Oficialus Šv. Pijaus X brolijos generalinio vyresniojo pareiškimas: tikroji brolybė

 

2019 m. vasario 4 d. Abu Dabyje vykusiame tarpreliginiame susitikime popiežius Pranciškus ir Kairo Didysis imamas pasirašė bendrą deklaraciją „Apie žmonių brolybę siekiant taikaus sugyvenimo pasaulyje“.

Tikroji brolybė egzistuoja tik Jėzuje Kristuje

Ekumeninis Kristus nebūtų tikrasis Kristus. Daugiau nei penkiasdešimt metų šiuolaikinis ekumenizmas ir tarpreliginis dialogas nepaliaujamai skelbė pasauliui sumenkintą, neatpažįstamą ir iškraipytą Kristų.

Dievo Žodis, vienatinis Tėvo Sūnus, nesukurta Amžinoji Išmintis prisiėmė mūsų kūnišką prigimtį ir tapo žmogumi. Niekas negali likti abejingas šiam istoriniam faktui: „Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto.“ (Mt 12, 30) Savo Įsikūnijimu Kristus tapo aukščiausiu vienintelio Naujojo Testamento Kunigu ir tiesą mums skelbiančiu Mokytoju. Jis tapo širdžių ir visuomenės Karaliumi ir „pirmgimiu iš daugelio brolių“ (Rom 8, 29). Todėl tikroji brolybė egzistuoja tik Jėzuje Kristuje ir niekur kitur: „Nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.“ (Apd 4, 12)

Tai yra tikėjimo tiesa, kad Kristus yra visų žmonių karalius ir kad jis nori visus žmones suvienyti savo Bažnyčioje, savo vienintelėje Sužadėtinėje, savo vieninteliame Mistiniame Kūne. Jo karalystė reiškia tiesos, malonės, šventumo, teisingumo, meilės ir taikos viešpatavimą. Negali būti tikros taikos be mūsų Viešpaties. Todėl neįmanoma rasti taikos ne Kristaus karalystėje ir ne Jo įsteigtoje religijoje. Pamiršti šią tiesą reiškia statyti ant smėlio, ir pats Kristus įspėja, kad tokios pastangos pasmerktos žlugti (plg. Mt 7, 26–27).

Popiežiaus Pranciškaus ir Al-Azharo Didžiojo imamo pasirašyta deklaracija „Apie žmonių brolybę siekiant taikaus sugyvenimo pasaulyje“ yra ne kas kita kaip namas, pastatytas ant smėlio. Maža to, tai yra šventvagiškas veiksmas, paniekinantis pirmąjį Dievo įsakymą ir priskiriantis Dieviškajai Išminčiai, už mus ant kryžiaus mirusiam Jėzui Kristui teiginį, kad „Dievas savo išmintimi nori religijų pliuralizmo bei įvairovės“.

Toks teiginys priešingas dogmai, skelbiančiai, jog katalikų religija yra vienintelė tikroji religija (žr. „Klaidų sąrašas“, 21 teiginys). Jei kokia nors tiesa yra dogma, jai priešingas teiginys vadinamas erezija. Dievas negali prieštarauti pačiam sau.

Sekdami šv. Pauliumi bei mūsų garbingu įkūrėju arkivysk. Marceliu Lefebvre‘u ir globojami Švč. Mergelės, Taikos Karalienės, mes ir toliau stengsimės perduoti katalikų tikėjimą, kurį esame gavę (plg. 1 Kor 11, 23). Skelbdami tikrąjį tikėjimą ir tikrąją religiją, mes visomis jėgomis sieksime sielų ir tautų išganymo.

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“ (Mt 28, 19–20) „Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Mk 16, 16)

2019 m. vasario 24 d.

Generalinis vyresnysis kun. Davide Pagliarani,

pirmasis padėjėjas vysk. Alfonso de Galarreta,

antrasis padėjėjas kun. Christian Bouchacourt