05. Tobulo gailesčio aktas

2007 04 30
Padarę mirtiną nuodėmę ir neturėdami galimybės tuoj prieiti išpažinties, galime gauti jos atleidimą, jei sužadinsime širdyje tobulą gailestį dėl nuodėmių, kartu pasiryždami atlikti sakramentinę išpažintį, kai tik bus įmanoma. Gailestis tobulas tada, kai gailimės ne tiek dėl to, kad nuodėme užsitraukėme bausmę, kiek todėl, kad ja įžeidėme Dievą, kuris yra toks geras ir šventas. Tai gailestis ne iš Dievo baimės, bet iš meilės. Jis naikina nuodėmę jau prieš išpažintį, bet lieka pareiga šią nuodėmę kuo greičiau išpažinti. Sakramentinę šv. Komuniją galima priimti tik gavus išrišimą.
Tobulą gailestį galima sužadinti šia malda:
 
Gailiuosi, gerasis Dieve, visa širdimi, kad esu Tau nusidėjęs; gailiuosi ne tiek dėl to, kad praradau dangų, gal net užsitraukiau pragaro bausmę, kiek dėl to, kad Tave, didžiausią savo geradarį ir Tėvą, įžeidžiau, kad buvau Atpirkėjo kančių priežastis. Neapkenčiu visų nuodėmių, tvirtai žadu daugiau nebenusidėti ir, Tavo malonės padedamas, Tau ištikimai tarnauti. Mano Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio ir suteik man savo malonę. Amen.