Kalvarijos kalnai

2007 04 30
Kalvarijos kalnai – tai keliasdešimties stočių, arba vietų, kryžiaus kelias, įrengtas Jeruzalės apylinkes primenančioje vietovėje. Pirmosios Kalvarijos įrengtos XV a. Ispanijoje dominikonų rūpesčiu. Lietuvoje žymiausios Kalvarijos yra Žemaičių (20 stočių, įrengtos 1637–1639 m.), Vilniaus (35 stočių, 1664–1669 m.) ir Veprių (35 stočių, 1846 m.). Kalnai ne tik einami, lankant įrengtas koplyčias – vietas, bet ir namie giedami per šermenis bei mirusiųjų minėjimus, o bažnyčioje – Didžiąją savaitę. Giedant už mirusius, vietoje žodžių „pasigailėk mūsų“ sakoma „pasigailėk mirusių“; vietoje „Garbė Dievui Tėvui“ kalbama „Amžinąjį atilsį“. Pateikiami 20 stočių Žemaičių Kalvarijos kalnai.
 
Įžanga
 
Gerasis ir gailestingasis Dieve, * štai mes nusižeminę klūpome prieš dievišką Tavo didybę; * tikime ir išpažįstame, jog Tu esi mūsų Dievas ir Viešpats; * pasitikime Tavo beribiu gerumu ir gailestingumu; * mylime Tave visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis; * gailimės, kad Tave, mūsų Kūrėją ir Tėvą, savo nusikaltimais esame įžeidę.
Pradedame begalinės Jėzaus kančios apmąstymą, * prašydami, kad stiprintum mūsų vyriausiąjį ganytoją Šventąjį Tėvą; * kad labiau išplatintum šventąjį katalikų tikėjimą; * kad atverstum nepažįstančiuosius Kristaus; * kad pataisytum nusidėjėlius * ir kad greičiau priimtum į dangų skaistyklos vėles. * Aukojame jį taip pat už savo namiškius ir gimines, * už keleivius, ligonius ir kalinius, * už vargstančius, visokiose nelaimėse esančius ir mirštančius. * Visiems jiems prašome ištvermės ir kantrybės, * taipogi kitų, jų išganymui reikalingų, malonių.
Priimk, Viešpatie Dieve, šį mūsų troškimą * didesnei savo garbei ir šlovei; * padėk mums su tikra dvasine nauda apeiti šį kryžiaus kelią (arba: apmąstyti skaudžią Tavo Sūnaus kančią). R. Amen.
V. Ateik, visagali Dieve – * Tėve, + ir Sūnau, * ir Šventoji Dvasia. R. Amen.
Atverkime savo širdis Viešpačiui, * parenkime jas šiai šventai kelionei. * Peržiūrėkime savo sąžines * ir nuoširdžiai apverkime nuodėmes, * nusižeminę prašykime jų atleidimo. * Atitraukime savo širdis nuo laikinųjų rūpesčių, * o visas mintis bei norus paveskime Dievui * per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.
Melskimės. Gerasis ir gailestingasis Jėzau, * Tu sutikai iškentėti daugybę žaizdų * ir būti paniekintas dėl mūsų nuodėmių, * kad mums Tavo randai atneštų sielos sveikatą. * Atleiski mums nuodėmes * ir išmokyk mus nuolat turėti prieš akis Tavo kančią, * kad drauge su Tavimi dirbtume ir kentėtume, * o dirbę ir kentėję, galėtume * taip pat su Tavimi amžinai būti laimingi. * Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
 
Einant į kiekvieną vietą, giedamos nurodytos giesmės. Į pirmąją vietą:
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)
Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.
2 Judas jį priešams, kaip vergą, parduoda, * jų pasamdytiems kareiviams įduoda. * Petras tą naktį, labai nusiminęs, * jo išsigynė.
3 Jėzų suėmus, apaštalai dingo; * slėpės, nes buvo ir jiems pavojinga. * Vienas tik Jonas, Salomė, Marijos * sekti nebijo.
4 Džiaugėsi priešai, kai Viešpatį teisė, * mirtį kai rengė jam šitokią baisią. * Net ir bičiuliai už Jėzų nestojo – * patys bijojo.
5 Žmonės, atminkit, ką Jėzus kentėjo, * kai lyg plėšikas ant kryžiaus kabėjo. * Sumuštas visas, kraujais apiplūdęs, * mirė nuliūdęs.
6 Tyčiojos priešai iš Jėzaus begalio: * „Gelbėk save tu: sakeis viską galįs... * Ženki nuo kryžiaus: tavim įtikėsim, * kai tat regėsim!“
7 Jėzus apleistas, palikęs bejėgis: * mūsų kaltybės jį buvo prislėgę. * Nuodėmės mūsų jo šventą didybę * dengė tamsybe.
8 Mūsų kaltybę, kaip savąją, ima; * kenčia, nes trokšta visiems atpirkimo. * Taip jis mus teikės į dangų vadinti, * laimę grąžinti.
9 Meilę parodė jis mums begalinę: * mirė nekaltas, kaltuosius mus gynė... * Meilę už meilę visi jam šiandieną * duokim iš vieno.
10 Ženkim į būstą aukos velykinės, * eikim pagerbti šventos Vakarienės: * čia jis paliko visiems Testamentą – * liepė atminti.
 
PIRMOJI VIETA
Paskutinė vakarienė
 
V. Garbiname Tave, *Viešpatie Jėzau Kristau, * ir šloviname Tave, * kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. R. Pasigailėk mūsų! (Taip ir prie kiekvienos vietos.)
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * per Paskutinę vakarienę įsteigtu Švenčiausiuoju Sakramentu * atidavei mums save kaip maistą * ir jame palikai mūsų atpirkimo ženklą, – * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, * išmokyk mus taip garbinti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, * kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – MOKĖ ILGAI)
Dieve, mūsų Sutvėrėjau, * maloningas Atpirkėjau, * leisk Tave mums prisiminti, * Tavo meilę išpažinti.
2 Leisk atminti mums šiandieną * Tavo šventą vakarienę – * Vakarienę paskutinę; * visada ji mus graudina.
3 Nuolankumo tuokart mokei, * kad mes būtume kitokie, * nei pasaulio šio puikuoliai, * garbę mėgstantys turtuoliai.
4 Tavo pavyzdį atminsim, * pagal jį šventai gyvensim. * Te visi iš to pažįsta: * mokiniai mes esam Kristaus.
5 Tavo meilės atminimas * tegul neša sutarimą, * kad mylėtume viens kitą, * kaip mums Tavo įsakyta.
6 Leisk atminti Kūną-Kraują, * mūsų sieloms peną naują. * Sakramentas tai Švenčiausias – * palikimas mums brangiausias.
7 Čia auka nekruvinoji! * Ją mums ir dabar kartoji, * davęs naują kunigystę * savo šventajai tarnystei.
8 Ta Taurė, kurią Tu gėrei, * mums vartus dangun atvėrė; * šventas duonos Paplotėlis * mus gyvenimui prikėlė.
9 Palikai mums Testamentą – * savo Kūną-Kraują šventą. * Palikai mums savo žodį – * jis į dangų kelią rodo.
10 Dieve, mūsų Sutvėrėjau, * maloningas Atpirkėjau, * Tavo meilę atsiminę, * giedame susigraudinę.
 
ANTROJI VIETA
Jėzus atsisveikina su Motina
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * atsisveikindamas su Švenčiausiąja Motina ir apaštalais, * didžiausią širdgėlą kentėjęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Kantriausias mūsų Atpirkėjau! * Vykdydamas Aukščiausiojo Tėvo valią, * Tu atėjai iš dangaus į žemę * ir visus jos keleivių vargus patyrei. * Eidamas kentėti, * išgyvenai atsiskyrimo su mieląja Motina ir apaštalais liūdesį. * Prašome, kad mus stiprintum ir guostum, * kai mums tenka skirtis su savo artimaisiais, * kad mums niekuomet neleistum nuo Tavęs atsiskirti, * o mirštančius pakviestum pas save, * kur Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)
Jėzau brangiausias, kiek daug iškentėjai, * kai su savaisiais Tu skirtis turėjai; * vienas palikti ir eiti numirti, – * kaip tai ištverti?
2 Skausmo kiek buvo Mergelei Švenčiausiai, * kai ji regėjo taip liūdintį baisiai * mylimą Sūnų, kuris ją palieka, – * kas jai belieka?
3 Motiną Jėzus ramino švelniausiai, * bet ir ji Sūnų vis guodė meiliausiai. * Juodu žinojo, jog reikia aukotis, – * žmones vaduoti.
4 Skaudžiai nuliūdę, saviškiai tylėjo, * vienas tik Jėzus jiems šitaip kalbėjo: * „Mano brangieji, manim patikėkit, * taip neliūdėkit“.
5 „Aš jus mylėjau – mylėkit viens kitą, * kad iš to visas pasaulis matytų: * esate mano visi išmokinti * šitaip gyventi“.
6 „Dar valandėlė – manęs nematysit, * bet jūs nebūsit vieni, jei klausysit * Dvasios Šventosios, kurią jums atsiųsiu, * kai danguj būsiu“.
7 „Aš vyno medis, o jūs jo šakelės; * nieks atsiskyręs likt gyvas negalit. * Tad mano meilėj visad pasilikit, * Dievo klausykit“.
8 „Jeigu kas jūsų nekęs – nebijokit; * jums pasakysiu — visi tai žinokit: * pirm negu jūsų – manęs nemylėjo, * pikta norėjo“.
9 „Tik atsiminkit, ką jums aš kalbėjau... * Būkite drąsūs, nes aš nugalėjau. * Dievą kaip tikit, mane taip tikėkit, * jų nebijokit“.
10 Taip jis savuosius ramino ir guodė: * meilę nuoširdžią, gerumą jiems rodė, * pats nors kentėjo daug sielvarto, baimės: * laukė nelaimės.
11 Judas jau rinko ginkluotųjų būrį * ir klausinėjo, ar viską jie turi: * ruošėsi eiti į kalną Alyvų * naktį vėlyvą.
12 Ačiū Tau, Jėzau, už meilę karščiausią; * ačiū, Marija, už širdį jautriausią; * ačiū už skausmą, dėl mūs iškentėtą, * kančią pradėtą.
 
TREČIOJI VIETA
Jėzus meldžiasi Alyvų sode
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Alyvų sode nuliūdęs, * kruvinu prakaitu apsipylęs, * Dievui Tėvui besimeldžiąs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * pažvelk į šiuos savo žmones, * dėl kurių nesvyruodamas į kankintojų rankas pasidavei * ir kryžiaus kančią prisiėmei. * Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – JĖZŲ KRISTŲ JUDOŠIUS)
Viešpats, labai nuliūdęs, į sodą atėjo: * šventoj nakties tyloje jis melstis norėjo.
2 Čia jis, parpuolęs kniūpsčias priešais Tėvą savo, * prakaituodamas krauju, jį karštai maldavo.
3 Gaują surinkęs priešų su deglais ir ginklais, * naktį slinko Judas ten Viešpaties suimti.
4 Ėjo išduot geriausio mokytojo savo; * priėjęs šventan veidan vylingai bučiavo.
5 Tokį mat ženklą priešams Judas buvo davęs, * už skatikų trisdešimt jį buvo pardavęs.
6 Jėzus visai maloniai bučiuojamas leidos, * nuo niekšo nenugręžė švenčiausiojo veido.
7 Ženklą pamatę, priešai tuoj Jėzų nutvėrė, * lyg plėšiką suėmė, virvę jam užnėrė.
8 O mokiniai, ten buvę, gaują vos išvydę, * metė Jėzų, pabūgę pavojaus to didžio.
9 Jėzau, už mus pridengęs savąją dievystę, * padėk visiems nukeliaut dangaus karalystėn.
 
KETVIRTOJI VIETA
Viešpats Jėzus suimamas
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Judo pabučiavimu išduotas, * priešų suimtas ir kaip nusikaltėlis surakintas, * o artimųjų apleistas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * nedorėlių rankomis sugaunamas ir surišamas leidęsis, * sutraukyk, prašome, mūsų kaltybių pančius, * o surišk mus savo įsakymų ir meilės ryšiais, * kad mūsų jėgos niekad nebūtų panaudotos priešingai Tavo valiai. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – JĖZŲ KRISTŲ JUDOŠIUS)
Surištas virvėm Jėzus iš sodo išėjo, * didžio vargo ir kančios kelionę pradėjo.
2 Priešai džiugte nudžiugo, jį tenai sugavę, * taip ilgai jo tykoję, kol progą štai gavo.
3 Gavę dabar tad valią, darė, ką norėjo: * stumdė Jėzų, tampė jį – skaudžiai jis kentėjo.
4 Virvėm taip suvaržytas Viešpats ir Valdovas * ėjo naktį draskomas niekingų varovų.
5 Priekin vieni jį tempė, o kiti prilaikė – * šitaip linksminos piktai, neturėjo saiko.
6 Kumščius iškėlę, grasė, mušti net pradėjo, * siautėjo visi nakčia, kiek tik kas norėjo.
7 Takas vingiuotas, siauras vedė juos per klonį, * kuriuo tekėjo gilus upelis Kedrono.
8 Jėzų per lieptą vedė ir nuo jo nustūmė: * jiems panūdo pažiūrėt upės tos gilumo.
9 Proga puikiausia buvo žeisti Atpirkėją, * o paskui juokom sakyt: „Mes to nenorėjom...“
10 Iš gilumos į krantą Viešpatį ištraukę, * įkalnėn skubėjo tempt, kur teismas jo laukė.
11 Mūsų mieliausias Jėzus kiek prisikentėjo, * kol iš Alyvų sodo į miestą parėjo.
12 Jėzau, už mus pridengęs savąją dievystę, * nukeliaut padėk visiems dangaus karalystėn.
 
PENKTOJI VIETA
Prie Kedrono upelio
 
Garbiname Tave...
V. Tylusis Viešpatie Jėzau, * nedorėlių tąsytas * ir į Kedrono upelį nuo liepto nustumtas, – * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * gyvojo Dievo Sūnau, * padėk mums laimingai pereiti visus šio gyvenimo pavojus, * o paskui amžinybėje džiaugtis Tavimi. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – STOVI MOTINA).
Jėzų atvedė pas Aną, * pas Kajafo uošvį seną, * kurs nekantriai laukė jo.
2 Atsisėdęs savo soste, * Anas rodė rankos mostu: * „Vest arčiau jį prie manęs!“
3 Jis domėjosi pamokslais, * mokiniais, ženklais, stebuklais, * tartum nieko nežinąs.
4 „Ne kokioj slaptoj mokykloj – * sinagogose, šventykloj * aš kalbėjau atvirai“.
5 „Aš viešai visad kalbėjau; * žino tie, kurie girdėjo, – * klauski juos, jei nežinai“.
6 Už tikros teisybės žodį * jam į veidą vienas smogė: * „Su vyriausiu kaip kalbi?!“
7 „Jei netiesą aš kalbėjau, * tai įrodyk prieš teisėją, * o jei tiesą – kam muši?“
8 Prie ugnies kieme į ratą * su kitais prisėdo Petras. * Jį pradėjo atpažint.
9 „Štai žiūrėkit: juk tai vienas * bendras to, kurį šiandieną * teisti atvedė čionai“.
10 Petras gynės: „Nepažįstu * jokio Jėzaus, jokio Kristaus“. * Išsigandęs teisinos.
11 Ėmė jis prisiekinėti, * gaila buvo net žiūrėti; * bet pragydo štai gaidys.
12 Jėzaus žodį prisiminęs, * Petras tuoj susigraudino – * apsipylė ašarom.
13 Ir mes daugel nusidėję, * Jėzaus gal išsižadėję, * tad pravirkim su Petru.
14 Jėzau, kai akis užmerksim, * už kaltes mūs nepasmerki, * bet nuvesk dangaus garbėn!
 
ŠEŠTOJI VIETA
Pas Aną
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * grandinėmis ir virvėmis surakintas, * pas Aną šarvuota ranka į veidą užgautas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Kantrusis Viešpatie Jėzau, * Tu leidaisi surišamas, * iš vieno neteisingo teismo į kitą vedžiojamas * ir į šventąjį veidą mušamas. * Išmokyk mus kantriai pakelti visas gyvenimo sunkenybes ir nelaimes, * kad galėtume atsilyginti už visas savo nuodėmes. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – O ŽMOGAUS SIELA)
Jau susirinko taryba, * einanti teismo tarnybą, * ir laukė Jėzaus teisėjai – * jo dideli nekentėjai.
2 Jie jau iš anksto gudravo, * kai tiktai Jėzų sugavo, * kas jiems reikėsią daryti, * Jėzų kaip reiks pražudyti.
3 Niekšai ten du atkeliavo, * Viešpatį skundė, melavo: * „Jis sakė sugriausiąs šitą * šventyklą, bočių statytą“.
4 Jėzus nors to nežadėjo, – * jis apie kitką kalbėjo, – * žodžius jo ėmė kraipyti, * troško jį tuoj pražudyti.
5 Greitai Kajafas pašoko, * ant Atpirkėjo sušuko: * „Ką tu į tai pasakysi, * negi tai visa paneigsi?“
6 Jėzus jo mintį pažino, * kokio jis siekia sprendimo, * tad nieko jam neatsakė, * nors liežuviu anas plakė.
7 Kajafas sėdo ir stojo, * Jėzui net kumščiu grūmojo: * „Prisiekdinu vardu Dievo: * ar tu Sūnus amžių Tėvo?“
8 „Taip, aš tikrai Sūnus Dievo, * jūsų visų dangaus Tėvo. * Jūs dar mane pamatysit * ateinantį debesyse...“
9 Šitai Kajafas išgirdęs, * perplėšė rūbus įširdęs: * „Ausim girdėjote savo, * kaip jis dabar piktžodžiavo“.
10 „Liudytojų nebereikia! * Mūsų įstatymai teikia * bausmę už šitokią kaltę – * vertas prie kryžiaus prikalti!“
11 Tokį padarę sprendimą, * spjaudyt į Viešpatį ima. * Kiti jį mušė per veidą, * tyčiojos ir nepaleido:
12 „Jei tu tikrai Sūnus Dievo, * mums pranašauk, kas užgavo. * Sakeisi esąs Mesijas, * Dievo naujienos nešėjas“.
13 Šitaip per naktį sargyba, * kolei ilsėjos taryba, * kankino Viešpatį žiauriai – * nedavė atilsio, daužė.
14 Argi, žmogau, neraudotum, * jei tik geriau pagalvotum, * teisme ką Jėzus kentėjo * nuo tų žiaurių nekentėjų.
15 Siela krikščionio kiekvieno, * Jėzų atminki šiandieną – * kančias atmink Atpirkėjo, * kaip savo kraują jis liejo.
16 Ir atsiminki kasdieną, * jog už kaltybę kiekvieną * užtrauki sau prakeikimą, * o netenki atpirkimo.
17 Kai mes akis jau užmerksim, * mūsų, kaltų, nepasmerki: * nuvesk visus mus į dangų, * meldžiam Tave, Jėzau brangus!
 
SEPTINTOJI VIETA
Pas Kajafą
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas vyriausiąjį kunigą Kajafą vestas * ir visą naktį be miego paliktas, * plaštakomis į veidą muštas, * apspjaudytas ir visaip išniekintas, * bet meilingai į Petrą pažvelgęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Tylusis Viešpatie Jėzau, * už mūsų kaltes Tu buvai pas Kajafą neteisingai liudytojų skundžiamas * ir apkaltintas; * duok, kad dėl Tavo meilės nė vieno žmogaus mes nesmerktume, * nė prieš vieną neteisingai neliudytume, * o patys visas neteisybes ir nešlovę * Tavo garbei už savo kaltes kantriai priimtume. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas!
 
AŠTUNTOJI VIETA
Kalėjime
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * nedoro Kajafo į rūsį įmestas, * kareivių išjuoktas ir niekintas, * bet kantriai visa iškentęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Jėzau, Tu esi tobulas Dievo Tėvo atspindys, * ir Tavo grožiu amžiais neatsigėri dangaus gyventojai. * Širdis mums plyšta, atsiminus, * kaip buvai niekinamas per visą naktį kalėjime. * Tos siaubingos savo nelaisvės nuopelnais apsaugok mus nuo pragaro kalėjimo * ir padaryk vertus regėti Tavo garbingąjį veidą danguje * su visais išrinktaisiais per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)
Teismo taryba ir susirinkimas, * rytui išaušus, padarė sprendimą: * Jėzumi reikia tuoj nusikratyti, * jį nužudyti.
2 Tokį sprendimą, kad įsigaliotų, * tvirtint turėjo valdovas Pilotas: * jis tegalėjo įsakymą duoti * Jėzų kryžiuoti.
3 Žydai nebuvo tokie visagaliai: * kryžiumi bausti ne jų buvo valioj; * tai padaryti galėjo ateiviai – * Romos kareiviai.
4 Valandą pirmą Pilotas išgirdo: * atvedė Jėzų jam žydai įširdę. * „Kuo gi žmogus šis yra nusidėjęs?“ – * klausė išėjęs.
5 Viešpaties priešai pradėjo meluoti, * neteisingiausius parodymus duoti, * kad kuo greičiausiai juo nusikratytų – * mirštant matytų.
6 „Piktadarystę ne vieną padarė: * kiršino tautą, o kartą net tarė: * „Mokesčių valdžiai jau nebemokėkit, * maištą pradėkit“.
7 „Sakosi esąs Sūnus paties Dievo, * atsiųstas žemėn mums dangiško Tėvo... * Tvirtina esąs Mesijas, Karalius – * to būt negali!“
8 Tarė Pilotas: „Jūs patys jį teiskit: * turit gi valdžią, Įstatymo teisę. * Imkit ir bauskit, jei jums prasikalto – * man jis nekaltas“.
9 Viešpatį klausė, pavedęs į šalį: * „Ar iš tikrųjų tu žydų karalius?“ * – „Taip, aš karalius tiesos, teisingumo, * meilės, šventumo“.
10 Niekas negynė, visi Jėzų smerkė; * širdį jam gėlė, iš skausmo ji verkė, * bet jis kentėjo ir tyliai aukojos, – * pelnė mums rojų.
11 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, – * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.
 
DEVINTOJI VIETA
Pas Pilotą
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas Romos ciesoriaus vietininką Pilotą atvestas, * jam neteisingai apskųstas, * bet Piloto nekaltu pripažintas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * Tu nesipriešinai po teismus vedžiojamas * ir tylėjai, nekaltas skundžiamas. * Padėk mums savo malone, * kad be kalčių nueitume į Tavo teismą. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)

Kai jau Pilotas nebesugalvojo, * ką bedaryti toj Jėzaus byloje, * jam netikėtai mintis sušvytėjo * rasti teisėją.

2 Iš Galilėjos karalius atvyko, * buvęs jo draugas; dabar juodu pykos. * Proga puikiausia atgauti draugystę * ir bičiulystę.
3 Nusiuntė Jėzų į Erodo rūmus – * ten, kur tas laukė, sukvietęs didžiūnus. * Džiaugės karalius – norėjo išvysti * garsųjį Kristų.
4 Priešai apstoję jį skųsti pradėjo: * „Kiršina tautą nuo pat Galilėjos“. * Erodas skundų nemėgo žiūrėti – * geidė viešėti.
5 Jėzų išvydęs, tuoj ėmė prašyti, * kokį stebuklą jiems čia padaryti. * Bet Atpirkėjas nė neprakalbėjo – * lyg negirdėjo.
6 Čia tad nedoras karalius įpyko * ir prie daugybės savųjų didikų * liepė juokingu rūbu jį apvilkti, * bepročiu skelbti.
7 Šitaip išjuokę, kaip tik bemokėjo, * siuntė Pilotui atgal Atpirkėją. * Tądien Pilotas ir Erodas vėlei * tapo bičiuliai.
8 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.
 
DEŠIMTOJI VIETA
Pas Erodą
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Piloto pas Erodą nusiųstas, * to niekingo karaliaus paniekintas ir išjuoktas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Jėzau, Amžinoji Išmintie! * Tu leidaisi apvelkamas paniekos rūbu * ir tartum kvailas išjuokiamas nedoro karaliaus; * neduok, meldžiame, mums susivilioti šio pasaulio gudrybe, * kuri Tavo akims yra tikra paikystė, * bet mokyk mus dangiškosios išminties * ir padėk mums pasiekti Tave. * Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)

Valandą trečią minia susirinkus * rėkė, grūmojo ir šaukė aplinkui: * „Ciesoriui skųsim, jei šitą paleisi, * mirt nenuteisi!“

2 Klausė Pilotas: „O kuo prasikaltęs?“ * Ir nė mažiausios neradęs jo kaltės, * rykštėmis plakti jį liepė smarkiausiai, * mušti nuožmiausiai.
3 Budeliai pynė erškėčių vainiką, * juo vainikuoti jiems Jėzų patiko; * sveikino Kristų, karalium vadino, * skaudžiai kankino.
4 Kai tik pamatė jį taip iškankintą, * tuoj sugalvojo juo minią graudinti: * Jėzų Pilotas prieš žmones pastatė * ir taip pasakė:
5 „Štai jūs valdovas, – štai jūsų karalius...“ * Žmonės atsakė: „Duok jį mūsų valiai! * Mes jo nekenčiam, jis turi numirti! * Kryžių jam skirki!“
6 Taigi Pilotas, visai nusiminęs, * Jėzų vėl klausė, vidun pavadinęs: * „Ar tu karalius? Sakyk man teisybę, * gelbėk gyvybę“.
7 „Klausi patsai to, ar kas tau pasakė?“ – * „Taip, aš – karalius“, – jam Viešpats atsakė. – * „Betgi karalius ne iš šio pasaulio, * tai – ne apgaulė!“
8 „Aš toks karalius, kuris skelbia tiesą, * duoda ramybę, gyvenimo šviesą. * Jeigu tu nori atrasti ramybę, * sieki teisybės“.
9 Priešus pašaukęs, vėl sėdos valdovas, * ištarmę skelbė, rankas nusiplovęs: * „Imkit ir bauskit, kad jums nusikalto; * aš čia nekaltas“.
10 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, – * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.
 
VIENUOLIKTOJI VIETA
Rotušėje
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * erškėčiais vainikuotas, * plaštakomis muštas ir nendre daužytas, * paniekos drabužiu apvilktas, * užrištomis akimis visaip išjuoktas ir niekintas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
V. Mielasis Viešpatie Jėzau, * už piktadarį Barabą blogesniu palaikytas, * įtūžusios minios paniekintas, * nekaltu Piloto pripažintas, bet mirti pasmerktas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau, Tavo skaudus nuplakimas mus teįspėja, * kad mes niekuomet Tavęs neplaktume palaidumu ir kitomis nedorybėmis, * o Tavo baisusis vainikas * mus tepašaukia tikrai atsiversti bei atgailauti * ir tepadeda mums laimėti amžinąjį Tavo garbės vainiką. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)

Kryžių sunkiausią jam nuodėmės deda, * slegia pečius jam, numirti jį veda. * Mūsų Kūrėjas meilingai sau ima * tą pasmerkimą.

2 Viešpatį stumdo minia kietaširdė, * žeidžia, užgauna jautriausią jo širdį. * Dievas galybių vos eina – svyruoja, * sunkiai alsuoja.
3 Motina mato, sutikusi Sūnų, * kryžių sunkiausią ir baisią karūną. * Temsta jai akys iš to suspaudimo * ir nuliūdimo.
4 Ačiū Tau, Jėzau, už meilę karščiausią, * ačiū, Marija, už širdį jautriausią; * ačiū už skausmą dėl mūs iškentėtą, * dar neregėtą.
 
Arba:
Stovi Motina ir verkia: * veda Sūnų jos pasmerkę * išrinktos tautos vadai.
2 O, kaip širdį jai skaudėjo, * kada kenčiantį regėjo * savo Sūnų mylimą.
3 Kokiu žvilgsniu jis žiūrėjo, * savo Motinos gailėjo * mūsų Išganytojas!
4 Kas iš mūsų neraudotų, * jei širdy tik pagalvotų, * ką ten juodu iškentė.
5 Koks žmogus nesudrebėtų, * koks akmuo nesuminkštėtų * nuo šios Motinos skausmų.
6 Kas pajėgtų neliūdėti * ir į ją ramiai žiūrėti, * kai ji kenčia su Sūnum.
7 Jėzaus Motina skausminga, * kelk žmoniją nelaimingą, * šelpk ją nuopelnais Sūnaus!
 
DVYLIKTOJI VIETA
Jėzus susitinka savo Motiną
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * savo Motiną sutikęs, * didžio liūdesio ir skausmo prislėgtas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kančios kelyje sutikęs savo liūdinčią Motiną, * dėl šio graudaus susitikimo, * sužeidusio vienas kito skausmu jūsų mylinčias širdis, * išmokyk mus ištikimai mylėti Tave * ir Tavo Švenčiausiąją Motiną, * kad mes niekuomet neliūdintume jūsų * ir, nekaltai gyvendami čia, žemėje, * pasiruoštame amžinai džiaugtis su jumis danguje, * kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – DIDI GLOBĖJA)
Kai Viešpats Jėzus į Golgotą ėjo, * kelios garbingos moterys lydėjo. * Širdys gailingos troško gi padėti * Jėzui kentėti.
2 Šluostė jam veidą, kruviną, dulkėtą, * ir štai išvydo daiktą neregėtą: * atvaizdas Jėzaus skepetoje liko * ir neišnyko.
3 Garbę Tau giedam, Amžinasis Žodi, * už tą stebuklą, kur Tu mums parodei. * Šlovę mes giedam Tau, šventa Trejybe, * Dieve galybių!
 
TRYLIKTOJI VIETA
Jėzus sutinka šventąją Veroniką
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * garbingai moteriškei Veronikai savo veido atvaizdą, * jos skepetoje atspaustą, padovanojęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * Tu šventajai Veronikai * už mažą geros širdies patarnavimą * atsilyginai nepaprasta dovana – * savo veido atvaizdu jos skepetoje. * Išmokyk mus šluostyti mūsų pavargusių tėvų ir brolių prakaitą, * verkiančių motinų ir seserų ašaras, * kad galėtume Tavo šventąjį veidą pamatyti dangaus garbėje. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)

Neša sau kryžių žmonių Atpirkėjas, * eina numirti gyvybės Davėjas; * griūva ant veido, labai susitrenkia, * skaudžiai jis kenčia.

2 Puola jį, drasko beširdžiai tie žmonės, * kojomis spardo visai be malonės. * Prie miesto vartų jis antrąkart virto * nuo smūgio tvirto.
3 Tu imi kryžių, o mes nuo jo bėgam: * ne Dievo valią – linksmybes pamėgom. * Mokyk mus, Jėzau, lengvesnį už Tavo * nešt kryžių savo.
 
KETURIOLIKTOJI VIETA
Prie miesto vartų
 
Garbiname Tave...
V. Brangusis Viešpatie Jėzau, * kryžių į Kalvarijos kalną nešantis * ir po sunkia našta svyruojantis, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, * mylėdamas mus, nusidėjėlius, * ant savo pečių Tu nešei sunkų kryžių; * išmokyk mus gyvenimo vargų kryžių paskui Tave nešti * ir visa širdimi Tave mylėti. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)

Valandą šeštą iš miesto išėjo, * nešdamas kryžių, prie kalno artėjo; * baisiai kentės ten, ant kryžiaus iškeltas, * skaudžiai prikaltas.

2 Nešė jis kryžių, vos ėjo, svyravo – * šiąja sunkybe kaltus mus vadavo. * Mūsų kaltybės jį šitaip suspaudė: * kvapą vos gaudė.
3 Budeliai Jėzų vis vertė skubėti; * kol jis dar gyvas, norėjo suspėti * baisią jam mirtį Golgotoj prirengti, * garbę atimti.
4 Tyčiojos, šaipės ir šitaip kalbėjo: * „Darė stebuklų, o taip nusilpnėjo! * Jeigu ką gali, dabar teparodo – * nepasiduoda...“
5 „Jei jis turėtų bent kiek dieviškumo, * tai nedejuotų, dėl tokio silpnumo; * jis tiktai dėjos stiprus ir melavo – * žmones prigavo“.
6 Viešpats vos ėjo ir sunkiai alsavo, * visiškai baigė jau valandas savo. * Visą pakirto to kelio sunkumas, * priešų žiaurumas.
7 Alpo širdis jam iš skausmo didžiausio, * galvą svaigino vainikas aštriausias; * akys nematė jau tako, kur eiti – * koją kur kelti.
8 Mes bent užjauskim jo kančią, atminę * baisią kelionę šią jo paskutinę. * Atsiprašykim, kad jį taip kamavom * nuodėmėm savo.
9 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, – * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.
10 Jėzau mieliausias, už mus tiek kentėjęs, * prakaito, kraujo ir ašarų liejęs, * duok mums malonę kaltes apgailėti, * pasitaisyti.
 
PENKIOLIKTOJI VIETA
Simonas Kirenietis padeda nešti kryžių
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * dėl mūsų, nusidėjėlių, kryžiumi apsunkintas * ir Simono Kireniečio nenoromis pavaduotas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Tavo, Viešpatie, kančia * mus teapsaugo nuo visokių nuodėmių, sutepančių sielą; * tegina nuo ligų, varginančių kūną; * testiprina sunkumuose, skausmuose bei nuliūdimuose. * Savo sunkiu kryžiaus nešimu * išgelbėk mus nuo visokio blogio * ir suteik kūno bei sielos sveikatą. * Pasitikėdami Tavo gerumu, * to meldžiame Tave, brangusis Išganytojau! * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ATMINK SAU, O SIELA MANO)
Jėzus vaitojo, verk ir tu, * atmink, kiek iškentė kančių * nuo sodo kruvinos maldos * lig paskutinės valandos.
2 Kraujo lašai šventam veide * jam išsipylė prakaite; * kiek buvo baimės širdyje * toje siaubingoj naktyje.
3 Iš rūbų buvo išvilktas * ir kuo skaudžiausiai nuplaktas; * baisias kentėjo jis kančias, * kad nusidėję esam mes.
4 Dygų vainiką ant galvos * uždėjo jam dėl pajuokos; * į veidą spjaudė, į akis: * žiūrėjo, ką gi atsakys.
5 Jėzus tylėjo spjaudomas, * nesakė nieko daužomas, * kad jo kantrybe sektume, * kalčių nebedarytume.
6 Kryžių sunkiausią dėjo jam * lyg piktadariui, lyg kaltam; * žemiau Barabo statė jį, * aną paleido, teisė šį.
7 Nešė jis kryžių klupdamas, * mus į dorybę kviesdamas; * kad be kalčių mes būtume * ir amžinai nežūtume.
8 Mirė lyg koks piktadarys * mūs mylimasis Kankinys. * Atvertu šonu po mirties * parodė meilę jis širdies.
9 Kas apsakytų visa tai, * ką Jėzus iškentė tenai, * kada per vargą ir skausmus * iš pragaro vadavo mus.
10 Nieks negalės to padaryt – * visų vargų jo suskaityt... * Geriau ne juos skaičiuokime, * o nuopelnais naudokimės.
11 Jėzų mylėkim iš širdies, * kiek mūsų jėgos beišneš; * aukokim norus jam kilnius, * aukokim vargą ir džiaugsmus.
12 Jėzau, priimki mūs visus * žodžius ir darbus, ir jausmus. * Kas esame, ką turime, * Tau viską mes aukojame.
 
ŠEŠIOLIKTOJI VIETA
Jėzus parpuola trečią kartą
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * po kryžiaus našta nuvargęs, * žemėn parpuolęs, * krauju apsipylęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Savo skaudžiu puolimu po kryžiumi * prikelk mus, Viešpatie Kristau, * iš senųjų nusikaltimų * ir neleisk mums gundomiems suklupti, * į nuodėmę įpulti * ir į amžinąją pražūtį pakliūti. * Duok mums ištvermės, * kad laimėtume gyvenimo kovą * ir galėtume danguje giedoti tą giesmę, * kuria negali atsidžiaugti Tavo išrinktieji. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – O ŽMOGAUS SIELA)
Viešpatie Jėzau mieliausias, * Dievo Sūnau nekalčiausias, * teikeis ant kryžiaus numirti, * klystančius žmones atpirkti.
2 Žmonės, raudokite graudžiai: * Viešpats dėl jūsų taip skaudžiai * jau miršta, šaukiasi Tėvo... * Kaltąjį veda pas Dievą.
3 Žodis štai jo paskutinis, * svyra galva ant krūtinės. * Ir Motina verkia, kenčia * sunkią šalia kryžiaus kančią.
4 Saulė užtemsta, užgęsta; * žemė į tamsą paskęsta. * Jau skeldi uolos ir plyšta – * jos Jėzaus mirtį pažįsta.
5 Perdurtas šonas švenčiausias, * teka jo kraujas brangiausias. * Pravirkim, tai atsiminę, – * nuodėmėm Jėzų kankinę.
6 Jėzau, Tu taip mus mylėjai, * jog už mus mirti norėjai! * Kančių savųjų galybe * mus į dangaus vesk linksmybę.
 
SEPTYNIOLIKTOJI VIETA
Jėzų išvelka iš drabužių
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * iš drabužių nuožmiai išvilktas, * iš naujo baisiai sužeistas ir sukruvintas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Atmindami drabužius nuplėšiant atnaujintas žaizdas, * apnuoginimo panieką ir gėdą, * meldžiame Tave, tyriausias Išganytojau: * sustiprink mūsų ryžtingumą atmesti visas neskaisčias viliones * ir neblaivius papročius. * Mes trokštame drauge su nekaltaisiais Tave mylėti. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas! (visą eilutę 3 kartus) * Būk mums gailestingas!
 
AŠTUONIOLIKTOJI VIETA
Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * prie kryžiaus prikaltas * ir savo brangiausiąjį Kraują už mus liejęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * ant kryžiaus tarp piktadarių iškeltas ir išjuoktas, * tulžimi su actu girdytas * ir tris valandas neapsakomai kentėjęs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * tris valandas merdėjęs, * savo sielą Dievui Tėvui už mus, nusidėjėlius, pavedęs, * paskui nuleidęs galvą ir miręs, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Gyvenk su mumis, brangusis Jėzau, * ir padaryk, kad mes Tave tikrai mylėtume, * Tavęs klausytume, Tau patiktume * ir nueitume ten, * kur Tu drauge su savimi nusivedei ant kryžiaus kentėjusį nusikaltėlį. * Užtariant Švenčiausiajai Tavo Motinai, * šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui bei visiems šventiesiems, * to prašome Tave, * kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ŠVIESA PASAULIO VISO)
Liekim ašaras visi – * graudžiai verkim širdimi: * Jėzus Kristus jau miręs, * tiek piktybių patyręs.
2 Kniūpsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.
3 Veidas visas kruvinas, * sudaužytas, mėlynas – * veidas Jėzaus mieliausio, * Atpirkėjo brangiausio.
4 Kas pridarė tiek skaudžių * jo šventam veide žaizdų? * Tai darbai mūs kaltybių, * kruvinų neteisybių.
5 Kniūpsčia žemėn pulkime, * Jėzaus veidą gerbkime, * dėlei mūs sužalotą, * taip žiauriai nuniokotą.
6 Kaip galva jo sužeista, * vien dygliais apipinta: * ji visa subadyta, * sumušta, sudaužyta.
7 Kas pridarė tiek skaudžių * jo šventoj galvoj žaizdų? * Tai darbai mūs puikybės, * nežabotos tuštybės.
8 Kniūpsčia žemėn pulkime, * šventą galvą gerbkime, * už mumis vainikuotą, * erškėčių sužalotą.
9 Kas jam perdūrė rankas? * Kas ištampė šitaip jas? * Kas gi kojas jo kalė? * Kas taip davė sau valią?
10 Pripažinkim atvirai – * juk tai mūsų vis darbai; * blogos mintys ir žodžiai * jo rankas, kojas skrodė.
11 Ko neverkia mūs širdis? * Ko šalta ji lieka vis? * Ar lig šiol nesupratom? * Jėzaus meilės nematom?
12 Kniūpsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.
 
DEVYNIOLIKTOJI VIETA
Jėzų laidoja
 
Garbiname Tave...
V. Brangusis Viešpatie Jėzau, * nuo kryžiaus nuimtas, * Švenčiausios Motinos priglaustas, * ištikimų bičiulių kvapiais tepalais pateptas ir kape paguldytas, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Aplankyk, Viešpatie, šį pasaulį, * kurį savo visagaliu Žodžiu sutvėrei * ir to visagalio Žodžio, tapusio kūnu, kančia atpirkai; * valdyk savo šventąją Bažnyčią, * saugok vyriausiąją jos Galvą – popiežių, * laimink mūsų vyskupą, * sutaikink tautas ir jų valdovus, * atversk savo priešus, * pašalink karus ir duok mums taiką; * padaryk, kad visi žmonės ištikimai Tau tarnautų, * o nusidėjėliai atgailaudami prie Tavęs sugrįžtų * ir daugiau nebenuklystų; * panaikink mūsų kaltėmis užsitrauktas bausmes; gyviesiems duok reikalingų malonių ir meilės, * mirusiems suteik amžinąją ramybę. * Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, * kuris, būdamas Dievas, * su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
(Melodija – ŠVIESA PASAULIO VISO)

Kniūpsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime, * už mus baisiai kankintam * ir ant kryžiaus marintam.

2 Pulkim Jėzui į kelius, * kad jis saugotų visus * nuo nelaimės didžiosios – * pražūties amžinosios.
3 Kniūpsčia žemėn pulkime: * Jėzui garbę duokime, * kad mus kryžiumi savo * iš kalčių išvadavo.
4 Tepravirksta mūs širdis, * te šalta nelieka vis. * Jėzaus auką supraskim ir kaltybes pameskim.
5 Atpirkti nežuvome, * nors kalčiausi buvome; * pamatykim malonę * Jėzaus pervertam šone.
6 Kniūpsčia žemėn pulkime: * Jėzui garbę duokime, * kad mus kryžiumi savo * iš kalčių išvadavo.
7 Leiski, Jėzau, mus visus * pro šventos žaizdos vartus * ir nuveski į Širdį, * kuri aimanas girdi.
8 Tavo kančios ir mirtis, * Tavo dieviška Širdis * mus tegul atgaivina * ir nuo pragaro gina.
9 Nebžudykim nuodėmėm – * meilę rodykime jam, * Jėzui Kristui mieliausiam, * Atpirkėjui brangiausiam.
10 Kryžiau šventas, tau garbė, * amžina tebus šlovė: * ant tavęs jis kentėjo, * už mus kraują praliejo.
11 Permirkęs šventu krauju, * būki ženklu mums nauju * atpirkimo pelnyto, * mums dangaus atdaryto.
12 Kryžiau šventas, stiprink mus, * kai sunku kovoti bus * su tamsybių piktuoju, * pragaran pasmerktuoju.
13 Kniūpsčia žemėn pulkime, * Kryžiui garbę duokime: * tai ant jo kančia savo * Viešpats mus išvadavo.
 
Arba:
(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI)
Mirdamas Tėvui save paaukojo * už mūsų kaltę, kad būtume rojuj. * Saulė ir žemė jo mirtim stebėjos, * didžiai liūdėjo.
2 Siela jo greitai į pragarus ėjo * gelbėti sielų šventų pranokėjų; * kraują išliejęs švenčiausiąjį savo, * jas atvadavo.
3 Kai saulė leidos ir vakaras temo, * Juozaps atėjo, taip pat Nikodemas. * Kūną jie Jėzaus nuo kryžiaus nukėlė * ant žemės vėlei.
4 Visą kraujuotą ir taip nukankintą * Motina ėmė glėbin kūną šventą; * ašaras liejo, raudojo, dejavo, * žaizdas bučiavo.
5 Visi ten buvę vien ašaras liejo, * tepė brangiaisiais, kvapiaisiais aliejais, * paskui į kapą nuliūdę padėjo, * namo nuėjo.
6 Ir mes, atminę, kaip jis kentė, mirė, * daugel kankynių dėl mūsų patyrė, – * verkim, raudokim prie jo kapo švento, * taip prisiminto.
 
Arba:
Krikščionio siela kiekvieno, * atminki Jėzų šiandieną. * Atmink kančias Atpirkėjo, – * kiek švento kraujo išliejo.
2 Guli kape paguldytas, * kentęs kančias nematytas; * jo kūnas visas žaizdotas, * sudaužytas, sukapotas.
3 Galva spyglių subadyta, * sužalota, sudraskyta; * visi jo kaulai galimi * jau suskaityti akimi.
4 Šventas jo veidas sutinęs, * vieni randai ir mėlynės; * krauju jo akys pasruvę, * švenčiausios lūpos išdžiūvę.
5 Rankos ir kojos jo šventos * aštriom vinimis perkaltos; * jo šone matome žaizdą – * baisu regėt tokį vaizdą.
6 Visas jo kūnas žaizdotas, * mėlynėm, randais nuklotas; * tai tavo nuodėmės bjaurios * pripildė jam skausmo taurę.
7 Paskutinis kraujo lašas * tave maldauja ir prašo * nebristi pražūties balon, * o atsiduoti jo globai.
8 Reikia bent kartą suprasti, * savo kaltybes pamesti; * nuplovė jas Jėzaus kraujas: * nebežudyk jo iš naujo.
9 Ir atsiminki kasdieną, * jog už kaltybę kiekvieną * užtrauki sau pasmerkimą, * o netenki atpirkimo.
10 Kai mes akis jau užmerksim, * mūsų kaltų nepasmerki: * nuvesk visus mus į dangų, * meldžiam Tave, Jėzau brangus!
 
DVIDEŠIMTOJI VIETA
Šventojo Kryžiaus atradimas
 
Garbiname Tave...
V. Gerasis Viešpatie Jėzau, * šventajai Elenai, beieškančiai Tavo šventojo Kryžiaus, * stebuklingai padėjęs jį atrasti, * pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Melskimės. Jėzau, mūsų Viešpatie! * Tavo krauju pašventinto Kryžiaus atradimą * Tu pažymėjai didžiais stebuklais, * tuo sutvirtinai svyruojančiųjų tikėjimą*  ir parodei, kad Tavo Kryžiuje glūdi mūsų išganymas. * Tuo šventuoju Kryžiumi duok mums malonę, * kad visomis jėgomis stengtumės užsitarnauti dangaus laimę * ir, Tavo padedami, tikrai gautume ją amžių amžiams. R. Amen.
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Tėvui.
 
VISŲ ŠVENTŲJŲ LITANIJA
Giedama čia arba po baigiamųjų giesmių.
 
Baigiamosios giesmės
 
Karaliene maloninga, * Kalvarijoj stebuklinga, * išgirski Tu mus prašančius; * malonių Tavo trokštančius.
2 Guodi visus ir globoji, * malone šelpt nenustoji; * globoki mus, vargšus vaikus, * Tavim taip pasitikinčius.
3 Kas tik Tave čia maldavo, * išmeldė malonių Tavo. * Išgelbėjai Tu visados * kiekvieną, spaudžiamą bėdos.
4 Tavo malone ligoti * yr nuo ligų išvaduoti; * šlubi, raiši, kurti, akli * pagalba Tavo stebisi.
5 Būk visada Žemaitijoj * tarsi savoj viešpatijoj. * Globok, padėk čia Tu visiems, * kaip savo kūdikiams tikriems.
6 Veski tieson klystančiuosius, * meilėj laikyk tikinčiuosius; * padėki nugalėt vaidus, * klaidas ir nesutikimus.
7 Gink mus nuo velnio žabangų, * permaldauk Tu Jėzų brangų. * Naikink visas kaltes piktas, * padėki mesti jų vietas.
8 Pragaro dvasių piktybę * tolinki savo galybe. * Tu daugel mums padėt gali, * nes Jėzaus Motina esi.
9 Atvaizde šiam stebuklingam * šlovint Tave leisk garbingą. * Tavęs kas šaukias reikale, * visus laikyki širdyje.
10 Mums išprašyk atleidimą * visų mūs nusidėjimų. * Padėki nenustot vilties * regėti Dievą po mirties.
 
Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia, * iš kūrinijos Tu pati skaisčiausia! * Imk garbę, šlovę iš žmonių kaltųjų, * Tau paklusniųjų.
2 Tu mūsų kraštą visada mylėjai, * jį savo garbei skirti panorėjai: * garsingą vietą padarei šventove * jau nuo senovės.
3 Esi laiminga, žeme Kalvarijos, * kuriai apreikšta sopuliai Marijos * ir Jėzaus kančios prie kelių ir vietų, * kraujas kur lieta.
4 Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda, * tegul iš džiaugsmo ašaros jai rieda: * globa Marijos ją kasdieną lydi — * meilė jos didi.
5 Tegul šventojoj žemėj džiaugsmas skamba, * nes čia kiekvienas sau malonių randa * garsiam stebuklais atvaizde Marijos, * rojaus lelijos.
6 Visi sužino, kas tik čia atvyksta, * kiek daug stebuklų nuostabių įvyksta, * kiek čia visokių kenčiančių, ligonių * gauną malonę.
7 Užtark, Marija, mus pas savo Sūnų – * mylėti trokštam jį dvasia ir kūnu; * padėk mums kalčių atleidimą gauti * ir jam tarnauti.
8 Mums leisk pagerbti Tavo vardą brangų. * Jis mus tesaugo nuo visų žabangų – * nuo bado, maro ir karų baisiųjų, * metų piktųjų.
9 Gyviesiems žemėj išprašyk sveikatą, * o mirusiesiems – rojaus laimės vietą; * tegul nė vienas amžinai nežūna, * kas tik čia būna.
10 Tegul kiekvienas gauna, ko tik prašo, * te Tavo meilė jam malonę neša; * tegul sugrįžta visi suraminti * ir atgaivinti.
11 Te Tavo vardą, jo didingą šlovę * plačiai paskelbia šitoji šventovė. * Tegul per amžius giesmės čia netilsta, * balsas neilsta.
 
Mieliausias Jėzau, dėl manęs sužeistas, * Tu gydai sielas, net numirt pasmerktas. * Vien stebėtis lieka: neimi Tu nieko – * dar užmoki dangum.
2 Nors aš toks menkas, bet išpuikęs buvau, * Tave geriausią lyg nieku vis laikiau. * Tu nori padėti man išsigelbėti, * bet Tavęs neklausiau.
3 Geriau pražūti pragare – taip maniau; * negeras buvęs, aš klaidų netaisiau. * Kurgi pasidėsiu, jei tuoj nepradėsiu * atgailaut už kaltes?
4 Nebus jau metas, kai mirtis nusives, * kai pamatysiu prakeiktąsias dvasias; * kad ir susiprasiu – laiko neberasiu, * kai dangus užsivers.
5 Dabar jau aišku, kas man rezga pinkles, * kas žada laimę, o nelaimėn nuves; * pragaro piktieji, kipšai nelabieji * užriša man akis.
6 Netyros mintys, netvarkingi jausmai, * šmeižimai, kerštai, pikti išjuokimai – * tai nusikaltimai ir nusižengimai; * jais Tave vis žeidžiau.
7 Jaučiu aiškiausiai: bemaž nepražuvau, * bausmės juk vertas daugel kartų buvau; * Marija užstojo ir mane globojo, * kad nežūčiau visai.
8 Jei negailausiu – kaltės teisman nueis, * ir jų man Dievas tenai nebeatleis. * O, kokia bus bėda: aš turėsiu gėdą * dėl slapčiausių darbų.
9 Neišdrįstu aš prie Tavęs artintis, * mane kankina nuolat baimės mintis. * Daugel kartų grįžęs, vis kaliau prie kryžiaus * aš Tave nuodėmėm.
10 Bet, nors kalčiausias, aš einu prie Tavęs, * vien to tetrokštu, kad nuplautum kaltes. * Muštis į krūtinę – viltis paskutinė, * Jėzau, tik Tavyje.
11 Švenčiausias Kraujas tenuplaun bjaurumus, * tesunaikina pragaro gudrumus. * Blogis tepralaimi, siela tenueina * į dangaus linksmybes.