Detalus turinys ir šaltiniai

DETALUS TURINYS IR ŠALTINIAI
 
Pagrindiniai naudoti maldų ir giesmių rinkiniai:
 
MR – Missale Romanum, Fr. Pustet Verlag, Regensburg, 1962.
RR – Rituale Romanum, Vaticanum, 1925.
BR – Breviarium Romanum, Maison Mame, Paris, 1961. Dvi dalys.
A – Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms, Lietuvos vyskupų ordinarų kolegija, Vilnius, 1966. Dvi dalys.
LM – Liturginis maldynas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1984.
LM 1968 – Liturginis maldynas, Lietuvos TSR vyskupų ordinarų kolegijos leidinys, Vilnius-Kaunas, 1968.
R – The Raccolta, Benziger Brothers, Inc., New York, 1957.
LP – Livre de prieres, de chants et d‘Exercices spirituels, Ligue St. Pierre Canisius, Bulles, 1977.
GS – A. M. Weigl, Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche, 18 leid., Verlag St. Grignionhaus, Altötting, 1993.
LG – Kazimieras Senkus, Liturginis giesmynas, Vilkaviškio vyskupijos kurija, 1993.
H – The Traditional Roman Hymnal, Society of Saint Pius X, Inc., Manitoba, 2003.
LU – Liber usualis. Missae et Officii pro Dominicis et Festis, Desclee & Socii, Paris, 1962.
CS – Cantus selecti, Abbaye Saint-Pierre, Solesmes, 1989.
M – Abbe Bernard Lorber, Magnificat, Clovis, 2004.
CA – Cantionale pro tota provincia ecclesiastica Lituana, Kaunas, 1932.
 
Jei kitaip nenurodyta, vertimų į lietuvių kalbą autorius – sudarytojas. Vertimų iš LP autorė – Ingrida Krikštaponytė.
 
PRATARMĖ
 
TURINYS
 
I. LITURGINIAI METAI
 
Pagal MR; Missale Romanum, Ratisbonae, F. Pustet, 1936; Romos Mišiolas. I. Pagrindinis Mišiolas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Kaunas-Vilnius, 1987, p. 1122: Šventųjų globėjų Mišios. Lietuviški šventųjų vardai pagal LM p. 13 it toliau.
Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės: pagal prieškarinį Priedą Lenkijos diecezijoms prie Romos Brevijoriaus. Kauno arkikatedros konsekracijos metinės: pagal Ordo divini officii recitandi... pro anno Domini 1941... ad usum Archidioecesis Kaunensis, Neapoli, S. Sedis Apost. Typogr. 1940, p. 53.
 
Įvadas
1. Liturginiai laikai
2. Liturginis kalendorius
 
II. KASDIENĖS MALDOS
 
1. Poteriai
Įvadas – Pagal Ludwig Eisenhofer, Handbuch der katholischen Liturgik, Herder, Freiburg i. Br., 1932.
Žegnojimasis – Lotyniškas tekstas iš MR p. 349, lietuviškas – iš LM p. 41.
Viešpaties malda – Lot.: BR t. II priešlapis, liet.: LM p. 41.
Angelo pasveikinimas Marijai – Lot.: BR t. II priešlapis, liet.: LM p. 41, bet atstatyti tradiciniai žodžiai „tavo įsčių vaisius“ vietoj „tavo Sūnus“.
Švč. Trejybės pagarbinimas – Lot.: BR t. II p. 30P, liet.: LM p. 42.
Apaštalų tikybos išpažinimas – Lot.: BR t. II priešlapis, liet.: LM p. 42.
 
2. Ryto maldos
Šeimos ryto malda – LM p. 49, LM 1968 p. 40.
Kita ryto malda – LP p. 4, įterptos trys „Sveika, Marija“.
Ryto malda iš Primos – BR II p. 48P, R Nr. 108.
Šv. Edmundo Kenterberiečio ryto malda – Angl.: R Nr. 55.
Trumpa ryto malda – Angl.: R Nr. 61.
 
3. Vakaro maldos
Šeimos vakaro malda – LM p. 51, LM 1968 p. 42.
Kita vakaro malda – LP p. 6, įterptos trys „Sveika, Marija“.
Šv. Alfonso Liguorio vakaro malda – Angl.: R Nr. 99, vok.: GS, p. 69.
Trumpa vakaro malda – Angl.: R Nr. 63.
 
4. Viešpaties angelas
Įžanga – Pagal Ludwig Eisenhofer, Handbuch der katholishen Liturgik, Herder, Freiburg i. Br., 1932.
Angelus – Lot.: R Nr. 331, liet.: LM p. 42, oracijos verstos sudarytojo.
Regina caeli – Lot.: R Nr. 331, liet.: LM p. 42, oracijos verstos sudarytojo.
 
5. Kitos maldos
Įeinant į bažnyčią – Plg. apšlakstymą prieš sekmadienio šv. Mišias.
Švč. Sakramento pagarbinimas – LM p. 43.
Nukryžiuotojo pagarbinimas – Lot.: R Nr. 191, liet.: LM p. 379.
Malda už mirusius – Lot.: R Nr. 582, liet.: LM p. 43.
Prieš darbą – Veni Creator: R Nr. 287, liet.: LM p. 140. Actiones: BR t. II p. 253*, R Nr. 680.
Fatimos regėtojų malda – Vok.: J. Alonso, Schwester Lucia spricht über Fatima, p. 40, 172.
Malda po darbo (Sub tuum praesidium) – Lot.: BR t. II 219*, R Nr. 333., liet. pagal LM p. 272.
Prieš valgį – Lot.: BR priedas iš Rituale, p. 349.
Po valgio – Lot.: BR priedas iš Rituale, p. 349. Maldos D. savaitėje – pagal Ordo Hebdomadae Sanctae, 1956.
Prieš kelionę – Iš įvairių šaltinių.
Katalikiški pasveikinimai – LM p. 48, R Nr. 697.
 
III. ŠVENTOSIOS MIŠIOS
 
Įvadas
 
1. Apšlakstymas prieš sekmadienio šv. Mišias – LU p. 11.
 
2. Šv. Mišių tvarka
Ordo Missae – Lot.: MR p. 349, liet.: Tradicinės ir naujosios Mišios. 1969 m. liturginės reformos problema, Laetitia, Kaunas, 2006, p. 496.
Maldos po skaitytinių Mišių – Lot.: R Nr. 675.
 
3. Kai kurių Mišių kintamos dalys
Mišios Nekaltosios Marijos Širdies garbei – Lot.: MR p. 687.
Gedulingosios Mišios mirties ar laidotuvių dieną – Lot.: MR p. [131].
Gedulingosios metinių Mišios – Lot.: MR p. [134].
Kasdienės gedulingosios Mišios – Lot.: MR p. [136].
 
4. Maldos prieš šv. Mišias
Pasirengimas šv. Komunijai – Pranc.: LP p. 178.
Tikėjimo, vilties, meilės ir gailesčio aktai prieš šv. Komuniją – iš sudarytojo archyvo.
Šv. Mišių intencija – iš sudarytojo archyvo.
Pasiruošimas Mišioms – Lot.: MR p. (59), psalmės iš BR t. II p. 300*.
Šv. Ambraziejaus malda – Lot.: MR p. (62).
Šv. Tomo Akviniečio malda – Lot.: MR p. (63).
Kunigo maldos prieš Mišias – Lot.: MR p. (63).
 
5. Apmąstymas šv. Mišių metu
Įvadas
Asmeninės Mišių maldos – LM p. 230.
Kristaus Kančios apmąstymas per Mišias (Iš „Juozapinių knygų“) – Pagal: Auksa Ałtorius arba Szałtinis dangiszku skarbu, Juozapo Zavadskio spaustuvė, Vilnius, 1879, p. 144 ir 189, ir Pulkim ant kelių, Šv. Kazimiero d-jos leidinys Nr. 690, IV leid., Kaunas, 1939, p. 250.
 
6. Maldos po šv. Mišių
Padėka po šv. Komunijos – Pranc.: LP p. 179.
Padėka po Mišių – Lot.: MR p. (66), psalmės iš BR t. II p. 313*.
Šv. Tomo Akviniečio malda – Lot.: MR p. (67).
Šv. Bonaventūros malda – Lot.: MR p. (67).
Malda į Nukryžiuotąjį Viešpatį (En ego) – Lot.: MR p. (68).
Popiežiaus Klemenso XI visuotinė malda – Lot.: MR p. (68).
Šv. Ignaco Lojolos atsidūsėjimai į Švč. Atpirkėją (Anima Christi) – Lot.: MR p. (68), liet.: LM p. 106, bet „nuo piktojo priešo“ ir „per amžių amžius“.
Šv. Ignaco Lojolos pasiaukojimo malda (Suscipe) – Lot.: MR p. (68), R Nr. 52.
Malda po šv. Mišių (Obsecro te) – Lot.: MR p. (69)
Malda į Švč. M. Mariją – Lot.: MR p. (69).
Malda į šv. Juozapą – Lot.: MR p. (69).
Kunigo malda į šventąjį, kurio garbei celebravo Mišias – Lot.: MR p. (69).
Kunigo malda po Mišių – Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [353].
Kunigo malda į Švč. M. Mariją po Komunijos – Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [354].
 
7. Dvasinė Komunija
Dvasinė Komunija – Lot.: Josephus Schneider, S. J., Manuale Sacerdotum, 1867.
Malonusis Jėzau – LM p. 107.
 
8. Pagrindinių šv. Mišių dalių tarimas
 
IV. ATGAILA
 
Įvadas
 
1. Pasiruošimas išpažinčiai
Maldos ruošiantis išpažinčiai – LM 1968, p. 217.
Sąžinės patikrinimas – LM p. 44, Adolfas Sabaliauskas, Šlovinkim Viešpatį, Rytas, Klaipėda, 1928, p. 950.
Nuodėmės prieš Dievą, artimą ir save – sudarytojo pagal įv. maldaknyges.
Maldos prieš išpažintį – LM 1968, p. 221.
 
2. Išpažinties eiga – Lot.: RR p. 79; A I p. 57; Liet. pagal LM p. 93.
 
3. Maldos po išpažinties
Padėka po išpažinties – LM 1968, p. 223.
Pop. Urbono VIII malda – Lot.: Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [351].
 
4. Atgailos psalmės
Atgailos psalmės Lot.: BR t. II p. 248*.
Maldos prieš septynias pavojingiausias ydas su Atgailos psalmėmis – Lot.: iš Coeleste Palmetum, 1742, www.preces-latinae.org.
 
5. Tobulo gailesčio aktas – LM p. 97.
 
6. Atlaidai – Pagal 1999 m. Enchiridion indulgentiarum.
 
V. LITANIJOS
 
Įvadas – Pagal: Ludwig Eisenhofer, Handbuch der katholishen Liturgik, Herder, Freiburg i. Br., 1932.
 
1. Visų Šventųjų – Lot.: BR t. II p. 248*, liet. vertė sudarytojas, remiantis A II p. 235.
 
2. Švč. Jėzaus Vardo – Lot.: BR t. II p. 352*, liet. LM p. 260, kai kurie kreipiniai pagal: J. Stankevičius, Katalikų maldaknygė, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų leidinys, 1956, p. 23.
 
3. Švč. Jėzaus Širdies – Lot.: BR t. II p. 354*, liet. LM p. 263, kai kurie kreipiniai pagal: J. Stankevičius, Katalikų maldaknygė, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų leidinys, 1956, p. 71.
 
4. Brangiausiojo Kristaus Kraujo – Lot.: BR t. II p. 356*, liet. LM p. 268, kai kurie kreipiniai versti iš lotynų k.
 
5. Šv. Juozapo – Lot.: BR t. II p. 359*, liet. LM p. 276, kai kurie kreipiniai pagal: J. Stankevičius, Katalikų maldaknygė, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų leidinys, 1956, p. 185.
 
VI. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VALANDOS
 
Įvadas – LM p. 311.
Nekaltojo prasidėjimo valandų lotyniškasis tekstas – Lot.: www.preces-latinae.org.
 
VII. ŠVČ. M. MARIJOS KALBAMASIS ROŽANČIUS
 
Įvadas
 
1. Pirmasis kalbėjimo būdas
Įžangos maldelė LM p. 318. Paslaptys sudarytojo, pagal įv. maldaknyges. Malda O mi Jesu: lot.: maldos lapelis Brolijos Zaitzkofeno (Vokietija) seminarijoje, liet. pagal: J. Alonso, Schwester Lucia spricht über Fatima, p. 113. Malda O Maria – iš Stebuklingojo medalikėlio. Malda Sancte Michael: Lot.: R Nr. 675.
 
2. Kai kurios maldos po rožančiaus
Loreto Švč. M. Marijos litanija – Lot.: BR t. II p. 357*, liet LM p. 270.
Šv. Bernardo malda – Lot.: R Nr. 339, liet.: LM p. 54.
Malda į šv. Juozapą už Bažnyčią – Lot.: R Nr. 476, liet. pagal LM p. 277. Vietoj „maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju“ – „prašome Tave, maloningai pažvelk į paveldą, kurį Jėzus Kristus įsigijo savo Krauju“; vietoj „saugok Jėzaus Kristaus žmones“ – „saugok išrinktuosius Jėzaus Kristaus žmones“; vietoj „nupuolimų“ – „nupuolimų maro“; vietoj „stiprink mus kovoje“ – „maloningai padėk mums iš dangaus šioje kovoje“;
Brolijos kreipiniai – Lot.: iš lapelio, naudojamo Brolijos Zaitzkofeno (Vokietija) seminarijoje.
 
3. Antrasis kalbėjimo būdas (pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą) – Angl.: Saint Louis Mary De Monfort, The Secret of the Rosary, Monfort Publications, Bay Shore, N.Y., 1975, p. 110.
 
4. Trečiasis kalbėjimo būdas (iš „Liturginio maldyno“) – LM p. 317, tik variantas A; vietoj „Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija“ – „O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji“; „Tikiu Dievą Tėvą“ perkelta į rožančiaus pradžią.
 
5. Ketvirtasis kalbėjimo būdas – Lot.: iš lapelio, naudojamo Brolijos Flavigny (Prancūzija) seminarijoje.
 
6. Penktasis kalbėjimo būdas – Lot.: iš lapelio, naudojamo Brolijos Zaitzkofeno (Vokietija) seminarijoje. Plg. Auksa Ałtorius arba Szałtinis dangiszku skarbu, Juozapo Zavadskio spaustuvė, Vilnius, 1879, p. 462.
 
7. Rožančius su apmąstymais kiekvienai „Sveika, Marija“ – Lot.: www.preces-latinae.org.
 
VIII. ŠVČ. M. MARIJOS GIEDAMASIS ROŽANČIUS
 
LM p. 336, giesmėje „Sveika, Karaliene“ vietoj „mylimąjį Sūnų“ – „Tavo įsčių vaisių“.
 
IX. ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽANČIUS
 
LM p. 358.
 
X. KRYŽIAUS KELIAS
 
Apmąstymai – sudarytojo pagal įv. maldaknyges, maldos lot.: M p. 449, giesmė „Dangaus šventieji“ LM p. 378, paskutiniuose giesmės stulpeliuose atstatyta „pasaulio Ponia“.
Penkių Jėzaus žaizdų pagarbinimas – Angl.: R Nr. 198.
Apmąstymai iš „Liturginio maldyno“ – LM p. 378, tik variantas A.
 
XI. GRAUDŪS VERKSMAI
 
LM p. 400.
 
XII. KALVARIJOS KALNAI
 
LM p. 411.
 
XIII. PAMALDUMAS DIEVO GAILESTINGUMUI
 
Jėzaus paveikslas – Lenk.: Św. s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa, 2002; liet. pagal lankstinuką Siunčiu tave į visą žmoniją, 2001.
Gailestingumo šventė ir valanda – ten pat.
Gailestingumo vainikėlis – ten pat. Vietoj „skaudžios Jėzaus“ – „skaudžios Jo“; vietoj „Amžinasis“ – „Nemirtingasis“.
Vainikėlio maldos Lotynų k. – www.preces-latinae.org.
Gailestingumo litanija – Litanija iš www.gailestingumas.lt, taisyta pagal lenk. tekstą iš www.milosierdzieboze.pl ir pagal Šv. ses. M. Faustina Kowalska, Dienoraštis, Dialogo kultūros institutas, Vilnius, 2005, p. 249.
Novena į Dievo Gailestingumą – Lenk.: Św. s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa, 2002
 
XIV. ĮVAIRIOS MALDOS
 
1. Viešpačiui Dievui
Angelo maldos Fatimoje – Vok.: J. Alonso, Schwester Lucia spricht über Fatima, p. 66, 68.
Tikėjimo, vilties, meilės ir gailesčio aktai – LM p. 48.
Trumpi dieviškųjų dorybių ir gailesčio aktai – Lot.: R Nr. 37 ir 40. Palikti tik antrą
Šv. Augustino malda (Domine Iesu, noverim me) – Lot.: R Nr. 88.
Šv. Pranciškui priskiriama malda – Lot.: www.preces-latinae.org., liet.: LM p. 50. Tik Lietuvos variantas
Šv. Margaritos Marijos Alakok malda į Dievą Tėvą – Vok.: GS p. 49, angl.: R Nr. 69.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda – Vok.: GS p. 36, angl: R Nr. 57.
Kardinolo Henrio Njūmeno atsidavimo Dievui malda – Vok.: GS p. 394.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Sesers Saulės giesmė“ – Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995, p. 132.
Šv. Gertrūdos malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 153.
Šv. Tomo Akviniečio malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 154.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Dievo garbinimas“ – Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995, p. 129.
Šv. Bernardo malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 155.
Šv. Augustino malda (Conversi) – Lot.: Migne, Patrologia latina, t. 38, kol. 994, Sermo CLXXXIII.
Malda į Dievą Tėvą (Jokūbas Milanietis (XIV a.), priskiriama šv. Bonaventūrai) – Lot.: R Nr. 66.
Malda į gailestingąjį Dievą Tėvą – Lot.: R Nr. 65.
Šv. Benedikto malda – Randama prie Alcuino (†804) darbų: Migne, Patrologia Latina, t. 101, kol. 553.
Prašymas Dievo palaimos (Pietate tua) – Lot.: R Nr. 50.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Tėve mūsų“ parafrazė – Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995, p. 163.
Šv. Pranciškaus malda (Absorbeat) – Lot: iš interneto, liet. pagal: Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995, p. 132.
Šv. Pijaus X malda – Angl.: R Nr. 46, vok.: GS p. 37.
 
2. Švč. Trejybei
Malda Švč. Trejybei (Omnipotentia) – Lot.: R Nr. 53.
Šv. Švč. Trejybės Elzbietos (†1906) malda – Vok.: maldos lapelis Sel. Elisabeth von der Dreifaltigkeit.
Padėka Švč. Trejybei – Angl.: R Nr. 45.
Trisagium Angelicum – Lot.: www.preces-latinae.org. Plg. R Nr. 3.
Šv. Kotrynos Sienietės padėka Švč. Trejybei – Iš „Dialogo apie Dievo apvaizdą“, lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Pranciškaus Salezo pasiaukojimas Švč. Trejybei – Angl.: R Nr. 56.
 
3. Viešpačiui Jėzui Kristui
Žano Žako Oljė (†1657) malda – Lot.: Anselm Schott, Das vollständige Römische Messbuch, Herder, Freiburg, 1956, p. [223].
Malda į Kūdikėlį Jėzų – Vok.: GS p. 87, angl.: R Nr. 128.
Novena prieš Kalėdas ir kiekvieno mėnesio 25 dieną – Angl.: R 125.
Maldos Kūdikėlio Jėzaus garbei – Lot.: R Nr. 126.
Malda į Prahos Jėzulį – „Pulkim ant kelių“ Nr. 18, p. 16.
Malda į Švč. Jėzaus Vardą – Vok.: GS p. 83.
Šv. Jėzaus Veido litanija – Vok.: GS p. 112.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda į šv. Jėzaus Veidą – Vok.: GS p. 113.
Kristaus Karaliaus litanija – LM 1968 p. 366.
Malda į Kristų Karalių – Lot.: BR II p. 375*, angl.: R Nr. 272.
Kard. Merry del Val malda – Angl.: R Nr. 111.
Malda Viešpačiui Jėzui – Vok.: GS p. 72, angl.: R Nr. 105.
Malda į Viešpatį Jėzų (Domine Iesu, per vagitus) – Lot.: R Nr. 93.
Malda į Jėzų Kristų (O bone Iesu) – Lot.: R Nr. 121.
Jėzaus gyvenimo ir kančios litanija – Lot.: www.preces-latinae.org.
Dangiškasis dvaras (pal. Liuitgardos malda) – Pagal: Karmelitas J. B. R., Dangiškasis dvaras arba šv. Liuitgardos malda, Pranciškonų Pasaulio leidinys, Kretinga, 1936.
Malda Jėzui (Mot. Avellina OSF) – Vok.: GS p. 72.
Malda Jėzui, laikų Karaliui (Pop. Pijus XII) – Vok.: GS p. 146.
 
4. Viešpačiui Švč. Sakramente
Maldos lankant Švč. Sakramentą – Pranc.: LP p. 182, plg. angl.: R Nr. 184.
Šv. Alfonso Liguorio malda į Viešpatį Švč. Sakramente – Pranc.: LP p. 187, angl.: R Nr. 182.
Šv. Tėvo Pijaus malda po Mišių – Pranc.: LP p. 186.
Švenčiausiojo Sakramento litanija – Lot.: Sacrae Litaniae Variae, cum Brevi Piaque Quotidiana Exercitatione, Apud Franciscum Du Bois, 1615; Josephus Schneider, S. J., Manuale Sacerdotum, 1867.
Malda į Eucharistinę Jėzaus Širdį – Vok.: GS, p. 142.
Pal. Henriko Sūzo malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 49.
Malda Švč. Sakramento aplankymui – Lot.: R Nr. 183.
Malda per šv. Mišių pakylėjimą – Lot.: Fr. Lasance, My Prayer Book, 1908, p. 370. www.preces-latinae.org.
Jungimasis su visame pasaulyje aukojamomis šv. Mišiomis – Vok.: GS p. 39 ir 55.
Šv. Pijaus X malda į Dievą Tėvą prieš Mišias – Vok.: GS p. 48, angl.: R Nr. 69.
Vienijimasis su Kristaus auka – Angl.: R Nr. 104, vok.: GS p. 70.
Žako Bosiuė (Jacques-Bénigne Bossuet) Švč. Sakramento pagarbinimas – Vok.: GS p. 92.
Susivienijimas su Jėzumi Komunijoje – Vok.: GS p. 94.
Garbinimo ir padėkos aktas (Pirmiesiems mėnesio ketvirtadieniams) – Angl.: R Nr. 177.
 
5. Kenčiančiam Viešpačiui
Kančios valandos – Pagal LP p. 202.
Penkių Viešpaties Žaizdų pagarbinimas – Angl.: R Nr. 200.
Šv. Grigaliaus maldos į kenčiantį Viešpatį – Lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Brigitos maldos – Lot.: www.preces-latinae.org.
Septyni Jėzaus žodžiai ant kryžiaus – Angl.: R Nr. 204.
Šv. Kotrynos Sienietės malda į Nukryžiuotąjį – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 158.
Malda iš šv. Pranciškaus Asyžiečio testamento – Lot.: R Nr. 95, liet. pagal: Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995, p. 74.
Šv. Anzelmo Kryžiaus pašlovinimas – Migne, Patrologia latina, t. 158, kol. 0940, Oratio XLIV.
Šv. apaštalo Andriejaus kryžiaus pagarbinimas – Lot.: BR II p. 773S.
Trys pop. Inocento III maldos į kenčiantį Viešpatį – Migne, Patrologia latina, t. 217, kol. 0915.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio malda, kurią jis kalbėdavo prie Nukryžiuotojo San Damiano bažnyčioje – Lot.: www.preces-latinae.org.
Malda į Nukryžiuotąjį (Tibi offerimus) – Lot.: R Nr. 110.
Skaudžiausia Jėzaus žaizda – Pagal: V. A. Kazlauskas, Tikiu Dievo gailestingumu. Maldynėlis, 1997, p. 116; plg. GS p. 116.
Septynių Kristaus Kraujo praliejimų pagarbinimas – Vok.: iš maldos lapelio.
Malda į Brangiausiąjį Jėzaus Kraują – Vok.: GS p. 105, angl.: R Nr. 218.
Malda Kristaus agonijos atminimui (ketvirtadienį po Kompletos) – Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [358].
Malda Kristaus mirties atminimui (penktadienį po Nonos) – Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [358].
Vienijimasis su Kristaus kančia (dominikonė sesuo Martina) – Šv. Pranciškaus dvasia, Klaipėda, Rytas, 1926, p. 50; Ogród różany, Wilna, W. Makowsky, 1901, p. 51.
 
6. Švč. Jėzaus Širdžiai
Švč. Jėzaus Širdies intronizacija Šv. Pijaus X kunigų brolijoje – Vok.: maldos lapelis Brolijos seminarijoje Zaitzkofene (Vokietija).
Pirmieji mėnesių penktadieniai – LM p. 288. Pažadai: Vok.: GS p. 121.
Šv. Bonaventūros malda – Švč. Jėzaus Širdžiai Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 164.
Kita šv. Bonaventūros malda – Lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Margaritos Marijos Alakok pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – Angl.: R Nr. 258.
Atsilyginimo malda Švč. Jėzaus Širdžiai (Iesu dulcissime, cuius effusa) – Lot.: R Nr. 256, liet. pagal LM p. 265.
Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas (Iesu dulcissime, Redemptor) – Lot.: R Nr. 271, liet. pagal LM p. 266.
Kasdienis pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai – Lot.: R Nr. 97.
Malda į dieviškąją Jėzaus Širdį – Lot.: R Nr. 261.
Pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai (Pop. Leonas XIII) – Angl.: R Nr. 259; vok.: GS p. 124.
Švč. Jėzaus Širdies pasveikinimas – Angl.: R Nr. 264; vok.: GS p. 131.
Švč. Jėzaus Širdies aplankymas Švč. Sakramente (Pop. Leonas XIII, 1899 02 06 brevė) – Vok.: GS p. 135.
Aukso vainikėlis Švč. Jėzaus Širdies garbei – Šv. Pranciškaus dvasia, Klaipėda, Rytas, 1926, p. 338. Plg. R Nr. 219, 227, 237, 386, 242, 439 ir 223.
 
7. Šventajai Dvasiai
Šventosios Dvasios litanija – LM p. 291.
Šv. Anzelmo malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 169.
Malda Šventajai Dvasiai – LM 1968 p. 364.
Kard. Mercier malda – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 169.
Malda į Šv. Dvasią (O Sancte Spiritus) – Lot.: R Nr. 291.
Šv. Marijos Magdalenos de Pazzi malda į Šv. Dvasią – Lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Pijaus X pasiaukojimas Šventajai Dvasiai – Angl.: R Nr. 289; vok.: GS p. 156.
Šv. Augustino malda – LM p. 85.
 
8. Švč. Mergelei Marijai
Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją – Pranc.: Le Livre d‘Or. Manuel complet de la parfaite dévotion a la très Sainte Vierge, Pères Monfortains, Louvain, 1960, p. 381. Angl.: R Nr. 96. Koordinuoti su Auks. kn. vertimu
Pasiaukojimas Marijai (T. Zucchi) – Lot.: R Nr. 340.
Šv. Luizos de Marillac pasiaukojimas Marijai – Pranc.: LP p. 255.
Šv. Alfonso Liguorio himnas Nekaltai Pradėtajai – Vok.: GS p. 212.
Marijos dvylikos žvaigždžių vainikas (Šv. Juozapas Kalasantas) – Angl.: R Nr. 330.
Popiežiaus Pijaus XII malda į išaukštintąją Dievo Motiną jos Ėmimo į dangų dogmatizavimo proga – Vok.: GS p. 227.
Malda į Šiluvos Dievo Motiną – Dieve, myliu Tave. Maldynas, 1980, p. 219.
Šv. Alfonso Liguorio malda į Švč. M. Mariją – Vok.: GS p. 179.
Malda į Švč. Jėzaus Širdies Dievo Motiną (Minėjimas gegužės 8 d.) – Lot.: R Nr. 439.
Marijos pašlovinimas – Lot.: R Nr. 341, 349.
Šv. Tomo Akviniečio malda Marijai – Lot.: Joseph Schneider, S. J., Medulla Pietatis Christianae sive Libellus Precum pro Adulescentibus Litterarum Studiosis, Coloniae, 1903.
Šv. Aloyzo Gonzagos malda į Švč. Mergelę Mariją – Lot.: R Nr. 343.
Malda į Dievo Motiną (O excellentissima) – Lot.: R Nr. 338.
Malda į Dievo Motiną ir šv. apaštalą Joną (žinoma nuo XII a.) – Wilmart, Auteurs Spirituels et textes devots du moyen age latin, Paris, 1932.
Šv. Efremo Siro malda Nekaltai Pradėtajai – Lot.: R Nr. 371.
Malda į Dievo Motiną (Iš XV amžiaus Valandų knygos) – Lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Vincento Paločio malda Nekaltai Pradėtajai – Lot.: R Nr. 370.
Septynių Marijos Skausmų vainikėlis – Angl.: R Nr. 383.
Sopulingosios Dievo Motinos litanija – Vok.: GS p. 219.
Malda į Sopulingąją Mergelę – Lot.: R Nr. 385.
Šv. Bonaventūros malda į Sopulingąją Dievo Motiną – Vok.: GS p. 222.
Penkios Marijos psalmės – Pagal: Auksa Ałtorius arba Szałtinis dangiszku skarbu, Juozapo Zavadskio spaustuvė, Vilnius, 1879, p. 362; Kun. P. Kirvelaitis ir kun. P. Dambrauskas, Vyrai broliai. Katalikų vyrų maldų knyga, „Maldos“ bendrovė, Kaunas, 1937, p. 498.
Šv. Alfonso Liguorio padėka Švč. Trejybei už Mariją – Vok.: GS p. 202.
Atsilyginimo malda Marijai – Angl.: R Nr. 329.
Nusidėjėlio malda Marijai (Šv. Alfonsas Liguoris) – Angl.: R Nr. 335.
Malda Mergelei Marijai (Ave, benignissima) – Lot.: R Nr. 350.
Malda Mergelei Marijai (O Mater pietatis) – Lot.: R Nr. 351.
Malda į Rožančiaus Karalienę – Angl.: R Nr. 399.
Malda į Karmelio kalno Dievo Motiną – Angl.: R Nr. 406.
Malda į Mariją Krikščionių Pagalbą – Angl.: R Nr. 411.
Malda į galingąją Mergelę – Angl.: R Nr. 412.
Šv. Jono Bosko malda į Krikščionių Pagalbą – Angl.: R Nr. 414, vok.: GS p. 257.
Malda į La Saleto Dievo Motiną – Angl.: R Nr. 436.
Šv. Metodijaus malda Mergelei Marijai – Vok.: GS p. 214.
Malda išaukštintajai Dievo Motinai (Šv. Pijus X) – Vok.: GS p. 182.
Malda Angelų Karalienei (Pop. Leonas XIII) – Vok.: GS p. 183.
Malda į Mariją Nuolatinę Gelbėtoją (Tradicinė vokiečių malda) – Vok.: GS p. 186.
Malda į išaukštintąją Dievo Motiną (Pop. Pijus XII) – Vok.: GS p. 190, angl: R p. 629.
 
9. Nekaltajai Marijos Širdžiai
Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas – Angl.: R Nr. 390, liet.: LM p. 273.
Pirmieji mėnesių šeštadieniai – LM p. 294.
Popiežiaus Pijaus XII pasaulio paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai (1942 10 31) – Vok.: GS p. 235.
Rusijos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai Šv. Pijaus X kunigų brolijoje (1987 08 22) – Vok.: maldos lapelis Brolijos seminarijoje Zaitzkofene (Vokietija).
Šv. Pijaus X kunigų brolijos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai bei jos Sopulingajai ir Nekaltajai Širdžiai (1984 12 08) – Lot.: Statuten, Reglemente und Zeremonien der Priesterbruderschaft St. Pius X, Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 1995, p. 117.
Nekaltosios Marijos Širdies litanija (Šv. Margarita Marija Alakok) – Vok.: GS p. 242.
Malda Marijos Širdžiai – Angl.: R Nr. 393.
Šeimos pasiaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai – Vok.: GS p. 244.
Šv. Antano Klareto trys prašymai Marijos Širdžiai – Vok.: GS p. 246.
Fatimos Dievo Motinos „Mėlynoji armija“ – Angl.: katalikų Tradicijos „Mėlynosios armijos“, vedamos vienuolių redemptoristų, lankstinukas.
 
10. Šv. angelams
Šv. angelų litanija (Iš „Paradisus Angelicus“, Lüttich, 1711) – Vok.: GS p. 288.
Šv. arkangelas Mykolas
Šv. arkangelo Mykolo litanija – Pranc.: LP p. 22.
Malda į šv. arkangelą Mykolą – Lot.: P. Gaudentius, Orate Fratres, seu Euchologium ad Usum Sacerdotum et Clericorum, 1901. Pagal www.preces-latinae.org.
Šv. arkangelo Mykolo vainikėlis – Pagal: V. A. Kazlauskas, Tikiu Dievo gailestingumu. Maldynėlis, 1997, p. 12; plg. www.spiritualite-chretienne.com.
Šv. arkangelas Rapolas
Šv. arkangelo Rapolo litanija – Pranc.: LP p. 270.
Malda į šv. arkangelą Rapolą – Lot.: P. Gaudentius, Orate Fratres, seu Euchologium ad Usum Sacerdotum et Clericorum, 1901. Pagal www.preces-latinae.org.
Šv. arkangelas Gabrielius
Šv. arkangelo Gabrieliaus litanija – Pranc.: LP p. 268.
Malda į šv. arkangelą Gabrielių – Lot.: P. Gaudentius, Orate Fratres, seu Euchologium ad Usum Sacerdotum et Clericorum, 1901. Pagal www.preces-latinae.org.
Angelo Sargo litanija – Pranc.: LP p. 23.
Malda į Angelą Sargą (Angele Dei) – Lot.: R Nr. 452.
Pasiaukojimas savo Angelui Sargui – Pranc.: LP p. 271.
Šv. Gertrūdos malda į Angelą Sargą – iš sudarytojo archyvo.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda į Angelą Sargą – Vok.: GS p. 273.
Malda į Angelą Sargą (Iš XI amžiaus abato Aelfwine‘o maldaknygės) – Lot.: Wilmart, Auteurs Spirituels et textes devots du moyen age latin, Paris, 1932, p. 544.
Malda į Angelą Sargą – Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [130].
Malda į angelą, kuris stiprino Jėzų Alyvų sode – Angl.: R Nr. 455.
 
11. Šventiesiems
Malda į šv. Globėją – Lot.: R Nr. 581.
Šv. Pijaus X malda į šv. Juozapą, darbininkų pavyzdį – Pranc.: LP p. 259, angl.: R Nr. 478.
Malda į šv. Juozapą (Memorare) – Lot.: www.preces-latinae.org, plg. R Nr. 472.
Šv. Bernardino Sieniečio malda į šv. Juozapą – Lot.: R Nr. 475.
Pasiaukojimas šv. Juozapui – Angl.: R Nr. 474.
Malda į šv. Juozapą – LM p. 295.
Šv. Juozapo septyni skausmai ir džiaugsmai – Angl.: R Nr. 470.
Malda į šv. Juozapą (O Ioseph, virgo) – Lot.: R Nr. 477.
Malda į šv. Pijų X (Pop. Pijus XII) – Vok.: GS p. 326.
Šv. Kazimiero litanija – LM p. 297.
Malda į šv. Kazimierą – LM p. 296.
Šv. Antano litanija – LM p. 300.
Malda į šv. Antaną Paduvietį – LM p. 299.
Malda į šv. Antaną prašant pagalbos – Angl.: R Nr. 532.
Padėka šv. Antanui – Angl.: R Nr. 533.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės litanija – LM p. 303.
Malda į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę – LM p. 302.
Malda į šv. Jurgį, II Lietuvos globėją – Kun. K. A. Matulaitis, Viešpatie, išklausyk manęs, Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija, Chicago, 1956, p. 356; Anselm Schott, Das vollständige Römische Messbuch, Herder, Freiburg, 1956, p. 836.
Malda į šv. Joną Krikštytoją – Angl.: R Nr. 457.
Malda į šv. apaštalą Petrą – Angl.: R Nr. 484.
Malda į šv. apaštalą Paulių – Angl.: R Nr. 486.
Šv. Benedikto litanija – Lot.: sudarytojo, pagal tris ilgas litanijas, pridėtas prie 1645 m. Douai išleistos šv. Benedikto Regulos (žr. www.preces-latinae.org).
Malda į Jėzų Kristų per šv. Benedikto nuopelnus – Lot.: www.preces-latinae.org.
Malda į šv. Tomą, filosofų ir teologų globėją – Lot.: R Nr. 520.
Malda į šv. Dominyką – Angl.: R Nr. 542.
Šv. Ignaco Lojolos litanija – Iš maldos lapelio, imprimatur 1938 m.
 
12. Už Bažnyčią ir netikinčius
Malda į Šv. Dvasią už Bažnyčią – Lot.: R Nr. 288.
Trys pop. Inocento III maldos į visus šventuosius už Bažnyčios apgynimą ir taiką – Migne, Patrologia latina, t. 217, kol. 0917; MR [119].
Malda už popiežių ir Bažnyčią – Vok.: GS p. 367.
Šv. Kotrynos Sienietės malda už popiežių – iš sudarytojo archyvo.
Malda už vyskupus – LM p. 121.
Šv. Petro Kanizijaus malda už vyskupus – Vok.: Heiliges Messopfer, Gebetsgruppe „Regina Pacis“, Bonn, p. 142.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda už kunigus – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 190, Vok.: GS, p. 349.
Malda prašant gerų kunigų – iš sudarytojo archyvo.
Malda pašaukimams į kunigystę išmelsti (Pop. Pijus XII) – Vok.: GS p. 342.
Malda prašant pašaukimų – iš sudarytojo archyvo.
Malda už savo pašaukimui neištikimus kunigus (T. Paschalis Schmid) – Vok.: GS p. 360.
Malda už vienuolių ordinus ir kongregacijas – Pranc.: LP p. 27.
Šv. Klemenso Marijos Hofbauerio malda už tikėjimo išsaugojimą – Angl.: R Nr. 699.
Malda aštuondieniui už krikščionių vienybę – Lot.: A II p. 55, R Nr. 622.
Kardinolo Henrio Njūmeno malda už netikinčius – Vok.: GS p. 373.
Malda į Nekaltąją Marijos Širdį už nusidėjėlių atsivertimą – iš sudarytojo archyvo.
Malda į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę už misijas – iš sudarytojo archyvo.
Malda į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, misijų globėją – Lot.: R Nr. 620.
Šv. Pranciškaus Ksavero malda už pagonių atsivertimą – Lot.: R Nr. 612.
Malda už eretikų ir schizmatikų atsivertimą – Angl.: R Nr. 626.
Malda už eretikų atsivertimą – iš sudarytojo archyvo.
Malda į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę už Rusijos atsivertimą – Vok.: GS p. 377, angl.: R Nr. 632.
Malda už paklydėlių atsivertimą – Lot.: R Nr. 625.
Malda už pagonių misijas – Lot.: R Nr. 614.
Malda į Dievo Motiną už pagonių misijas – Lot.: R Nr. 615. 
 
13. Šeimos maldos
Šeimos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai – iš sudarytojo archyvo.
Malda į Šv. Šeimą – iš sudarytojo archyvo.
Pasiaukojimo Šventajai Šeimai aktas – Angl.: R Nr. 706.
Sutuoktinių malda – iš sudarytojo archyvo.
Malda už vaikus – Vok.: GS p. 386.
Malda už tėvus – LM p. 131.
Malda už brolius ir seseris – LM p. 131.
Malda prašant Dievo palaimos namams (iš Kompletos) – Lot.: BR t. II p. 68P, R Nr. 62.
Vaiko malda – Lot.: R Nr. 767.
Sutuoktinių malda į Švč. Jėzaus Širdį – Lot.: R Nr. 769.
Tėvų malda už vaikus – Lot.: R Nr. 770.
Vaikų malda už tėvus – Lot.: R Nr. 771.
Jaunuolio malda į šv. Aloyzą Gonzagą – Angl.: R Nr. 768.
Moters malda prašant vaikų – Vok.: GS p. 311.
Besilaukiančios motinos malda į šv. Oną – Vok.: GS p. 311.
Motinos malda į šv. Oną už klystkeliais nuėjusį vaiką – Vok.: GS p. 312.
 
14. Ligonio ir mirštančiojo maldos
Malda laimingos mirties malonei išprašyti – Pranc.: LP p. 281.
Laimingos mirties litanija – Pranc.: LP p. 282.
Maldos į Dievo Motiną Nuolatinę Gelbėtoją – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 176.
Šv. Pranciškaus Salezo malda – Vok.: GS p. 411.
Prašymas laimingos mirties – iš sudarytojo archyvo.
Malda gerai mirčiai išprašyti – Lot.: R Nr. 642.
Šv. Mechtildos malda – Vok.: GS p. 427.
Šv. Vincento Ferero malda prašant geros mirties – Lot.: R Nr. 644.
Malda į šv. Juozapą už mirštančius – V. A. Kazlauskas, Ant amžinybės slenksčio, 1997, p. 45.
Geros mirties malda – Angl.: R Nr. 636.
Malda gerai mirčiai išprašyti – Angl.: R Nr. 645.
Malda už mirštančius – Lot.: R Nr. 671.
Kardinolo Henrio Njūmeno dvasinis testamentas – Magnificat, Gebet- und Gesangbuch, Fr. Pustet, Regensburg, 1964, p. 1113.
 
15. Maldos už mirusius
Litanija už mirusius – iš sudarytojo archyvo.
Malda į Dievo Motiną– iš sudarytojo archyvo.
Malda už mirusius– iš sudarytojo archyvo.
Malda už mirusius tėvus (Iš gedulinių Mišių) – Lot.: R Nr. 598.
Didvyriškas meilės aktas – Vok.: Anselm Schott, Das vollständige Römische Messbuch, Herder, Freiburg, 1956, p. [211]. Plg. R Nr. 593.
 
16. Kitos maldos
Malda už Tėvynę ir taiką – Lot.: A t. II p. 18, CA p. 152.
Palaiminimas į šv. vietas keliaujantiems piligrimams – Lot.: BR p. 234.
Grįžusių piligrimų palaiminimas – Lot.: BR p. 238.
Šv. Tomo Akviniečio malda prašant pamaldumo – Lot.: R Nr. 716.
Šv. Gertrūdos malda kenčiant pagundas – Vok.: GS p. 405.
Malda į šv. Juozapą nelaimėje – Vok.: GS p. 297.
Malda į šv. apaštalą Judą Tadą prašant pagalbos sunkią valandą – iš sudarytojo archyvo.
Malda į šv. Judą Tadą – www.ewtn.com.
Malda į šv. Ritą beviltiškoje padėtyje – Vok.: GS p. 327.
Pal. Klodo de la Colombiere pasitikėjimo Dievu aktas – Pranc.: LP p. 188.
Pal. Klodo de la Colombiere malda – Pranc.: LP p. 189.
Malda prašant ištvermės – Pranc.: LP p. 26.
Nuolankumo litanija – Pranc.: LP p. 280.
Šv. Mikalojaus iš Fliuės malda – Vok.: GS p. 33.
Egzorcizmas prieš šėtoną ir nupuolusias dvasias – Lot.: Collectio Rituum in usum cleri dioecesis Basileensis, Solodori, 1896. Plg. R Nr. 446.
Malda atidarant viešą susirinkimą (Iš Pontifikalo) – Lot.: R Nr. 682.
Prašant tikro atsivertimo malonės (Baldwinas, Kenterberio vyskupas, †1191) – Lot.: www.preces-latinae.org.
Savos valios atidavimas Dievui – Thomas a Kempis, De Immitatione Christi III, 15, 3; R Nr. 98.
Prašant pergalės kovoje (XI amžiaus malda) – Bernard James Muir, A Pre-Conquest English Prayer-Book, 1988. Iš www.preces-latinae.org.
Malda prašant taikos – Lot.: R Nr. 703.
Malda jungiantis prie interneto – Lot.: www.preces-latinae.org.
Šv. Kolumbano malda, prašant dangiškos šviesos – Lot.: Instructio De Compunctione, 12, 2-3. www.preces-latinae.org.
Mokinio malda į šv. Tomą Akvinietį – iš sudarytojo archyvo.
Šv. Tomo Akviniečio malda studijuojant – Lot.: R Nr. 764.
Mokytojo malda į šv. Kotryną Aleksandrietę – Angl.: R Nr. 761.
Studento pasiaukojimas Marijai – Lot.: R Nr. 763.
Mokinio malda Marijai – Lot.: R Nr. 765.
Kardinolo Džono Henrio Njūmeno pasivedimas Dievui – Vok.: GS p. 14.
Šv. Pranciškaus Salezo Dievo malonės prašymas – Vok.: GS p. 29.
Šv. Petro Kanizijaus malda varguose – Vok.: GS p. 40.
Viešas kalčių išpažinimas – Vok.: GS p. 42; plg. Ludwig Eisenhofer, Handbuch der katholishen Liturgik, Herder, Freiburg i. Br., 1932, t. II, p. 120.
Šv. Arso klebono malda sunkumuose – Vok.: Komm und sieh!, Verlag Josef Kral, Abensberg, 1997, p. 44.
Pal. Ruperto Mayerio S.J. malda – Vok.: Komm und sieh!, Verlag Josef Kral, Abensberg, 1997, p. 47.
Šv. Pijaus X atgailos malda – Vok.: GS p. 69.
Šv. Tomo Akviniečio malda prašant skaistumo – Vok.: GS p. 80.
Geros širdies prašymas (Leonce de Grandmaison, †1927) – Vok.: GS p. 195.
Malda į septynis šv. globėjus – Vok.: GS p. 292.
Malda renkantis gyvenimo padėtį – Angl.: R Nr. 711, vok.: GS p. 399.
Seno žmogaus malda – Vok.: GS p. 416.
Šv. Pranciškaus Salezo malda senatvėje – Iš maldos lapelio.
Dieviškosios ramybės malda (šv. Teresė Avilietė) – Magnificat, Gebet- und Gesangbuch, Fr. Pustet, Regensburg, 1964, p. 1104.
 
17. Trumpos maldelės
 
18. Dvasininkų maldos
Dvasininko malda – Lot.: BR t. II p. 372*.
Dvasininko maldos rengiantis – Lot.: lapelis iš Brolijos seminarijos Zaitzkofene (Vokietija).
Kunigo maldos rengiantis liturginiais rūbais – Lot.: MR p. (64).
Šv. Anzelmo malda prieš sakant pamokslą – Lot.: BR t. II p. 370*, R Nr. 738.
Kunigo malda prieš klausantis išpažinčių – Lot.: BR t. II p. 370*, R Nr. 753.
Kunigo malda po išpažinčių klausymo – Lot.: BR t. II p. 371*.
Kunigo malda prieš jo paties išpažintį – Lot.: BR t. II p. 371*, R Nr. 743.
Kunigo malda po jo paties išpažinties – Lot.: BR t. II p. 372*, R Nr. 743.
Kunigo malda prašant švento gyvenimo – Lot.: BR t. II p. 372*, R Nr. 733.
Aukštesniųjų šventimų dvasininko malda, prašant skaistybės išsaugojimo – Lot.: BR t. II p. 372*, R Nr. 734.
Stalo palaiminimas – Lot.: BR t. II p. 349*; Breviarium Romanum, Campoduni, Koesel, 1855, p. [127].
Kunigų malda už jų luomo pašventinimą (Pop. Pijus XII) – Lot.: BR t. II p. 373*.
Kunigų pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai – Lot.: BR t. II p. 374*, R Nr. 744.
Kunigo malda į šv. apaštalą Joną – Lot.: R Nr. 745.
Kunigo malda jo šventimų metinėse – Lot.: R Nr. 746.
 
XV. ĮVAIRIOS GIESMĖS
 
1. Kyriale
 
Apšlakstymas prieš sekmadienio šv. Mišias
Asperges me I – M p. 1.
Asperges me II – M p. 1.
Vidi aquam – H p. 3.
 
I. Velykų laiku (Lux et origo)
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, du Ite, missa est – H p. 8.
 
VIII. Šventėms (De Angelis)
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Ite, missa est – H p. 18.
 
IX. Švč. M. Marijos šventėms (Cum jubilo)
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Ite, missa est – H p. 22.
 
XI. Eiliniams sekmadieniams (Orbis Factor)
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Ite, missa est – H p. 25.
 
XVII. Advento ir gavėnios sekmadieniams
Kyrie A, Sanctus, Agnus Dei, Ite, missa est – H p. 28.
 
Gedulinės Mišios
Requiem, Kyrie, Requiem aeternam, Absolve, Dies irae, Domine Iesu Christe, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna, Requiescant – H p. 312.
Libera me, Kyrie, eleision, Pater noster – H p. 321.
 
Credo I
Credo – H p. 32.
 
Credo III
Credo – H p. 34.
 
2. Advento
 
Creator alme siderum – H p. 43.
Rorate caeli – H. p. 45.
Veni, veni, Emmanuel – LG Nr. 91, H p. 49 ketvirtas stulpelis.
Didžiosios antifonos – M p. 97 arba LU p. 340.
 
3. Kalėdų laiko
 
Adeste fideles – H p. 60, M p. 496 polifon. arba CS p. 279.
Flos de radice Iesse – H p. 68, M p. 497 polifon.
Iesu Redemptor omnium – H p. 53.
Puer natus in Bethlehem – H p. 56.
 
4. Gavėnios, apie Kristaus kančią
 
Attende Domine – H p. 78.
Iesu dulcis amor meus – CS p. 18.
Parce Domine I – CS p. 47.
Stabat Mater – H p. 83.
Stabat Mater – H p. 85.
Vexilla Regis – H p. 89.
O quot undis lacrimarum – CS p. 129.
Per signum Crucis, Laudate – M p. 258.
 
5. Velykų, šeštinių
 
O filii et filiae – H p. 110, M p. 500 polifon. CS p. 280.
Victimae paschali laudes – H p. 106.
Ad regias Agni dapes – H p. 101.
Salutis humanae Sator – M p. 167.
 
6. Sekminių, Šv. Dvasiai
 
Veni Creator – H p. 117.
Veni Sancte Spiritus – H p. 119.
 
7. Viešpačiui Jėzui Kristui
 
Christus vincit, Laudate, Summo pontifici – H p. 145 polif.
Iesu dulcis memoria – H p. 147.
Švč. Jėzaus Širdies litanija lotynų k. – H p. 272.
Švč. Jėzaus Širdies litanija lietuvių k. – A t. II p. 207.
Te saeculorum Principem – M p. 269.
 
8. Mišių, Švenčiausiajam Sakramentui
 
Adoremus in aeternum I, Laudate – H p. 156.
Adoremus in aeternum II – CS p. 252.
Adoro te devote – H p. 159.
Anima Christi – H p. 161.
Ave verum – H p. 162.
Benedictus qui venit – H p. 190, M p. 483 polifon.
Lauda, Ierusalem, psalmė – H p. 193, M p. 481 polifon.
Lauda Sion, Ecce panis – H p. 165.
O Panis dulcissime – H p. 170.
Panis angelicus II – H p. 183.
Panis angelicus III – H p. 183.
Ubi caritas – H p. 290.
Verbum supernum, O salutaris Hostia – H p. 172, 173.
O salutaris Hostia II – H p. 174.
O salutaris Hostia III – H p. 174.
O salutaris Hostia VIII – H p. 177.
O salutaris Hostia X – H p. 178 polifon.
Pange lingua, Tantum ergo – H p. 180.
 
Giesmė prieš palaiminimą Švč. Sakramentu: – RR p. 300. 
Tantum ergo II – H p. 185.
Tantum ergo IV – H p. 186.
Tantum ergo V – H p. 187.
Tantum ergo VI – H p. 187.
Tantum ergo VII – H p. 188 polifon.
 
Atsiteisimas už Dievo vardo įžeidimus lotynų k. – Sukūrė t. Luigi Felici, S.J., 1797 metais. Lot.: www.preces-latinae.org.
Atsiteisimas už Dievo vardo įžeidimus lietuvių k. – A t. II p. 31, kiek pakeista rašyba.
Ave, sanctum Viaticum – M p. 476 polifon.
Ego sum panis vivus II – CS p. 13.
Iesu nostra refectio – CS p. 21.
O esca viatorum – M p. 477 polifon.
Rex Christe primogenite – CA p. 131.
 
9. Švč. Mergelei Marijai
 
Angelus Domini – H p. 202.
Ave Maria – H p. 204.
Ave Maria – iš sudarytojo archyvo.
Ave Maria – M p. 484 polifon.
Ave maris stella – H p. 204.
Ave maris stella – CS p. 159.
Ave maris stella – H p. 206, M p. 486 polifon.
Loreto Švč. M. Marijos litanija lotynų k. – H p. 276.
Loreto Švč. M. Marijos litanija lietuvių k., Tavo apgynimo šaukiamės – A t. II p. 223.
Magnificat tonas 1F – H p. 212.
Omni die – CS p. 144.
Salve Mater – H p. 218.
Sub tuum praesidium – H p. 225.
 
Švč. M. Marijos antifonos:
Alma Redemptoris iškilm. – M p. 296.
Alma Redemptoris papr. – M p. 297.
Ave Regina caelorum iškilm. – M p. 298.
Ave Regina caelorum papr. – M p. 298.
Regina caeli iškilm. – M p. 299.
Regina caeli papr. – M p. 299.
Salve, Regina iškilm. – M p. 300. Vertimas LM p. 478, bet vietoj „mylimąjį Sūnų“ – „ Tavo įsčių vaisių“.
Salve, Regina papr. – M p. 301.
 
Ave mundi spes – CS p. 162.
Concordi laetitia – H p. 210.
Inviolata – H p. 211.
Maria Mater gratiae – H p. 214.
O sanctissima – H p. 242 polifon.
Tota pulchra es – H p. 225.
Verbum bonum – CS p. 119.
Virgo Dei Genitrix – H p. 227.
Sancta, sancta – iš sudarytojo archyvo.
 
10. Šventiesiems
 
Si quæris miracula I – CA p. 153.
Si quæris miracula II – CA p. 154.
Sancte Pie Decime – H p. 266, M p. 503 polifon.
Visų šventųjų litanija – H p. 328.
Iste Confessor – M p. 253.
Te Ioseph celebrent – H p. 249.
 
11. Vėlinių, gedulingos
 
Languentibus in purgatorio – H p. 269.
 
12. Kitos
 
Gloria Patri – iš sudarytojo archyvo.
Iam sol recedit – H p. 124.
 
Už popiežių:
Tu es Pastor – H p. 252.
Tu es Petrus – H p. 252.
Oremus pro Pontifice I – H p. 285.
 
Te Deum laudamus – H p. 287.
Benedictus – M p. 349.
Misericordias Domini – H p. 170.
 
XVI. ŠVČ. M. MARIJOS MAŽOSIOS VALANDOS (Officium parvum)
 
Įvadas
Officium parvum – BR t. I p. 241*, t. II p. 214*.
 
Maldų ir giesmių abėcėlinis sąrašas
Detalus turinys ir šaltiniai