06. Atlaidai

2007 04 30
Atlaidai (indulgencijos) yra panaikinimas laikinosios bausmės už tas nuodėmes, kurios jau yra atleistos per išpažintį. Laikinąsias bausmes turime atlikti atgailaudami čia žemėje arba kentėdami skaistykloje. Tačiau šv. Bažnyčia gali šias bausmes atleisti, prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus Kristaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną. Jei nustatytomis sąlygomis atliekame tam tikrą Bažnyčios nustatytą darbą, galime sau pačiam ar mirusiojo vėlei skaistykloje (bet ne kitam gyvajam!) pelnyti visuotinius arba dalinius atlaidus, t. y. gauti visos laikinosios bausmės arba jos dalies atleidimą. Atlikdami daliniais atlaidais apdovanotą darbą, iš Bažnyčios papildomai gauname tokios vertės bausmių atleidimą, kokį jau pelnėme pačiu darbu. Dalinius atlaidus galime pelnyti daug kartų per dieną, visuotinius – tik vieną kartą.
Atlaidai – begalinių malonių šaltinis mums ir ypač mirusiųjų vėlėms. Jei žinotume, kokios sunkios yra skaistyklos kančios, uoliau stengtumės gauti visus galimus atlaidus. Pelnyti atlaidus yra didžiulės vertės artimo meilės darbas, kuriuo galime padėti savo mirusiems artimiesiems. Iš skaistyklos išvaduotos vėlės taps uoliomis mūsų užtarėjomis danguje. Jei tikintysis miršta, gavęs visuotinius atlaidus, jo vėlė iškart eina į dangų, nors būtų nusipelniusi ilgą bausmę skaistykloje. Pirmaisiais krikščionybės amžiais už sunkias nuodėmes tekdavo kelerius metus sunkiai atgailauti, dabar ši bausmė panaikinama lengvai gaunamais atlaidais. Todėl labai patariama sužadinti ketinimą pelnyti visus galimus atlaidus ir šį ketinimą dažnai atnaujinti.
Sąlygos gauti atlaidams:
- būti kataliku ir bent darbo pabaigoje būti malonės būklėje (t. y. be sakramentine išpažintimi neatleistos sunkios nuodėmės);
- pilnai ir tiksliai atlikti Bažnyčios nurodytą darbą ar maldą (malda turi būti kalbama garsiai ar bent lūpomis, bet užtenka, jei maldos grupėje kalba vadovas);
- turėti bent bendrą norą gauti atlaidus (patariama jį dažnai atnaujinti kokia nors malda).
Papildomos sąlygos gauti visuotiniams atlaidams:
- išpažintis (vienos išpažinties užtenka keliems atlaidams pelnyti, taigi einantys išpažinties bent kas mėnesį, gali kasdien gauti visuotinius atlaidus);
- sakramentinė šv. Komunija (ji reikalinga kiekvieniems atlaidams; gali būti kelias dienas prieš ar po darbo);
- malda šv. Tėvo intencija (ji reikalinga kiekvieniems atlaidams; bent „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“). Šv. Tėvo intencijos yra šios: šv. Motinos Bažnyčios išaukštinimas, erezijų išnaikinimas, tikėjimo išplitimas, nusidėjėlių atsivertimas ir taika tarp krikščionių valdovų;
- nebūti prisirišus prie jokios nuodėmės, net lengvosios.
Jei darbas susietas su nustatyta diena, jį galima atlikti nuo prieš tai einančios dienos vidurdienio iki tos dienos vidurnakčio. Jei atlaidai skiriami už bažnyčios aplankymą, reikia papildomai sukalbėti „Tėve mūsų“ ir „Tikiu Dievą Tėvą“.
 
Kai kurie atlaidai pagal 1999 metų „Enchiridion indulgentiarum“:
 
VISUOTINIAI ATLAIDAI
 
Bet kurią dieną:
- Švč. Sakramento aplankymas ir garbinimas bent pusę valandos.
- Dalyvavimas iškilmingoje eucharistinėje procesijoje.
- Kryžiaus kelio ėjimas. Tai turi būti teisėtai įrengtas kelias iš 14 stočių; būtina eiti nuo stoties ligi stoties ir mąstyti apie Kristaus kančią (kokios nors maldos ar skaitymai nebūtini); jei trūksta vietos, gali eiti tik grupės vadovas; nesant galimybių eiti, galima bent 15 min skaityti apie kančią ir ją apmąstyti.
- Šv. Mergelės Marijos rožančiaus kalbėjimas balsu ar giedojimas keliese (pvz., bažnyčioje, šeimoje, grupėje; užtenka vienos rožančiaus dalies; kalbant būtina apmąstyti paslaptis).
- Šv. Rašto pamaldus skaitymas bent pusę valandos. Šv. Rašto tekstas turi būti Bažnyčios patvirtintas.
Tam tikromis dienomis – žiūrėti skyrių „I. Liturginiai metai“. Atlaidai už bažnyčios aplankymą:
- Viena iš keturių patriarchalinių bazilikų Romoje, sužadinus paklusnumo popiežiui ketinimą.
- Mažoji bazilika: per Petrines (VI. 29), jos titulo šventėje, per Porciunkulę (VIII. 2) ir bet kada vienąkart per metus.
- Katedra: per Petrines, jos titulo šventėje, šv. Petro Sosto šventėje (II. 22), Laterano bazilikos šventėje (XI. 9) ir per Porciunkulę.
- Šventovė: titulo šventėje (per vad. „atlaidus“), bet kada vienąkart per metus ir kaskart dalyvaujant bendruomeninėje maldinėje kelionėje.
- Parapinė bažnyčia: titulo šventėje ir per Porciunkulę.
- Bet kuri bažnyčia: tą dieną, kai konsekruojama ji ar altorius joje ir per Vėlines (XI. 2).
- Vienuolijai priklausanti bažnyčia vienuolijos šv. steigėjo šventėje.
Tam tikromis progomis:
- Pirmosios šv. Komunijos priėmimas ar dalyvavimas Pirmosios Komunijos šventime.
- Dalyvavimas dvasinėse rekolekcijose (bent tris pilnas dienas).
- Dalyvavimas naujai įšventinto kunigo primicijose.
- Dalyvavimas kunigo ar vyskupo šventimų jubiliejuje.
- Krikšto pažadų atnaujinimas Bažnyčios patvirtinta malda savo Krikšto metinėse.
- Šeimos pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai ar Šv. Šeimai patvirtintomis apeigomis.
 
DALINIAI ATLAIDAI
 
Keturios pagrindinės darbų rūšys:
Dalinius atlaidus pelno:
1. Kas eidamas savo pareigas ir pakęsdamas gyvenimo sunkumus, savo sielą su nuolankiu pasitikėjimu pakelia į Dievą ir sukalba, kad ir mintyse, kokią nors trumpą maldelę.
2. Kas tikėjimo dvasios vedamas, save ar savo gėrybes gailestinga širdimi skiria vargą kenčiantiems broliams.
3. Kas atgailos dvasioje laisvai susilaiko nuo leistino ir jam malonaus dalyko.
4. Kas ypatingomis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis kitų akivaizdoje atvirai paliudija savo tikėjimą.
Daliniai atlaidai suteikiami tiems, kurie nepilnai ar neįvykdę visų sąlygų atlieka aukščiau nurodytus darbus, skirtus visuotinių atlaidų gavimui.
Kai kurie kiti darbai dalinių atlaidų gavimui:
- Krikščioniškos doktrinos mokymas ar mokymasis.
- Švč. Sakramento aplankymas ar kokia nors malda jo garbei, pvz., „Adoro te devote“, „O sacrum convivium“, „Tantum ergo“.
- Dvasinė Komunija arba padėka po šv. Komunijos, atlikta kokia nors patvirtinta malda.
- Sąžinės patikrinimas, ypač ruošiantis išpažinčiai, ar kokios nors patvirtintos atgailos maldos.
- Apmąstymo (meditacijos) atlikimas.
- Kunigo pašventinto krucifikso, rožančiaus, škaplieriaus ar medalio pamaldus naudojimas.
- Dėmesingas ir pamaldus pamokslo klausymas.
- „Magnificat“, „Viešpaties Angelo“ ar kitų patvirtintų maldų Švč. M. Marijos garbei kalbėjimas.
- Patvirtintos maldos Angelo Sargo, šv. Juozapo, šv. Petro ir Pauliaus garbei, malda šventojo garbei jo šventėje, viešai atliekamos novenos, patvirtintų litanijų ar Mažųjų valandų kalbėjimas.
- Patvirtintos maldos už geradarius, už popiežių, už mirusius, taip pat kapinių aplankymas su trumpa malda už mirusius.
- Maldos rytą ir vakare, prieš ir po valgio, prieš ir po pareigų atlikimo.
- Persižegnojimas (ištariant žodžius), Tikėjimo išpažinimas, Tikėjimo, vilties ir meilės aktai.