Baigiamasis Šv. Pijaus X brolijos generalinės kapitulos pareiškimas

Baigiantis generalinei kapitulai Šv. Pijaus X kunigų brolija primena jos įkūrėjo arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o 1974 m. lapkričio 21 d. paskelbtos deklaracijos svarbą ir aktualumą. Daugiau nei penkiasdešimt metų trunkanti Bažnyčios „savigriova“ leidžia dar labiau įvertinti šio teksto išmintį. Todėl Brolija priima jį iki paskutinės raidelės:

„Visa širdimi ir visa siela priklausome katalikiškajai Romai, katalikų tikėjimo ir tradicijų, būtinų jo išsaugojimui, sergėtojai; amžinajai Romai, išminties ir tiesos mokytojai. <...>

Joks autoritetas, net ir užimantis aukščiausią vietą hierarchijoje, negali priversti mūsų apleisti ar susilpninti katalikišką tikėjimą, taip aiškiai išreikštą Bažnyčios mokyme ir išpažintą dvidešimt amžių. <...>

Būtent todėl mes tvirtai laikomės visko, ko Bažnyčia nuosekliai mokė ir ką praktikavo tikėjimo, moralės, Dievo garbinimo, katechetikos, kunigų formacijos ir Bažnyčios institucijų srityse; visko, ką ji kodifikavo knygose, išleistose prieš įsivyraujant modernistinei Susirinkimo įtakai. Tai darysime tol, kol tikroji Tradicijos šviesa neišsklaidys sutemų, dengiančių dangų virš amžinosios Romos.“

Šv. Pijaus X kunigų brolija ketina ir toliau siekti savo pagrindinio tikslo – kunigystės, kokią ją įsteigė mūsų Viešpats Jėzus Kristus, taip pat visada ją kreipti į svarbiausią jos egzistavimo priežastį – Šventąją Mišių auką. Broliją įkvepia tie patys jausmai, kaip ir jos globėją šv. Pijų X:

„Norėdami pašalinti visas tuščias iliuzijas, pabrėžtinai atsakome, kad mes žmonių akyse nenorime būti – o su Dievo pagalba niekada nebūsime – laikomi niekuo kitu, tik Dievo tarnu, Dievo, kuris suteikė mums savo valdžią. Dievo interesai bus mūsų interesai, ir už juos mes pasiryžę atiduoti visas savo jėgas ir pačią gyvybę. Todėl jei kas paklaustų, koks šūkis išreiškia mūsų valią, mes atsakysime tik taip: „Viską atnaujinti Kristuje.“ (E supremi apostolatus, 1903 spalio 4 d.)

Su tuo pačiu tikėjimu ir ta pačia viltimi, kurie įkvėpė šį šventą popiežių, Šv. Pijaus X kunigų brolija pamokslais ir apaštalavimu skelbia mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus viešpatavimą visiems žmonėmis ir visomis tautomis, kad Jo teisės ir valdžia būtų visų pripažįstami bei gerbiami. Dėl šios priežasties Brolija ir toliau siekia Kristaus Karaliaus triumfo ir kviečia visas geros valios sielas prisijungti prie šio jaudinančio antgamtinio darbo.

Sopulingoji ir Nekaltoji Marijos širdie, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo globos.

Ekonas

2018 m. liepos 21 d.