gavėnios rekolekcijos 2024

 


 

Vilniaus Kalvarijose – katalikų Tradiciją palaikančių tikinčiųjų kryžiaus kelias

Kovo 23 d., šeštadienį, organizuojamas katalikų Tradiciją palaikančių tikinčiųjų kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose. Prisijungti ir kartu eiti kryžiaus kelią kviečiami visi norintys.

Kryžiaus kelias bus einamas šiomis intencijomis: 1) siekiant atsiteisti Dievui už Lietuvoje daromas viešas nuodėmes ir prašant apsaugos mūsų Tėvynei; 2) už katalikų Tradicijos atgimimą Lietuvoje; 3) už teisingą taiką Ukrainoje bei Rusijos atsivertimą.

Kaip keitėsi gavėnios pasninkas amžiams bėgant

Darydami atgailą žmonės parodo, kad gailisi dėl savo neištikimybės, ir sulaukia Dievo gailestingumo. Šiais laikais Bažnyčios vadovai, norėdami įtikti pasauliui, yra panaikinę beveik visas atgailos ir pasninko praktikas. Tačiau paprasti tikintieji, ypač per šį gavėnios laikotarpį, yra raginami prisiminti tai, ką jų protėviai praktikavo per amžius, ir, kiek galėdami, tai įgyvendinti.

Gavėnios pratybos

Jėzus dykumoje

Taip mūsų Išganytojas eina pirma mūsų šventu gavėnios keliu. Jis ištvėrė visą nuovargį ir sunkumus, kad mes, kai būsime pašaukti eiti siauru mūsų gavėnios atgailos keliu, turėtume jo pavyzdį, kuris nutildytų mūsų teisinimąsi, klaidingus samprotavimus, bjaurėjimąsi, kylančius iš mūsų savimeilės ir puikybės. Ši pamoka per daug aiški, kad jos nesuprastume, čia per daug aiškiai parodytas atsiteisimo už nuodėmę dėsnis, ir mes negalime tvirtinti, kad nežinojome.

Gavėnios paslaptis

Galime būti tikri, jog toks šventas laikas kaip gavėnia yra pilnas paslapčių. Bažnyčia ją padarė apmąstymų ir atgailos laiku ruošiantis pačiai svarbiausiai šventei; todėl į šį liturginį laikotarpį ji įtraukė viską, kas galėtų sužadinti jos vaikų tikėjimą ir paskatintų juos atlikti įtemptą atsilyginimo už savo nuodėmes darbą.

Šv. Pranciškus Salezas, Dievo meilės apaštalas

Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622) – Ženevos vyskupas, Bažnyčios mokytojas, žurnalistų globėjas. Savo nenuilstamu darbu ir apaštalavimu jis grąžino į Bažnyčios glėbį tūkstančius protestantų, ir visiems davė romumo, Dievo meilės, ištikimybės savo pareigoms, kuklumo bei kitų krikščioniškų dorybių pavyzdį.