2018 m. generalinė Brolijos kapitula. Kas joje vyks?

2018 m. liepos 11–21 dienomis Ekone (Ecône, Šveicarija) vyks Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinė kapitula.

Daugelis katalikų šiandien jaučiasi pasimetę dėl Vatikano pasirinkto kurso. Nenutylančios diskusijos apie apaštalinį paraginimą „Amoris laetitia“ arba kalbos apie artėjantį kunigų celibato panaikinimą (pradedant nuo Amazonijos regiono) išmuša tikinčiuosius iš vėžių.

Kardinolai stoja prieš kardinolus; vyskupai prieš vyskupus. Ne vienas mąstantis katalikas šiandien pripažįsta: „Vis dėlto arkivyskupas Lefebvre‘as buvo teisus.“

Todėl daugelio žvilgsnis – ne tik Tradicijai ištikimų katalikų gretose – nukreiptas į artėjančią Brolijos generalinę kapitulą. Brolijos generalinis sekretorius Christianas Thouvenot, atsakingas už kapitulos organizavimą, davė interviu Vokietijos tradicinių katalikų žurnalui „Mitteilungsblatt“.

„Mitteilungsblatt“: Gerbiamas kunige, norėtume informuoti tikinčiuosius apie 2018 m. generalinės kapitulos eigą. Tačiau kadangi mūsų žurnalą skaito ne tik besilankantys Brolijos koplyčiose, visų pirma, ko gero, reikėtų išaiškinti kai kurias sąvokas. Gal galėtumėte pradžioje trumpai prisistatyti ir papasakoti apie savo pareigas generaliniuose namuose?

Kun. Christian Thouvenot: Esu kunigas nuo 2000 m., o nuo 2008 m. užimu Brolijos generalinio sekretoriaus pareigas. Mano darbas yra tvarkyti Generalinių namų korespondenciją su seminarijomis, distriktais bei prioratais ir vesti kunigų, brolių, seserų ir seminaristų bylas. Aš rašau generalinės tarybos pasitarimų protokolus ir persiunčiu jos nutarimus atitinkamiems vyresniesiems. Taip pat esu atsakingas už Brolijos archyvą ir viešuosius ryšius.

„Mitteilungsblatt“: Brolijai vadovauja generalinis vyresnysis su dviem asistentais, ir visus tris renka kapitula, ar ne?

Kun. Christian Thouvenot: Taip, Brolijai vadovauja generalinis vyresnysis ir jo patarėjai. Rinkimai į šias tris pareigybes vyksta kas dvylika metų. Generalinis vyresnysis ir jo asistentai rūpinasi Brolijos veikla: apaštalavimo organizavimu, distriktų vyresniųjų, kunigų paskyrimu ir t. t. Pagal Brolijos įstatus, jie turi rūpintis, kad visų Brolijos narių širdyse vešėtų ir augtų „kilnus didžiadvasiškumas, gilus tikėjimas, karštas uolumas tarnaujant Bažnyčiai ir sieloms“. Jų būstinė yra Mencingene (Menzingen), Šveicarijos Cugo kantone. Ten jie dirba, meldžiasi, studijuoja, taip pat ilsisi tarp apaštalinių kelionių.

„Mitteilungsblatt“: Paskutiniu metu Brolija gana stipriai išaugo?

Kun. Christian Thouvenot: Šv. Pijaus X kunigų brolija auga lėtai, bet pastoviai. Atsižvelgiant į jos veiklos apimtis, jai nuolat reikia paramos ir jėgų atnaujinimo. Todėl svarbu melsti Dievą daug naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą, ypač daug šventų kunigų.

„Mitteilungsblatt“: Pagaliau pakalbėkime apie generalinę kapitulą.

Kun. Christian Thouvenot: Ateinančią liepą įvyks ketvirtoji Šv. Pijaus X brolijos generalinė kapitula. Šis susirinkimas yra svarbus, nes jame dvylikai metų išrenkamas naujas generalinis vyresnysis. Taip pat jame nustatoma, ar Brolija ištikimai laikosi savo įstatų ir dvasios. Tai būna puiki proga įvertinti apaštalavimo būklę, darbų raidą, bendruomenės gyvenimą, narių pašventimo priemones. Generalinė kapitula vyks Ekono kunigų seminarijoje. Joje dalyvaus visi distriktų vyresnieji, visi seminarijų rektoriai, visi Brolijos vyskupai ir dešimt seniausių Brolijos narių. Prieš kapitulą vyks bendros rekolekcijos.

„Mitteilungsblatt“: Kas gali būti išrinktas generaliniu vyresniuoju?

Kun. Christian Thouvenot: Generaliniu vyresniuoju gali būti išrinktas bet kuris bent trisdešimt metų sulaukęs Brolijos kunigas, davęs galutinius priklausymo Brolijai įžadus. Tai reiškia, kad turime 462 galimus kandidatus! Generalinis vyresnysis išrenkamas dviejų trečdalių balsų dauguma, o asistentai – absoliučia balsų dauguma [daugiau nei pusė – red. p.]. Rinkimai, kuriuose dalyvauja 41 kapitulos narys, vyksta slaptai.

„Mitteilungsblatt“: Arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o parašytuose įstatuose sakoma, kad generalinis vyresnysis turi siekti popiežiškojo Brolijos pripažinimo. Ar kapituloje bus kalbama apie asmeninės prelatūros klausimą?

Kun. Christian Thouvenot: Taip, mūsų įstatuose (IV, 2) numatyta, kad Brolija „imsis visų veiksmų, reikalingų popiežiškosios teisės instituto statusui įgyti“. Arkivysk. Lefebvre‘as šio statuso siekė nuo to laiko, kai 1975 m. Brolija buvo neteisėtai paleista, ir įtraukė jį į savo pasiūlymų sąrašą 1987 m. vykstant deryboms su Roma dėl Brolijos pripažinimo. Reguliaraus statuso klausimas yra nenormalios Bažnyčios būklės ir neteisingo elgesio su mumis pasekmė. Mes esame Romos katalikai, vienybėje su popiežiumi ir Bažnyčios hierarchija, tačiau – būtent katalikų tikėjime. Mes sekame popiežiumi, kaip šv. Petro, o ne Liuterio ar Lamennais, įpėdiniu. Mes pripažįstame Magisteriumą, popiežiaus ir visuotinių susirinkimų autoritetą, tačiau būtent tada, kai jie laikosi Tradicijos, o ne įveda naujoves, griaunančias tikėjimą, liturgiją ir Bažnyčios mokymą.

Atsakant į jūsų klausimą: ko gero, kapituloje bus iškeltas asmeninės prelatūros statuso klausimas. Tačiau Brolijai vadovauja generalinis vyresnysis, ir tik jis yra atsakingas už Brolijos santykius su Šventuoju Sostu. 1988 m. arkivysk. Lefebvre‘as labai aiškiai pabrėžė šį punktą.

„Mitteilungsblatt“: Kokios, jūsų nuomone, kitos Brolijos gyvenimui svarbios temos bus svarstomos generalinėje kapituloje?

Kun. Christian Thouvenot: Kapitula ištirs visus kasdienio Brolijos gyvenimo aspektus: nuosavybės administravimą, plėtros klausimus, mokyklas, misijas, uždavinių vykdymą, įstatų laikymąsi ir t. t.

„Mitteilungsblatt“: Brolijos „širdis“ yra seminarijos, ar ne? Kokias problemas reikia spręsti jose? Anksčiau jūs dėstėte aukštojoje mokykloje, taigi, daug bendravote su studentais.

Kun. Christian Thouvenot: Iš tiesų, seminarijos yra Brolijos gyvenimo širdis, nes pagrindinis mūsų tikslas – atgaivinti katalikišką kunigystę ir išugdyti Bažnyčiai gerų kunigų, kurių jai šiandien taip reikia. Be galo svarbu išlaikyti aukštą ugdymo lygį. Tam reikia kompetentingų mokytojų, kurie jaunus kandidatus žingsnis po žingsnio palydėtų kelyje prie altoriaus ir padėtų išsiugdyti kunigiškas dorybes.

„Mitteilungsblatt“: Šv. Pijaus X brolijos seserys taip pat šiais metais turi savo generalinę kapitulą.

Kun. Christian Thouvenot: Generalinė Brolijos seserų kapitula įvyks metų pradžioje. Kaip ir kunigai, seserys ypatingu būdu tarnauja Viešpačiui, jų pagalba labai naudinga prioratams ir katalikiškoms mokykloms.

„Mitteilungsblatt“: Kaip tikintieji galėtų prisidėti prie kapitulos sėkmės?

Kun. Christian Thouvenot: Būtų gerai, kad tikintieji jau nuo dabar melstųsi už kapitulos sėkmę, o žvelgiant plačiau – ir už Brolijos, kaip Bažnyčios kūrinio ir priemonės, plėtrą. Ypač viliuosi Brolijos Trečiojo Ordino nariais, kurie gyvena mūsų dvasia ir domisi mūsų reikalais, kurie kasdien aukoja save per šv. Mišias ir siunčia į dangų maldas už šį Apvaizdos darbą.

„Mitteilungsblatt“: Ačiū už pokalbį.

 

Šv. Pijaus X kunigų brolijos statistika (2018 m. vasaris):

6 seminarijos, 14 distriktų, 5 autonominiai namai

167 prioratai, 772 koplyčios

637 kunigai, 204 seminaristai, 56 preseminaristai

123 broliai, 79 seserys oblatės

4 Karmelio vienuolynai, 19 Jėzaus ir Marijos seserys misionierės (Kenija)

192 Brolijos seserys

Brolija įsikūrusi 37 šalyse, be to, reguliariai lanko dar 35 šalis.

2017 m. buvo įšventinti 28 kunigai.

 

ŠALTINIS: fsspx.news