Bažnyčios mokymas apie Dievo malonę prieš pelagijonus

Ir štai naujieji laikai, racionalizmo ir materializmo epocha, vėl iškėlė žmogaus protą, valią, prigimtį malonės sąskaita. Žmogaus kultas ir tikėjimas materialine pažanga, atrodo, privertė žmones visiškai pamiršti maloningą Dievo veikimą ir išganymo reikalingumą – įsigalėjo naujasis pelagianizmas, kuris šiandien, gal nesąmoningai, tapo beveik visuotine nuostata net katalikų tarpe.

Ganytojo kelias ir lazda (pamokslas)

Kiekvienam ganytojui reikia savo kelio ir lazdos. Ganytojas pirmiausiai veda avis keliu, ir antra – gano jas savo lazda. Toks yra ganytojas. Jis turi gerą kelią ir stiprią lazdą. „Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.“ Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia ir pasiaukojimas, galima sakyti, yra Jo kelias, kuriuo Jis mus veda. Šv. Komunija yra Gerojo Ganytojo lazda, kurią Jis naudoja pataisyti mūsų sielą.

Bažnyčia (III). Katalikų Bažnyčia viena teturi visas Kristaus Bažnyčios žymes

Peržiūrėję krikščioniškuosius tikėjimus matome, kad vienybės, šventybės ir visuotinumo žymes teturi tik viena Katalikų Bažnyčia. Ji taipgi turi pilną kunigystės, valdžios bei tikėjimo apaštališkumą.

Ištrauka iš knygos „Trumpa apologetika“.

Velykų laiko paslaptis

Galėtume sakyti, kad Velykos yra šventosios liturgijos paslapčių viršūnė. Kiekvienas, kam teko laimė visu protu ir širdimi pasinerti į Velykų paslapties pažinimą ir meilę, pasiekė patį antgamtinio gyvenimo centrą. Todėl mūsų šventoji Motina Bažnyčia, atsižvelgdama į mūsų silpnumą, kiekvienais metais mus iš naujo tam rengia.