2. Pirmoji Komunija ir palaiminimas į bažnyčią atvestiems vaikams

2007 05 02

Atvelykio sekmadienį ar kitos šventės dieną paruošti vaikai atvedami prie bažnyčios durų. Kunigas prieš Mišias vaikus procesijoje atveda į bažnyčią. Berniukai stoja Evangelijos pusėje, mergaitės – Epistolos pusėje.

Kunigas, stovėdamas atsigręžęs į vaikus, teikia palaiminimą:

 

PALAIMINIMAS Į BAŽNYČIĄ ATVESTIEMS VAIKAMS

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Ant. Laudáte, púeri, Dóminum: laudáte nomen Dómini.

Ps 112, pradedama nuo antros eil.:

 

Sit nomen Dómini benedíctum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.

A solis ortu usque et ad occásum, * laudábile nomen Dómini.

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória eius.

Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?

Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:

Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.

Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Glória Patri...

Ant. Laudáte, púeri...

V. Sínite párvulos veníre ad me. R. Tálium est enim régnum cælórum.

V. Angeli eórum. R. Semper vident fáciem Patris.

V. Nihil profíciat inimícus in eis. R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére eis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui párvulos tibi oblátos et ad te veniéntes compléxus es, manúsque super illos impónens benedixísti eis, atque dixísti: Sínite párvulos veníre ad me, et nolíte prohibére eos, tálium est enim regnum cælórum, et Angeli eórum semper vident fáciem Patris mei; réspice, quǽsumus, ad puerórum (puellárum) præséntium innocéntiam, et ad eórum (eárum) paréntum devotiónem, et cleménter eos (eas) hódie per ministérium nostrum béne+dic; ut in tua grátia et misericórdia semper profíciant, te sápiant, te díligant, te tímeant, et mandáta tua custódiant, et ad finem optátum felíciter pervéniant: per te, Salvátor mundi, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus in sǽcula sæculórum. R. Amen.

 

Orémus. Defénde, quǽsumus, Dómine, beáta María semper Vírgine intercedénte, istam ab omni adversitáte famíliam: et toto corde tibi prostrátam, ab hóstium propítius tuére cleménter insídiis. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

 

Orémus. Deus, qui ineffábili providéntia sanctos Angelos tuos ad nostram custódiam míttere dignáris: largíre supplícibus tuis; et eórum semper protectióne deféndi, et ætérna societáte gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba Viešpaties varde. R. Kuris padarė dangų ir žemę.

Ant. Šlovinkite, vaikai, Viešpatį, šlovinkite Viešpaties vardą!

 

Tebus Viešpaties vardas pagirtas * nuo dabar ir per amžius.

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, * pašlovintas Viešpaties vardas.

Aukštai virš tautų yra Viešpats, * jo garbė virš dangaus.

Kas kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris aukštybėse gyvena, * ir žvelgia į visus iš aukšto, danguje ir žemėje?

Jis kelia nuo žemės beturtį, * iš mėšlo traukia elgetą.

Kad pasodintų jį su didžiūnais, * su savo tautos kunigaikščiais.

Jis suteikia namus bevaikei, * padaro ją laiminga vaikų motina.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Šlovinkite, vaikai...

V. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane. R. Nes tokių yra dangaus karalystė.

V. Jų angelai. R. Visuomet regi Tėvo veidą.

 

V. Nieko iš jų tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta jiems kenkti.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu apkabindavai pas Tave atvestus ir prie Tavęs atėjusius vaikus, uždėdamas jiems rankas, juos laimindavai ir kalbėjai: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nedrauskite, nes tokių yra dangaus karalystė. Jų angelai visuomet regi mano Tėvo veidą“. Meldžiame, pažvelk į čia esančių berniukų (mergaičių) nekaltumą, į jų tėvų pamaldumą ir maloningai juos (jas) šiandien, mums patarnaujant, pa+laimink, kad jie (jos) visuomet augtų Tavo malone ir pasigailėjimu, apie Tave mąstytų, Tave mylėtų, Tavęs bijotų ir saugotų Tavo įstatymus, kad laimingai pasiektų geidžiamą tikslą. To prašome per Tave, pasaulio Išganytojau, kuris būdamas Dievas su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Melskimės. Apgink, meldžiame Tave, Viešpatie, Švenčiausiajai visuomet Mergelei Marijai užtariant, šią šeimą nuo visokių priešingumų ir ją, iš visos širdies parpuolusią prieš Tave, permaldautas meilingai saugok nuo priešų klastos. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Melskimės. Dieve, Tu savo nenusakoma apvaizda teikeisi pasiųsti Tavo šventuosius angelus mums saugoti. Suteik mums, Tave meldžiantiems, kad jie mus visuomet gintų savo apsauga ir kad mes džiaugtumės bendryste su jais amžinybėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Vaikai klaupia. Kunigas laimina juos, dešine ranka darydamas kryžiaus ženklą:

Benedícat vos Deus, et custódiat corda vestra et intelligéntias vestras, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.

Telaimina jus Dievas, tesaugo jūsų širdis ir protus – Tėvas, ir Sūnus, + ir Šventoji Dvasia. R. Amen.

Ir apšlaksto juos švęstu vandeniu.

 

KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMAS

 

Kunigas kalba jiems šiais ar panašiais žodžiais:

 

Brangūs vaikai! Kai jūs buvote dar kūdikiai pakrikštyti, jūs tapote Dievo vaikais ir Bažnyčios nariais. Tada jūsų Krikšto tėvai jūsų vardu išpažino šventąjį katalikų tikėjimą ir pažadėjo, kad jūs pagal šį tikėjimą gyvensite. Dabar jūs jau patys žinote svarbiausias tikėjimo tiesas ir krikščioniško gyvenimo pareigas, todėl galite iš visos širdies atnaujinti savo šventojo Krikšto pažadus. Šią iškilmingą dieną, kai jūs pirmą kartą priimsite tikrąjį mūsų Viešpaties Kūną šventojoje Komunijoje, nuoširdžiai išpažinkite prieš Dievą, savo tėvelius ir visus tikinčiuosius savo tikėjimą.

Brangūs vaikai, ar atsižadate piktosios dvasios? R. Atsižadame!

Ar atsižadate visų jos darbų? R. Atsižadame!

Ar atsižadate visų jos vilionių? R. Atsižadame!

Ar tikite visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Sutvėrėją? R. Tikime!

Ar tikite Jėzų Kristų, Jo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį, gimusį ir kentėjusį? R. Tikime!

Ar tikite Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? R. Tikime!

Ar pažadate vykdyti Dievo ir Bažnyčios įsakymus, dažnai ir gerai pasiruošę eiti šventosios išpažinties bei Komunijos? R. Pažadame!

Gerasis Viešpats Jėzus Kristus, kuris netrukus ateis į jūsų širdis šventojoje Komunijoje, išgirdo jūsų pažadus. Likite jiems ištikimi!

 

ŠV. KOMUNIJA

 

Prieš Komuniją vaikų tėvai ar mokytojai kartu su vaikais skaito šią ar kitą pasiruošimo maldą:

 

Viešpatie Jėzau Kristau, mano Dieve ir Išganytojau, Tu esi be galo geras. Tu ne tik man atleidai visas nuodėmes, bet ir pats save atiduodi, kviesdamas Tave priimti šventojoje Komunijoje. Kvieti mane į dangiškąją puotą, kur Tavo Kūnas yra valgis, o Tavo Kraujas – gėrimas. Bet kaip galėsiu Tave priimti, būdamas toks silpnas ir menkas, kai Tu toks didis ir šventas! Ką aš nunešiu prie Dievo stalo, kai neturiu nei aukso, nei smilkalų, nei miros dovanų, kurias Tau kadaise nešė Rytų krašto išminčiai. Nešu Tau, Jėzau, bent savo gyvą tikėjimą, karštą meilę ir tvirtą pasiryžimą uoliai vykdyti Tavo valią savo gyvenime.

Trokštu ir laukiu Tavęs, brangusis Išganytojau, kad ateitum į mano širdį! Trokštu susivienyti su Tavimi šventojoje Komunijoje ir niekada nuo Tavęs nebesiskirti. Tu esi tikroji šviesa ir gyvybė, tikrasis džiaugsmas ir amžinojo gyvenimo viltis. Tad ateik į Tavęs pasiilgusią širdį ir pripildyk ją savo malonės, kad ji priklausytų tik Tau.

Štai ateina mano Kūrėjas, Atpirkėjas ir Teisėjas! Ateina galybių Dievas, kurio rankoje yra dangus ir žemė. Melski už mane Švenčiausioji Dievo Motina, kad tokį brangų svečią tinkamai priimčiau ir visada karštai mylėčiau. Melskite už mane visi Dievo angelai ir šventieji, ir duokite man nors truputėlį savo šventumo, nes jūsų Viešpats ateina pas mane.

Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

 

Vaikai eina šv. Komunijos iškart po patarnautojų, prieš kitus tikinčiuosius.

 

Kai visi vaikai priėmė šv. Komuniją, kartu su jais skaitoma ši ar kita malda:

 

Gerasis mano Išganytojau! Tu visą save atidavei man; dabar ir aš visą save Tau pavedu. Priimk mane kaip atgailos, dėkojimo, meilės ir garbinimo auką. Tau, Jėzau, pavedu savo širdį: padaryk, kad nuo dabar ji vien tik Tau plaktų ir tik Tave labiau už viską mylėtų. Pavedu Tau savo akis: padaryk, kad jos į nieką nuodėmingą nežiūrėtų, Tau nepatinkančių dalykų neskaitytų; tegul jos visuomet ieško gero pavyzdžio. Tau, Jėzau, pavedu savo ausis: tegul jos niekuomet neklauso begėdiškų dainų ar kalbų; leisk, kad jos visada klausytų Tavo šventų pamokymų. Tau pavedu savo lūpas: padaryk, kad jos niekuomet neištartų bjaurių, piktų ir neteisingų žodžių, o kalbėtų vien tik tai, kas Tau patinka. Tau, Jėzau, pavedu savo rankas ir kojas, kad jos tarnautų ne blogiui, o didesnei Tavo garbei ir žmonių gerovei. Taigi, visą save Tau dabar atiduodu ir noriu nuolat atsiminti, jog esu Tavo.

Gerasis Jėzau, pasilik manyje ir leisk man pasilikti Tavyje. Palaimink mano sielą ir kūną, visus gerus mano norus, žodžius ir darbus, kad jie visada sutiktų su Tavo valia. Laimink mano šeimą, tėvelius, mokytojus ir draugus. Laimink visus tuos, kurie laukia mano maldos. Laimink šventąją Katalikų Bažnyčią, laimink mūsų Šventąjį Tėvą, vyskupus ir kunigus. Laimink visus vargstančius ir kenčiančius, sergančius ir mirštančius. Pagaliau, pasigailėk skaistykloje kenčiančių vėlių ir suteik joms amžinąjį atilsį.

Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

 

Po šv. Mišių kunigas gali paraginti tėvus suteikti vaikams savo palaiminimą. Tėvai kartoja kunigo tariamus laiminimo žodžius.