Medjugorė: kitas požiūris

Tekstas, gavus leidimą, paimtas iš dokumentų rinkinio apie Medjugorę. Jo autorė katalikė savo prieštaravimus Medjugorei pagrindė katalikų doktrina – patikimiausiu vadovu nagrinėjant tariamai antgamtinius reiškinius.

Mūsų nuomone, įvykiai Medjugorėje ne tik nėra dieviški, bet iš tiesų gali būti velniški. Atsakydami į tai, dauguma Medjugorės šalininkų tvirtintų, kad apsireiškimai davė „gerų vaisių“: daugelį žmonių paskatino atsiversti, dažniau eiti sakramentinės išpažinties, kalbėti Rožančių, puoselėti pamaldumą Marijai ir t. t. Mes atsakome, jog velnias yra pasirengęs iškęsti tuos vaisius, kad kiek įmanoma ilgiau galėtų laikyti savo tamsią skraistę virš katalikų doktrinos, be kurios šie vaisiai nebus veiksmingi.

Kaip toliau įrodoma, Medjugorės erezija yra tai, kad žmogus gali būti išgelbėtas bet kurioje jo pasirinktoje religijoje. – Catholicism.org redakcija.

 

Kai dar 1987-aisiais pirmą kartą išgirdau, jog Švenčiausioji Mergelė Marija vis pasirodo Medjugorėje, pagalvojau: „Tai iš tiesų gali vykti“, bet kai išgirdau, ką Švenčiausioji Mergelė Marija tariamai kalbėjo, pamaniau: „Kažkas čia labai negerai.“ Daugelis „Mūsų Medjugorės Ponios“ pasakymų labai priminė indiferentizmo [skelbiančio, kad žmogus gali būti išgelbėtas bet kurioje religijoje] ereziją. Toliau pateikiama keletas „Mūsų Medjugorės Ponios“ pranešimų, palygintų su neklaidingu Šventosios Katalikų Bažnyčios mokymu.

 

Ką sako Bažnyčia

Ex Cathedra: „Yra tik viena visuotinė tikinčiųjų Bažnyčia, už kurios ribų nė vienas negali būti išganytas“ (Popiežius Inocentas III, Laterano IV Susirinkimas, 1215 m.).

Ex Cathedra: „Švenčiausioji Romos Katalikų Bažnyčia tvirtai tiki, išpažįsta ir skelbia, jog niekas iš esančių už Katalikų Bažnyčios ribų, ne tik pagonys, bet ir žydai, eretikai bei schizmatikai, negali turėti dalies amžinajame gyvenime; jie keliaus į amžinąją ugnį, kuri buvo parengta velniui ir jo angelams, jei iki mirties nesusijungs su Ja [Bažnyčia]; šio bažnytinio kūno vienybė yra tokia svarbi, kad tik išlikusieji šioje vienybėje iš Bažnyčios sakramentų gali gauti naudos išganymui ir tik jie vieni gali gauti amžiną atpildą už jų pasninkus, išmaldas ir kitus krikščioniško pamaldumo darbus ir Kristaus kario pareigas. Nė vienas, tegu jo išmalda būtų tokia gera, kokia tik gali būti, nė vienas, net jei jis išlietų savo kraują vardan Kristaus, negali būti išgelbėtas, jei nesiglaus Bažnyčios prieglobstyje ir nebus vienybėje su Ja“ (Popiežius Eugenijus IV, Bulė Cantate Domino, 1441 m.).

Ex Cathedra: „Mes pareiškiame, sakome, apibrėžiame ir skelbiame, kad kiekvieno žmogaus išganymui yra absoliučiai būtina paklusti Romos Popiežiui“ (Popiežius Bonifacas VIII, Bulė Unam Sanctam, 1302 m.).

 

Ką sako Medjugorė

„Dievas per savo kunigus ir tarnus vadovauja visoms religijoms, kaip karalius, valdantis savo pavaldinius.“ (Svetozar Krljevic O. F. M., The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Fransiscan Herald Press, 1984.)

Regėtoja Ivanka Ivankovic: „Madona visada pabrėžia, kad yra tik vienas Dievas ir kad žmonės nenatūraliai išskyrė religijas. Niekas negali tikrai tikėti, būti tikru krikščioniu, jei negerbia kitų religijų.“ (The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Fransiscan Herald Press, 1984.)

Regėtoja Ivanka Ivankovic: „Madona sakė, jog žemėje religijos yra atskirtos, bet jos Sūnus priima visų religijų žmones.“ (The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Fransiscan Herald Press, 1984.)

Klausimas: „Ar Švenčiausioji Motina ragina žmones būti katalikais?“

Regėtoja Vicka Ivankovic: „Ne. Švenčiausioji Motina sako, jog visos religijos yra mielos jai ir jos Sūnui“ (Janice T. Conell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin‘s Press, August, 1992).

Girdėtoja Jelena Vasilij: „Švenčiausioji Motina pasakė: „Pasakyk kiekvienam, kad tai jūs esate pasidaliję žemėje. Musulmonai ir stačiatikiai dėl tos pačios priežasties, kaip ir katalikai, yra lygūs mano Sūnaus ir mano akyse“.“