Prie altoriaus

Prie Altoriaus
Maldų knygelė mūsų mažiesiems
 
(Prisikėlimo bažnyčia, Kaunas, 1940. Nihil obstat Dr. St. Ūsoris, Censor ex officio. Imprimatur Nr. 3487, Datum Kaunae, die 28 Novembris 1940 a. K. Šaulys, Vic. Generalis. Tekstas taisytas remiantis: Liturginis maldynas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Kaunas-Vilnius, 1984.)
 
MIŠIŲ MALDOS
 
Prie altoriaus
 
Uždegtos jau žvakės,
Mišios bus tuojau.
Jėzau, prie altoriaus
štai aš atėjau.
 
Širdingų maldelių,
Jėzau, neatmesk,
duok Tave mylėti
ir dangun nuvesk.
 
MIŠIŲ PRADŽIA
Kunigas kalba ministrantūrą
 
Aš matau:
Kunigas ateina Mišių laikyti. Jis atsistoja prie altoriaus laiptų ir pasilenkęs meldžiasi.
 
Aš meldžiuosi:
 
Už tėvelį
ir motutę,
už broliuką
ir sesutę
 
ir už brangią
mūsų šalį
Tau meldžiuosi,
Visagali!
 
GLORIA
Kunigas kalba: Garbė Dievui!
 
Aš matau:
Kunigas ateina prie altoriaus vidurio. Jis meldžiasi: Garbė Dievui aukštybėse!
 
Aš meldžiuosi:
Garbė Dievui Tėvui,
ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai,
 
kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados,
ir per amžius. Amen.
 
LEKCIJA
Kunigas skaito maldas
 
Aš matau:
Kunigas eina į dešinę altoriaus pusę. Jis iš knygos skaito maldas.
 
Aš meldžiuosi:
 
Dieve, noriu būti
geras Tavo vaikas,
mokytis ir žaisti
ir užaugti sveikas.
 
Tėvelius aš trokštu
gerbti ir mylėti,
jų gražiai klausyti
ir visur padėti.
 
EVANGELIJA
Kunigas skaito Evangeliją
 
Aš matau:
Tarnas neša knygą į kairiąją altoriaus pusę. Kunigas iš knygos skaito Evangeliją. Evangelijoje parašyta, ką Jėzus mokė ir darė. Visi žmonės atsistoja.
 
Aš meldžiuosi:
 
Mano Jėzau,
visą laiką
vesk už rankos
savo vaiką.
 
Savo mokslą
duok suprasti
ir į dangų
kelią rasti.
 
AUKOJIMAS
Kunigas aukoja Dievui duoną
 
Aš matau:
Tarnas skambina. Kunigas ant paauksuotos lėkštelės aukoja Dievui baltą, gražią duoną. Duona vadinasi ostija. Taip pat taurėje aukoja vyną.
 
Aš meldžiuosi:
 
Kunigas aukoja
ostiją ir vyną.
Dievas Tėvas žiūri
į tą auką gryną.
 
Ką gi aš padėsiu,
Dieve, Tau po kojų?
Imk Tu mano širdį –
Tau aš ją aukoju!
 
RANKŲ PLOVIMAS
Kunigas nusiplauna rankas
 
Aš matau:
Tarnas atneša vandens. Kunigas nusiplauna rankas. Jis nori būti švarus ir malonus Dievui.
 
Aš meldžiuosi:
 
Dieve, aš noriu
kaltes nuplauti,
kad Tau galėčiau
šventai tarnauti.
 
Dieve, aš trokštu,
kad mano sielą
Tu padarytum
gražią ir mielą.
 
PREFACIJA
Kunigas sako: Šventas, Šventas, Šventas
 
Aš matau:
Kunigas meldžiasi ties altoriaus viduriu. Paskui tarnas skambina, o kunigas pasilenkia ir sako: Šventas, Šventas, Šventas, Viešpats Dievas!
 
Aš meldžiuosi:
 
Šventas Dieve,
Šventas galingasis,
Šventas amžinasis,
pasigailėk mūsų!
 
O Marija,
Marija, Dievo Motina,
Užtarki mus!
 
OSTIJOS PAKYLĖJIMAS
Kunigas pakelia Kristaus Kūną
 
Aš matau:
Kunigas paima ostiją į rankas. Jis sako Kristaus žodžius: Tai yra mano Kūnas. Ostija virsta Kristaus Kūnu. Kunigas pakelia ostiją aukštyn, o tarnas skambina.
 
Aš meldžiuosi:
 
Mano Viešpats
ir mano Dievas!
 
TAURĖS PAKYLĖJIMAS
Kunigas pakelia Kristaus Kraują
 
Aš matau:
Kunigas paima į rankas vyno taurę. Jis sako Kristaus žodžius: Tai yra mano Kraujas. Vynas virsta Kristaus Krauju. Kunigas pakelia taurę aukštyn, o tarnas skambina.
 
Aš meldžiuosi:
 
Tegu būna garbinamas,
visų mūsų šlovinamas
Sakramentas Švenčiausias,
dangaus valgis tikriausias.
 
Dabar ir visados
ir per amžius. Amen.
 
PATER NOSTER
Kunigas kalba „Tėve mūsų“
 
Aš matau:
Kunigas ties viduriu altoriaus išskečia rankas ir kalba „Tėve mūsų“.
 
Aš meldžiuosi:
 
Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje,
taip ir žemėje.
 
Kasdienės mūsų duonos
duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams,
ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
KOMUNIJA
Kunigas priima Komunija
 
Aš matau:
Kunigas tris kartus mušasi į krūtinę. Tarnas skambina. Paskui kunigas priima Kristaus Kūną ir Kraują.
 
Aš meldžiuosi:
 
O kaip trokštu, mano Jėzau,
aš priimt Tave karštai!
Tu tik vienas mano širdį,
Tu tik vienas tematai!
 
Laukiu, laukiu, Jėzau mielas,
jau ateik, ateik greičiau:
aš Tave mylėt neliausiu,
neįžeisiu jau daugiau!
 
ŽMONIŲ KOMUNIJA
Kunigas dalina Komuniją
 
Aš matau:
Žmonės eina prie Dievo stalo. Jie ten gražiai atsiklaupia. Kunigas neša jiems Komuniją. Žmonės priima Jėzų į savo širdį.
 
Aš meldžiuosi:
 
Mažas esu vaikas,
nieko neturiu,
vien nekaltą širdį
Jėzui aš skiriu.
 
Geras mano Jėzau,
būk su manimi,
širdį man paverski
antru dangumi!
 
PADĖKA
Kunigas meldžiasi po Komunijos
 
Aš matau:
Tarnas neša knygą į dešinę altoriaus pusę. Kunigas iš knygos skaito maldas. Jis už viską dėkoja gerajam Dievui.
 
Aš meldžiuosi:
 
Ačiū, Dievuli,
Tau už saulutę
ir už tėvelį,
ir už motutę,
 
ir už mėnulį,
kurs danguj tviska.
Ačiū, Dievuli,
ačiū už viską!
 
MIŠIŲ PABAIGA
Kunigas laimina žmones
 
Aš matau:
Kunigas baigia Mišias laikyti. Jis atsigręžia į žmones ir daro kryžiaus ženklą. Taip kunigas palaimina žmones.
 
Aš meldžiuosi:
 
Dieve, laimink tėvelius,
seseles ir brolelius.
Dieve, laimink ir mane
su visa žmonių minia!
 
Vardan Dievo Tėvo,
ir Sūnaus,
ir Šventosios Dvasios.
Amen.
 
MES GIEDAME
 
MIŠIŲ GIESMĖS
 
1. Mišių pradžia.
 
Kunigas ateina Mišių laikyti. Jis atsistoja prie altoriaus laiptų ir pasilenkęs meldžiasi. Mes giedame:
 
Pulkim ant kelių,
visi krikščionys,
didžiai ištroškę
Jėzaus malonės!
 
Su ašaromis
Dievui dėkokim,
tą Mišių auką
jam paaukokim.
 
Suklaupę meldžiam,
Jėzau saldžiausias,
maldas priimki
mūsų karščiausias;
 
mus išmokyki
Dievą pažinti,
vykdyt jo valią
ir jį garbinti.
 
Ugdyki žemėj
meilę, ramybę,
mirusiems teiki
dangaus linksmybę;
 
gyviems sveikatą,
metų geriausių
duok per tą auką
Mišių švenčiausią.
 
Puolam po kojų,
Jėzau meilingas,
nepaisyk kalčių,
būk gailestingas,
 
viltį padėjom
aukoje Tavo,
visus mus glauski
prie Širdies savo.
 
Tavo malonę
duok mums patirti,
neleiski niekam
nuodėmėj mirti;
 
duok Tave, Jėzau,
karštai mylėti,
paskui per amžius
danguj regėti.
 
2. Aukojimas.
 
Tarnas skambina. Kunigas ant paauksuotos lėkštelės aukoja Dievui baltą, gražią duoną. Duona vadinasi ostija. Taip pat taurėje aukoja vyną. Mes giedame:
 
Prieš Tavo altorių
štai nuolankiai klūpom
ir auką aukojame
Tavo Sūnaus,
 
ir meldžiam Tave
širdimi mes ir lūpom:
suteik mums palaimą
iš aukšto dangaus.
 
Nes toji auka
Tau labiausiai patinka,
Tau ją paaukojo
mieliausias Sūnus.
 
Dėl nuopelnų jo
Tu ranka gailestinga
palaimink mūs darbus,
laukus ir namus.
 
3. Šventas.
 
Kunigas meldžiasi ties altoriaus viduriu. Paskui tarnas skambina, o kunigas pasilenkia ir sako: Šventas, Šventas, Šventas. Mes giedame:
 
Šventas, Šventas,
Šventas Viešpats,
Galybių Dievas!
 
Pilnas yra
dangus ir žemė
Jo garbės.
 
4. Pakylėjimas.
 
Kunigas paima ostiją ir sako Kristaus žodžius: Tai yra mano Kūnas. Ostija virsta Kristaus Kūnu. Paskui paima vyno taurę ir vėl sako Kristaus žodžius: Tai yra mano Kraujas. Vynas virsta Kristaus Krauju. Kunigas ostiją ir taurę pakelia aukštyn. Tarnas skambina, o mes giedame:
 
Prieš taip didį Sakramentą,
Jėzaus Kūno, Kraujo švento,
pulkim ir karštai tikėkim,
garbinkim jį ir mylėkim.
 
Jis paliko Testamentą,
tą Švenčiausią Sakramentą:
čia jis peni mus ir laukia,
prie savęs meilingai traukia.
 
Garbė Tėvui Sutvėrėjui
ir jo Sūnui Atpirkėjui,
Šventai Dvasiai ir tikramui
Dievui Trejybėj vienamui.
 
5. Komunija.
 
Kunigas tris kartus mušasi į krūtinę. Tarnas skambina. Paskui kunigas priima Kristaus Kūną ir Kraują. Mes giedame:
 
Jėzau, pas mane ateiki,
savo meilę man suteiki.
Sielų drauge mylimiausias,
ak, ateik, ateik, brangiausias.
 
Tavęs ilgiuos šimtą kartų,
be Tavęs gyvent man kartu;
šimtą kartų Tave šaukiu:
Ateik, Jėzau, Tavęs laukiu!
 
Tuščios žemiškos linksmybės,
pilnos, kaip tulžies, kartybės,
tik Tu, meile begaline,
vienas šildai man krūtinę.
 
Be Tavęs ašai nerimstu,
nuolat nuliūdiman grimztu,
todėl Tau, širdžių Paguoda,
savo Širdį atiduodu.
 
Neverti mes esam žmonės
tokią brangią gaut malonę;
tik ištarki žodį vieną,
ir bus sielai laimės diena.
 
Ženk, o Jėzau, nevėluoki,
iš tamsos mane vaduoki!
Teikis man silpnam padėti,
duok danguj save regėti!
 
ĮVAIRIOS GIESMĖS
 
Sveikas, Jėzau.
 
Sveikas, Jėzau gimusis,
Šventas Dievo Kūdiki! –
Brangią dieną švęsdami
užgimimo Viešpaties,
linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami, giedokime!
 
Kanklėmis kankliuokime,
sutartinę traukime. –
Brangią dieną švęsdami ir t. t.
 
Jau dangus mums artinas,
žemėj žmonės linksminas. –
Brangią dieną švęsdami ir t. t.
 
Gul šiandieną.
 
Gul šiandieną jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos;
šiam Karaliui Visagaliui
nėr vietelės tinkamos.
 
Piemenėliai, paskubėkit,
dovanas jam savo dėkit,
kaip pasaulio Viešpačiui.
 
Į menkutį jo tvartutį
ir mes draug skubėsime,
tam Karaliui savo valią,
visą širdį dėkime.
 
Viską mes jam paaukokim
ir su angelais giedokim:
„Garbė Tau aukštybėse!“
 
Kurs už mus kaltus kentėjai.
 
Kurs už mus kaltus kentėjai,
Jėzau Kristau, Dieve mūsų,
pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų!
 
Linksma diena.
 
Linksma diena mums nušvito,
visi troškom džiaugsmo šito:
kėlės Kristus, mirtis krito –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!
 
Geluonį mirties išrovė,
nuodėmes mūsų nuplovė,
pragaro vartus išgriovė. –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!
 
Gyvas savo galia tapo,
nelietęs antspaudo kapo;
sargai pabėgo be kvapo. –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!
 
Šventuoju prisikėlimu
duok mums kalčių atleidimą,
tegul ir mus džiaugsmas ima! –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!
 
Marija, Marija.
 
Marija, Marija,
skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai ant dangaus.
Palengvink vergiją,
pagelbėk žmoniją,
išgelbėk nuo priešo baisaus.
 
Marija, Marija,
skaisčiausia lelija,
dangaus Karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausią
Tu žmogų menkiausią,
nes viską pas Dievą gali!
 
IŠPAŽINTIS IR KOMUNIJA
 
IŠPAŽINTIS
 
Einant išpažinties reikia:
1 – Nuodėmes atsiminti,
2 – už jas gailėtis,
3 – pasiryžti nebenusidėti,
4 – nuodėmes išpažinti,
5 – už jas atsilyginti.
 
1. Nuodėmių atsiminimas.
 
Aš meldžiuosi:
Gerasis mano Dieve! Labai Tau nusidėjau. Aš vėl noriu būti geras Tavo vaikas. Noriu išpažinti savo nuodėmes ir pasitaisyti. Dieve, padėk man nuodėmes atsiminti. Amen.
 
Aš klausiu savęs:
– Kada buvau išpažinties?
– Ar kasdien rytą ir vakare meldžiausi? Ar neišdykavau maldos metu? Ar nekliudžiau kitiems melstis?
– Ar be reikalo netariau Dievo vardo? Ar gražiai elgiausi bažnyčioje? Ar be reikalo šventą dieną nepraleidau šv. Mišių? Kiek kartų tai buvo?
– Ar klausiau tėvelių, mokytojų, vyresniųjų? Ar jų neerzinau, nepykdžiau? Ar jiems neatsikalbinėjau?
– Ar nesipešiau su vaikais? Ar nenuskriaudžiau mažesniųjų? Ar kitų nekeikiau, nepravardžiavau? Ar nepamokiau ką nors bloga daryti? Ar nekankinau paukštelių ir gyvulėlių?
– Ar ko nepavogiau? Ar nepasisavinau kokio rasto daikto? Ar slapta nesmaguriavau?
– Ar kam nors nemelavau? Ar neapgaudinėjau tėvelių, mokytojų, draugų ir kitų?
– Ar kitiems nepavydėjau drabužių, mokslo ar ko kito? Ar prieš kitus nesididžiavau drabužiais, mokslu ar kuo kitu?
– Ar netingėjau ruošti pamokų? Ar nieko gėdinga nedariau vienas ar su kitais? Ar nekalbėjau gėdingų kalbų? Ar nežiūrėjau į gėdingus daiktus? Ar gėdingai negalvojau?
– Gal dar kokių nuodėmių padariau?
 
2. Gailestis dėl nuodėmių.
 
Mano Dieve! Tu mane labai myli. Tu nori, kad mano siela būtų graži. Nuodėmės mano sielą padarė negražia. Gaila man, kad buvau toks negeras. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Amen.
 
3. Pasiryžimas nebenusidėti.
 
Geriausias mano Dieve! Nenoriu daugiau nuodėmių daryti. Padėk man, Dieve, nuodėmes gražiai išpažinti ir pasitaisyti. Duok, kad vėl būčiau geras ir Tavęs daugiau nebeįžeisčiau.
Marija, mano Motina, globok mane ir nuvesk pas Jėzų. Amen.
 
4. Nuodėmių išpažinimas.
 
Aš matau:
Kunigas sėdi klausykloje. Jis klauso išpažinčių. Žmonės vienas po kito eina prie klausyklos. Jie tylomis pasako kunigui savo nuodėmes.
 
Aš darau:
Atsistoju tvarkingai žmonių eilėje ir laukiu. Prie pat klausyklos kunigas mane peržegnoja. Aš taip pat persižegnoju ir sakau kunigui:
– Garbė Jėzui Kristui. Prieš mėnesį (arba kitaip) buvau išpažinties. Padariau šias nuodėmes.
Toliau sakau visas nuodėmes. Sakau nieko neslėpdamas ir nesibijodamas. Paskui tariu:
– Daugiau nuodėmių nebeatsimenu. Labai gailiuosi ir žadu pasitaisyti.
Tada kunigas paskiria už nuodėmes atgailą ir duoda išrišimą. Duodant išrišimą, aš atsiklaupiu, mušuosi į krūtinę ir sakau:
– Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio!
Taip laukiu, kol kunigas pabeldžia. Tada einu nuo klausyklos ir atsiklaupiu bažnyčioje. Ten kalbu užduotąją atgailą. Taip pat kalbu maldas po išpažinties.
 
5. Maldos po išpažinties.
 
Ačiū Tau, gerasis Dangaus Tėve! Tu atleidai man visas nuodėmes. Tu vėl padarei mano siela gražią ir nekaltą. Dabar aš vėl esu Tavo vaikas. Kaip man linksma ir smagu. Aš Tave labai, labai myliu, mano Dieve. Duok, kad visada Tave karštai mylėčiau ir Tavo įsakymų klausyčiau. Amen.
Dievo Motina Marija! Tu nori, kad mano siela būtų graži ir nekalta. Tu nori, kad mano širdyje gyventų pats Jėzus. Saugok mane, Marija, nuo viso pikto ir neleisk daugiau nusidėti. Amen.
Dievo Angele, mano Sarge. Tau Dievas mane pavedė globoti. Saugok mane, valdyk ir laikyk. Amen.
 
KOMUNIJA
 
Einant Komunijos reikia:
1 – Neturėti nė vienos didelės nuodėmės,
2 – Būti bent tris valandas nieko nevalgius ir negerus.
 
1. Maldos prieš Komuniją.
 
Gerasis mano Jėzau! Tu labai myli žmones. Tu nori į nekaltas jų širdis ateiti ir ten gyventi. Ateik, Jėzau, į mano širdį. Tau aš ją parengiau. Ateik, Jėzau, ir visada pasilik su manimi. Amen.
Brangusis mano Jėzau! Netrukus kunigas dalins Komuniją. Iš jo rankų aš priimsiu mažytę, baltą Ostiją. Bet Ostijoje Tu esi, mano Jėzau. Tu pasislėpei Ostijoje, kad galėtum mane aplankyti. Koks Tu esi geras, mano Jėzau! Myliu Tave ir kviečiu į savo širdį. Amen.
 
2. Komunijos priėmimas.
 
Aš matau:
Prie altoriaus ateina kunigas ir iš altoriaus išima Švenčiausiąjį Sakramentą. Kunigas peržegnoja žmones. Visi persižegnoja. Paskui jis paima į rankas vieną Ostiją ir atsigręžia į žmones. Kunigas rodo Ostiją žmonėms ir kalba maldelę. Tarnas tris kartus skambina.
Tada atsistoju, gražiai sudedu rankas ir einu prie Dievo stalo. Ten atsiklaupiu ir laukiu Jėzaus. Priėmęs Komuniją, pamaldžiai einu nuo Dievo stalo toliau į bažnyčią. Bažnyčioje atsiklaupiu ir tyliai kalbuosi su geruoju Jėzumi. Jam pasakau visus savo prašymus. Paskui skaitau maldas po Komunijos.
 
3. Maldos po Komunijos.
 
Gerasis Jėzau! Tu atėjai į mano širdį. Tu jau esi su manimi. Myliu Tave, Jėzau. Myliu labiau už viską. Tu mano Viešpats ir mano Dievas. Amen.
Mano Jėzau! Tu užgimei Betliejaus tvartelyje. Kieta buvo Tavo lovutė. Šalta Tau buvo, Jėzau. Tegu dabar Tau bus gera mano Širdelėje. Aš Tave labai mylėsiu. Būk su manimi, Jėzau. Būk visada. Amen.
Mano Jėzau! Tu buvai mažas vaikas. Tu buvai toks kaip aš. Bet Tu gražiai klausei savo Motinėlės Marijos ir šv. Juozapo. Dabar Tau liūdna, kad yra negerų vaikų. Jie nenori klausyti tėvelių ir mokytojų. Jie tingi dirbti ir ruošti pamokas. Ir aš kartais toks buvau. Pasižadu daugiau taip nedaryti. Aš Tave, Jėzau, labai myliu ir noriu būti geras vaikas. Jėzau, padėk man. Amen.
Mano Jėzau! Tu daug iškentėjai nuo piktų žmonių. Jie Tave skaudžiai nuplakė. Jie liepė Tau nešti sunkų kryžių. Paskui didelėmis vinimis Tave prikalė prie kryžiaus. Man labai gaila Tavęs, gerasis Jėzau. Aš trokštu dėl Tavęs viską pakęsti. Nepyksiu, jei kas iš manęs juoksis. Nesipešiu su kitais vaikais. Būsiu visiems mielas ir mandagus. Jėzau, padėk man. Amen.
Brangusis Jėzau! Netrukus grįšiu į namus. Kviečiu ir Tave, mano Jėzau. Ateik ir gyvenk kartu su mumis. Duok sveikatos mano tėveliams. Saugok juos nuo nelaimių. Globok mano broliukus ir sesutes. Visi mes norime Tave labai mylėti ir nueiti į dangų. Amen.
 
MŪSŲ MALDOS
 
KASDIENĖS MALDOS
 
Žegnojimasis.
 
Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus,
ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
Tėve mūsų.
 
Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
 
Kasdienės mūsų duonos
duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams,
ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
Sveika, Marija.
 
Sveika, Marija,
malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas Tavo įsčių vaisius – Jėzus.
 
Šventoji Marija,
Dievo Motina,
melsk už mus, nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
 
Tikiu.
 
Tikiu Dievą Tėvą visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;
ir Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų,
mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo
iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų;
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
 
Garbė Dievui Tėvui.
 
Garbė Dievui Tėvui,
ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.
 
Kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados,
ir per amžius. Amen.
 
Švč. Sakramento pagarbinimas.
 
Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą,
Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties,
tikrąjį Kūną ir Kraują,
dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
 
Į Angelą Sargą.
 
Dievo Angele, mano Sarge!
Tau Dievas mane
pavedė globoti.
Saugok mane,
valdyk ir laikyk. Amen.
 
Malda už mirusius.
 
Amžinąjį atilsį
duok mirusiems, Viešpatie,
ir amžinoji šviesa
jiems tešviečia.
 
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.
 
ĮSAKYMAI
 
Dešimt Dievo Įsakymų.
 
Štai ką įsako Viešpats Dievas, kurio kaip Tėvo turiu klausyti:
 
Pirmas: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Antras: Netark Dievo vardo be reikalo.
Trečias: Švęsk sekmadienį.
Ketvirtas: Gerbk savo tėvą ir motiną.
Penktas: Nežudyk.
Šeštas: Nepaleistuvauk.
Septintas: Nevok.
Aštuntas: Nekalbėk netiesos.
Devintas: Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
Dešimtas: Negeisk svetimo turto.
Didysis įsakymas: Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis; mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip save.
 
Penki Bažnyčios Įsakymai.
 
Štai ką įsako Bažnyčia, kurią kaip Motiną turiu mylėti:
 
Pirmas: Švęsk šventes.
Antras: Sekmadieniais ir šventėmis dalyvauk šventosiose Mišiose.
Trečias: Laikyk pasninkus ir nesilinksmink draudžiamu laiku.
Ketvirtas: Bent apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
Penktas: Padėk išlaikyti savo Bažnyčią.
 
ĮVAIRIOS MALDOS
 
Malda prieš pamokas.
 
Teikis atsiųsti, Viešpatie, Šventosios Dvasios dovanų mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms sustiprinti. Palaimink mūsų tėvus, mokytojus ir visus tuos, kurie mus veda į gera. Duok mums tvirtumo gerai mokytis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Malda po pamokų.
 
Dėkui Tau, visagalis Dieve, už mokslą ir už visas mums suteiktas gėrybes. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 
Malda prieš valgant.
 
Palaimink, Viešpatie, mus ir šias dovanas, kurias valgysime iš Tavo Apvaizdos. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Malda pavalgius.
 
Dėkui Tau, visagalis Dieve, už tas dovanas, kurias valgėme, ir už visas mums suteiktas gėrybes. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 
Malda už tėvelius.
 
Labai prašau Tavęs, mano Dieve! Suteik sveikatos mano tėveliui ir mamytei. Saugok juos nuo visokių nelaimių. Aš juos mylėsiu ir gražiai jų klausysiu. Amen.
 
Garbė Jėzui.
 
Garbė Jėzui Kristui!
Per amžius! Amen.