Siela

Ištrauka iš knygos „Trumpa apologetika“

Vieni sako, kad žmoguje yra dvasia, kuri vadinasi siela, kad ji nemiršta, ir kad jos amžinoji laimė arba nelaimė priklauso nuo jos doros. Kitiems rodosi, būk pirmieji klysta, matydami skirtumo tarp kūno ir sielos, tarp galvijo ir žmogaus, bei svajodami apie gyvybę po mirties ir rūpindamiesi tos amžinosios gyvybės laimingumu arba nelaimingumu.

Bažnyčios mokymas apie Dievo malonę prieš pelagijonus

Ir štai naujieji laikai, racionalizmo ir materializmo epocha, vėl iškėlė žmogaus protą, valią, prigimtį malonės sąskaita. Žmogaus kultas ir tikėjimas materialine pažanga, atrodo, privertė žmones visiškai pamiršti maloningą Dievo veikimą ir išganymo reikalingumą – įsigalėjo naujasis pelagianizmas, kuris šiandien, gal nesąmoningai, tapo beveik visuotine nuostata net katalikų tarpe.