórem nóminis tui, pro salúte fidélium tam vivórum quam étiam defunctórum, et pro peccátis et offensiónibus meis óbtuli, piíssime réspice, iram tuam a me rémove, grátiam et misericórdiam mihi concéde, iánuam paradísi mihi pande, ab ómnibus malis me poténter éripe, et quidquid próprio commísi reátu, cleménter indúlge. Sic in hoc sǽculo in præcéptis tuis fac me perseveráre, ut dignus electórum gregi copulári effíciar, te præstánte, Deus meus, cuius nomen benedíctum, honor atque regnum pérmanet in sǽcula sæculórum. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, sielų išlaikytojau ir pasaulio Atpirkėjau, meilingai pažvelk į mane, Tavo tarną, parpuolusį prieš Tavo didybę, ir maloningai pažiūrėk į auką, kurią Tavojo vardo garbei paaukojau už gyvų ir mirusių tikinčiųjų išganymą ir už savo nuodėmes bei prasižengimus. Nugręžk nuo manęs savo pyktį, suteik man malonę ir pasigailėjimą, atverk man rojaus vartus, savo galybe vaduok mane iš visų blogybių ir maloningai atleisk, ką padariau dėl savo kaltės. Leisk man šiame pasaulyje ištverti laikantis Tavo įsakymų, kad Tau dovanojant, būčiau vertai priskirtas prie išrinktųjų kaimenės, mano Dieve, kurio vardas tebus pagarbintas, o šlovė ir karalystė telieka per amžių amžius. Amen.

 

KUNIGO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ PO KOMUNIJOS

 

O Sacratíssima, o sereníssima et ínclyta, gloriósa Virgo María, quæ Creatórem ómnium creaturárum in tuo sacratíssimo útero fuísti digna portáre, sólaque virgíneo úbere lactáre: cuius veracíssimum sacrúmque Corpus et Sánguinem ego indígnus peccátor modo súmere præsúmpsi: tuam humíliter déprecor misericórdiam, ut apud ipsum pro me peccatóre intercédere dignéris; ut, quidquid in hoc tam ineffábili ac digníssimo sacrifício per me indígnum ignoránter vel negligénter aut accidentáliter seu irreverénter, scílicet in tractándo et suméndo ac ministrándo, actum est, commíssum vel omíssum, tuis sacratíssimis précibus indulgére dignétur idem Dóminus noster Iesus Christus Fílius tuus, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat in sǽcula sæculórum. Amen.

O švenčiausioji, o šviesioji, kilnioji ir šlovingoji Mergele Marija, Tu buvai verta savo švenčiausiose įsčiose nešioti ir viena mergaitiška krūtimi žindyti visų kūrinių Sutvėrėją, kurio garbingąjį ir šventąjį Kūną bei Kraują aš, nevertas nusidėjėlis, štai drįsau priimti. Nuolankiai meldžiu Tavo gailestingumą, kad teiktumeisi mane nusidėjėlį pas jį užtarti, ir tai, ką toje neapsakomoje ir kilniausioje aukoje, liesdamas, priimdamas ar dalindamas, aš nevertas padariau ar praleidau iš nežinojimo, apsileidimo, atsitiktinai ar nepagarbiai, dėl Tavo šventųjų maldų teiktųsi atleisti mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Tavo Sūnus, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.