Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo valandos

2007 04 30
Šias Valandas brevijoriaus pavyzdžiu sukūrė jėzuitas Alfonsas Rodrigezas (+ 1617), nors kai kurios giesmės žinomos jau XV amžiuje. 1615 metais popiežius Paulius V patvirtino jų lotynišką tekstą. Netrukus jėzuitai išplatino jų vertimą Lenkijoje ir Lietuvoje, kur jos tapo labiausiai mėgstama giesme Dievo Motinai. Valandos paprastai giedamos prieš sekmadienio šv. Mišias ir Marijos šventėse.
 
AUŠRINĖ
 
Pradžios giesmė
 
Teskamba šventa giesmė Mergelei skaisčiausiai, * visada tebus garbė Motinai kilniausiai!
 
Tu, Marija, gelbėt mūs, meldžiame, skubėki, * mūsų neapleisk kovoj ir varge padėki.
2 Dievui teesie šlovė nesibaigiančioji, * gailestingam Viešpačiui garbė amžinoji.
 
Himnas
 
Sveika, dangaus Valdove, mūsų Užtarėja! * Sveika, skaisti Mergele, Motina Marija!
2 Tu Dievo visagalio sutverta kilniausia * iš visos žmonijos pati nekalčiausia.
3 Tu amžinojo Tėvo mylima dukrelė, * Sūnaus pasirinktoji Motina Mergelė.
4 Tu su Dvasia Šventąja amžiais sužadėta, * tarp angelų Tau Dievas skyrė pirmą vietą.
 
Meldimai
 
V. Prieš visus amžius Dievas išrinko Mariją! R. Kad ji būtų jo Sūnaus Gimdytoja!
V. Marija, užtarki mus meldžiančius! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Šventoji Marija, dangaus Karaliene, Dievo Sūnaus Gimdytoja, * pasaulio Valdove ir visų mūsų dangiškoji Motina! * Tu nė vieno neniekini ir neatstumi, * todėl meilingai pažvelki į mus ir išprašyki iš mylimojo savo Sūnaus mums nuodėmių atleidimą, * kad visi, kurie pamaldžiai minime Tavo Nekaltąjį Prasidėjimą, * patektume į amžinosios laimės šalį. * Tesuteikia tai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, * kuris, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
 
V. Marija, užtarki mus meldžiančius! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
V. Garbinkime Viešpatį! R. Dėkojame Dievui!
V. Kristuje mirusieji Dievo gailestingumu tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.
 
Kiekviena valanda pradedama giesme TU, MARIJA, GELBĖT MŪS, o pabaigiama MARIJA, UŽTARKI MUS ir atsaką lydinčia malda bei kreipiniais.
 
RYTMETINĖ
 
Tu, Marija, gelbėt mūs...
Sveika, išmintingoji, išrinkta Mergele, * Tu visiems mums rodyk nekaltumo kelią.
2 Jokios dėmės pasaulio neliesta, Skaisčioji, * buvai dar prieš gimimą šventa, Nekaltoji.
3 Tu angelų valdovė, motina teisiųjų, * nauja Tu aušros žvaigždė, vartai išrinktųjų.
4 Gimimas Tavo šventas laimę mums žadėjo, * išganymas į žemę su Tavim atėjo.
 
V. Dievas sutvėrė Mariją malonės pilną! R. Ir paskyrė ją Motina pasaulio Išganytojui!
Marija, užtarki mus...
 
PRIEŠPIETINĖ
 
TU, MARIJA, GELBĖT MŪS...
Sveika, stebuklingasis Mozės degąs krūme, * sveika, Sandoros skrynia, Saliamono rūme!
2 Sveika, mums pražydėjus lazda Aarono; * sveika, malonės rasa vilnoj Gedeono!
3 Nuo amžių Visagalis buvo pasiryžęs * iš kalčių vaduoti mus mirtim ant kryžiaus.
4 Dėl to Tave, Skaisčioji, Motina sau ėmė, * dėl to Tavy neleido būti kaltės dėmei.
 
V. Marija pagimdė Dievo Sūnų! R. Ji davė mums Išganytoją!
MARIJA, UŽTARKI MUS...
 
vidudieninė
 
TU, MARIJA, GELBĖT MŪS...
Sveika, Tu didingiausia šventykla Trejybės, * dangaus angelų džiaugsme, žiede nekaltybės!
2 Esi kantrybės palmė, linksmas rojaus sodas, * puikus Libano kedras, liūdinčių paguoda.
3 Mergele laimingoji, iš žmonių tyriausia, * gimtos kaltės neliesta esi Tu, Švenčiausia!
4 Aukščiausio Dievo mieste, aušra naujo ryto, * išmelski, kad mums Dievas dangų atdarytų.
 
V. Kaip lelija tarp erškėčių! R. Taip Marija tarp mūsų!
MARIJA, UŽTARKI MUS...
 
POPIETINĖ
 
TU, MARIJA, GELBĖT MŪS...
Sveika, pilie tvirčiausia, prieglauda kaltųjų; * sveika, apsaugos bokšte Dievo tikinčiųjų!
2 Šventa Tu prasidėjai, Tu skaisti be kalčių, * dėl to sutrynei galvą seno rojaus žalčiui.
3 Tu Judita narsioji, moteris stiprioji, * už žmones, kaip Estera, Dievui užsistojai.
4 Maitintoją Egipto auklėjo Rachelė, * mums Kristų išaugino Marija Mergelė.
 
V. Visa graži esi, Marija! R. Ir nėra Tavyje jokios kaltės!
MARIJA, UŽTARKI MUS...
 
VAKARINĖ
 
TU, MARIJA, GELBĖT MŪS...
Sveika, stebukle Dievo, Tau garbė tebūna, * Tavy, skaisti Mergele, Žodis tapo kūnu.
2 Dangus pamilo žemę: Viešpats į ją žengia, * sau būstą Atpirkėjas pas Tave jau rengia.
3 Tau šypsos mažas Jėzus, jis ant Tavo kelių: * palaiminta esi Tu, Motina Vaikelio!
4 Išaušo atpirkimo valanda svajota – * sveika, Dievo Motina, saule vainikuota!
 
V. Marija mums davė amžinąją šviesą! R. Kuri apšvietė ir papuošė mūsų žemę!
MARIJA, UŽTARKI MUS...
 
DIENOS BAIGIAMOJI
 
Užtark visus mus Sūnui, dangaus Karaliene, * kad atleistų mums kaltes, laimintų kiekvieną.
 
TU, MARIJA, GELBĖT MŪS...
Sveika, o nekalčiausia, paimta į dangų; * sveika, per Sūnų gavus sostą tokį brangų!
2 Didi dangaus Valdove, Motina Marija, * atminki čia, šioj žemėj, vargstančią žmoniją.
3 Taip Jėzus Tau kalbėjo, kai ant kryžiaus mirė: * kad Motina mums būtum, jis Tave paskyrė.
4 Tu mums davei brangiausią Kristų Atpirkėją, * būki ir dabar Tu jam mūsų Užtarėja.
 
V. Tavo vardas, Marija, kvapus kaip balzamas! R. Mes Tave didžiai pamilome!
MARIJA, UŽTARKI MUS...
 
VALANDŲ PAAUKOJIMAS
 
Atnešam Tau prie kojų savo meilę šventą, * vainiką Tavo garbei, iš giesmių nupintą.
2 Priimki jį, Marija, kad ir taip jau menką: * daugiau ką paaukoti – jėgų neužtenka.
3 Vaikai mes Tavo esam: Motina, atminki – * šioj žemėj mus globoki, guoski ir raminki.
4 Šventu keliu dorybės eit mus išmokyki * ir mirimo valandą meiliai aplankyki.
 
V. Savo Nekaltu Prasidėjimu, Marija, paskatink mus siekti šventumo! R. Kad visi galėtume patekti į dangaus laimę!
Melskimės. Dieve, Tu Nekaltu Švenčiausiosios Mergelės Marijos Prasidėjimu paruošei tinkamą Gimdytoją savo Sūnui, * o leisdamas jai drauge su juo už mus kentėti, padarei ir mūsų dvasios Motina. * Prašome Tave: * kaip dėl to dieviškojo savo Sūnaus numatytos mirties nuopelnų apsaugojai ją nuo visokios sutepties, * taip ir mums, jos užtariamiems, leisk skaistiems pas Tave sugrįžti. * Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.