Pratarmė

2007 04 30
AUKŠTYN ŠIRDIS
 
Katalikų maldaknygė ir giesmynas
Šv. Pijaus X kunigų brolijos Lietuvoje vidiniam naudojimui
 
Sudarytojas kun. Edmundas Naujokaitis
 
PRATARMĖ
 
Šios maldų ir giesmių knygos tikslas – paskatinti katalikus melstis kartu su Bažnyčia, savo asmeninį pamaldumą vienyti su šventąja Bažnyčios liturgija ir maitinti jį tradicinėmis, šventųjų sukurtomis bei Bažnyčios patvirtintomis maldomis bei giesmėmis. Gerai melstis be žodžių, gerai kreiptis į Viešpatį savais paprastais žodžiais, bet kad to išmoktume, kad mūsų malda remtųsi Bažnyčios dvasia, pirmiau nuolankiai kartokime mūsų Viešpaties ir jo šventųjų žodžius.
Maldyno centre – šv. Mišių tekstas. Maldynas pirmiausia skirtas Šv. Pijaus X kunigų brolijos pamaldas lankantiems tikintiesiems, o Brolijos dvasinio gyvenimo pagrindas yra šventoji Mišių Auka. Visos kitos liturginės ir privačios maldos tėra pasiruošimas dalyvavimui šioje Aukoje ir pagalba gauti iš jos daugiau malonių.
Maldyno sudarytojas rėmėsi 1962 m. laidos Romos Mišiolu, Apeigynu ir Brevijoriumi, 1966 m. „Apeigynu Lietuvos vyskupijoms“, 1984 m. „Liturginiu maldynu“, Solesmes abatijos ir Šv. Pijaus X brolijos giesmių rinkiniais, vyskupų patvirtintomis maldaknygėmis lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Kai kurių maldų tekstai koreguoti pagal lotyniškąjį originalą ir senuosius lietuviškus vertimus. Naujojo Testamento tekstai imti iš Č. Kavaliausko vertimo, Senojo Testamento – sudarytojo adaptuoti remiantis J. Skvirecko ir A. Rubšio vertimais. Maldų ir giesmių šaltiniai nurodyti knygos pabaigoje.
„Sursum corda“ – „Aukštyn širdis“! Tepakelia čia surinktos maldos ir giesmės katalikų širdis į Viešpatį ir tesuvienija jas su Nekaltosios Marijos Širdies malda.