2. Maldos prieš ir po Sutvirtinimo, jo prisiminimas

2007 05 02
MALDA PRIEŠ SUTVIRTINIMĄ
 
Dieve, Šventoji Dvasia! Ateik per šventąjį Sutvirtinimą į mano sielą. Apšviesk mane, sustiprink mane ir suteik man savo septynias dovanas: išminties ir supratimo, patarimo ir tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir šventos Dievo baimės. Aš ryžtuosi uoliai bendradarbiauti su Tavo malone; ryžtuosi visada ištikimai laikytis šventojo katalikų tikėjimo, jį drąsiai išpažinti ir kitiems skelbti. Trokštu Dievo malonėje gyventi ir mirti. Amen.
 
MALDA PRIĖMUS SUTVIRTINIMĄ IR JĮ PRISIMENANT
 
Dieve, Šventoji Dvasia! Visa širdimi dėkoju Tau, kad per šventąjį Sutvirtinimo sakramentą atėjai pas mane. Pasilik visuomet manyje ir padėk man savo dovanomis. Duok man gyvą tikėjimą, stiprią viltį ir karštą meilę. Aš ryžtuosi visuomet būti ištikimas Dievui ir tvirtas prieš nuodėmes. Šventoji Dvasia, duok man jėgų, kad aš uoliai kovočiau su pagundomis, skleisčiau tiesą ir gėrį ir laimėčiau amžinojo gyvenimo vainiką. Amen.
 
ŠV. AUGUSTINO MALDA
 
Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.
Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa.
Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa.
Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa.
Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa. Amen.