3. Egzekvijos nesant mirusiojo kūno

2007 05 02

Trečią, septintą, trisdešimtą dieną po mirties ar mirties metinėse, taip pat kitomis dienomis po gedulinių Mišių giedamos egzekvijos nesant mirusiojo kūno.

Giedama „Libera me“. Kartojant eilutę „Libera me“, kunigas įdeda smilkalų į smilkytuvą.

Baigus responsoriumą, giedotojai gieda:

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

 

Kunigas pradeda maldą: „Pater noster“. Ją tyliai visiems kalbant, kunigas apšlaksto ir apsmilko katafalką. Grįžęs gieda pabaigą:

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimam eius.

V. Requiéscat in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Už vieną mirusįjį (-iąją):

Orémus. Absólve, quǽsumus, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.) ab omni vínculo delictórum: ut, in resurrectiónis glória, inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus (-a) respíret. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Už kelis mirusiuosius (-iąsias):

Orémus. Absólve, quǽsumus, Dómine, ánimas famulórum tuórum (famulárum tuárum) N. et N. (vel famulórum famularúmque tuárum) ab omni vínculo delictórum: ut, in resurrectiónis glória, inter Sanctos et eléctos tuos resuscitáti (-æ) respírent. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jo (jos) vėlę.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Už vieną mirusįjį (-iąją):

 

Melskimės. Išrišk, meldžiame, Viešpatie, savo tarno (tarnaitės) N. vėlę iš visų nusikaltimų pančių, kad jis (ji) pažadintas (-a) rastų atilsį prisikėlimo garbėje tarp Tavo šventųjų ir išrinktųjų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Melskimės. Išrišk, meldžiame, Viešpatie, savo tarnų (tarnaičių) N. ir N. (arba savo tarnų ir tarnaičių) vėles iš visų nusikaltimų pančių, kad jie (jos) pažadinti (-os) rastų atilsį prisikėlimo garbėje tarp Tavo šventųjų ir išrinktųjų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas žegnoja dešine ranka katafalką ar calūną, sakydamas:

V. Réquiem ætérnam dona ei (eis), Dómine. R. Et lux perpétua lúceat ei (eis).

V. Requiéscat (-ant) in pace. R. Amen.

V. Anima eius (Animæ eórum) et ánimæ ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace. R. Amen.

V. Amžinąjį atilsį duok jam (jai), Viešpatie. R. Ir amžinoji šviesa jam (jai) tešviečia.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Jo (jos) vėlė (Jų vėlės) ir visų mirusiųjų tikinčiųjų vėlės Dievo gailestingumu tesiilsi ramybėje. R. Amen.

 

Kunigas negiedodamas pradeda antifoną „Si iniquitates“. Kalbant ją ir psalmę, kunigas su patarnautojais grįžta į zakristiją.

Grįžus zakristijoje kunigas kalba „Kyrie, eleison“, eilutes, maldą „Fidelium, Deus“ ir pabaigą kaip aukščiau.