2. Antkapinio kryžiaus ar akmens laiminimas

2007 05 02

Kryžių kunigas laimina užsidėjęs raudoną stulą. Jis kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui mortem nostram in cruce moriéndo destruxísti et vitam resurgéndo reparásti, béne+dic hanc crucem, quam sepúlcro christiáno impónimus, et corpus (córpora) sub ea cónditum (cóndita) resúscita in resurrectiónem vitæ: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mirdamas ant kryžiaus sunaikinai mūsų mirtį ir prisikeldamas atgavai gyvybę. Pa+laimink šį kryžių, kurį statome ant krikščionio kapo, ir po juo palaidotą kūną (palaidotus kūnus) prižadink gyvenimo prisikėlimui. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Apšlaksto kryžių švęstu vandeniu, priklaupęs pabučiuoja Nukryžiuotojo kojas ir paragina taip kryžių pagarbinti visus susirinkusius. Tuo metu giedama „Kryžiau šventas“ ar kita giesmė šv. Kryžiaus garbei.

 

Jei laiminamas antkapinis akmuo ar kitoks paminklas, turintis religinių ženklų, kunigas užsideda juodą stulą. Jis kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, fidélium remunerátor animárum, te súpplices exorámus; ut monuméntum hoc, in memóriam dilectórum defunctórum nostrórum eréctum, benedí+cere nosque cum illis Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, kuris atlygini tikinčiųjų sieloms, Tave nuolankiai meldžiame, kad šį paminklą, pastatytą mūsų mirusių mylimųjų atminimui, teiktumeisi pa+laiminti ir mus kartu su jais įskaityti į Tavo šventųjų būrį. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.