11. Įvairios giesmės

2007 05 03

PADĖKOS HIMNAS

 

Te Deum simplex.

 

Tave, Dieve, garbinam, * Tave, Viešpatie, išpažįstam.

Tave, amžinąjį Tėvą, * garbina visa žemė.

Tau visi angelai, * Tau dangūs ir visos galybės.

Tau cherubinai ir serafinai * nepaliaujamu balsu šaukia:

„Šventas, Šventas, Šventas * Viešpats, Galybių Dievas!

Pilnas yra dangus ir žemė * Tavo garbės ir didybės“.

Tave garbingas * apaštalų choras,

Tave pranašų * šlovingas skaičius,

Tave kankinių spindinčios * šlovina gretos.

Tave visame pasaulyje * išpažįsta šventoji Bažnyčia:

Tėvą * begalinės didybės.

Garbingą ir tikrą * vienatinį Tavo Sūnų.

Taipogi Šventąją * Dvasią Guodėją.

Tu – garbės Karalius, * Kristau.

Tu –Tėvo * Sūnus amžinasis.

Tu, ateidamas žmonių išvaduoti, * nepabijojai Mergelės įsčių.

Tu, mirties geluonį nugalėjęs, * tikintiesiems atvėrei dangaus karalystę.

Tu sėdi Dievo dešinėje, * Tėvo garbėje.

Tikime, kad Tu * ateisi mūsų teisti.

Ši eilutė kalbama atsiklaupus:
Todėl Tave meldžiame: padėk savo žmonėms, * kuriuos esi atpirkęs brangiuoju krauju.

Į amžinąją garbę su Tavo šventaisiais * teikis mus įskaityti.

Išgelbėk, Viešpatie, savo žmones * ir laimink savo tėvonystę!

Ir valdyk juos, * ir išaukštink juos amžinybėje.

Kiekvieną dieną * mes garbinam Tave.

Ir šloviname Tavo vardą per amžius * ir per amžių amžius.

Teikis, Viešpatie, šiandien * mus išlaikyti be nuodėmės.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie,* pasigailėk mūsų!

Būk mums, Viešpatie, gailestingas, * nes turim viltį Tavyje.

Tavimi aš pasitikiu, Viešpatie, * nenusivilsiu per amžius. 

 

V. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu. R. Laudémus, et superexaltémus eum in sǽcula.

V. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli. R. Et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sǽcula.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

(V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.)

Orémus. Deus, cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: † piíssimæ maiestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; * ut qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas. Per Christum, Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Garbinkime Tėvą ir Sūnų su Šventąja Dvasia. R. Šlovinkime ir aukštinkime jį per amžius.

V. Pagirtas esi, Viešpatie, dangaus skliaute. R. Pašlovintas, pagarbintas ir išaukštintas per amžius.

V. Viešpatie, išgirsk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

(V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.)

 

Melskimės. Dieve, Tavo gailestingumas beribis ir gerumo lobynas begalinis. † Mes dėkojame Tavo meilingai didybei už suteiktas dovanas ir nuolat meldžiame Tavo maloningumą, * kad prašančiųjų maldas išpildytum, jų neapleistum ir juos paruoštum amžinajam atpildui. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

PANGE LINGUA, TANTUM ERGO

 

Devintinių Mišparų himnas:

 

Pange lingua, Tantum ergo.

 

1. Apdainuok, liežuvi, garbingojo * Kūno paslaptį * ir brangiojo Kraujo, * kurį kaip kainą už pasaulį * kilniųjų įsčių vaisius, * tautų Karalius išliejo.

2. Mums duotas, mums gimęs * iš nepaliestos Mergelės * ir, gyvendamas pasaulyje, * išbarstęs žodžio sėklą, * savo gyvenimo laiką * užbaigė nuostabiu būdu.

3. Paskutinės vakarienės naktį, * atsisėdęs su broliais, * išlaikęs visą Įstatymą, * Įstatymo lieptuose valgiuose * kaip valgį Dvylikos būriui * duoda save savo rankomis.

4. Žodis-kūnas, tikrą duoną * žodžiu paverčia į kūną, * ir tampa Kristaus Krauju vynas. * Jeigu juslių neužtenka * tiesios širdies sutvirtinimui, * pakanka vien tikėjimo.

5. Taigi tokį Sakramentą * garbinkim parpuolę, * nes senasis Testamentas * keičiamas nauja apeiga. * Tepapildo tikėjimas tai, * ko trūksta juslėms.

6. Gimdytojui ir Pagimdytajam * šlovė ir džiugesys, * palaima, garbė bei galia, * tebus ir pagyrimas, * o iš abiejų Kylančiajam * tebus lygi šlovė. Amen.

 

VENI CREATOR SPIRITUS

 

Veni Creator.

 

1. Ateik, tvėrėja Dvasia, * sielas Tavųjų aplankyk, * pripildyk aukštybių malone * Tavo sutvertas krūtines.

2. Tu vadiniesi Guodėja, * aukščiausiojo Dievo dovana, * gyvuoju šaltiniu, ugnimi, meile * ir dvasiniu patepimu.

3. Tu septyneriopa dovana, * Tėvo dešinės piršte, * Tu Tėvo nustatytas pažade, * kalbomis pripildantis gerkles.

4. Uždek šviesą juslėms, * įliek meilės į širdis, * mūsų kūnų silpnumą * sutvirtink amžina jėga.

5. Priešą nugink tolyn, * suteik nuolatinę ramybę, * kad taip Tau einant priešaky, * išvengtume visokių nuodėmių.

6. Duok, kad per Tave pažintume Tėvą, * žinotume taip pat ir Sūnų, * ir Tave kaip Dvasią iš abiejų * tikėtume visą laiką.

7. Dievui Tėvui teesie garbė * ir Sūnui, kuris iš numirusių * prisikėlė, bei Guodėjai, * per amžių amžius. Amen.

 

V. Emítte Spíritum tuum et creabúntur, (T. P. allelúia). R. Et renovábis fáciem terræ, (T. P. allelúia).

Oremus. Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: † da nobis in eódem Spíritu recta sápere; * et de eius semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Siųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, (Velykų l. aleliuja). R. Ir atnaujinsi žemės veidą (Velykų l. aleliuja).

Melskimės. Dieve, Tu pamokei tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios šviesa; † leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ZACHARIJO GIESMĖ (Lk 1, 68–79)

 

Benedictus.

 

+ Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, * kad aplankė savo tautą ir ją atpirko.

Ir iškėlė mūsų išganymo ragą * savo tarno Dovydo namuose.

Kaip yra sakęs šventųjų lūpomis, * nuo amžių per savo pranašus:

Jis išgelbės mus nuo priešų, * ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

Kad suteiktų mūsų tėvams gailestingumą * ir atsimintų savo šventąją sandorą.

Priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, * jog leis mums.

Kad be baimės, iš priešų rankos išvaduoti, * jam tarnautume.

Šventumu ir teisumu jo akyse * per visas mūsų dienas.

O tu, vaikeli, vadinsiesi Aukščiausiojo pranašu, * nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti.

Kad duotum jo liaudžiai išganymo mokslą, * per nuodėmių atleidimą.

Dėl mūsų Dievo širdingo gailesčio, * kuris aplankė mus, patekėjęs iš aukštybių.

Kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, * kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią.

Garbė Dievui Tėvui...

 

ŠVČ. M. MARIJOS GIESMĖ

 

Magnificat.

 

+ Aukština * mano siela Viešpatį.

Ir džiaugiasi mano dvasia * Dievu savo gelbėtoju.

Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, * štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.

Nes didžių dalykų padarė man Visagalis, * ir šventas yra jo vardas.

Jis maloningas iš kartos į kartą * tiems, kurie jo bijo.

Jis parodo savo rankos galybę * ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

Jis numeta galiūnus nuo sostų * ir išaukština mažuosius.

Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, * turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis priglaudė savo tarną Izraelį, * kad minėtų jo gailestingumą.

Kaip mūsų priešams yra kalbėjęs, * Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Garbė Dievui Tėvui...

 

SALVE, REGINA

 

Salve, Regina.

 

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, * mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! * Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, * Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. * Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. * Ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk. * O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

 

VISŲ ŠVENTŲJŲ LITANIJA

 

Litanija.

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte, Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta María, R. ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix,

Sancta Virgo vírginum,

Sancte Míchael,

Sancte Gábriel,

Sancte Ráphael,

Omnes sancti Angeli et Archángeli, R. oráte pro nobis.

Omnes sancti beatórum Spirítuum órdines,

Sancte Ioánnes Baptísta, R. ora pro nobis.

Sancte Ioseph,

Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ, R. oráte pro nobis.

Sancte Petre, R. ora pro nobis.

Sancte Paule,

Sancte Andréa,

Sancte Iacóbe,

Sancte Ioánnes,

Sancte Thoma,

Sancte Iacóbe,

Sancte Philíppe,

Sancte Bartholomǽe,

Sancte Matthǽe,

Sancte Simon,

Sancte Thaddǽe,

Sancte Matthía,

Sancte Bárnaba,

Sancte Luca,

Sancte Marce,

Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, R. oráte pro nobis.

Omnes sancti Discípuli Dómini,

Omnes sancti Innocéntes,

Sancte Stéphane, R. ora pro nobis.

Sancte Laurénti,

Sancte Vincénti,

Sancti Fabiáne et Sebastiáne, R. oráte pro nobis.

Sancti Ioánnes et Paule,

Sancti Cosma et Damiáne,

Sancti Gervási et Protási,

Omnes sancti Mártyres,

Sancte Silvéster, R. ora pro nobis.

Sancte Gregóri,

Sancte Ambrósi,

Sancte Augustíne,

Sancte Hierónyme,

Sancte Martíne,

Sancte Nicoláe,

Omnes sancti Pontífices et Confessóres, R. oráte pro nobis.

Omnes sancti Doctóres,

Sancte Antóni, R. ora pro nobis.

Sancte Benedícte,

Sancte Bernárde,

Sancte Domínice,

Sancte Francísce,

(Lietuvoje įterpiama:

Sancte Casimíre),

Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ, R. oráte pro nobis.

Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,

Sancta María Magdaléna, R. ora pro nobis.

Sancta Agatha,

Sancta Lúcia,

Sancta Agnes,

Sancta Cæcília,

Sancta Catharína,

Sancta Anastásia,

Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ. R. oráte pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, R. intercédite pro nobis.

Propítius esto, R. parce nobis, Dómine.

Propítius esto, R. exáudi nos, Dómine.

Ab omni malo, R. líbera nos, Dómine.

Ab omni peccáto,

Ab ira tua,

A subitánea et improvísa morte,

Ab insídiis diáboli,

Ab ira et ódio et omni mala voluntáte,

A spíritu fornicatiónis,

A fúlgure et tempestáte,

A flagéllo terræmótus,

A peste, fame et bello,

(40 valandų pamaldose įterpiama eilutė:

Ab imminéntibus perículis,)

A morte perpétua,

Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,

Per advéntum tuum,

Per nativitátem tuam,

Per baptísmum et sanctum ieiúnium tuum,

Per crucem et passiónem tuam,

Per mortem et sepultúram tuam,

Per sanctam resurrectiónem tuam,

Per admirábilem ascensiónem tuam,

Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,

In die iudícii,

Peccatóres, R. te rogámus, audi nos.

Ut nobis parcas,

Ut nobis indúlgeas,

Ut ad veram poeniténtiam nos perdúcere dignéris,

Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conserváre dignéris,

Ut domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines in sancta religióne conserváre dignéris,

Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris,

Ut régibus et princípibus christiánis pacem et veram concórdiam donáre dignéris,

Ut cuncto pópulo christiáno pacem et unitátem largíri dignéris,

Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, et infidéles univérsos ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,

Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio confortáre et conserváre dignéris,

Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas,

Ut ómnibus benefactóribus nostris sempitérna bona retríbuas,

Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióne erípias,

(Per Didžiąsias ir Mažąsias litanijas čia laiminami laukai)

Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris,

Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam donáre dignéris,

(Šventinant vandenį Trijų Karalių vigilijoje čia įterpiama:

Ut hanc aquam bene+dícere dignéris,

Ut hanc aquam bene+dícere et sancti+ficáre dignéris,)

Ut nos exaudíre dignéris,

Fili Dei, R. te rogámus, audi nos.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Mykolai,

Šventasis Gabrieliau,

Šventasis Rapolai,

Visi šventieji angelai ir arkangelai, R. melskite už mus!

Visos šventosios palaimintųjų dvasių eilės,

Šventasis Jonai Krikštytojau, R. melski už mus!

Šventasis Juozapai,

Visi šventieji patriarchai ir pranašai, R. melskite už mus!

Šventasis Petrai, R. melski už mus!

Šventasis Pauliau,

Šventasis Andriejau,

Šventasis Jokūbai,

Šventasis Jonai,

Šventasis Tomai,

Šventasis Jokūbai,

Šventasis Pilypai,

Šventasis Baltramiejau,

Šventasis Matai,

Šventasis Simonai,

Šventasis Tadai,

Šventasis Motiejau,

Šventasis Barnabai,

Šventasis Lukai,

Šventasis Morkau,

Visi šventieji apaštalai ir evangelistai, R. melskite už mus!

Visi šventieji Viešpaties mokiniai,

Visi šventieji Nekalti vaikeliai,

Šventasis Steponai, R. melski už mus!

Šventasis Laurynai,

Šventasis Vincentai,

Šventieji Fabijonai ir Sebastijonai, R. melskite už mus!

Šventieji Jonai ir Pauliau,

Šventieji Kozmai ir Damijonai,

Šventieji Gervazai ir Protazai,

Visi šventieji kankiniai,

Šventasis Silvestrai, R. melski už mus!

Šventasis Grigaliau,

Šventasis Ambraziejau,

Šventasis Augustinai,

Šventasis Jeronimai,

Šventasis Martynai,

Šventasis Mikalojau,

Visi šventieji vyskupai ir išpažinėjai, R. melskite už mus!

Visi šventieji mokytojai,

Šventasis Antanai, R. melski už mus!

Šventasis Benediktai,

Šventasis Bernardai,

Šventasis Domininkai,

Šventasis Pranciškau,

 

(Šventasis Kazimierai),

Visi šventieji kunigai ir levitai, R. melskite už mus!

Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai,

Šventoji Marija Magdalena, R. melski už mus!

Šventoji Agota,

Šventoji Liucija,

Šventoji Agniete,

Šventoji Cecilija,

Šventoji Kotryna,

Šventoji Anastazija,

Visos šventosios mergelės ir našlės, R. melskite už mus!

Visi Dievo šventieji ir šventosios, R. užtarkite mus!

Būk maloningas, R. atleisk mums, Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokių nuodėmių

Nuo Tavo rūstybės

Nuo staigios ir netikėtos mirties

Nuo velnio žabangų

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų

Nuo paleistuvavimo dvasios

Nuo žaibų ir audrų

Nuo žemės drebėjimo rykštės

Nuo maro, bado ir karo

 

(Nuo gręsiančių pavojų)

Nuo amžinosios mirties

Savo šventojo įsikūnijimo paslaptimi

Savo atėjimu

Savo gimimu

Savo krikštu ir šventuoju pasninku

Savo kryžiumi ir kančia

Savo mirtimi ir palaidojimu

Savo šventuoju prisikėlimu

Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų

Šventosios Dvasios Gaivintojos atėjimu

Teismo dieną

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mūsų pasigailėti teikis,

Mums atleisti teikis,

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios luomus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

 

Šventosios Bažnyčios priešus pažeminti teikis,

Krikščionių karaliams ir valdovams taiką ir tikrąją santarvę dovanoti teikis,

Visai krikščionių liaudžiai taiką ir vienybę duoti teikis,

Visus klystančius į Bažnyčios vienybę pašaukti ir visus netikinčius Evangelijos šviesa apšviesti teikis,

Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis,

Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis,

 

Visiems mūsų geradariams amžinosiomis gėrybėmis atlyginti teikis,

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti teikis,

 

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis,

 

(Šį vandenį pa+laiminti teikis,

Šį vandenį pa+laiminti ir pa+šventinti teikis,)

 

Mus išklausyti teikis,

Dievo Sūnau, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

 

Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

 

Psalmus 69

 

Deus, in adiutórium meum inténde: * Dómine ad adiuvándum me festína.

Confundántur, et revereántur, * qui quǽrunt ánimam meam.

Avertántur retrórsum, et erubéscant, * qui volunt mihi mala.

Avertántur statim erubescéntes, * qui dicunt mihi: Euge, éuge.

Exsúltent et læténtur in te omnes qui quǽrunt te: * et dicant semper: Magnificétur Dóminus: qui díligunt salutáre tuum.

Ego vero egénus, et pauper sum: * Deus, ádiuva me.

Adiútor meus, et liberátor meus es tu: * Dómine, ne moréris.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus, sperántes in te.

V. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis. R. A fácie inimíci.

V. Nihil profíciat inimícus in nobis. R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.

V. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis. R. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.

V. Orémus pro Pontífice nostro N. R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, † et beátum fáciat eum in terra, * et non tradat eum in ánimam inimicórum eius.

V. Orémus pro benefactóribus nostris. R. Retribúere dignáre, Dómine, † ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, * vitam ætérnam. Amen.

V. Orémus pro fidélibus defúnctis. R. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, * et lux perpétua lúceat eis.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Pro frátribus nostris abséntibus. R. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperántes in te.

V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eos.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

69 psalmė

 

Dieve, ateik manęs gelbėti, * Viešpatie, skubėk man padėti!

Tepasimeta ir susigėsta tie, * kurie ieško mano gyvybės.

Tegu traukiasi atgal ir parausta, * kas nori man pikto.

Tegul tuoj atsitraukia paraudę, * kurie sako man: „Še tau, še tau!“

Tedžiūgauja ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie Tavęs ieško; * nuolat kalba: „Tebūna išaukštintas Viešpats!“, kurie geidžia Tavojo išganymo.

Aš gi esu beturtis ir vargšas: * Dieve, padėk man!

Tu mano pagalba ir gelbėtojas, * nedelsk, Viešpatie!

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

 

V. Gelbėk savo tarnus. R. Mano Dieve, pasitikinčius Tavimi.

V. Būk mums, Viešpatie, stiprybės bokštas. R. Priešo akivaizdoje.

V. Nieko iš mūsų tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta mums kenkti.

V. Viešpatie, nedaryk mums pagal mūsų nuodėmes. R. Neatlygink mums pagal mūsų nedorybes.

V. Melskimės už mūsų Šventąjį Tėvą N. R. Tegul Viešpats jį išlaiko ir gaivina, laimina jį žemėje ir neišduoda jo priešų valiai.

 

V. Melskimės už savo geradarius. R. Teikis, Viešpatie, atlyginti amžinuoju gyvenimu visiems, kurie dėl Tavo vardo daro mums gera. Amen.

V. Melskimės už mirusius tikinčiuosius. R. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Už čia nesančius mūsų brolius. R. Mano Dieve, gelbėk savo tarnus, Tavimi pasitikinčius.

V. Siųsk jiems, Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono gink juos.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

 

Orémus. Deus, cui próprium est miseréri semper et párcere: † súscipe deprecatiónem nostram; ut nos, et omnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, * miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.

Exáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces, † et confiténtium tibi parce peccátis: * ut páriter nobis indulgéntiam tríbuas benígnus et pacem.

Ineffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cleménter osténde: † ut simul nos et a peccátis ómnibus éxuas, * et a poenis, quas pro his merémur, erípias.

Deus, qui culpa offénderis, poeniténtia placáris: † preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; * et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte.

Omnípotens sempitérne Deus, miserére fámulo tuo Pontífici nostro N., † et dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam salútis ætérnæ; * ut, te donánte, tibi plácita cúpiat, et tota virtúte perfíciat.

Deus, a quo sancta desidéria, recta consília, et iusta sunt ópera: † da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; * ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et, hóstium subláta formídine, témpora sint tua protectióne tranquílla.

Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: † ut tibi casto córpore serviámus, * et mundo corde placeámus.

Fidélium, Deus, ómnium Cónditor et Redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: † ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, * piis supplicatiónibus consequántur.

Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni et adiuvándo proséquere: † ut cuncta orátio et operátio a te semper incípiat * et per te coepta finiátur.

Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque miseréris, quos tuos fide et ópere futúros esse prænóscis: † te súpplices exorámus; ut pro quibus effúndere preces decrévimus, quosque vel prǽsens sǽculum adhuc in carne rétinet vel futúrum iam exútos córpore suscépit, * intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ cleméntia, ómnium delictórum suórum véniam consequántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

V. Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus. R. Amen.

V. Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. R. Amen.

Melskimės. Dieve, Tu visuomet pratęs pasigailėti ir atleisti. Priimk mūsų maldavimą ir savo gailestingu gerumu maloningai išrišk mus bei visus savo tarnus, kuriuos varžo nuodėmių grandinė.

Meldžiame, Viešpatie, išklausyk prašančiųjų maldas ir prisipažįstantiems atleisk nuodėmes, kad kartu maloningai suteiktum mums atleidimą ir ramybę.

Neapsakomą savo gailestingumą mums, Viešpatie, maloningai parodyk, kad mus išvaduotum iš visų nuodėmių ir kartu išgelbėtum nuo bausmių, kurias jomis pelnėme.

Dieve, kurį žeidžia kaltė, o atgaila numaldo, pažvelk maloningai į savo žmonių nuolankias maldas ir nugręžk savo rūstybės rykštes, kurių esame verti dėl savo nuodėmių.

Visagali amžinasis Dieve, pasigailėk savo tarno, mūsų Šventojo Tėvo N. ir maloningai vesk jį amžinojo išganymo keliu, kad Tavo padedamas norėtų, kas Tau patinka, ir visomis jėgomis tai vykdytų.

Dieve, iš kurio kyla šventi troškimai, geri sumanymai ir teisūs darbai, duok savo tarnams tos ramybės, kurios pasaulis negali duoti, kad mūsų širdys pasiduotų Tavo įsakymams ir kad laikai, priešų baimei pranykus bei Tau globojant, būtų ramūs.

Uždek, Viešpatie, mūsų vidų ir mūsų širdis Šventosios Dvasios ugnimi, kad Tau tarnautume skaisčiu kūnu ir patiktume tyra širdimi.

Dieve, visų tikinčiųjų Kūrėjau ir Atpirkėjau, suteik savo tarnų ir tarnaičių vėlėms visų nuodėmių atleidimą, kad jos dėl mūsų karštų maldų gautų dovanojimą, kurio visada troško.

 

Mūsų veiksmus, meldžiam, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad Tu būtum kiekvieno mūsų žodžio ir darbo pradžia ir pabaiga.

Visagali amžinasis Dieve, kuris viešpatauji gyviesiems ir mirusiems bei visų pasigaili, Tu iš anksto žinai, kurie iš jų tikėjimu ir darbais bus Tavo. Nuolankiai Tave meldžiame, kad tie, už kuriuos nutarėme siųsti maldas, kuriuos šis gyvenimas dar tebelaiko kūne ar būsimasis jau priėmė išvaduotus iš kūno, dėl visų Tavo šventųjų užtarimo ir Tavo meilingo gerumo gautų visų savo kalčių atleidimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

V. Teišklauso mus visagalis ir gailestingasis Viešpats. R. Amen.

V. O tikinčiųjų vėlės Dievo gailestingumu tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.