4. Maldos prieš šv. Mišias

2007 04 30

PASIRENGIMAS ŠV. KOMUNIJAI

 

Tikėjimo aktas

 

Viešpatie Jėzau, tikiu, kad Tu iš tikrųjų ir esmingai esi šventojoje Ostijoje, su savo kūnu ir krauju, savo siela ir dievyste. Aš tuo tvirtai tikiu, nes Tu pats tai pasakei, Tu, kuris esi pati tiesa. Aš tikiu, kad šiuo Sakramentu Tu, mano Išganytojau, tikrasis Dieve ir tikrasis žmogau, atiduodi man save, kad dar apsčiau turėčiau Tavo dieviškojo gyvenimo. Aš tuo tikiu, bet dar labiau sustiprink ir padidink šį tikėjimą mano sieloje.

 

Nusižeminimo aktas

 

Pripažįstu, mano Dieve, kad esu menkas Tavo rankų kūrinys ir, be to, vargšas nusidėjėlis, visai nevertas priimti Tave, kuris esi Visagalis, Amžinasis, be galo šventas Dievas. Aš turėčiau Tau kalbėti taip, kaip Tavo apaštalas Petras, ir turiu tam daug daugiau priežasčių negu jis: „Pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nusidėjėlis“ (Lk 5, 8). Tačiau neatstumk manęs, kuris su šimtininku kartoju: „Viešpatie, tik tark žodį, ir mano siela pasveiks“ (Mt 8, 8).

 

Gailesčio aktas

 

Mano Dieve, aš nekenčiu visų savo gyvenimo klaidų. Nekenčiu jų iš visos širdies, nes jos įžeidė Tave, mano Dieve, kuris esi toks geras. Maldauju Tave, nuplauk jas savo krauju. Tvirtai nusprendžiu su Tavo malonės pagalba nebenusidėti ir daryti nuoširdžią atgailą.

 

Troškimo ir meilės aktas

 

Viešpatie Jėzau, mano širdies Dieve, mano laime ir mano stiprybe, gyvoji Duona, nusileidžianti iš dangaus, kad būtum mano sielos maistu, aš karštai trokštu Tave priimti. Mane džiugina mintis, kad Tu tuojau apsigyvensi manyje. Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik ir užvaldyk mano širdį, kad ji visuomet būtų Tavo! Tu, kuris mane taip myli, padaryk, kad ir aš Tave visa savo siela, labiau už viską mylėčiau.

 

Prašymas Švč. Mergelės ir šventųjų globos

 

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu esi Motina Jėzaus, mylinčio Dievo, kuris tuojau susivienys su mano siela šventojoje Eucharistijoje. Išprašyk man malonę vertai Jį priimti. Šventasis Juozapai, visi šventieji ir palaimintieji, mano gerasis Angele Sarge, užtarkite mane.

 

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI PRIEŠ ŠV. KOMUNIJĄ 

 

Credo in te, Dómine Iesu Christe, quia tu es summa Véritas, qui dixísti: Caro mea vere est cibus, et Sanguis meus vere est potus (Jo. 6, 56). Spero in te, o Misericórdia infiníta, quia tu bonus erga nos, promissísti: Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in ætérnum (Jo. 6, 52). Amo te, o Bónitas ætérna, super ómnia caritáte, quæ diffúsa est in córdibus nostris per Spíritum Sanctum, qui datus est nobis (Rom. 5, 5), et ideo dóleo ex toto corde de peccátis commíssis éaque detéstor cum propósito non peccándi de cǽtero. Cor contrítum et humiliátum, Deus, non despícies (Ps. 50, 19). Amen.

Tikiu į Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, nes Tu, būdamas pati Tiesa, esi pasakęs: „Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“ (Jn 6, 56). Turiu viltį Tavyje, begalinis Gailestingume, nes Tu, būdamas geras mums, pažadėjai: „Kurie valgys iš šios duonos, gyvens per amžius“ (Jn 6, 52). Myliu Tave labiau už viską, amžinasis Gerume, ta meile, kuri „yra įlieta į mūsų širdis mums duotos Šventosios Dvasios“ (Rom 5, 5), ir todėl gailiuosi visa širdimi dėl padarytų nuodėmių, jų nekenčiu ir pasižadu daugiau nebenusidėti. „Nepaniekink, Dieve, sugraudintos ir nužemintos širdies“ (Ps 50, 19). Amen.

 
ŠV. MIŠIŲ INTENCIJA

 

Amžinasis Tėve, jungdamasis su Sopulingosios Motinos mintimis ir jausmais ant Kalvarijos kalno, pavedu Tau tą Auką, kurią Tavo mylimasis Sūnus Jėzus Kristus yra pats paaukojęs ant kryžiaus ir dabar nekruvinu būdu atnaujina ant šio altoriaus. Visų pirma, ši Auka tesuteikia Tau deramą garbę ir šlovę. Per ją noriu išpažinti, kad esi vyriausias visų daiktų Viešpats ir Valdovas, kad viskas turi paklusti Tavo šventajai valiai, kad Tu esi vienintelis ir galutinis mūsų tikslas. Antra, skiriu Tau, Viešpatie, šią auką, norėdamas padėkoti Tau už nesuskaitomas mums suteiktas geradarybes. Trečia, trokštu, kad ši auka permaldautų daugelio nuodėmių įžeistą Tavo teisingumą ir suteiktų Tau tinkamą atpildą. Galiausiai, teišprašo ši auka Tavo gailestingumo ir malonių man bei tiems, už kuriuos noriu melstis, taip pat visiems vargstantiems ir liūdintiems, nusidėjėliams ir skaistykloje kenčiančioms vėlėms. Amen.

 

PASIRUOŠIMAS MIŠIOMS 

 

Ant. Ne reminiscáris, * Dómine, delícta nostra vel paréntum nostrórum, neque vindíctam sumas de peccátis nostris (T. P. Allelúia.)

 

Psalmus 83:

Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum: * concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.

Cor meum et caro mea * exsultavérunt in Deum vivum.

Etenim passer invénit sibi domum: * et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.

Altária tua, Dómine virtútum: * Rex meus et Deus meus.

Beáti qui hábitant in domo tua, Dómine: * in sǽcula sæculórum laudábunt te.

Beátus vir, cuius est auxílium abs te: * ascensiónes in corde suo dispósuit, in valle lacrimárum in loco, quem pósuit.

Etenim benedictiónem dabit legislátor, ibunt de virtúte in virtútem, * vidébitur Deus deórum in Sion.

Dómine, Deus virtútum, exáudi oratiónem meam: * áuribus pércipe, Deus Iacob.

Protéctor noster, áspice, Deus: * et réspice in fáciem Christi tui:

Quia mélior est dies una in átriis tuis, * super mília.

Elégi abiéctus esse in domo Dei mei: * magis quam habitáre in tabernáculis peccatórum.

Quia misericórdiam et veritátem díligit Deus: * grátiam et glóriam dabit Dóminus.

Non privábit bonis eos qui ámbulant in innocéntia: * Dómine virtútum, beátus homo qui sperat in te.

Glória Patri...

 

Psalmus 84

Benedixísti, Dómine, terram tuam: * avertísti captivitátem Iacob.

Remisísti iniquitátem plebis tuæ: * operuísti omnia peccáta eorum.

Mitigásti omnem iram tuam: * avertísti ab ira indignatiónis tuæ.

Convérte nos, Deus, salutáris noster: * et avérte iram tuam a nobis.

Numquid in ætérnum irascéris nobis? * aut exténdes iram tuam a generatióne in generatiónem?

Deus, tu convérsus vivificábis nos: * et plebs tua lætábitur in te.

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam: * et salutáre tuum da nobis.

Audiam quid loquátur in me Dóminus Deus: * quóniam loquétur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos: * et in eos qui convertúntur ad cor.

Verúmtamen prope timéntes eum salutáre ipsíus: * ut inhábitet glória in terra nostra. Misericórdia et véritas obviavérunt sibi: * iustítia et pax osculátæ sunt.

Véritas de terra orta est: * et iustítia de cælo prospéxit.

Etenim Dóminus dabit benignitátem: * et terra nostra dabit fructum suum.

Iustítia ante eum ambulábit: * et ponet in via gressus suos.

Gloria Patri...

 

Psalmus 85

Inclína, Dómine, aurem tuam, et exáudi me: * quóniam inops et pauper sum ego.

Custódi ánimam meam, quóniam sanctus sum: * salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te.

Miserére mei, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: * lætífica ánimam servi tui, quóniam ad te, Dómine, ánimam meam levávi.

Quóniam tu, Dómine, suávis et mitis: * et multæ misericórdiæ ómnibus invocántibus te.

Auribus pércipe, Dómine, oratiónem meam: * et inténde voci deprecatiónis meæ.

In die tribulatiónis meæ clamávi ad te: * quia exaudísti me.

Non est símilis tui in diis, Dómine: * et non est secúndum ópera tua.

Omnes gentes quascúmque fecísti, vénient et adorábunt coram te, Dómine: * et glorificábunt nomen tuum.

Quóniam magnus es tu et fáciens mirabília: * tu es Deus solus.

Deduc me, Dómine, in via tua, et ingrédiar in veritáte tua: * lætétur cor meum ut tímeat nomen tuum.

Confitébor tibi, Dómine Deus meus, in toto corde meo, * et glorificábo nomen tuum in ætérnum:

Quia misericórdia tua magna est super me: * et eruísti ánimam meam ex inférno inferióri.

Deus, iníqui insurrexérunt super me, et synagóga poténtium quæsiérunt ánimam meam: * et non proposuérunt te in conspéctu suo.

Et tu, Dómine, Deus miserátor et miséricors, * pátiens, et multæ misericórdiæ, et verax,

Réspice in me et miserére mei, * da impérium tuum púero tuo: et salvum fac fílium ancíllæ tuæ.

Fac mecum signum in bonum, ut vídeant qui odérunt me, et confundántur: * quóniam tu, Dómine, adiuvísti me et consolátus es me.

Gloria Patri... 

 

Psalmus 115

Crédidi, propter quod locútus sum: * ego autem humiliátus sum nimis.

Ego dixi in excéssu meo: * Omnis homo mendax.

Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus, quæ retríbuit mihi?

Cálicem salutáris accípiam: * et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam coram omni pópulo eius: * pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctórum eius:

O Dómine, quia ego servus tuus: * ego servus tuus, et fílius ancíllæ tuæ.

Dirupísti víncula mea: * tibi sacrificábo hóstiam laudis, et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis pópuli eius: * in átriis domus Dómini, in medio tui, Ierúsalem.

Gloria Patri...

 

Psalmus 129

De profúndis clamávi ad te, Dómine: * Dómine, exáudi vocem meam:

Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocem deprecatiónis meæ.

Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te, Dómine.

Sustínuit ánima mea in verbo eius: * sperávit ánima mea in Dómino.

A custódia matutína usque ad noctem: * speret Israel in Dómino.

Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.

Et ipse rédimet Israel, * ex ómnibus iniquitátibus eius.

Gloria Patri...

Ant. Ne reminiscáris...

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Ego dixi: Dómine, miserére mei. R. Sana ánimam meam, quia peccávi tibi.

V. Convértere, Dómine, aliquántulum. R. Et deprecáre super servos tuos.

V. Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos. R. Quemádmodum sperávimus in te.

V. Sacerdótes tui induántur iustítiam. R. Et Sancti tui exsúltent.

V. Ab occúltis meis munda me, Dómine. R. Et ab aliénis parce servo tuo.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

Orémus. Aures tuæ pietátis, mitíssime Deus, inclína précibus nostris, et grátia Sancti Spíritus illúmina cor nostrum: ut tuis mystériis digne ministráre, teque ætérna caritáte dilígere mereámur.

Deus, cui omne cor patet et omnis volúntas lóquitur, et quem nullum latet secrétum: purífica per infusiónem Sancti Spíritus cogitatiónes cordis nostri; ut te perfécte dilígere, et digne laudáre mereámur.

Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mundo corde placeámus.

Mentes nostras, quǽsumus, Dómine, Paráclitus, qui a te procédit, illúminet: et indúcat in omnem, sicut tuus promísit Fílius, veritátem.

Adsit nobis, quǽsumus, Dómine, virtus Spíritus Sancti: quæ et corda nostra cleménter expúrget et ab ómnibus tueátur advérsis.

Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.

Consciéntias nostras, quǽsumus, Dómine, visitándo purífica: ut véniens Dóminus noster Iesus Christus, Fílius tuus, parátam sibi in nobis invéniat mansiónem: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Ant. Neprisimink, * Viešpatie, mūsų ar mūsų tėvų kalčių ir nesiimk keršto už mūsų nuodėmes (Velykų laiku: Aleliuja).

 

83 psalmė:

Kokios mielos Tavo padangtės, galybių Viešpatie! * Mano siela geidžia ir ilgisi Viešpaties kiemų.

Mano širdis ir mano kūnas * džiūgauja gyvajame Dieve.

Net žvirblis randa sau namus * ir purplelis sau lizdą, kur perėti savo jauniklius.

Tavo altoriai, galybių Viešpatie, * mano Karaliau ir mano Dieve.

Palaiminti, kas gyvena Tavo namuose, Viešpatie, * jie šlovins Tave per amžių amžius.

Palaimintas vyras, kurio pagalba iš Tavęs, * jis širdyje nusprendė pakilti iš ašarų slėnio, iš vietos, kurioje yra.

Nes juk Įstatymo Leidėjas duos palaiminimą, ir jie eis iš galios į galią, * dievų Dievas bus matomas Sione.

Viešpatie, galybių Dieve, išklausyk mano maldą, * priimk ausimis, Jokūbo Dieve!

Mūsų sarge, pažvelk, Dieve, * ir pažiūrėk į savo Pateptojo veidą.

Juk viena diena Tavo kiemuose yra geresnė * už tūkstančius.

Pasirinkau būti atmestas manojo Dievo namuose, * o ne gyventi nusidėjėlių palapinėse.

Nes Dievas myli gailestingumą ir tiesą, * Viešpats duoda malonę ir garbę.

Neatims gėrybių iš tų, kurie vaikšto nekalti. * Galybių Viešpatie, palaimintas žmogus, kuris turi viltį Tavyje.

Garbė Dievui Tėvui...

 

84 psalmė

Palaiminai, Viešpatie, savo žemę, * parvedei Jokūbo belaisvius.

Atleidai savo liaudies nedorybę, * uždengei visas jų nuodėmes.

Sušvelninai visą savo pyktį, * nusigręžei nuo savo pikto apmaudo.

Atversk mus, Dieve, mūsų gelbėtojau, * ir nugręžk nuo mūsų savo pyktį.

Negi per amžius rūstausi ant mūsų? * Nejau liksi įniršęs per kartų kartas?

Dieve, atsigręžęs Tu atgaivinsi mus, * ir Tavo liaudis džiaugsis Tavyje.

Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą * ir duok mums savo išganymą.

Girdžiu, ką man kalba Viešpats Dievas, * nes Jis skelbia taiką savo liaudžiai.

Ir savo šventiesiems, * ir tiems, kurie širdingai atsiverčia.

Iš tiesų, jo išganymas arti tiems, kurie jo bijo, * kad jo šlovė gyventų mūsų žemėje.

Gailestingumas ir teisybė susitiko, * teisingumas ir taika pasibučiavo.

Tiesa pakilo iš žemės, * o teisingumas pažvelgė iš dangaus.

Iš tiesų, Viešpats parodys dosnumą, * ir mūsų žemė duos savo vaisių.

Teisingumas vaikščios priešais jį, * ir darys taką jo žingsniams.

Garbė Dievui Tėvui...
 
 
85 psalmė

Palenk, Viešpatie, savo ausį ir išgirsk mane, * nes esu beturtis ir vargšas.

Išsaugok mano gyvybę, nes esu pašvęstas, * išgelbėk savo tarną, mano Dieve, kuris viliasi Tavimi.

Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes Tavęs šaukiuosi visą dieną. * Pralinksmink savo tarno sielą, nes į Tave, Viešpatie, keliu savo sielą.

Nes Tu, Viešpatie, esi švelnus ir meilus, * gausus Tavo gailestingumas visiems Tavęs besišaukiantiems.

Savo ausimis, Viešpatie, priimk mano maldą * ir pasilenk prie mano maldavimo balso.

Suspaudimo dieną šaukiausi Tavęs, * ir Tu išklausei mane.

Nėra panašaus į Tave tarp dievų, Viešpatie, * nėra, kas lygintųsi su Tavo darbais.

Visos tautos, kurias sukūrei, ateis ir pagarbins Tave, Viešpatie, * ir pašlovins Tavo vardą.

Nes Tu didis ir darantis nuostabius darbus, * Tu – vienintelis Dievas.

Išvesk mane, Viešpatie, į Tavąjį kelia, ir žingsniuosiu Tavo teisybėje, * mano širdis džiaugsis bijodama Tavo vardo.

Išpažinsiu Tave, Viešpatie, mano Dieve, iš visos širdies * ir garbinsiu Tavo vardą per amžius.

Nes Tavo gailestingumas man didis, * Tu ištraukei mano sielą iš giliausio pragaro.

Dieve, nedorėliai sukilo prieš mane ir galingųjų sinagoga ieško mano gyvybės, * jie neturi Tavęs savo akyse.

Bet Tu, Viešpatie, esi pasigailintis ir gailestingas Dievas, * kantrus, didelio gailestingumo ir teisus.

Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, * duok galią savo tarnui ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų.

Padaryk mane sėkmės ženklu, kad manęs nekentusieji matytų ir susigėstų, * nes Tu, Viešpatie, padėjai man ir paguodei mane. Garbė Dievui Tėvui...

 
 
 
115 psalmė

Pasitikėjau net kalbėdamas, * kad esu labai pažemintas.

Aš kalbėjau nustėręs: * „Visi žmonės – melagiai!“

Ką atiduosiu Viešpačiui * už viską, ką jis man davė?

Imsiu išganymo taurę * ir šauksiuosi Viešpaties vardo.

Išpildysiu įžadus Viešpačiui visos jo tautos akivaizdoje. * Brangi Viešpaties akyse jo šventųjų mirtis.

O Viešpatie, esu Tavo vergas, * aš – Tavo tarnas, Tavo tarnaitės sūnus.

Tu sutraukei mano pančius, * Tau aukosiu šlovinimo auką ir šauksiuosi Viešpaties vardo.

Išpildysiu įžadus Viešpačiui visos jo tautos akivaizdoje, * Viešpaties namų kiemuose, Tavo viduryje, Jeruzale.

Garbė Dievui Tėvui...

 
 
 
129 psalmė

Iš gelmių šaukiuosi Tavęs, Viešpatie, * Viešpatie, išgirsk mano balsą!

Tegul Tavo ausys atidžiai klauso * mano prašančio balso.

Jei žiūrėsi neteisybių, Viešpatie, * Viešpatie, kas išlaikys?

Pas Tave yra permaldavimas, * todėl laikausi Tavo įstatymo, Viešpatie.

Mano siela laikosi jo žodžio, * mano siela pasitiki Viešpačiu.

Nuo rytinės sargybos ligi nakties * Izraelis turi viltį Viešpatyje.

Nes pas Viešpatį gailestingumas * ir gausus yra jo atpirkimas.

Jis pats atpirks Izraelį * iš visų jo nedorybių.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Neprisimink...

 
 
 
Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Aš tariau: Viešpatie, pasigailėk manęs. R. Išgydyk mano sielą, nes Tau nusidėjau.

V. Truputį atsigręžk, Viešpatie. R. Ir užtark savo tarnus.

V. Tebūna Tavo gailestingumas, Viešpatie, virš mūsų. R. Nes Tavimi pasitikime.

V. Tavo kunigai apsirengs teisingumu. R. Ir Tavo šventieji džiūgaus.

V. Nuo slaptų mano nuodėmių apvalyk mane, Viešpatie. R. Ir dėl svetimųjų pasigailėk savo tarno.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Savo meilingas ausis, gerasis Dieve, palenk mūsų maldoms ir Šventosios Dvasios malone apšviesk mūsų širdis, kad būtume verti tinkamai tarnauti Tavo paslaptims ir Tave mylėti amžina meile.

Dieve, Tau atviros visos širdys, Tau kalba kiekviena valia, nuo Tavęs nepasislėps jokia paslaptis. Apvalyk Šventosios Dvasios įliejimu mūsų širdies mintis, kad būtume verti Tave tobulai mylėti ir tinkamai šlovinti.

Išdegink Šventosios Dvasios ugnimi mūsų vidų ir širdį, Viešpatie, kad Tau tyru kūnu tarnautume ir įtiktume švaria širdimi.

Mūsų protus, meldžiame, Viešpatie, teapšviečia iš Tavęs kylantis Guodėjas ir teįveda į kiekvieną tiesą, kaip pažadėjo Tavo Sūnus.

Tepadeda mums, meldžiame, Viešpatie, Šventosios Dvasios galia, tegul ji ir maloningai išvalo mūsų širdis, ir saugo nuo visų priešingumų.

Dieve, Tu pamokei tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis.

Mūsų sąžines, meldžiame, Viešpatie, aplankęs nuvalyk, kad atėjęs mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Tavo Sūnus, mumyse rastų sau parengtą būstą. Jis būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

ŠV. AMBRAZIEJAUS MALDA 

 

Ad mensam dulcíssimi convívii tui, pie Dómine Iesu Christe, ego peccátor de própriis meis méritis nihil præsúmens, sed de tua confídens misericórdia et bonitáte, accédere véreor et contremísco. Nam cor et corpus hábeo multis crimínibus maculátum, mentem et linguam non caute custodítam. Ergo, o pia Déitas, o treménda maiéstas, ego miser, inter angústias deprehénsus, ad te fontem misericórdiæ recúrro, ad te festíno sanándus, sub tuam protectiónem fúgio; et, quem Iúdicem sustinére néqueo, Salvatórem habére suspíro. Tibi, Dómine, plagas meas osténdo, tibi verecúndiam meam détego. Scio peccáta mea multa et magna, pro quibus tímeo: spero in misericórdias tuas, quarum non est númerus. Réspice ergo in me óculis misericórdiæ tuæ, Dómine Iesu Christe, Rex ætérne, Deus et homo, crucifíxus propter hóminem. Exáudi me sperántem in te: miserére mei pleni misériis et peccátis, tu qui fontem miseratiónis nunquam manáre cessábis. Salve, salutáris víctima, pro me et omni humáno génere in patíbulo crucis obláta. Salve, nóbilis et pretióse Sánguis, de vulnéribus crucifíxi Dómini mei Iesu Christi prófluens, et peccáta totíus mundi ábluens. Recordáre, Dómine, creatúræ tuæ, quam tuo Sánguine redemísti. Poénitet me peccásse, cúpio emendáre quod feci. Aufer ergo a me, clementíssime Pater, omnes iniquitátes et peccáta mea; ut, purificátus mente et córpore, digne degustáre mérear Sancta sanctórum. Et concéde, ut hæc sancta prælibátio Córporis et Sánguinis tui, quam ego indígnus súmere inténdo, sit peccatórum meórum remíssio, sit delictórum perfécta purgátio, sit túrpium cogitatiónum effugátio ac bonórum sénsuum regenerátio, operúmque tibi placéntium salúbris efficácia, ánimæ quoque et córporis contra inimicórum meórum insídias firmíssima tuítio. Amen.

Prie Tavo gardžiosios puotos stalo, malonusis Viešpatie Jėzau Kristau, aš nusidėjėlis, bijau prieiti ir drebu, nes neturiu jokių nuopelnų ir pasitikiu vien Tavo gailestingumu bei gerumu. Aš sutepiau savo širdį ir kūną daugybe nusikaltimų, nesaugojau savo minčių ir liežuvio. Todėl, gerasis Dieve, šiurpulingoji didybe, aš vargšas ir sunkumų užkluptas, einu prie Tavęs, gailestingumo šaltinio, skubu pas Tave gydytis, bėgu į Tavo prieglobstį. Nenoriu kentėti nuo Tavęs – Teisėjo, turiu viltį sutikti Tave – Išganytoją. Tau, Viešpatie, rodau savo žaizdas, Tau atskleidžiu savo gėdą. Žinau daugybę sunkių savo nuodėmių, dėl kurių bijau, bet pasitikiu Tavo pasigailėjimais, kuriems nėra skaičiaus. Todėl pažvelk į mane savo gailestingomis akimis, Viešpatie Jėzau Kristau, amžinasis Karaliau, Dieve ir žmogau, nukryžiuotas už žmogų. Išklausyk manęs, pasitikinčio Tavimi, pasigailėk manęs, pilno skurdo ir nuodėmių, nes Tu niekada nenustosi liejęs pasigailėjimo šaltinio. Sveika, išganingoji Atnaša, ant kryžiaus paaukota už mane ir visą žmonių giminę! Sveikas, kilnusis ir brangusis Kraujau, trykštantis iš nukryžiuoto mano Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir nuplaunantis viso pasaulio nuodėmes! Prisimink, Viešpatie, savo kūrinius, kuriuos atpirkai savo Krauju! Gailiuosi nusidėjęs, trokštu atitaisyti, ką padariau. Todėl pašalink nuo manęs, gerasis Tėve, visas mano nedorybes ir nuodėmes, kad apvalyta siela ir kūnu galėčiau vertai gardžiuotis šventų Švenčiausiuoju. Suteik, kad šis šventas ragavimas Tavo Kūno ir Kraujo, kurį aš nevertas ketinu priimti, atleistų mano nuodėmes, tobulai nuplautų mano kaltes, nuvytų gėdingas mintis ir atgaivintų gerus jausmus, kad jis teiktų išganingą sėkmę Tau patinkantiems darbams bei tvirčiausią sielos ir kūno apsaugą nuo mano priešų žabangų. Amen.

 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA 

 

Omnípotens sempitérne Deus, ecce accédo ad sacraméntum unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi; accédo tamquam infírmus ad médicum vitæ, immúndus ad fontem misericórdiæ, cæcus ad lumen claritátis ætérnæ, pauper et egénus ad Dóminum cæli et terræ. Rogo ergo imménsæ largitátis tuæ abundántiam, quátenus meam curáre dignéris infirmitátem, laváre foeditátem, illumináre cæcitátem, ditáre paupertátem, vestíre nuditátem; ut panem Angelórum, Regem regum et Dóminum dominántium, tanta suscípiam reveréntia et humilitáte, tanta contritióne et devotióne, tanta puritáte et fide, tali propósito et intentióne, sicut éxpedit saluti ánimæ meæ. Da mihi, quæso, Domínici Córporis et Sánguinis non solum suscípere sacraméntum, sed etiam rem et virtútem sacraménti. O mitíssime Deus, da mihi Corpus unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, quod traxit de Vírgine María, sic suscípere, ut córpori suo mýstico mérear incorporári, et inter eius membra connumerári. O amantíssime Pater, concéde mihi diléctum Fílium tuum, quem nunc velátum in via suscípere propóno, reveláta tandem fácie perpétuo contemplári: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, štai artinuosi prie Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Sakramento. Einu kaip ligonis pas gyvenimo gydytoją, kaip nešvarusis prie gailestingumo šaltinio, kaip neregys prie amžino skaistumo šviesos, kaip vargšas ir beturtis pas dangaus ir žemės Viešpatį. Todėl meldžiu Tavo begalinį dosnumą, kad teiktumeisi išgydyti mano ligą, nuplauti bjaurumą, apšviesti aklumą, praturtinti vargingumą, aprengti nuogumą, kad Angelų duoną, karalių Karalių ir viešpačių Viešpatį priimčiau su tokia pagarba ir nusižeminimu, tokiu gailesčiu ir atsidavimu, tokiu skaistumu ir ištikimybe, su tokiu nusistatymu ir ketinimu, jog jis padėtų mano sielos išganymui. Suteik, meldžiu, kad ne tik priimčiau Viešpaties Kūno ir Kraujo Sakramentą, bet ir to Sakramento naudą bei stiprybę. Švelnusis Dieve, duok man taip priimti Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną, kilusį iš Mergelės Marijos, kad būčiau vertas įsijungti į jo mistinį kūną ir būti įskaitytas tarp jo narių. Meilingiausias Tėve, leisk man Tavo mylimąjį Sūnų, kurį dabar paslėptą ketinu pasiimti į kelionę, kada nors amžinai regėti atviru veidu. Jis būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.

 

KUNIGO MALDOS PRIEŠ MIŠIAS

 

Malda į Švč. M. Mariją prieš Mišias

 

O Mater pietátis et misericórdiæ, beatíssima Virgo Maria, ego miser et indígnus peccátor ad te confúgio toto corde et afféctu; et precor pietátem tuam, ut, sicut dulcíssimo Fílio tuo in Cruce pendénti astitísti, ita et mihi, mísero peccatóri, et sacerdótibus ómnibus, hic et in tota sancta Ecclésia hódie offeréntibus, cleménter assístere dignéris, ut, tua gratia adiúti, dignam et acceptábilem hóstiam in conspéctu summæ et indivíduæ Trinitátis offérre valeámus. Amen.

O geroji ir gailestingoji Motina, Švenčiausioji Mergele Marija, aš vargšas ir nevertas nusidėjėlis bėgu prie Tavęs iš visos širdies ir su meile. Prašau Tavo gerumą, kad kaip stovėjai šalia savo mylimiausio Sūnaus, kabančio ant kryžiaus, taip teiktumeisi stovėti ir prie manęs, vargšo nusidėjėlio, ir visų kunigų, šiandien aukojančių čia ir visoje šventojoje Bažnyčioje, kad Tavo malonės padedami, pajėgtume paaukoti vertą ir priimtiną auką aukščiausios ir nepadalintos Trejybės akivaizdoje. Amen.

 
Malda į šv. Juozapą

 

O felícem virum, beátum Ioseph, cui datum est, Deum, quem multi reges voluérunt vidére et non vidérunt, audíre et non audiérunt, non solum vidére et audíre, sed portáre, deosculári, vestíre et custodíre!

V. Ora pro nobis, beáte Ioseph. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Deus, qui dedísti nobis regále sacerdótium: præsta, quǽsumus; ut, sicut beátus Ioseph unigénitum Fílium tuum, natum ex María Vírgine, suis mánibus reverénter tractáre méruit et portáre, ita nos fácias cum cordis mundítia et óperis innocéntia tuis sanctis altáribus deservíre, ut sacrosánctum Fílii tui Corpus et Sánguinem hódie digne sumámus, et in futúro sǽculo prǽmium habére mereámur ætérnum. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

O laimingas vyre, šventasis Juozapai, tau duota Dievą, kurį daugelis karalių norėjo regėti ir nematė, išgirsti ir neišgirdo, ne tik regėti ir girdėti, bet ir nešioti, bučiuoti, rengti bei globoti!

V. Melski už mus, šventasis Juozapai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris davei mums karališkąją kunigystę, suteik, meldžiame, kad kaip šventasis Juozapas Tavo vienatinį Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, pelnė savo rankomis liesti ir nešioti, taip ir mes galėtume tarnauti Tavo šventiesiems altoriams su tyra širdimi ir nekaltais darbais, kad šiandien vertai priimtume švenčiausiąjį Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują, o būsimajame amžiuje pelnytume turėti amžiną atlygį. Per tąjį Kristų, mūsų viešpatį. Amen.

 

Malda į visus angelus ir šventuosius

 

Angeli, Archángeli, Throni, Dominatiónes, Principátus, Potestátes, Virtútes cælórum, Chérubim atque Séraphim, omnes Sancti et Sanctæ Dei, præsértim Patróni mei, intercédere dignémini pro me, ut hoc sacrifícium Deo omnipoténti digne váleam offérre, ad laudem et glóriam nóminis sui et ad utilitátem meam totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.

Angelai, arkangelai, sostai, viešpatystės, kunigaikštystės, galybės, dangaus jėgos, kerubinai ir serafinai, visi Dievo šventieji ir šventosios, ypač manieji globėjai, teikitės užtarti mane, kad pajėgčiau aukoti šią auką visagaliam Dievui, jo Vardo garbei ir šlovei, mano ir visos jo šventosios Bažnyčios naudai. Amen.

 

Malda į šventąjį, kurio garbei celebruojamos Mišios

 

O sancte N., ecce, ego miser peccátor, de tuis méritis confísus, óffero nunc sacratíssimum sacraméntum Córporis et Sánguinis Dómini nostri Iesu Christi pro tuo honóre et glória. Precor te humíliter et devóte, ut pro me hódie intercédere dignéris, ut tantum sacrifícium digne et acceptabíliter offérre váleam, ut eum tecum et cum ómnibus eléctis eius æternáliter laudáre, atque cum eo regnáre váleam: Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum. Amen.

O šventasis N., štai aš, vargšas nusidėjėlis, pasitikintis tavo nuopelnais, dabar aukoju švenčiausiąjį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo sakramentą tavo garbei ir šlovei. Nuolankiai ir pamaldžiai tave prašau, kad teiktumeisi mane šiandien užtarti, jog pajėgčiau tokią auką vertai ir priimtinai aukoti bei galėčiau su tavimi ir visais jo išrinktaisiais jį amžinai šlovinti ir su juo karaliauti. Jis gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

 

Intencijos formulė prieš Mišias

 

Ego volo celebráre Missam, et confícere Corpus et Sánguinem Dómini nostri Iesu Christi, iuxta ritum sanctæ Románæ Ecclésiæ, ad laudem omnipoténtis Dei totiúsque Cúriæ triumphántis, ad utilitátem meam totiúsque Cúriæ militántis, pro ómnibus, qui se commendavérunt oratiónibus meis in génere et in spécie, et pro felíci statu sanctæ Románæ Ecclésiæ. Amen.

Gáudium cum pace, emendatiónem vitæ, spátium veræ pæniténtiæ, grátiam et consolatiónem Sancti Spíritus, perseverántiam in bonis opéribus tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus. Amen.

Aš noriu celebruoti Mišias ir konsekruoti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują pagal šventosios Romos Bažnyčios ritualą, visagalio Dievo ir visos triumfuojančios Kurijos garbei, mano ir visos kariaujančios Kurijos naudai, už visus, kurie pasivedė mano maldoms bendrai ir atskirai bei už laimingą šventosios Romos Bažnyčios būklę. Amen.

Džiaugsmą ir ramybę, gyvenimo pagerinimą, laiko tikrai atgailai, malonę ir Šventosios Dvasios paguodą, ištvermės geruose darbuose tesuteikia mums visagalis ir gailestingasis Viešpats. Amen.