02. Išpažinties eiga

Atsiklaupus klausykloje, pasisveikink: „Garbė Jėzui Kristui.“

Kunigui atsakius, prašyk kunigą palaiminimo: „Palaimink mane, tėve, aš nusidėjau.“

Kunigas laimina:

Dóminus sit in corde tuo, et in lábiis tuis, ut rite confiteáris ómnia peccáta tua. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.

(Viešpats tebūna tavo širdyje ir lūpose, kad gerai išpažintum visas savo nuodėmes. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. Amen.)

Persižegnok ir sakyk:

„Išpažinties buvau... (tada ir tada), išrišimą gavau, skirtą atgailą atlikau. Gerajam Dievui vėl nusikaltau. (Pasakyk nuodėmes, jų skaičių ir aplinkybes.) Daugiau neatsimenu, gailiuosi ir žadu pasitaisyti. Prašau atgailos ir išrišimo.“ (Atsakyk į kunigo klausimus ir pats paklausk, jei reikia patarimo. Išklausyk pamokymo ir įsimink kunigo skirtą atgailą.)

Kunigui duodant išrišimą, sužadink gailestį ir mušdamasis į krūtinę tyliai melskis: „Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio!“

Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. Amen.

(Tepasigaili tavęs visagalis Dievas ir, atleidęs tavo nuodėmes, tenuveda tave į amžinąjį gyvenimą. Amen.)

Indulgéntiam, absolutiónem et remissiónem peccatórum tuórum tríbuat tibi omnípotens et miséricors Dóminus. Amen.

(Tavo nuodėmių dovanojimą, išrišimą ir atleidimą tesuteikia tau visagalis ir gailestingasis Viešpats. Amen.)

Dóminus noster Iesus Christus te absólvat et ego auctoritáte ipsíus te absólvo ab omni vínculo excommunicatiónis (suspensiónis) et interdícti in quantum possum, et tu índiges. Deínde ego te absólvo a peccátis tuis, in nómine Patris, + et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

(Mūsų Viešpats Jėzus Kristus tave teišriša, ir aš jo galia tave išrišu iš visų ekskomunikos (suspensos) ir interdikto pančių, kiek tik galiu ir tau reikia. Taigi aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, vardan Tėvo, + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.)

Pássio Dómini nostri Iesu Christi, mérita beátæ Maríæ Vírginis, et ómnium Sanctórum, quidquid boni féceris, et mali sustinúeris, sint tibi in remissiónem peccatórum, augméntum grátiæ et prǽmium vitæ ætérnæ. Amen.

(Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia, Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnai, visa, ką tu pats gero padarysi ar skaudaus nukęsi, tepadeda tau, kad būtų atleistos tavo nuodėmės, pagausėtų malonė ir kad gautum amžinojo gyvenimo atpildą. Amen.)