1. Šv. Komunijos dalinimas ne Mišiose

2007 05 02

Kol kunigas išima komuninę, patarnautojas kalba „Confiteor“. Kunigas kalba „Misereatur“ ir „Indulgentiam“, po to, rodydamas komunikantą, „Ecce Agnus Dei“. Visi tris kartus kalba, mušdamiesi į krūtinę:

Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Viešpatie, nesu vertas, kad įeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks.

 

Kunigas dalina šv. Komuniją, kiekvienam tardamas:

Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas tesaugo tavo sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

 

Kunigas, padėdamas komuninę į tabernakulį ir plaudamasis pirštus, kalba:

O sacrum convívium, in quo Christus súmitur, recólitur memória passiónis eius, mens implétur grátia, et futúræ glóriæ nobis pignus datur (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Allelúia).

O šventas pobūvi, kuriame priimame Kristų, kur prisimename jo kančią, kur sielą pripildo malonė ir mums duodamas būsimos garbės laidas (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Aleliuja).

 

Baigęs kalba:

V. Panem de cælo præstitísti eis (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Allelúia). R. Omne delectaméntum in se habéntem (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Allelúia).

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui nobis, sub Sacraménto mirábili, passiónis tuæ memóriam reliquísti: † tríbue, quǽsumus; ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, * ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

 

Velykų laiku kalbama ši oracija:

 

Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde: † ut quos Sacraméntis paschálibus satiásti, * tua fácias pietáte concórdes. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, † qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus, * per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Pateikei jiems duonos iš dangaus (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Aleliuja). R. Turinčios savyje visokio gardumo (Velykų laiku ir Devintinių oktavoje pridedama: Aleliuja).

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, nuostabiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, † išmokyk mus, prašome, taip garbinti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, * kad savyje nuolat jaustume Tavo atpirkimo vaisių. Tu su Dievu Tėvu gyveni ir viešpatauji Šventosios Dvasios vienybėje per amžių amžius. R. Amen.

 

Velykų laiku kalbama ši oracija:

 

Viešpatie, išliek mums Tavosios meilės dvasią, † kad mus, kuriuos pasotinai velykiniais Sakramentais, * savo gerumu padarytum vienos širdies. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, † kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja tos Šventosios Dvasios vienybėje * per visus amžių amžius. R. Amen.

 

Kunigas suteikia palaiminimą:

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenusileidžia ant jūsų ir visados tepasilieka. R. Amen.