Šv. Pijaus X kunigų brolija turi naują vadovą

2018 m. liepos 11 d. Šv. Pijaus X kunigų brolijos ketvirtoji generalinė kapitula išrinko kun. Davide Pagliarani Brolijos generaliniu vyresniuoju 12 metų kadencijai.

Naujasis generalinis vyresnysis yra 47 metų italas. Jis priėmė kunigystės sakramentą iš vysk. Bernardo Fellay rankų 1996 m. Prieš paskiriamas Italijos distrikto vyresniuoju, apaštalavimo darbą dirbo Riminyje, Italijoje, o vėliau Singapūre. Nuo 2012 m. ėjo Brolijos seminarijos La Rechoje, Argentinoje, rektoriaus pareigas.

Priėmęs naujas pareigas, kun. Pagliarani‘s Ekono seminarijos bažnyčioje atliko tikėjimo išpažinimą ir davė antimodernistinę priesaiką. Po to visi 40 kapitulos narių paeiliui prisiekė jam paklusnumą ir kartu sugiedojo „Te Deum“ padėkos giesmę.

Vakare buvo išrinkti ir du generalinio vyresniojo asistentai [padėjėjai]. Pirmasis asistentas – 61 metų ispanų kilmės Brolijos vyskupas Alfonso Galarreta (vienas iš keturių vyskupų, įšventintų arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o 1988 m.). Kunigystės šventimus gavo 1980 m. Buenos Airėse, Argentinoje. Kurį laiką buvo La Rechos seminarijos Argentinoje rektorius, taip pat Ispanijos ir Portugalijos distrikto vyresnysis. 2002–2006 m. ėjo antrojo Brolijos asistento pareigas. Šiuo metu gyvena Ženevoje, Šveicarijoje.

Antruoju asistentu išrinktas 59 metų prancūzas kun. Christianas Bouchacourt‘as. Kunigystės šventimus priėmė 1986 m. iš arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o rankų. Ilgą laiką apaštalavimo darbą dirbo Paryžiuje, ypač garsiojoje Šv. Mikalojaus (Saint-Nicolas du Chardonnet) bažnyčioje. Vėliau tapo Pietų Amerikos distrikto vyresniuoju, o 2014 m. – Prancūzijos distrikto vyresniuoju.

Generalinė kapitula tęsis iki liepos 21 d. Ji nagrinės daugybę įvairių klausimų, pateiktų diskusijoms.